1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığından ek ödeme yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin genelge

27 Mart 2008 13:10
+Aa- Yazdır

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Performans Yönetimi ve Kalite Gelistirme Daire Baskanlıgı

Sayı : B10.0.PYK.0.00.00.01/ 915 27.MART.2008
Konu : Yönetmelik Degisikligi Hk.

GENELGE
2008/22

İlgi: a) 29/08/2007 tarihli ve 8122 (10797) sayılı ve 2007/78 No'lu Genelge
b) 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı ve 2007/87 No'lu Genelge

Bilindigi üzere 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Saglık Bakanlıgına Baglı Saglık Kurum ve Kuruluslarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik?te 25/08/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Saglık Bakanlıgına Baglı Saglık Kurum ve Kuruluslarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik? ile 01/09/2007 tarihinden geçerli olmak üzere bazı degisiklikler yapılmıs ve mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılan degisikligi ile;
İdari görev yürüten personele 01/09/2007 tarihinden itibaren yürüttükleri göreve iliskin ?Tavan Ek Ödeme Katsayısı? ile ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılabilmesi için ?asili atamaya yetkili amir? olan Bakanlık tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden vekâleten görevlendirilmis olması ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine istinaden ikinci görevle görevlendirilmis olması, bu hususun onayda belirtilmis olması ve vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm sartları tasıması hususu düzenlenmis, 01/09/2007 tarihi itibariyle Bakanlık tarafından vekâleten görevlendirilmemis olan ve ikinci görevle görevlendirilmemis olan personelin asıl kadrosuna iliskin ?Tavan Ek Ödeme Katsayısı? ile ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacagı belirtilmis idi.

Mezkur Yönetmelikte 26/03/2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/09/2007 tarihinden geçerli olmak üzere bazı degisiklikler yapılmıs ve mezkur Yönetmeligin Geçici 4 üncü maddesi ?Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce Bakanlıkça veya Valilikçe ilgili mevzuatı uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele (bu görevlendirilmeleri onaylarında belirtilmemis olsa da) yapılmıs olan ve bu görevleri devam ettigi süre içinde yapılacak olan ek ödemelerde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sartlar aranmaz? seklinde degistirilmistir.

1- Söz konusu degisiklik ile 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilmis olan ve 01/09/2007 tarihinden sonra da aynı görevine devam eden personele bu güne kadar yapılmıs olan ve görevlerine devam ettigi sürece yapılacak olan ek ödemelerde mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden vekâleten görevlendirilmis olması sartı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine istinaden ikinci görevle görevlendirilmis olması ile bu hususun onayda belirtilmis olması sartları aranmayacaktır. (Örn. 01/09/2007 tarihinden önce Valilikçe görevlendirilen bir Bastabibe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine istinaden ikinci görevle görevlendirilmis olması ve bu hususun görevlendirilme onayında belirtilmis olması sartı aranmaksızın aynı görevini sürdürdügü sürece ek ödemesinin Bastabip ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.)

Baska bir ifade ile 26/03/2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mezkur degisiklik ile 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilen ve halihazırda aynı görevine devam eden personele, vekâleten yada ikinci görevle görevlendirme için gereken sartları tasıyıp tasımadıgına ve görevlendirme sekline bakılmaksızın (bu görevlendirilmeleri onaylarında belirtilmemis olsa da) yürüttügü göreve iliskin ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır.

2- 01/09/2007 tarihinden sonra idari görevlere yeni görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede ise, personelin mezkur Yönetmeligin 5 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uygun olarak görevlendirilmis olması sartı aranacaktır.

3- Mezkur Yönetmelikte 26/03/2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/09/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan degisiklik ile 01/09/2007 tarihinden önce idari göreve görevlendirilen ve halihazırda aynı görevine devam eden personelde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden vekâleten görevlendirilmis ve bu hususun onayda belirtilmis olması sartı aranmadıgından, Bashemsire ve Hastane Müdürü olarak 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilmis olan söz konusu personele bu görevleri devam ettigi sürece Bashemsire ve Hastane Müdürü görevine iliskin ?Tavan Ek Ödeme Katsayısı? ile ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır.

4- Vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacagı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca vekâlet veya ikinci görevden dolayı ilgililere herhangi bir ödeme yapılmıs olması (yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ikinci görev aylıgı gibi) halinde, yapılan bu ödemeler ilgililerin asıl kadrosuna iliskin ek ödeme matrahına dâhil edilmeyecektir.

5- Bastabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcılarından 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilen ve 01/09/2007 tarihinden sonra da aynı görevine devam eden personele (görevlendirme onayında 657 sayılı Kanununun 86 ncı maddesine göre veya 88 inci maddesine göre görevlendirildigi belirtilmemis olsa dahi) yürüttükleri göreve iliskin ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınarak ek ödeme yapılacagından, söz konusu personel mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin (ü) bendi hükmü dogrultusunda bastabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcıları için hesaplanan ek ödeme bölenine dâhil edilecektir.

6- İdari görev yürüten personelden yıllık izin, rapor, egitim, mazeret izni, kongre, seminer, dogum izni vs. sebeplerle görevinden geçici olarak ayrılanların yerine bakan personelin ek ödemesini yürüttügü göreve iliskin ?tavan ek ödeme katsayısı? ve ?hizmet alanı kadro unvan katsayısı? üzerindenalabilmesi için mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ve ilgi (b) kayıtlı 2007/87 No'lu Genelgemizin 1 inci maddesinde sayılan sartlar dâhilinde vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilmis olması gerekmektedir.

7- Mezkur Yönetmelikte 26/03/2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/09/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan degisiklik ile 01/09/2007 tarihinden itibaren verem savas dispanserleri ile aile hekimligine geçilen illerde personele yapılacak ek ödemede personel dagılım cetveli dikkate alınmayacaktır.

8- Mezkur Yönetmelikte 26/03/2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yapılan degisiklik 01/09/2007 tarihinden geçerli oldugundan, 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilmis olan ve 01/09/2007 tarihinden sonra da aynı görevine devam eden personele; sayet varsa 01/09/2007 tarihinden itibaren yürüttükleri idari göreve iliskin yapılması gereken ek ödeme farklarının Eylül 2007 ek ödeme dönemine ait olan kısmının Mart 2008 ek ödeme döneminde, Ekim, Kasım, Aralık 2007 ile Ocak ve Subat 2008 dönemine ait yapılması gereken ek ödeme farklarının ise sırasıyla Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Agustos 2008 ek ödeme döneminde yapılması gerekmektedir. Söz konusu ilgili dönemde ödenecek ek ödeme farkları ile personele dagıtılacak ek ödeme miktarının toplamı, kurum tarafından yasal olarak dagıtılabilecek ek ödeme tutarını asmayacaktır.

9- 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilmis olan ve 01/09/2007 tarihinden sonra da aynı görevine devam eden bastabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcılarına Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2007 ile Ocak ve Subat 2008 ek ödeme dönemleri için yapılacak olan ek ödemelere iliskin olarak; mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin (ü) bendi hükmü dogrultusunda öngörülen ek ödeme bölenine mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak görevlendirilen bastabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcılarının sayısı da dahil edilecek ancak mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak görevlendirilen bastabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcılarına Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2007 ile Ocak ve Subat 2008 ek ödeme dönemlerinde yapılmıs olan ek ödeme miktarlarında -söz konusu ek ödeme bölenine dahil edilmelerine ragmen - herhangi bir degisiklik yapılmayacaktır.

Mart 2008 ek ödeme döneminden itibaren yapılacak olan ek ödemelerde, kurumda görev yapan tüm Bastabip Yardımcıları ile Hastane Müdür Yardımcıları (mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak görevlendirilmis olan personel ile 01/09/2007 tarihinden önce Bakanlıkça veya Valiliklerce görevlendirilmis olan ve 01/09/2007 tarihinden sonra da aynı görevine devam eden personel toplamı) mezkur Yönetmeligin 5 inci maddesinin (ü) bendi hükmü dogrultusunda ek ödeme bölenine dâhil edilecektir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar dogrultusunda islem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluslar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda geregini önemle rica ederim.

Uz. Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOGLU
Bakan a.
Müstesar
DAGITIM:
Geregi:
- 81 İl Valiligi
Bilgi:
- Teftis Kurulu Baskanlıgı
- Strateji Gelistirme Baskanlıgı
- Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü
- Temel Saglık Hizmetleri Genel Müdürlügü
- Personel Genel Müdürlügü
-Hukuk Müsavirligi

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik
07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam