Rüşvetle anılan Tapu'daki sorunlar ve çözüm önerileri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2008 17:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATIN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A) TAPU DAİRELERİNDEKİ SORUNLAR VE ÖNERİLER

I) PERSONELE ÖZGÜ SORUNLAR

1- PERSONEL EĞİTİMİ

a. SORUN :

i.Personel her ne kadar belirli okulların mezunları arasından seçilerek atanmakta ise de, ilk atanan personelin tapu ve kadastro mevzuatı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı,

ii.Ankara'da düzenlenen kısa (30 ila 45 gün arası) süreli ve uygulamadan uzak kurslar ile personelin gerektiği gibi eğitilmesi mümkün olmadığı,

b. ÇÖZÜM ÖNERİSİ :

i.Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olan ancak merkez kampüsten kalan ve öğrencilerinin üniversitenin sosyal imkanlarından yararlanamadığı ulaşımda zorlukların yaşandığı için bir sürgün yeri gibi görülmekte olan ancak Tapu ve Kadastro teşkilatının çok önem verdiği (mesleki derslere müfettişler / baş müfettişlerin, daire başkanlarının tapu müdürlerinin bizzat geldiği) 2 YIL BOYUNCA tapu kadastro mevzuatı konularında eleman yetiştiren ancak yılda sadece 50 öğrenci kapasitesi olan Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulun' un öğrenim kapasitesinin arttırılması ve eğitimli personelin istihdam edilmemesinin sorununu azaltacağı,

ii.Merkezdeki eğitimi destekleyici olarak her bölge müdürlüğü bazında her kademedeki memurlara görev alanlarıyla ilgili uygulamalı eğitim verilmesinin bilgilerin taze tutulması ve güncellenen mevzuata uygun olarak eski ve yanlış bilinen konulardaki tereddütlerin giderilmesine yardımcı olacağı,

2- PERSONEL SAYISI

a. SORUN :

i.Günümüzde neredeyse hiçbir tapu dairelerindeki personel sayısal olarak yeterli değildir. Tapu daireleri ihtiyaç duyduğu kadronun yarısı kadar personel ile hizmet vermekte olduğu ve Mevcut personelin büyük çoğunluğunun genelde meslek mensubu olmayanlar arasından atandığı görülmektedir. Bu kişiler özelleştirilen kurumlardan, Diyanet İşleri Başkanlığından, bankalardan, belediyelerden tapu dairsine geçen ve meslek mensubu olmadıkları için, kendilerinden uzunca bir süre, hatta bazen hiç verim alınamayan personeldir. Tapu daireleri az personelle çok iş yapmaya çalışmakta olduğu,

ii.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2004 yılın 10. aydan itibaren (3 yıllık dönem içerisinde) 1410 emekli , 201 kurum değişikliği, 488 istifa, 42 vefat olmak üzere toplam :2141 kişi çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. (kaynak www.tkgm.gov.tr personel hareketleri sayfası)25/08/2007. Buradaki 500 kişiye yaklaşan istifanın çoğu kuruma alınan yeni ve eğitimli (4 yıllık üniversite mezunu olan ) kadrolu / sözleşmeli personele ait olduğu, kurumdaki olumsuz koşulların (başka branşlardan dahi olsa) eğitimli personele cazip gelmediği

b. ÇÖZÜM ÖNERİSİ :

i.Hükümetin personel ve mali politikaları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla mutabakata varılarak kadroların tahsis edildiği yıllardaki işlem hacmi, karşılaşılan (sahtecilik, işlemlerin yetişmemesi ve vatandaşlara randevu verilmek zorunda kalınması gibi) sorunlarında göz önünde tutularak; öncelik ve önem sırasına göre kadrolu/sözleşmeli personel sayısının günümüz koşullarına göre tekrar revize edilmesinin,

ii.Emekli olan personelin yerine başka kurumlardan geçen ve kulaktan dolma bilgilerle iş yapan usta çırak ilişkisine göre yetişmiş değil A-1-b maddesinde belirtildiği gibi çekirdekten yetişen ve bu işin eğitimini almış personelin istihdam edilmesinin,

3- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI

a. SORUN :

i.Sözleşmeli Personelin ünvan farkının giderilmemesi; Yüksek Okul mezunu olanlara dahi Teknisyen olarak görev yaptırılması ve Tekniker ünvanını verilmeyerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş olan TEKNİKER Diplomalarının yok sayılması,

ii.Sözleşmeli personelin ve kadrolu personellerin yaptığı işler ve sorumluluklar aynı olmasına rağmen maaşları arasındaki farklılıkların giderilmemesi,

iii.Kadrolu personellerin tayin hakkı olmasına rağmen Sözleşmeli personele atama ve tayin konusunda hiçbir imkan tanınmaması,

iv.Kadrolu personel emekli sandığına bağlı iken biz Sözleşmeli personelin SSK'ya bağlı olarak çalışmasına rağmen işçilerin ikramiye gibi haklarından yararlanamamaları,

v.Kadrolu personellerin az da olsa fazla mesai ücreti alma imkanı varken sözleşmeli personelin böyle bir hakkının olmaması,

vi.Kadrolu personelin geçici göreve sırasında görev yolluğu ve harcırah alırken biz sözleşmeli personelin bunları alamaması

vii.Kadrolu personel giyim yardımı, aile yardımı gibi yardımlardan faydalanmasına rağmen Sözleşmeli personelin faydalanamaması,

viii.Kadrolu personel Askerlik, milletvekilliği seçimleri vs.. gibi nedenlerle görevden ayrılma yada istifa durumunda geriye dönme hakkı olmasına rağmen sözleşmeli personelin böyle bir hakkı bulunmaması,

ix.Her sene sözleşme imzalanması ve personelin sözleşmenin tazelenmeyeceği ile tehdit edilmesi,

x.Kadrolu personel ile sözleşmeli personel arsındaki bu farklılıkların sözleşmeli personelde moral ve motivasyonu düşürdüğü,

b. ÇÖZÜM ÖNERİSİ :

i.Sözleşmeli personelin kadrolu memurların özlük haklarından yararlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması yada kurumumuza kadrolu memur istihdamı yerine A-1-b maddesinde belirtildiği gibi eğitimli personel istihdam edilmesinin, veya sözleşmeli personele kadro verilmesinin,

4- KADROLU PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI

a. SORUN :

i.Kamu kurumları arasında belki en çok çalışıyor olmasına rağmen, en az ücret alan meslek elemanları tapu memurları olması,

ii.Hiçbir kurumun personelinin tapu sicil memuru kadar yoğun bir iş ortamında, maddi risk ve sorumluluk altında çalışmaması,

iii.Tapu dairelerinin çoğunun hükümet konaklarında olması, Hükümet konaklarından tapu ve nüfus müdürlüklerini çıkardığınızda bir kaymakamlık binasına giren vatandaş sayısının 100 kişiden 20 kişiye düşecek olması,

iv.Tapu daireleri taşındıkları sokak veya caddeye anında bir hareketlilik getirmekte, canlılık kazandırmakta o bölgeye olan talebi arttırmaktadır. Ancak Tapu dairelerinin bu önemine karşın, ne devlet, ne kamuoyu tapu dairelerinin önemini idrak edebilmiş değildir. Bu öneme ve tapu memurlarının risk altında gün boyu ve hatta gece çalışmalarına rağmen aldıkları ücret nerede ise asgari ücret seviyesinde kalmış olması,

v.Pek çok kurumunun fon, döner sermaye, komisyon ücreti, ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti gibi akla gelmeyen pek çok yöntem ve yollarla memurlarına ek bir gelir katkısı olduğu halde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün personeline hiçbir yardım ve katkı gerçekleştiremiyor olması,

Personel ağır ve sınırsız bir mali risk ve sorumluluk altında çalışmaktadır. (medeni kanun 1007).

Noterlerle tapu dairelerinin işlemleri benzer niteliklerde olmasına rağmen, noterlerde zamanaşımı süresi Borçlar Kanununun 126. maddesinde 5 yıl olarak düzenlenmiş, tapu memurları için herhangi bir zaman aşımı süresinin belirlenmediği,

Türk Medeni Kanunu Madde 1007-

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere RÜCU eder.Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Türk Ceza Kanunu Madde 66-

(1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl,

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl,

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl Geçmesiyle düşer.

T.C. ANAYASASI :

Madde 10 ? Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Madde 11 ? Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı,

ÖZET OLARAK :

1. Tapucu yaptığı hatadan dolayı yargılamada zaman aşımına tabi değildir. Kişi ölmüş bile olsa maddi tazminat davası mirasını kabul eden tüm mirasçılarını ve onlarında mirasçılarını (yaşayan birini bulana kadar) kapsayacak şekilde genişlediği,

2. Suç varsa kişi ile bağdaştırılmalıdır. Masum olan bir kişi benim hatamdan dolayı yargılan mamalıdır. Aksi halde banka Hortumlayan, çürük ev yapan(1999 depremine ilişkin tüm davalar 17/02/2007 günü zaman aşımından düşmüştür.), adam öldüren (kiralık katil) gibi insanların da tüm mirasçıları ve akrabalarının yargılanması para veya hapis cezasına çarptırılması gerekeceği,

b. ÇÖZÜM ÖNERİSİ :

i.Medeni Kanunun 1007. Maddesi için gerekli düzenleme yapılması eğer medeni kanun 1007. maddesi düzenlenemiyorsa T.C. Anayasası'nın 10. ve 11. Maddeleri gereği EŞİTLİK İLKESİNE göre Devleti zarara uğratan tüm suçlarda zaman aşımının kaldırılarak kiralık katiller banka hortumcuları ve ihaleye fesat karıştıran müteahhit sınıfındaki insanlar ve noterler ile tapu çalışanları arasındaki bu eşitsizliğin giderilmesi gerektiği,

II) ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN SORUNLAR

1- FİZİKİ DURUMA ÖZGÜ SORUNLAR :

a. SORUN :

i. Hizmet binalarımızın bir çoğunun İlçe Hükümet Konaklarında bulunduğu, ve binalarda hiçbir evrakı zaman aşımına tabi olmayan (5 değil, 10 değil YÜZLERCE SENE GEÇSE DAHİ) evraklarını saklamak durumunda olan tapu dairelerinin bir çoğunda arşiv yönünden sıkıntıların yaşandığı,

Bazı Müdürlüklerin 10.000'in üzerindeki yevmiyesine rağmen, 10-12 personelin çalıştığı servisin İlçe Kaymakamının odası ile eşit bir alanı kapsadığı ve bu alanın 30 ? 40 m2 olduğu. Yani 10 ? 12 kişinin 30m2 alanda 10.000'den fazla işlem yapmakta olduğu, 1 yıl içerisinde 30 ? 40 bin kişiye, bu 30 m2 alanda hizmet vermeye ve onları memnun etmeye çalışmakta olduğu,

Tapu ve kadastro dairelerinin hükümet konaklarında olmayanları ise evden veya dükkandan bozma yerlerin kiralanması suretiyle TAPU DAİRESİ haline dönüştürülmüştür. Kira olan bu yerlerde tapu daireleri çoğu kez tahliye davalarına maruz kalmakta ve çok sık yer değiştirmektedir. Her yer değişikliği bir sürü masrafı, bir sürü tadilatı, bir sürü emeği gerektirmekte ve maalesef bunlarında pek çoğu şimdiye kadar mahalli imkanlarla karşılanmış olduğu, İhtiyaçların mahalli imkanlarla karşılanmasının suiistimallere neden olabileceği,

Evlerden bozma yerlerde ise üretim amacının konut olması sebebi ile hizmet verilmesinin çok zor yada imkansız olduğu,

ii. Günümüzdeki koşullardan dolayı kimseye güvenemez hale gelen halkımız arasında yaygın olan imza(TAPU) bir yana PARA bir yana anlayışından dolayı Tapu Sicil Müdürlüklerine neredeyse BANKALARA GİRENDEN DAHA FAZLA para girip çıkmakta olduğu,

(http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?tarih=11.11.2007&Newsid=146349&Categoryid=1)

Tapu dairelerinde gayrimenkul satan vatandaşları takip edip aldıkları parayı gasp eden çete çökertildi. İstanbul Kadıköy, Beykoz, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş ve Bahçelievler'de banka ile tapu dairelerinde takibe aldıkları kişilerin çantalarını gasp eden çete, 12 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınla çökertildi. Çete lideri Nadir S. (40), kız arkadaşı Havva Y. (31), Cem Cafer K.(28), eşi Filiz K. (26) ve Mehmet Deniz Ç.(27) ile Moldovya uyruklu Alexnda D. (21) gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki tapu dairelerinde evlerini satan 23 vatandaşa ait yaklaşık 2 milyon 500 bin YTL parayı gasp ve kapkaç yaptıkları ortaya çıktı.

iii. Birçok hükümet konağında vatandaşın bekleyebileceği, insani ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerler ayrılmamıştır. Sıra bekleyen insanlar saatlerce hükümet konağının koridorlarında ayakta beklemekte ve gergin bir ortam oluşmaktadır. Bu ortam ister istemez hem vatandaş memnuniyetini hem de personeli olumsuz yönde etkilemektedir.

iv. Karayolları, Devlet Su İşleri, İller Bankası gibi kuruluşların hemen her ilde hatta ilçelerde lojmanları, sosyal tesisleri, deniz kenarlarında eğitim ve dinlenme tesisleri bulunmasına rağmen tapu ve kadastro kurumunun neredeyse hiçbir ilçede hatta ilde lojmanı, sosyal tesisleri yoktur. 1004 adet Tapu Sicil Müdürlüğü 350 adet Kadastro Müdürlüğü olmasına rağmen herhangi bir deniz kıyısında bir tek eğitim ve dinlenme tesisi bulunmamaktadır.

Lojman bulunmaması atanan memurun kira ile ev tutmasına neden olmakta, zaten 600-700YTL.maaş alan bir memur Kuşadası, Bodrum, Beşiktaş gibi yerlere tayin olduğunda sıkıntı yaşamakta, bu sıkıntıda zamanla maddi çıkar arayışına dönüşmektedir.

Lojmanın bulunmaması memurlar arasında rotasyon yapılmasını engellemekte rotasyon yapıldığında ise bir sürü davaların açılmasına neden olduğu,

b. ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

i. Her ilçenin veya ilin nüfusuna / işlem yoğunluğuna göre ve vatandaşın her türlü insani ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanacak tip projelere göre; lojmanı, sosyal tesisleri ile bir bütün Tapu Ve Kadastro Hizmet Binaları inşa edilmesinin belirli zaman aralıkları ile personel rotasyonuna imkan tanıyacağı ve aracılar ile memurlar arasında uygunsuz yakınlaşmaların önüne geçilebileceği, ve bunun ileriye dönük olarak zorunlu bir yatırım olduğu

ii. Atamaların Kariyer Esasına Göre Yapılması gerektiği Kariyer esasına göre yapılmayan atamalar Kuruma zarar vereceği

iii. Bankalardaki gibi bir güvenlik ve danışma elemanının varlığının gerekli olduğu, bu yapılamıyorsa güvenliğin kamera ve ses kayıtları ile desteklenmesi gerekebileceği, bu durumun sahtecilik konusunda caydırıcılık etkisi yaratabileceği,

2- İDARİ ve MALİ SORUNLAR :

a. SORUN :

i. Bir çok daire neredeyse vergi dairesinin normal yollardan tahsil ettiği vergiye eşit ve kimi zaman daha fazla harç tahakkuk ettirdiği, yani ekstradan birde vergi dairesi kadar iş yaptığı ve devlet bütçesine katkı sağladığı halde Tapu ve Kadastro çalışanlarının gerek fazla mesai ücreti gerekse veznede çalışan memurlar gibi mali tazminat alamadığı,

Bir malmüdürlüğü çalışanı aylık 200YTL fazla mesai ücreti alırken Tapu çalışanı ancak 43YTL fazla mesai ücreti alabilmektedir.

(26 Ağustos 2007 http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=264621 )

Ufuk TÜRKYILMAZ'ın haberi : Taslağa göre, çeşitli rütbelerdeki polislerin maaşları, kademeli olarak artırılacak. Polislere 200-300 YTL arasında zam öngörülürken, 1, 2, 3, ve 4'üncü sınıf Emniyet Müdürleri'ne de 400-700 YTL arasında zam düşünülüyor. Genel müdür yardımcıları düzeyinde bu rakam 900 YTL'ye kadar çıkıyor.

Polis maaşlarına yapılması düşünülen zammın, bizzat Başbakan Erdoğan tarafından gündeme getirildiği konuşuluyor. Erdoğan'ın, polislerin, özellikle seçim sürecinde güvenliğin sağlanması için üstün gayret gösterdiğini belirterek, polisler ile güvenliği sağlayan diğer birimler, yargı ve mülki idare mensupları arasındaki maaş uçurumunun kapatılması gerektiğini vurguladığı ifade ediliyor. Taslakta, polislerin 170 ila 220 YTL arasında fazla çalışma ücretinin de 250-400 YTL'ye yükseltilmesi düşünülüyor.

Bir Vergi Dairesinde yada veznede çalışan personel içinde aynı durum söz konusu iken tapu çalışanları hiçbir ek ücret almamaktadır.

11/Aralık/1985 gün ve 18955 sayılı Resmi Gazeteden :

Mükelleflerin taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarını kullanmalarında kolaylık ve basitlik sağlanması amacına yönelik olarak vergi mevzuatında yapılan bu değişikliklere paralel olarak Harçlar Kanununun 67 nci maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak tapu harçlarının tahsil yetkisi, ilgili tapu dairelerine verilmiştir. Bu hizmet ikinci bir emre kadar T.C. Ziraat Bankasınca yürütülecektir.

11/Aralık/1985 gün ve 18955 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren bu konu bankalardaki işlem yoğunluğunun artmasından ve uzayan kuyruklardan dolayı işlemleri hızlandırmaktan ziyade işlemleri daha da uzatmakta olduğu ve tapu kadastro çalışanlarına ilave bir mali sorumluluk yüklediği

ii. Ödenek yetersizliklerinden dolayı malzeme ve kırtasiye temini cilt yapımı gibi işlerde aksaklıklar olduğu ve bu sorunların çoğu kez yerel kaynakların yardımı ile çözümlenmeye çalışıldığı,

iii. tapu dairelerinde yapılan aynı işlemler bile kendi aralarında zorluk açısında olmasa bile emek açısından farklılıklar göstermektedir. Mesela 1 taşınmazsın intikal işlemi ile 25 parça taşınmazın işlemi havale sırasında eşit tutulmaktadır halbuki aralarında 25 kat fark vardır, 25 evrak kontrol edilir, 25 tapu yazılır, 25, tescil yapılı ama tek bir iş olarak görülür.

b. ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

i. TAHAKKUK FİŞİ' inden de anlaşılacağı gibi

(http://tapu_kadastro.googlegroups.com/web/harc.JPG)

Biz Tapu ve Kadastro Çalışanları olarak

Ne MALİYE BAKANLIĞI' na

Ne İl DEFTERDARLIĞI' na

Ne de VERGİ DAİRESİNE bağlıyız.

ii. Vergide e-haciz dönemi başlıyor

http://www.memurlar.net/haber/83901/ 1 Ağustos 2007 08:00

GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışılığı azaltma ve etkili mücadele için çeşitli uygulamaları devreye sokuyor. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi'nin üçüncü ayağını devreye sokmaya hazırlanan GİB ?Borç Takip Sistemi' kuracak. Sistem kapsamında mükellefler, borç büyüklükleri, sektörleri ve borcun türü dikkate alınarak sınıflandırılacak. Etkin tahsilat için ?E-Haciz' uygulaması da başlatacak olan GİB, proje için bankalarla görüşüyor. Yeni sistemde, vergi borçlularının listesi, işlemlerin yapılmasının ardından elektronik imza ile elektronik ortamda bankalara gönderilecek.

CEP DE DEVREDE:Bankalar, e-imza ile bu durumu GİB'e bildirecek ve böylece hiçbir belge ve araştırmaya gerek kalmadan, haciz uygulaması yapılmış olacak. Yeni sistemde ayrıca cep telefonlarından kısa mesaj göndererek, vatandaşlara vergi değişiklikleri bildirilecek, beyanname ve ödemede son günlere kalmamaları istenecek. Ayrıca büyük mükelleflerin beyanları sürekli izlenecek. Bu şekilde ekonominin yüzde 30-40'lık bölümü daha etkin şekilde kavranacak.

iii. Amacımızın bürokrasiyi azaltmak ve işleri kolaylaştırmak olduğu, 1985 yılında yürürlüğe giren harçların tapu dairelerince tahakkuku ve bankaca tahsilatı yerine, harçların vergi dairesince tahakkuk ve tahsili ile;

1- Vergi daireleri artık ON-LİNE sistem ve T.C. Kimlik numarasına dayalı bir yapıda çalışmakta olduğu,

2- Tapu ve Kadastro müdürlüklerine gelen Belediye rayiç değerlerinden bir kopyada vergi dairesine gönderilebileceği,

Bazı ilçe ve belde belediyelerinden gelen rayiç değer cd.leri sokak bazında verilmiş olduğundan hiç bir şekille kullanılamamaktadır(A caddesi rayici m2si .....YTL) çoğu kez işlem için gelen vatandaştan tekrar ilgili belediyeden o ada parsel veya hangi blok kaçıncı kat ve hangi daire/dükkan olduğunu belirtir şekilde rayiç değer istenildiğini, ilgili belediyelerin bu konuda uyarılmasının uygun olacağını ve bürokrasiyi azaltacağı,Taşınmaza ait rayiç değer belediyeden temini edilebileceği

3- Vatandaşların kimlik numaralarının tapu işlemi için şart olduğu

4- Şirketlerin vergi numaralarının tapu işlemi için şart olduğu

5- Hangi işlemden ne oranda harç alınacağının kanunlarla belli olduğu,

6- Harçlar kanununun tamamen Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, ve bağlı olduğu Vergi Dairesi'nin görev ve yetki alanında ve sorumluluğunda olduğu, ancak tahakkuk sorumluluğunun tapu dairelerine yüklenmiş olduğu ve çoğu yerde tahsilatın başka yere (bankaya) yaptırıldığı,

7- Tahakkuk eden işlem ile ilgili olarak bir tek taşınmaz bilgilerinin eksik olduğu, yeni BAŞVURU PROGRAMI İLE başvuru alması sırasında ilgili vergi dairesinin harç tahakkuku ve tahsili için ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin zaten bilgisayar ortamına aktarıldığı,

8- Bu gün için Vatandaşa verilen bir suret başvuru fişi ile her türlü tapu harcının vergi daireleri tarafında tahakkuk ve tahsil edilebileceği,

9- İlerleyen zaman içerisinde ise TAKBİS programının tam olarak her müdürlükte On-Line kullanılmaya başlaması durumunda Vergi Daireleri ile e-HARÇ uygulamasına geçilebileceği (tapu daireleri başvuruyu oluşturunca vergi dairesine hiçbir ek bürokrasi gerekmeden tapu harçlarının yatırılabileceği,

Bu durum bu günkü koşullarda bazı işlemler için tamamen bazıları için kısmen uygulanmaktadır.

Cins değişikliği işlemlerinde taşınmazın cins değişikliği ilişiğinin kesilip bilgi verilmesini, ve intikal işlemlerinde veraset ve intikal ilişiklerinin kesilmesini şeklinde vergi daireleri ile yazışmaların yapıldığını

TAKBİS ortamında entegrasyon sağlanana kadar ki sürede

12345678901 Tc nolu A Şahsı ... ada ... parseldeki taşınmazını

98765432109 Tc. nolu B Şahsına xxxx,yy YTL.ye satacaktır.

vergi ilişiğinin kesilmesi şeklinde çözümlene bileceğini bu yöntem ile :

a. 1 nolu bilgi formuna gerek kalmayacağı,

b. Kırtasiyecilik ve bürokrasini azalacağı,

c. Vergi istihbarat merkezi/Ankara' da vergi takibi ve mali araştırmaların kolaylaşacağı,

d. Tahsilatı vergi dairesi yapacağı için kimin ne türlü bilgisini istiyorsa ilk elden tespit edilebileceği ve vergi daireleri tarafından yeni uygulamaya başlayan e-TEDBİR kapsamında kolaylık sağlanacağı,

e. Tapu ve Kadastro teşkilatının para ile olan ilişiği daha da azalacağı ve uygunsuz durumların ortaya çıkmasının kısmen de olsa azalacağı,

f. Tapu ve kadastro çalışanlarının bir nebze dahi olsa mali sorumlulukları azalacağı,

g. ?vazifem dışında iş yaptırıldığı (angarya iş yüklendiği) gerekçesiyle açılacak maddi manevi tazminat davalarının önüne geçilebileceği,

iv. Bölge müdürlükleri bazında çift kabin bir kamyonet tahsisi ile belirli bir program dahilinde bağlı bulunulan müdürlüklere malzeme ulaştırılması ve aynı vasıta ile bir denetleme heyetinin müdürlüğüne giderek denetleme faaliyetlerini sıklaştırılmasının uygun olacağı,

III) İŞ YOĞUNLUĞU, BÜROKRASI VE

TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ÖZGÜ SORUNLAR

a. SORUN :

i. Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılan İşlemler Malum :

Kurumumuzda Akitli, Akitsiz işlemler, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Mal Varlığı Araştırmaları, Tapu Kaydı bilgi ve belgelerinin temini ile Kanunun öngördüğü diğer hususlar konusunda hizmet verilmekte olup

a.Akitsiz (tek taraflı irade beyanı ile),

1.AİLE KONUTU ŞERHİ

2.AİLE KONUTUNDA KALMA HAKKININ ŞERHİ

3.AYIRMA (İFRAZ) İSTEMİ

4.BAĞIŞLAMA VAADİNİN ŞERHİ İSTEMİ

5.BAĞIŞTAN RUCU EDİLEREK TAŞINMAZIN

6.BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İSTEMİ

7.CEBRİ SATIŞIN TESCİLİ İSTEMİ

8.CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ

9.DÜZELTME (TASHİH) İSTEMİ

10.EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ

11.FİNANSAL KİRALAMA

12.GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ

13.HÜKMEN DÜKKAN İFRAZI İSTEMİ

14.HÜKMEN KAMULAŞTIRMA

15.İFRAZ İSTEMİ

16.İNTİFA TERKİNİ İSTEMİ

17.İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ

18.İPOTEK TERKİNİ İSTEMİ

19.İŞTİRAKIN (ELBİRLİĞİNİN) BOZULMASI

20.İZALE-İ ŞUYU SATIŞI TESCİL İSTEMİ

21.KANUNİ İPOTEĞİN AKİTTEN SONRA TESCİLİ İSTEMİ

22.KAT İLAVESİ VE ARSA PAYI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ

23.KAT İRTİFAKI İSTEMİ

24.KAT İRTİFAKI TERKİN İSTEMİ

25.KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI SÖZLEŞMESİ ŞERHİ

26.KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ŞERHİ TERKİN İSTEMİ

27.KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

28.KAT MÜLKİYETİNDEN ADİ MÜLKİYETE DÖNÜŞ İSTEMİ

29.KİRA ŞERHİ İSTEMİ

30.KİRA ŞERHİ TERKİN İSTEMİ

31.KOOPERATİF ÜYELERİNE TAHSİS İSTEMİ

32.MAHKEME KARARININ TESCİLİ İSTEMİ

33.MİRASIN TAKSİMİ

34.MUHTESATIN DEVRİ VE TERKİNİ

35.ORTAKLAŞA KULLANILAN YERLERİN TESCİLİ

36.PAYLI MÜLKİYETİ DEVAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

37.SATIŞ VAADİNİN ŞERHİ İSTEMİ

38.Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının İpotekten Sonra Tanınması

39.SULH HAKİMİ VEYA NOTERDE YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN TESCİLİ İSTEMİ

40.ŞUFA İSTEMİ

41.İŞTİRA İSTEMİ

42.VEFA İSTEMİ

43.TEFERRUATIN YAZIMI İSTEMİ

44.TEKNİK HATALARIN (YÜZÖLÇÜMÜN) DÜZELTİLMESİ

45.TİCARİ İŞLETME REHNİ

46.ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ

47.VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ

48.YOLA TERK İSTEMİ

49.YOLDAN İHDAS İŞLEMİ

50.YÖNETİM PLANI EKLENMESİ (VEYA DEĞİŞİKLİĞİ) İSTEMİ

b. Akitli (İki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile),

1.BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ

2.BAĞIŞ

3.DEVRE MÜLK HAKKI

4.DİĞER İRTİFAK HAKLARI

5.GEÇİT HAKKI

6.İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ

7.İNTİFA HAKKI

8.İPOTEK

9.KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ESKİ SAHİBİNE İADESİ

10.KAMULAŞTIRMA

11.KAT İRTİFAKI

12.KAT KARŞILIĞI TEMLİK AKDİ

13.KAT MÜLKİYETİ

14.KAYNAK HAKKI

15.MİRAS PAYININ DEVRİ

16.OTURMA HAKKI

17.ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

18.ÖLÜNCEYE KADAR GELİR SÖZLEŞMESİ

19.SATIŞ

20.SU, GAZ, ELEKTRİK VB. MECRALAR

21.TAKSİM

22.TAŞINMAZ YÜKÜ

23.TRAMPA

24.Üst (İnşaat) Hakkı Ve Kanunun Öngördüğü Diğer İşlemler Olarak Sayılabilir.

Bu Habere Tepkiniz