Emniyet personeli kaç gün devamsızlıkta müstafi sayılır?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 üncü maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." Hükmü yer almaktadır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 16:25
Emniyet personeli kaç gün devamsızlıkta müstafi sayılır?

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 64 üncü maddesinde, "Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş addolunurlar." Hükmü yer almaktadır.

Danıştay 12. Dairesi, mazeretsiz devamsızlık halinde 657 sayılı Kanunun uygulanması gerektiğine hükmetmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, 09/02/2016 tarihinden itibaren almış olduğu 7 günlük doktor raporunun bitiminden itibaren görevine başlamadığından ve bu durumun 10 gün devam ettiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin işlem hukuka uygun bulunmuştur.

Davacının iddiası

Hafta sonu tatillerinin de sürenin hesabından sayıldığı, sayılmaması gerektiği, 1 yıllık mazeretsiz izin talebinin idare tarafından kabul edilmediği, çocuğu otizm hastası olduğu için ücretsiz izin talebinde bulunduğu, 30 günlük heyet raporunun bulunduğu, cezaevinde bulunduğu için sunamadığı, 3201 sayılı Kanun'un 64. maddesi uyarınca müstafi sayılmak için devamsızlığının 15 gün olması gerektiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Danıştay: Uygulanacak Kanun 657'dir

Davacı tarafından, Emniyet personeli olması sebebiyle hakkında 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 64. maddesinin uygulanması gerektiği ileri sürülmüşse de, anılan Kanun'un memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve özlük haklarını düzenleyen hükümleri, 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanun'un 237. maddesinin 31/07/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunla değişik (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/1484
Karar No: 2023/1561

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Ankara Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, 09/02/2016 tarihinden itibaren almış olduğu 7 günlük doktor raporunun bitiminden itibaren görevine başlamadığından ve bu durumun 10 gün devam ettiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali ile maaş ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının, 09/02/2016 ile 15/02/2016 tarihleri arasında aldığı 10 günlük istirahat raporunun bitip göreve başlaması gereken 16/02/2016 tarihinden itibaren her gün için ayrı tutanak tutularak davacının göreve başlamadığının tespit edildiği ve telefonla kendisine ulaşılamadığı, 22/02/2016 tarihinde davacının evine gidilerek sorulması üzerine de davacının kayın validesi olduğunu beyan eden Ş. K. isimli şahsın nerede olduğunu bilmediği yönünde beyan verdiği ve tutanak altına alınan beyanı göz önünde bulundurulduğunda, idarenin bütün çabalarına rağmen davacıya ulaşılamadığı ve davacının 7 günlük istirahat raporunun bitip görevine başlaması gereken 16/02/2016 tarihinden itibaren 10 gün boyunca görevine gelmediği hususu açık olduğundan, davacı hakkında, izinsiz ve kurumunca kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak toplam (10) günden fazla görev yerini terkettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılması yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının 09/02/2016 tarihinde aldığı 7 günlük doktor raporu hitamı 16/02/2016 tarihinde göreve başlaması gerekirken başlamaması, izinsiz ve kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 16/02/2016 - 28/02/2016 tarihleri arasında kesintisiz olarak 10 gün göreve gitmediğinin sabit olması sebebiyle davacının bu iddiasının yerinde görülmediği, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Hafta sonu tatillerinin de sürenin hesabından sayıldığı, sayılmaması gerektiği, 1 yıllık mazeretsiz izin talebinin idare tarafından kabul edilmediği, çocuğu otizm hastası olduğu için ücretsiz izin talebinde bulunduğu, 30 günlük heyet raporunun bulunduğu, cezaevinde bulunduğu için sunamadığı, 3201 sayılı Kanun'un 64. maddesi uyarınca müstafi sayılmak için devamsızlığının 15 gün olması gerektiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Davacının 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile rütbesinin alındığı, Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olarak verildiği belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Diğer taraftan; davacı tarafından, Emniyet personeli olması sebebiyle hakkında 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 64. maddesinin uygulanması gerektiği ileri sürülmüşse de, anılan Kanun'un memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve özlük haklarını düzenleyen hükümleri, 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanun'un 237. maddesinin 31/07/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunla değişik (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle alınmamış olan temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 30/03/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber