İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 01:01, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 01:05
İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (İletişim Baskanlığıl'ndan:

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İletişim Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, İletişim Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) İletişim Başkanlığında görev yapan Devlet memurlann disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-l'de yer alan "İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetvelf'nde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 30/1/2021 tarihli ve 21380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber