Belediye Başkan yardımcıları 4/1-c kapsamında sigortalı sayılır mı?

Belediye başkan vekilleri ilgili mevzuat gereği 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 22:50
Belediye Başkan yardımcıları 4/1-c kapsamında sigortalı sayılır mı?

5393 sayılı Kanunun "başkan vekili" başlıklı 40'ıncı maddesine göre;

"Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekalet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir."

5393 sayılı Kanunun "belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler" başlıklı 45'inci maddesine göre;

" Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili,
Seçer.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md. Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç 15 gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır."

5393 sayılı Kanunun "belediye başkanı görevlendirilmesi" başlıklı 46'ncı maddesine göre;

"Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır."

Yukarıda yer verilen düzenlemelere göre; başkan vekili aşağıda belirtildiği üzere 2 şekilde görevlendirilmektedir.

a) Belediye başkanının görev başında bulunmadığı zamanlarda belediye meclis üyeleri arasından birisinin başkan vekili olarak görevlendirilmesi,

b) Belediye başkanlığının boşalması halinde seçilmesi veya görevlendirilmesi.

En nihayetinde belediye meclisi yeni belediye başkanını seçecektir.

5510 sayılı Kanunda belediye başkanlarının 4/1-c kapsamında zorunlu sigortalılığına, 5393 sayılı Kanunda belediye meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin taleplerine göre 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamında sigortalılığına yer verilmiş, ancak belediye başkan vekillerinin sigortalılığına yer verilmemiştir.

Sonuç olarak, belediye başkan vekilinin sadece bu görevleri nedeniyle 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamında sigortalılığı bulunmamakta olup, belediye meclis üyeleri arasından belediye başkan vekili olanlar bu görevlerinden önce 4/1-a veya 4/1-b kapsamında ise bu sigortalılıklarını devam ettirecekler, emekli iseler herhangi bir sigortalılık ilişkisi kurulmayacaktır. Belediye işverenince herhangi bir şekilde 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamında sigortalılık ile ilişkilendirilemeyecektir.


Bu Habere Tepkiniz