İDDK MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan bir davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne açılan bir davayı sonuçlandırdı. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 29/12/2022 tarih ve E:2022/6108, K:2022/8359 sayılı kararı onandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 14:00, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:36
İDDK MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan bir davayı sonuçlandırdı

Davanın konusu

08/06/2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin ''Tanımlar" başlığını taşıyan 4. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan "Gönüllü" tanımının, eksik düzenleme niteliğinde olduğundan bahisle "İlkeler" başlığını taşıyan 5. maddesinin, 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga Milli Eğitim Bakanlığı İlköğr0etim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 28. maddesinde yer alan "Törenlerle İlgili Esaslar"a ve 30. maddesinde yer alan "Milli Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günleri"ne yer verilmediği ve bu nedenle eksik düzenleme olduğundan bahisle "Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler" başlığını taşıyan 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin ve ''Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi''nin iptali istenilmiştir.

Davacıların "milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenleme" iddiası başlangıçta kabul görmüştü
Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ve milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenleme yönünden iptaline; dava konusu diğer kısımlar yönünden davanın reddine karar verilmişti. Ancak Anılan kararın taraflarca temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2022 tarih ve E:2021/3197, K:2022/1647 sayılı kararıyla; Yönetmeliğin Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ile milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenlemenin iptaline ilişkin kısmının bozulmuştur.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2023/1065
Karar No: 2023/1953

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/12/2022 tarih ve E:2022/6108, K:2022/8359 sayılı kararının esası ve vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

08/06/2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin ''Tanımlar" başlığını taşıyan 4. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan "Gönüllü" tanımının, eksik düzenleme niteliğinde olduğundan bahisle "İlkeler" başlığını taşıyan 5. maddesinin, 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga Milli Eğitim Bakanlığı İlköğr0etim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 28. maddesinde yer alan "Törenlerle İlgili Esaslar"a ve 30. maddesinde yer alan "Milli Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günleri"ne yer verilmediği ve bu nedenle eksik düzenleme olduğundan bahisle "Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler" başlığını taşıyan 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin ve ''Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi''nin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/12/2022 tarih ve E:2022/6108, K:2022/8359 sayılı kararıyla;
Dairelerinin 02/06/2021 tarih ve E:2017/4950, K:2021/2832 sayılı kararıyla; 08/06/2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan ''gönüllü'' tanımındaki ''kişi'' ibaresi ve Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ve milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenleme yönünden iptaline; dava konusu diğer kısımlar yönünden davanın reddine karar verildiği,

Anılan kararın taraflarca temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2022 tarih ve E:2021/3197, K:2022/1647 sayılı kararıyla; Yönetmeliğin Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ile milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenlemenin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına, diğer kısımlarının onanmasına karar verilmesi üzerine, bozma kararına uyularak,

Dava konusu Yönetmeliğin Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinin ve milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenleme yönünden;
"Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi"nde, uygulamada doğan ihtiyaçlar gözetilerek anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların belirlendiği görülmekte olup, davaya konu Yönetmeliğin 18. maddesinde, eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların, çizelgede yer alan belirli gün ve haftaların arasından, sene başında öğretmenler kurulunda belirlenmesi yolunun öngörüldüğü,

Davacı tarafından, bayrak törenleri dışında okullarda yapılan törenlere ilişkin hükümlerin kaldırıldığı iddia edilmekte ise de, söz konusu törenler 05/05/2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüldüğünden, ayrıca dava konusu Yönetmelik'te düzenleme yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı,

Bu itibarla, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bir şekilde tesis edildiği sonucuna varılan Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ile milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesinde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine,

Dava sonuç itibarıyla kısmen iptal, kısmen de davanın reddi ile sonuçlandığından, yargılama giderlerinin taraflara arasında eşit şekilde paylaştırılmasına, ilk aşamada taraflar lehine avukatlık ücretine hükmedildiğinden bu aşamada yeniden takdir edilmemesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davanın reddine ilişkin kararın 29/12/2022 tarihinde verildiği, yeni bir ilam olduğu, bu nedenle 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca lehlerine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği, ayrıca dava konusu düzenlemenin iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, Daire kararının vekalet ücretine ilişkin kısmının ilk aşamada kesinleştiği, bozma sonrası verilen Daire kararı sonrası yeniden vekalet ücretine hükmedilmesi talebinin yerinde olmadığı, bu nedenle temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının vekalet ücretine ilişkin kısmının onanması, davanın esasına yönelik temyiz isteminin ise incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davalı idarenin vekalet ücretine ilişkin temyiz istemi incelendiğinde;

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın vekalet ücretine ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Davalı idarenin, davanın esasına ilişkin temyiz istemine gelindiğinde ise;

Davalı idare tarafından, Daire kararının iptale ilişkin kısmının bozulması istenilmiş ise de; Danıştay Sekizinci Dairesinin 02/06/2021 tarih ve E:2017/4950, K:2021/2832 sayılı kararıyla "kısmen iptal, kısmen ret" hükmü kurulduğu, bu kararın temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2022 tarih ve E:2021/3197, K:2022/1647 sayılı kararıyla; davanın kısmen reddine ilişkin kısmının onandığı, kısmen iptale ilişkin kısmına konu Ek-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ile milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesinin eksik düzenleme olduğundan bahisle bu kısmının bozulmasına, iptale ilişkin diğer kısımlarının esası yönünden onanmasına karar verildiği, haliyle uyuşmazlığın iptale ilişkin kısımlarının esası yönünden kesinleştiği anlaşıldığından bozulan kısım hakkında Dairece bozmaya uyularak temyizen bakılan kararla davanın reddine karar verildiği, davalı idarenin esasa yönelik temyiz isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 29/12/2022 tarih ve E:2022/6108, K:2022/8359 sayılı kararının vekalet ücretine ilişkin kısmının ONANMASINA oyçokluğu ile,
3. Davalı idarenin davanın esasına ilişkin temyiz isteminin İNCELENMEKSİZİN REDDİNE oybirliği ile,
4. Kesin olarak, 19/10/2023 tarihinde karar verildi.
KARŞI OY

X- Uyuşmazlıkta ilk olarak, Danıştay Sekizinci Dairesinin 02/06/2021 tarih ve E:2017/4950, K:2021/2832 sayılı kararıyla "kısmen iptal, kısmen ret" hükmü kurulmuş ve kararın verildiği tarihteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davacı ve davalı idare lehine 3.600,00-TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Anılan kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2022 tarih ve E:2021/3197, K:2022/1647 sayılı kararıyla; davanın reddine ve dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan ''gönüllü'' tanımındaki ''kişi'' ibaresinin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, Yönetmeliğin EK-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi ile milli bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esaslara Yönetmelik'te yer verilmemesine dair eksik düzenlemenin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 29/12/2022 tarih ve E:2022/6108, K:2022/8359 sayılı kararında ise bozulan kısım hakkında, davanın reddine hükmedilmiştir.

Uyuşmazlıkta, Danıştay Sekizinci Dairesince 02/06/2021 tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmiş ise de; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararı sonrasında yeniden yargılama yapıldığı ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/12/2022 tarihli kararının, ilk derece olarak verilen yeni bir karar olduğu hususları dikkate alındığında, davalı idare lehine vekalet ücretinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde güncellenmesi ve kararın verildiği 29/12/2022 tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ...-TL'yi aşmayacak şekilde tahsili gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile temyize konu Daire kararının, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyuyla, kararın bu kısmına katılmıyoruz.


Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin vekalet ücreti yönünden temyiz isteminin reddine,


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber