OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2023 00:06, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 10:29
OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 138

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında sosyal hizmetler alanına, özel öğretim kuramlarına, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine ve KOSGEB destek alacaklarına ilişkin bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Sosyal hizmetler alanında alman tedbirler

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinde kalan vatandaşlara konaklama, yemek, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilir. Bu giderler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Özel öğretim kurumlan sigorta prim desteği

MADDE 3- (1) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kuramlarında çalışan personelin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançtan üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, üç ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik alman tedbirler

MADDE 4- (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sırasıyla yüzde doksan beş, yüzde doksan ve yüzde seksen olarak belirlenmiş olan indirim oranlan, olağanüstü hal ilan edilen illerde yer atan Ar-Ge merkezleri ve tasanm merkezlerinde çalışan personel için olağanüstü hal süresince yüzde yüz olarak uygulanır.

(2) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen sigorta primi işveren hisselerinin tamamı, olağanüstü hal ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

KOSGEB destek alacaklarına ilişkin tedbirler

MADDE 5- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, KOSGEB tarafından sağlanmış desteklerden yararlanan işletmelerden,

a) İşyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen işletmelerin 2023 yılında geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerin tahsilinden,

b) Hayatını kaybeden veya iş göremez hale gelenlere ait işletmelerin geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerin tahsilinden ortaklık paylan gözetilerek,

KOSGEB tarafından belirlenen esaslara göre vazgeçilir.

(2) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanan işletmelere ilişkin;

a) Dava ve/veya icra takibine konu yapılmış olan alacaklar,

b) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taksitlendirilen alacaklar ile 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan destek tutarları,

c) İlgili birimlerce 6/2/2023 tarihinden önce kullandırılıp işletmelerden geri tahsiline karar verilen ve hukuki işlem başlatılması talep edilen ancak henüz dava veya icra takibine konu edilmemiş destek tutarları,

ile ferilerinin tahsilinden KOSGEB tarafından belirlenen esaslara göre vazgeçilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca vazgeçilen alacaklara ilişkin yargılama ve icra takip gideri ile vekalet ücretinden de vazgeçilir. Vazgeçme, kanun yollan dahil görülmekte olan tüm davaları kapsar. Vazgeçilen alacaklara ilişkin 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 22 nci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınması gereken harçlar alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu madde kapsamında takibinden vazgeçilen dava ve icra dosyalarıyla ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama ve takip gideri ile vekalet ücreti talebinde bulunamaz.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki işletmelerden KOSGEB aleyhine menfi tespit davası açmış olan işletmeler, açmış oldukları davalardan bir ay içinde feragat etmeleri şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu durumda tarafların yaptığı yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerlerine bırakılır.

(5) Bu madde kapsammda alacağın tahsilinden vazgeçme işlemleri sadece alacağın kalan kısmı için hüküm ifade eder. Tahsilinden vazgeçilen alacaklara dair işletmeler tarafından yapılmış kısmi ödemeler hakkında herhangi bir talepte bulunulamaz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci ve 4 üncü maddeleri 6/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber