1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdüre, kasten görevini yapmamaktan dolayı verilen ceza yargıdan döndü

10 Kasım 2009 07:26
+Aa- Yazdır

T.C.
TRABZON
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2009/1073
KARAR NO : 2009/961

DAVACI : Mustafa Sinan Ünal

VEKİLİ : Av. Duygu Keskinoğlu

Hızırbey Mah. K.Maraş Cad. Işık Apt. No: 188/1 - TRABZON

DAVALI : Trabzon Valiliği - TRABZON

DAVANIN ÖZETİ : Trabzon İl Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-n maddesi gereği Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle ¼ oranında maaşında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına ilişkin işlemin; kendisi hakkında disiplin cezasının kasten emirleri yerine getirmediği gerekçesiyle verildiği, kendisinin emri aldığı ilk günden bu yana emirleri yerine getirmek için uğraştığı, hükümet konağında büro ve depo olmak üzere toplam 275 m2'lik alanda hizmet vermelerine rağmen taşınılması istenilen yerin 36-37 m2 olduğu, tesis edilen yerin ne büro olarak ne de hizmet yapılması için uygun olmadığı, amacının emri yerine getirmemek olmayıp soruna çözüm bulmak olduğu, taşınılması istenilen yerin ruhsatsız olması nedeniyle ilgili idareler tarafından su, elektrik ve telefon bağlanmayacağının bildirildiği, kasten emri yerine getirmemek şeklinde bir fiili işlemediği, yeni yere süre doluncaya kadar taşındığı, kalanları da taşıyabilmek için azami gayret sarf ettiği, işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Başbakanlığın 2006/35 sayılı genelgesi ile İçişleri Bakanlığı'nın 07.12.2006 tarih ve 2371 sayılı yazıları ile kurulan ve 12.02.2007 tarihinde uygulanmaya başlayan "Tek Adımda Hizmet" bürosunun görev alanına giren hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç olunan alanın teminine yönelik İl Savunma Müdürlüğü'ne hükümet konağında tahsis edilen yerden İl Sağlık Müdürlüğü'min Depo ve Tamirhane Müdürlüğü yanında bulunan sosyal tesis ve garajına taşınması için Valilik Makamınca verilen yazılı emre rağmen taşınmayarak verilen emri kasten yerine getirmediği, taşınmaya ilişkin Valilik Makamı'nın 27.03.2008 tarih ve 441 sayılı işlemin iptali istemiyle açmış olduğu dava sonucunda Trabzon idare Mahkemesinin 21.05.2008 tarih ve E.2008/647, K.2008/633 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği ve bu kararın temyizi aşamasında yürütmenin durdurulması isteminin Danıştay 5.Dairesi'nin 19.08.2008 tarih ve E.2008/4256 sayılı kararı ile reddedildiği, davacının verilen emirleri kasten yerine getirmediğinin sabit olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Trabzon İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 31/12/2008 tarih ve 2008/964 Esas, 2008/1591 sayılı karanının Danıştay 12.Daire Başkanhğı'nm 08/07/2009 gün ve E:2O09/1033, K:2009/4142 sayılı karan ile bozulması üzerine bozma kararma uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava, Trabzon İl Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından; hakkında 657 saytlı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-n maddesi gereği Kademe ilerlemesinin Durdurulması cezasının öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle .. oranında maaşında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-n maddesinde ise verilen emirleri kasten yerine getirmemek 1 ile 3 yıl arasında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını gerektirecek fiiller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Trabzon Valiliği'nin 27.03.2008 tarih ve 441 sayılı yazısı ile Başbakanlığın 2006/35 sayılı genelgesi ve İçişleri Bakanlığı'nın 07.12.2006 tarih ve 2371 sayılı yazıları ile kurulan ve 12.02.2007 tarihinde uygulanmaya bağlayan "Tek Adımda Hizmet" bürosunun görev alanına giren hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için daha geniş bir alana ihtiyaç bulunduğu ve olası bir afet durumunda ulaşım için sıkılık olmayan rahat bir yerde hizmet vermesinin sivil savunma hizmetlerinin etkinliğini artıracağı belirtilerek Trabzon İl Sivil ve Savunma Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü Depo ve Tamirhane Müdürlüğü'nün sosyal tesisi ve garajına taşınmasının istenildiği, Trabzon İl Sivil Savunma Müdürlüğü'nün 31.03.2008 tarih ve 121 sayılı Valilik Makamına hitaplı davacı imzalı yazısıyla fiziksel koşullar nedeniyle bahsi geçen yere taşınmalarının mümkün olmadığı belirtilerek ilgi yazının iptalinin istenildiği, bunun üzerine Trabzon Valiliği'nin 17.04.2008 tarih ve 580 sayılı yazısıyla önceki yazının talimat niteliğinde olduğu, emrin yerine getirilerek ve taşınma işlemlerinin tamamlanarak 24.04.2008 tarihi mesai bitimine kadar Valiliğe bilgi verilmesinin istenildiği, belirtilen süre içerisinde taşınma işleminin yapılmaması üzerine Trabzon Valiligi'nin 07.05.2008 tarih ve 737 sayılı yazısıyla davacı hakkında ön inceleme ve disiplin yönünden soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda davacı hakkında verilen görev ve emirleri kasten yapmamak fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-n maddesi gereği Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası teklifi yapıldığı, savunması alınmak suretiyle Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle oranında maaşında kesinti yapılması seklinde uygulanmasına karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle görülmekte olan bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; Trabzon Valiliği'nin emri üzerine Trabzon İl Sivil Savunma Müdürlüğü'nün taşınması sürecinde davacının taşınılması emredilen yerle ilgili olarak fiziki şartların yetersiz olduğundan bahisle, yerine getirdikleri hizmetin işleyişinde meydana gelebilecek aksaklıkları gerekçe göstermek suretiyle tasınılması için uygun olan yeni yerler önererek taşınma emrinin iptalini istediği ancak, taşınma emrinde Valilikçe ısrar edilmesi üzerine taşınma hazırlıklarına başlandığı, Trabzon Belediyesi'nin 01.05.2008 günlü yazısıyla taşınılacak binanın ruhsatının bulunmadığının bildirilmesi üzerine elektrik, su ve telefon bağlanması için yapılan yazışmalarda da binanın ruhsatsız olması nedeniyle olumsuz yanıt alındığı, öte yandan, taşınma işlemlerinin tamamlanması için Valilikçe belirlenen 24.04.2008 tarihinden sonraki bir tarihte, 02.05.2008 günlü yazıyla; taşınılacak alanın boşaltıldığının davacıya bildirilmesi üzerine aynı gün taşınılacak yere keşif için gidildiğinde bu yerin hala boşaltılmamış olduğunun 02.05.2008 günlü tutanakla tespit edildiği, buna rağmen bir sonraki gün taşınma işlemlerine başlanmak üzere eşyaların araçlarla götürüldüğü ancak, odaların dolu olması nedeniyle taşınma işleminin gerçekleştirilemediğinin 03.05.2008 günlü tutanakla tespit edildiği, en son 09.05.2008 tarihli II Sağlık Müdürlüğü yazısıyla bütün şartlar zorlanarak odaların tamamen boşaltıldığının bildirilmesi üzerine 26.05.2008 günlü tutanaktan anlaşıldığı üzere taşınma isteminin bir kısmının gerçekleştirildiği, tahsis edilen kısmın yetersizliğinin anlaşılması üzerine 27.05.2008 günlü Valilik işlemiyle İl Sağlık Müdürlüğü'nden taşınılan katın tamamının İl Sivil Savunma Müdürlüğü'ne tahsis edilmek üzere boşaltılması emrinin verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Trabzon. İl Sivil Savunma Müdürü olan davacının, taşınma emrine yönelik olarak fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle başka bir yere taşınılması önerisinde bulunmasına karşın, Valiliğin taşınma emrini yinelemesi üzerine tahsis edilen yere taşınmak üzere gerekli hazırlıkları yaptığı ve taşınılacak alanın boş olmaması nedeniyle kurumun taşınmasına yönelik emrin yerine getirilmesi konusunda davacıdan kaynaklanmayan bir gecikme yaşanmış olması, taşınılacak yerin ruhsatsız olması ve taşınma işlemi gerçekleştikten sonra Valilikçe taşmılması için tahsis edilen kısmın yetersizliğinin kabul edilmiş olması karşısında, davacıya isnat edilen kurumun taşınmasına yönelik emrini kasten yerine getirmediği yolundaki eylemin sübut bulmadığı sonucuna ulaşıldığından işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 257,25 TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 400,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, temyiz posta giderinden artan 17,25 TL nin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün. içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 30/09/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye

ERHAN ÇAKAN ÖZLEM EROL NURULLAH ÇELİK

33622 94877 101524

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:48 - İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı17:42 - Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül17:32 - İftar öncesi bilinçsiz alışveriş gıda israfını artırıyor17:24 - Havalar ısınınca meralar şenlendi17:22 - Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı17:21 - Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
17:15 - Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz17:13 - Ölüm, askeri ve babasını aynı gün yakaladı17:11 - Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü17:07 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi17:05 - Marangozun pandemi sığınağı17:03 - 'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'
16:52 - Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti16:26 - 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu16:03 - Sosyal medyada satılan gıda ürünleri büyük risk taşıyor16:00 - 'Çarşamba gününe kadar çamur yağışları devam edecek'15:57 - Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı
15:39 - Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam