Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2024 00:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 00:37
Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/2/2017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"j) Yarıyıl: Bir eğitim öğretim yılında, yarıyıl sonu sınav günleri hariç olmak üzere asgari 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan ve EÖYK tarafından belirlenip onaylanan akademik takvime göre bir sonraki yarıyıl derslerinin başladığı tarihte sona eren eğitim süresini,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50'ye kadar artırılabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sınav belgeleriyle, genel değerlendirme sonuçları bir tutanakla ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir."

"Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler EÖYK tarafından belirlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde ve (c) bendinde yer alan "Polis Akademisi" ibaresi "Başkanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

"b) Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile EÖYK' nin belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekir. Ancak;

1) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularda, ALES şartı aranmaz.

2) Bu adayların değerlendirme işlemlerinde, EÖYK tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55'ten düşük 75'ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

3) Bu adaylar önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

4) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "dışından" ibaresi "dışından da" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında aynı isimli tezsiz yüksek lisans programının olması ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "90" ibaresi "60" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Tezsiz yüksek lisans için mezuniyet tarihi, Enstitü Yönetim Kurulunun mezuniyet hakkında karar verdiği toplantı tarihidir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile EÖYK' nin belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekir. Ancak; Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme için;

1) EÖYK tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55'ten düşük 75'ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "dışından" ibaresi "dışından da" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz."

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber