1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2002 Yılı Kaymakamlık Sınav Soru ve Cevapları

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
Aşağıdaki sorular, büyük oranda site üyemiz sayın K.T. Coşkun tarafından sitemize gönderilmiştir. Kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz.


Soru ve cevaplarda bulunan bazı eksikliklere ilişkin tamamlayıcı bilgilerinizi sitemizin memurlar@memurlar.net adresine gönderebilirsiniz.


2002 yılı Kaymakamlık sınavına ilişkin görüşlerinizi Forum bölümünde yer alan "KPSS-A Grubu" Kategorisi altında paylaşabilirsiniz.Son güncelleme: 2/11/2002

2002 KAYMAKAMLIK SORULARI1) Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sunulan projelere ne denir?
C: Kanun tasarısı

2) Hangisi 2001 yılında yapılan anayasa değişikliği ile getirilen ve hukuk devleti olma yolunda önemli katkılar sağlayan maddedir?
C: Milli Güvenlik Konseyi kararlarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi

3) Hangisi yönetmelik çıkaramaz?
C: Emniyet Genel Müdürü

4) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması ile ilgili hangisi doğrudur?
C: Ana muhalefet partisi meclis grubu da Anayasa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açabilir.

5) Uyuşmazlık Mahkemesinin görevi nedir?
C: Adli ve idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek

6) Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
C: Anayasa değişikliklerinin onaylanması ya da geri gönderilmesi Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.

7) TBMM genel seçimlerinden önce hangi bakanlar istifa eder?
C: Adalet-İçişleri-Ulaştırma Bakanları

8) Hangisi milletvekili olabilir?
C: 31 yaşındaki ilkokul mezunu Türk vatandaşı

9) Yasama dokunulmazlığının istisnası hangisidir?
C: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali

10) Meclis soruşturması açılması için TBMM üye tamsayının kaçta kaçı istekte bulunur?
C: 1/10

11) Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
C: Cumhurbaşkanı

12) Hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında tutulmuştur?
C: Adalet Bakanlığı

13) Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanabilmesi için temel koşul nedir?
C: Milletvekili olması

14) Hangisi MGK üyesi değildir?
C: MGK Genel Sekreteri

15) Olağanüstü Hal İlanını gerektiren sebeplerden hangisi aynı zamanda sıkıyönetimin sebebidir?
C: Şiddet olaylarının yaygınlaşması

16) Hangisi savaş halinde bile kısıtlanamayacak bir haktır?
C: Suçluluğu kanıtlanmadan kimse suçlu sayılmaz

17) 82 Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılmayan madde hangisidir?
C: Yönetim biçimi olarak parlamenter sistemin benimsenmesi

18) Taşra teşkilatı ne demektir?
C: Merkezi idarenin başkent dışındaki birimleri

19) Hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
C: Diyanet İşleri Başkanlığı

20) Hangisi Bakanın idari nitelikteki görevidir?
C: Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak

21) İl genel meclisinin feshine hangisi karar verir?
C: Danıştay

22) Hangisi il özel idaresinin organıdır?
C: Vali

23) Vali il genel meclisinin kararına karşı itirazı nereye yapar?
C: Danıştay

24) Köyde ihtiyari işleri zorunlu kılma konusunda hangisi yürütme yapar?
C: Köy derneği

25) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar heyetinin görevi değildir?
C: Köy tüzel kişiliğini temsil etmek
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

26) İki kez üst üste olumsuz sicil alan memura ne yapılır?
C: Başka bir sicil amirine verilir.

27) Görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmayan hangisidir?
a)Vali
b)Kaymakam
c)Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


28) Hangisi memurlarla ilgili yasaklardan biri değildir?
C: Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi olmak

29) Hangisi devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir faaliyettir?
C: Siyasi partiye girmek

30) Memur hangi durumda müstafi sayılır?
-

31) Hangisi milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir iştir?
a) Yerel yönetimlerde çalışmak
b) Özel firmada yönetici olmak
Doğru cevap:a
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


32) Yerel yönetimler kendi aralarında birlik kurmak isterse nereden izin almalıdırlar?
C:Bakanlar Kurulu
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

33) Hangi durumda idari dava açılabilir?
C: 6183 sayılı AATUHK'un hükümleri uyarınca açılan dava

34) Resmi makamlar arasında kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklarda hangisi yetkilidir?
C: Danıştay 1. Daire

35) Devlet İhale Kanununda yapılan en son değişiklik ile getirilen yeni ihale yöntemi nedir?
a) Yap-İşlet-Devret
b) Özel hukuk sözleşmeleri
Doğru cevap:b
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


36) Kanun yolu ile ilgili hangisi yanlıştır?
C: Karar düzeltmede süre 30 gündür. (15 gün olacaktır.)
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

37) Hangisi Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir
a) Birden fazla vergi mah. görevli olduğu davalar
b) Başbakanlık kararları
c) Ortak kararnamelerle yapılan atamalar
d) Danıştay yüksek disiplin kurulu kararları
e) Yüksek öğretim kurulu kararları
Doğru cevap:b (Daha önce tüm müşterek kararnamelere ve başbakanlıkça alınan kararlar karşı dava açılabiliyordu. 2000 yılında Danıştay kanununda yapılan değişiklikle Danıştay'ın görev alanına giren müşterek kararnamelere sınırlama getirilmiştir. Başbakanlıkça alınan kararlar da Danıştay'ın görev alanından çıkarılmıştır)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem'e teşekkür ediyoruz.)

38) Belediye meclisi hangi aylarda olağan olarak toplanır?
C: Ekim-Şubat-Haziran

39) Hangisi idari kolluğun görevi değildir?
a) Yangınlara müdahale etmek
b) Kişilerin konutlarında ahlak dışı olayların olmasını önlemek
Doğru cevap:b


40) Hangisi özel kolluk makamıdır?
a) Bakanlar Kurulu
b) İçişleri Bakanı
c) Vali
d) Kaymakam
e) Orman Genel Müdürü
Doğru Cevap: e şıkkı

41) Vesayet makamı hangisini yapamaz?
C: Değiştirme

42) TRT yönetim kurulu üyeleri kim tarafından seçilir?
C: RTÜK'ün göstereceği adaylar arasından Bakanlar Kurulunca seçilir

43) İYUK hangi konuda HUMK'na atıfta bulunmaz?
C: Sürelerin hesabı

44) Hangisi istisnai memur değildir?
C:Müsteşar
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

45) Köyler nasıl kurulur?
C: İçişleri Bakanlığınca

46) Muhtarı görevden uzaklaştırmaya yetkili mercii hangisidir?
C: İlçe idare kurulu

47) Hangisi Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir yürütme organı olduğunun bir kanıtıdır?
C: Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi

48) Yüksek Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
C: Başbakanlık

49)Bu soru 127 nolu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.
(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

50) Türkiye'de hangisi uygulanmamaktadır?
C: Çift dereceli seçim

51) Hangisi münhasıran parlamento kararıdır?
a)Ara seçim
b)Erken seçim
c)Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
d)Bütçe Kanunu
Doğru cevap:c
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan'a ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)


52) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak anayasada belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?
C: Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve yalnızca kanunla sınırlanabilir.

53) GSMH:100 Amortismanlar:9 ise SMH=?
C: 91

54)MPC=0.75 t:0.8 ÇARPAN=?
C: 2.5
Ayrıntılı Cevap:[1/1-c(1-t)]=2.5
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

54) Hangisi Monetaristlere göre enflasyondaki artışın nedenidir?
C: Para arzının ekonominin büyüme hızından daha fazla artmış olması.
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)


55) Klasiklere göre faizdeki değişmeler neye bağlıdır?
C: Tasarruf

56) İçsel büyüme teorisince hangisi doğrudur?
a)büyüme teknolojik gelişmeden bağımsızdır
b)büyüme bir noktada durur
c)büyüme teknolojik yeniliklere bağlıdır
Doğru cevap:?
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)


57) Keynesyenlerin para politikası ile ilgili soru
C: Para arzı artarsa faizler düşer yatırımlar ve gelir artar
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

58) Ricardo'nun teorisine göre bütçe açığının artması hangi sonuca yol açar?
C: Dış açık oluşur
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)


59) Negatif dışsallık ile ilgili iki hesaplama sorusu. Bir firmanın diğer firmaların üzerinde yarattığı negatif dışsallığı önlemek için ne kadar vergi alınmalıdır?

60) Bu soru 97 no'lu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.
(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


61) Hangisi KİT'lerle ilgili yanlıştır?
a)Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar
b)Sayıştay Denetimine tabidirler.
Doğru Cevap:b
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

62) Şubat krizinden sonra ekonomik değerleri bozan etken
C: Dövizdeki yükseliş

63) Hangisi arz enflasyonuna neden olur?
C: Üretim faktörünün fiyatının artmasıdır
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)


64) i. Manda ve himaye kabul edilemez
ii. Temsil kurulu seçilmiştir.
iii.-
Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas kongrelerinin ortak özelliğidir?
C: i ve ii
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


65) İtilaf devletlerinin TBMM'yi tanıdığı Londra Konferansı hangi savaştan sonra yapıldı?
C: 1. İnönü

66) Hangisinin tarihsel sıralaması doğrudur?
C: Kütahya Eskişehir-Atatürk'ün Başkomutanlığa getirilmesi-Sakarya Savaşı

67) Hangisi anlaşma devletlerinin lehine olan bir gelişmedir?
C: ABD'nin savaşa girmesi müttefiklerin lehine
olmuştur.
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

68) Hangisi Atatürk'ün Başkomutanlığa getirilmesiyle meydana gelen bir gelişmedir?
C: Tekalifi Milliye Emirleri

69) Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenidir?
a) Lozan konferansına Osmanlı hükümetinin de çağırılması
b) Londra konferansında ikiliğin önlenmesi
c) İki başlılığın önlenmek istenmesi
Doğru cevap:c
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


70) Lozan'da Yunanistan savaş tazminatı olarak Türkiye'ye ne vermiştir?
C: Karaağaç

71) Hangisi en son yapılan nüfus sayımının sonuçlarında biri değildir?
a) Türkiye'in nüfusu 67.5 milyondur
b) Nüfusu en az olan iller Muş ve Artvindir
c) 1990-1997 arası dönemde nüfus %1.3 olarak artmıştır
d) Türkiye'de toplam nüfusu 1 milyonu aşan 18'den fazla il vardır.
e) İstanbul'un nüfusu 12 milyondur.
Doğru cevap:b
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

72) Hangisi Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Tüzel kişiliği vardır
b) Denetimleri bağlı bulundukları bakanlık tarafından yapılır
c) Üyelikleri zorunludur
d) Aidat sistemi vardır
e) Başkanları bakanlık tarafından belirlenir.
Doğru cevap: e şıkkı

73) Karşı imza kuralı hangi sorumlulukla ilgilidir?
a) Siyasi sorumluluk
b) Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir işlemin Başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle, bu işlemlerden doğacak sorumluluğun başbakan veya ilgili bakana ait olması
Doğru cevap:a
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)


74) Hangisi yerinden yönetimin yararlarından biridir?
C: Personelin merkez baskısından kurtulması

75) İl bütçesi aşağıdakilerden hangisinin tasdikine tabidir?
A) Vali
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanı
Cevap: E

76) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?
A) Yüksek Denetleme Kurulu
B) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü
Cevap: C

77) ) İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
A) Danıştay
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Bakanlar Kurulu
E) İçişleri Bakanı
Cevap: A

78) Kamunun özel malları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kamu malları devir ve ferağ edilebilir
B) Kamu malları kamulaştırılabilir
C) Kamu malları haczedilemez
D) Kamu mallarının kazandırıcı zamanaşımı yoluyla özel kişiler tarafından iktisabı mümkündür
E) Kamu malları vergi ve resime tabidir
Cevap: C


79) TBMM'nin manda veya himayecilik dışındaki amaçlarla yapılan her türlü yardımı kabul edeceğini bildirmesi hangisi ile ilgilidir?
a)Bağımsızlık
b)Laiklik
c)Eşitlik
d)Devletçilik
Doğru cevap: a(?)
(29/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


80) i. Şapka Kanunu
ii. Soyadı Kanunu
iii. Saatlerde yapılan değişiklik
Yukarıdakilerden hangileri vatandaşların resmi işlerini takip etmesinde yararlı olmuştur?
C: ii
(1/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)


81) 1-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde katkısı en fazla olan maddedir?
a-) Doğalgaz
b-) Madenkömürü
c-) Linyit
d-) Su
Doğru cevap: a (Kaynak: Linyit 36.600 milyar kwh, doğalgaz 44.140 kwh, Hidrolik ve diğer 31.00 milyar kwh.- Kaynak DİE)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Erdem'e teşekkür ediyoruz.)

82) Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının, başkanlığının düşmesine neden olmaz.
C: İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevine son verilmesi.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e teşekkür ediyoruz.)


83) Siyasi konuları görüşen, görevlerinin yapılmasını geciktiren belediye meclisinin görevlerinin sona ermesine kim karar verir.
C: Danıştay
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e teşekkür ediyoruz.)


84) Hangisi hazinenin borç türlerinden değildir?
a)Tahviller
b)Bonolar
c)Değişken faizli tahviller
d)Değişken yapılı bonolar


85) Hangisi kayıtsızlık eğrilerinin orjine dış bükey olma nedenidir?
a)Azalan verimler yasası
b)Azalan Marjinal Fayda Kuralı
Doğru cevap:B
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na, Özyürek'e ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)

86) Bir milletvekilinin seçilme yeterliliğinin olmadığı seçimden sonra ortaya çıkarsa durum ne olur?
a) Milletvekilliği TBMM'ce düşürülür
b) Yüksek Seçim Kurulu karar verir
c) Milletvekilliği kendiliğinden düşmüş sayılır
d)Anayasa Mahkemesi tarafından düşürülür
e) Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekilliği fezlekesi iptal edilir
Doğru cevap:e (2001/405 sayılı yüksek seçim kurulu kararı, itiraz süresi geçtikten sonra seçilmeye engel tam kanunsuzluk halleri sebebiyle yapılan itirazları ( yaş,öğrenim, askerlik, TC vatandaşı olma, belli miktarda ve belli cezalardan mahkum olmuş bulunma) inceleyip sonuçlandırma görev ve yetkisi yüksek seçim kurulunundur.)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem'e, Gökçeoğlu'na, Türkmen'e ve Kaymaz'a teşekkür ediyoruz.)


87) Emeği bir mal olarak düşünürsek emeğin boş zaman tercihi geliri tercihine ikamesi arttığı durumda emek arz eğrisinin şekli nasıl olur?
a)Yatay olur
b)Dikey olur
c)Dirsekli bir şekil alır
d)Geriye bükük arz eğrisi olur.

88) Fiyat istikrarı ve istihdam kavramları ne ile ifade edilir?
a)Ekonomik büyüme
b)Ekonomik kalkınma
c)Ekonomik istikrar
Doğru cevap:c
(2/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

89) Talep denklemi Qd:10-2P ise piyasa fiyatının 3'TL den 2'TL ye düşmesi sonucu toplam tüketici fazlası nasıl değişir.
a)6 TL artar
b)5 TL artar
c)3 TL azalır
d)4 TL artar
e)4 TL azalır
Doğru cevap:b
(5/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Gökçeoğlu'na, Gürbüz'e ve Bursaspor rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

90)Bakanlar kuruluna ne zaman KHK çıkarma yetkisi tanınmıştır?
a)1924 Anayasasında
b)1961 Anayasasında
c)1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle
d)1982 Anayasasında
Doğru cevap:c
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Çınar'a ve Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)


91)Anayasa mahkemesi ne zaman kurulmuştur?
C:1961
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın Çınar'a teşekkür ediyoruz.)

92)Aşağıdakilerden hangisinde ait üst kurul yoktur?
a)Çay b)Şeker c)Tütün d)Elektrik e)İhale
Doğru cevap:a
(29/10/2002-Katkılarından dolayı sayın xyz rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

93-Aşağıdakilerden hangisi Rekabet Kurumunun özelliklerinden biridir?
a)Sanayi ve Tic. Bakanlığının görevlendirmesi üzerine çalışır.
b)Sanayi ve Tic. Bakanlığının bağlı kuruluşudur
c)Özerk bir statüye sahiptir
d)Kamu tüzel kişiliği vardır
Doğru cevap:d
(30/10/2002-Katkılarından dolayı sayın xyz rumuzulu üyemize teşekkür ediyoruz.)

94)Cumhurbaşkanı, hangisinin üyelerini seçmez?
a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
b) Askeri Yargıtay
c)Yargıtay
d)Anayasa Mahkemesi
e)Danıştay
Doğru cevap: c
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz.)

95)Hangisinin hisseleri borsada işlem görmemektedir?
a)Akbank
b)Halkbank
c)İşbankası
d)Tekstilbank
e)Garanti Bankası
Doğru cevap:b
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Hakan Bey'e ve TM Rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


96)Reel faiz oranı hangisine eşittir?
C: Nominal faiz oranı-beklenen enflasyon oranı
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

97)GSMH deflatörü?
C:nominal GSMH/reel GSMH
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)


98) Yürütmenin durdurulması ile ilgili hangisi yanlıştır?
C: Yürütmenin durdurulması 90 gün için verilir
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

99) Türkiye aşağıdakilerden hangisi bakımından dışarıya bağlı değildir?
a) Demir cevheri
b) Bakır cevheri
c) Kükürt
d) Fosfor
e) Maden kömürü
(2/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e ve TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

100) Anayasa mahkemesinde açılan iptal davasında hangisi ilk incelemeye konu oluşturmaz?
C: Davaya bakan mahkeme tarafından açılıp açılmadığı
(29/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

101)Aşağıdaki kongrelerin hangilerinde batı Anadolu'daki Kuvayı Milliyeyi destekleme kararı alınmıştır?
i. Balıkesir
ii. Alaşehir
iii. Erzurum
Cevap:i-ii
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


102)Kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi ile anlaşma yapılmamıştır?
a)ABD
b)İngiltere
c)Fransa
d)Rusya
e)Afganistan
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

103)Aşağıdakilerden hangisi 1933'te Almanya ve İtalya'nın güçlenmesi üzerine olmamıştır?
a)Milletler cemiyetinin kurulması
b)Sadabat Paktı
Doğru Cevap:a
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)


104)İl idare kurulunda hangisi yer almaz?
C: Emniyet müdürü
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

105)Geçici Köy korucusu nasıl atanır?
a) İhtiyar Kurulunun önerisi ve Muhtarın onayı
b) Valinin önerisi içişleri bakanının onayıyla
Doğru cevap:b
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e ve Emre'ye teşekkür ediyoruz.)

106)Hangisi İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimidir?
C:Mahalli idareler birimi
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

107)Terör saldırısı sonucu yakını ölen tazminat davasını neye göre açar?
C:Sosyal risk ilkesine göre
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

108) Türkiye'nin boğazlardaki denetimi hangi ant.ile tam sağlandı?
C:Montrö
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

109)2001 bütçe verilerinden hangisi yanlıştır?
C:bütçe açığı/GSMH=%18
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

110)Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı sonrasında düzeltilemeyen etkendir?
a)Faiz oranı
b)Enflasyon
(30/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

111)Valinin devleti temsil etmesi sebebi ile yaptığı işlem nedir?
C: Sınır komşuları ile ilişki
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


112) Hangisi bakanlık bağlı kuruluşlardan biri degildir?
a)Jandarma Genel Komutanlığı
b)Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü
c)Emniyet Genel Müdürlüğü
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Avukat23 rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


113)Aşağıdakilerden hangisi en etkili para politikası aracıdır?
a)Mevduat munzam karşılığı
b)Reeskont oranı
c)Çok piyasa işlemleri
d)Açık piyasa işlemleri
Doğru cevap:d
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Kaya'ya teşekkür ediyoruz.)


114) Milletvekili seçilmiş bir kişinin milletvekili seçilmeden önce Ağır Cezayı gerektirecek bir suç işlediği anlaşılırsa, bu milletvekili ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
a) DGM'ce ifadesi alınır
b) Ağır ceza mahkemesi tarafından ifadesi alınır.
?
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Türkmen'e teşekkür ediyoruz.)

115) Cumhurbaşkanının meclise gönderdiği yasaların durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C:Kısmen kabul etmediklerini meclise gönderebilir.
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

116)2002'de kabul edilen ve 2003' de yürürlüğe girecek kanun hangisidir?
C: İş güvenliği yasası
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Mülkiyeli rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

117) i- Fransa'nın Suriye ve Hatay'dan çekilmesi.
ii- Hatay'ın bağımsız devlet olması.
iii-Hatay meclisinin anavatana katılma kararı alması
Yukarıdakilerden hangisiyle Hatay bir sorun haline gelmiştir?
Doğru cevap: i
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Kaya'ya ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

118)Büyükşehir belediyesi ilçe belediyesinin onamaya tabi olmayan işlemlerinde hangi yola başvurur?
C: Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesini isteyebilir
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Guluche rumuzlu üyemize ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)


119) İptal kararı verilen işlem ne zaman yürürlükten kalkmış sayılır?
C:işlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)

120) Hangisi Belediye Başkanının düşme nedenlerinden biri değildir?
C:Başkan hakkında herhangi bir konuda soruşturma açılmış olması
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Özyürek'e teşekkür ediyoruz.)


121) Aşağıdakilerden hangisi sendika kurabilir?
C: Sağlık personeli
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam'a teşekkür ediyoruz.)

122) Aşağıdakilerden hangisi özerktir?
C: Üniversiteler
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam'a teşekkür ediyoruz.)

123)İdari mahkeme bir dava dilekçesinde ilk olarak neye bakar?
C: Yetki-görev
(30/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Hayyam'a teşekkür ediyoruz.)

124) 2001'in 89'a yaklaşacak kadar dış ticaret açığındaki azalmanın nedeni nedir?
C:Devalüasyon
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

125) Niyet mektubunda IMF'nin temel tavsiyesi nedir?
C:Faiz dışı bütçe fazlası
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

126) 2002 yılı ekonomik verilerden yanlış olan hangisidir?
C: Cari açık -3,4
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


127) Türkiyenin en az döviz girdisi olan kalem hangisidir?C: Denizcilik
(1/11/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

128) 1990-2000 döneminde düzenli olarak artan nedir?
C:Dış ticaret hacmi
(1/11/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

129) İç borçlanmada hangisi yoktur?
C: Döviz getirili bono
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


130) Hangisi tarımın özelliği değildir?
a) Hayvancılıkta kendi kendine yeterlidir
b) Orman ithalatı zorunudur
Doğru cevap:a
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

131) 2002 yılında aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk devam ediyor?
C: Reel faizin yüksekliği
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

132) İMKB'de hangi piyasa yoktur?
C: Vadeli hammadde pazarı
(30/10/2002-Katkılarından dolayı warrior rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

133) Hangisi memurlar için yasaktır?
C: Memurlar toplu şikayette bulunamazlar.
(30/10/2002-Katkılarından dolayı kara kartal 2 rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

134) Laiklik ilkesinin anayasada belirtilen özelliklerinden biri olmayan hangisidir?
C: Kanunlar ve tüzükler dini kurallara uyup uymadığı araştırıldıktan sonra yayınlanır.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan'a teşekkür ediyoruz.)

135) Aşağıdakilerden hangisine karşı dava açılması yürütmeyi durdurur.
a-) Vergi tahakkuk işlemine karşı açılan davalar.
b-) 6183 sayılı kamu alacaklarının tahsili için gönderilen ödeme emrine karşı açılan davalar.
c-) Belediye yıkım kararına karşı açılan dava.
d-) Atama işlemine karşı açılan dava.
Doru cevap:a (Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için talep kural olarak talep gereklidir. Ancak idari yargılama kanununun 27. maddesine göre vergi tahakkuk işlemine karşı açılan dava istem olmadan da yürütmeyi durdurur. Burada çeldirici olan cevap b şıkkı. Eğer vergi alacağı kesinleşmişse işlemin yürütülmesi durmaz, onun için cevap b şıkkı değil.)
(1/11/2002-Katkılarından dolayı sayın Erdem'e, H. Özkan'a ve Tarık'a teşekkür ediyoruz.)

136) Ara seçim kararı için TBMM'de hangi çoğunluk aranır?
a) %5
b) %10
c) %20
d) %25
e) %30
Doğru cevap:a
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan'a teşekkür ediyoruz.)

137) Belediye Başkanını görevi dolayısıyla işlediği bir suçtan dolayı görevinden uzaklaştırma yetkisi hangi kuruma aittir?
a) Danıştay
b) Bölge idare mahkemesi
c) İçişleri bakanı
d) Vali
e) Belediye meclisi
Doğru cevap:c
(31/10/2002-Katkılarından dolayı sayın H. Özkan'a teşekkür ediyoruz.)


138) Türkiye ekonomisinde hangi alanda yapılan çalışmalar sonucu olumlu sonuçlar alınmıştır?
C: Sosyal güvenlik açıkları
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Kara kartal rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

139) 1923 yılında anayasada yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi ile cumhurbaşkanının yürütme üzerindeki etkisi güçlendirilmiştir.
C:Cumhurbaşkanına başbakanı atama yetkisi verilmesi cumhurbaşkanlığını güçlendirmiştir.
(1/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize ve Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)


140) Bir kararın iptal edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C:-
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

141) Aşağıdakilerden hangisine verilen dilekçe zamanaşımı süresini keser?
A) Hiyerarşik makama
b) Vesayet makamına
c)TBMM dilekçe komisyonuna
d) Cumhurbaşkanlığına
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


142) Meclis toplantı yeter sayısı kaçtır?
C:1/3
(31/10/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)

143) Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevi değildir?
C:Kamu hizmeti imtiyazı vermek
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e teşekkür ediyoruz.)

144) Aşağıdakilerden hangisi İMKB'deki pazarlardan biri değildir.
C:Hammaddeleri geliştirme pazarı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e teşekkür ediyoruz.)

145) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk değildir.
C: Bakanlık müsteşarı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e teşekkür ediyoruz.)

146) Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1982 anayasasında yer almıştır.
a)Devlet Güvenlik Mahkemesi.
b)Askeri Yargıtay.
c)AYİM.
d)Danıştay.
e)Devlet Denetleme Kurulu.
Doğru cevap:e
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)

147) Arz ve talebin eş anlı olarak azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir.
a)Denge miktarı artar.
b)Denge miktarı azalır.
c)Denge fiyatı artar.
d)Denge fiyatı azalır.
e)Denge fiyatı ve denge miktarı sabit kalır.
Doğru cevap:b
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e ve Gürbüz'e teşekkür ediyoruz.)


148)İçsel büyüme modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi dogrudur.
a)Teknolojik buluşlar yeni buluşlara imkan sağlar.
b)Ekonomik büyüme belli bir noktadan sonra kendiliğinden durur.
Doğru cevap:?
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın İriz'e teşekkür ediyoruz.)


149) Potansiyel GSMH ne demektir?
C: Tam istihdam milli geliri
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)


150) Hiyerarşik üst hangisini yapamaz?
C: Astın yerine geçip karar alamaz
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)

151) Hangisi lehine kamulaştırma yapılamaz?
C: Kamu yararına çalışan dernek
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)

152) Adli kollukla ilgili yanlış olan hangisidir?
C: Adalet bakanına bağlıdır
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)

153) Hangisini TBMM yapamaz?
C:OHAL ve sıkıyönetim ilanı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)

154) Hangisinin kuruluşunda izin gerekmez?
C: Siyasi parti
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)

155)Amasya görüşmeleri sonucu hangisi olmuş sayıldı?
C: Heyet-i Temsiliye İstanbul hükümetince tanındı
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Vural'a teşekkür ediyoruz.)

156) Büyük şehir Belediye Başkanı, ilçe belediye meclisinden gelen karara karşı hangisini yapabilir?
C: Kararın mecliste tekrar görüşülmesini isteyebilir.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

157) Bu soru 151 no'lu soru ile aynı olduğu için çıkarılmıştır.
(2/11/2002-Katkılarından dolayı TM rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz.)


158) Üst makama hangi başvuru idari yargıda süreyi durdurur?
C:Kararın iptali için yapılan başvuru.
(1/11/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

159)Hükümetin düşürülmesi nasıl bir sorumluluktur?
C:Siyasi sorumluluk.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)

160)Konusu suç olan emir nasıl yerine getirilir?
C:Bu emir yerine getirilmez.
(31/10/2002-Katkılarından dolayı Sayın Ayfer'e teşekkür ediyoruz.)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:06 - Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı21:03 - Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor21:02 - BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor20:58 - Trabzon'da 8 yapay Uzungöl'ün ilki tamamlandı20:54 - Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti20:30 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
20:27 - Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi20:05 - Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti19:58 - PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü19:44 - Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek19:34 - Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık19:24 - Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı
19:17 - Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası19:08 - İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı18:42 - Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi18:29 - Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi
18:25 - Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam