1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1998 Kaymakamlık Sınav Soru ve cevapları

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
1- Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine başvurabilir?
a) TBMM üyeleri
b) Yalnız TBMM Başkanı
c) Yalnız Cumhurbaşkanı
d) Meclis Araştırma Komisyonu
2- Yasal bir dayanağı olmadan çıkarılan yönetmeliğin durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yetki gaspı söz konusudur
b) Yönetmelik şekil kurallarına uymadığından baştan itibaren geçersizdir
c) Yönetimin genel düzenleme yetkisi olduğundan dolayı yönetmelik geçerlidir
d) Yönetmeliğin dayanağı olan yasa sonradan çıkarılarak yönetmelik sonradan geçerlilik kazanır
3- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay2ın görevlerinden biri değildir?
a) Tüzüklerin Anayasaya uygunluğunu denetlemek
b) Bakanlar Kuruluna yasalarla ilgili görüş bildirmek
c) Müsteşar ve genel müdürlerin soruşturmalarını yapmak
d) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarını temyizen incelemek
4- Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir?
a) 1961
b) 1971
c) 1973
d) 1982
5- Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasındaki farklardan biridir?
a) Devlet başkanının bulunması
b) Parlamenter sistemde iki meclisin bulunması
c) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
d) Yasama organının hükümeti düşürmesi
6- Önceden izin almaksızın, saldırısız ve şiddetsiz toplantı ve gösteri ve yürüyüşünü kimler düzenleyebilir?
a) Vakıflar
b) Dernekler
c) Sendikalar
d) Herkes
7- Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir
b) Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı Danıştay'a başvurulur
c) Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların halkoyuna sunulmasının yönetim ve denetimini yapmakla görevlidir
d) Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları inceleyip kesin karara bağlamakla görevlidir
8- Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini ?düşme? suretiyle sona erdiren hallerden biri değildir?
a) İstifa
b) Seçimlerin yenilenmesi
c) Göreviyle bağdaşmayan bir iş yapması
d) Mazeretsiz olarak 1 ay içinde 5 oturuma katılmama
9- Aşağıdakilerden hangisinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır?
a) Tüzükler
b) Yönetmelikler
c) Meclis kararları
d) Meclis iç tüzüğü
10- ?X ilinin Y ilçesinde görevli güvenlik görevlisi bir teröristin saldırısı sonucunda öldürülmüştür. Maktül'ün yakınları Devlet aleyhine tazminat davası açmıştır.?
Bu olayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İdare yalnızca kusuru oranında sorumludur
b) İdarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğuna gidilir
c) Haksız fiil esaslarına göre zarar veren kişi zarardan sorumludur
d) Olay ile idarenin sorumluluğu arasında illiyet bağı olmasa da sosyal risk ilkesine göre ilgiliye tazminat ödenmesi gerekir
11- Sıkıyönetim haliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sıkıyönetim mahkemelerinin görevleri sona erer
b) Sıkıyönetim yönetim ilan etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir
c) Sıkıyönetim komutanları gözaltı sürelerini uzatabilir
d) Sıkıyönetim komutanı temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabilir
12- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının kararnamesi ile düzenlenir?
a) MGK
b) DDK
c) DPT
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
13- Anayasaya göre, meclis üyelerinin yüzde kaçı boşalırsa ara seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?
a) %5
b) %10
c) %20
d) %30
14- Kaymakam nasıl atanır?
a) Müşterek kararnameyle
b) Valinin önerisi, İçişleri Bakanlığının onayı
c) İçişleri Bakanının teklifi, Bakanlar Kurulu kararıyla
d) İçişleri Bakanlığı Müdürler Kurulu önerisi+ortak kararname
15- Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin özelliği değildir?
a) Fırsat eşitliğinin sağlanması
b) Sosyal güvenliğin sağlanması
c) Ekonomik dengelerin sağlanması
d) Mutlak ekonomik eşitliğin sağlanması
16- Anayasanın kamu hizmetlerine girmeyi düzenleyen 70. maddesi (Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Göreve alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir şey aranmaz) hangi ilkeyi içerir?
a) Liyakat
b) Kariyer
c) Yeterlik
d) Eşitlik ilkesi
17- Resmi istatistikleri hangi kurum yayınlar?
a) İstanbul Ticaret Odası
b) Devlet İstatistik Enstitüsü
c) Devlet Planlama Teşkilatı
d) Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü
18- Her astın tek bir üstten emir almasına ne ad verilir?
a) Güç birliği
b) Otorite birliği
c) Yönetim birliği
d) Kumanda birliği
19- İmar planı kapsamında yer almayan ve sonradan yapılan plana ne ad verilir?
a) Ek plan
b) Merci imar planı
c) Mücavir alan planı
d) Çevre düzeni planı
20- DGM kararlarının temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danıştay
b) Yargıtay
c) Askeri Yargıtay
d) DGM kararları kesin olup temyiz edilemez
21- Yerel yönetimler özerk şartını aşağıdakilerden hangisi kabul etmiştir?
a) IMF
b) Avrupa Birliği
c) Avrupa Konseyi
d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
22- İl ve kazalarda belediye meclisi kurulmasını öngören yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3628 sayılı yasa
b) 1859 vilayet nizamnamesi
c) 1877 dersaadet belediye yasası
d) 1913 tarihi idare-i umumiye-i kanunu muvakkat
23- Cumhuriyet yönetiminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Güçler Birliği
b) Parlamentonun varlığı
c) Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi
d) Devlet Başkanının halk tarafından seçilmesi
24- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliği değildir?
a) Güçler Birliği ilkesi
b) Hükümeti meclisin seçmesi
c) Seçimlerin 4 yılda bir yapılması
d) Bakanların dışarıdan atanması
25- Basın hürriyeti ilk kez hangi tarihte en geniş şekilde tanınmıştır?
a) 1876
b) 1909
c) 1921
d) 1924
26- Halifelik hangi tarihte kaldırılmıştır?
a) 1922
b) 1924
c) 1928
d) 1930
27- Bir örgüt içerinde asla atlanmaması gereken örgütsel düzeylerin oluşturduğu bütüne ne denir?
a) Hiyerarşi
b) İdari vesayet
c) Yetki genişliği
d) Hat-kurmay ilişkisi
28- KİT'lerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
a) KİT'ler yasa ile kurulur
b) KİT'ler Sayıştay'ın denetimine tabidir
c) KİT'ler müşterek kararnameyle kurulur
d) KİT'ler Bakanlar Kurulu kararlarıyla kurulur
29- 1923-1930 arası dönemdeki liberal ekonomi anlayışı nerede kabul edilmiştir?
a) Lozan konferansı
b) Mudanya anlaşması
c) İzmir iktisat kongresinde
d) II. Beş yıllık kalkınma planında
30- Keynesci para politikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Para arzı azalırsa yatırım artar
b) Faiz oranları ile para arzı ters orantılıdır
c) Para arzı azaldığında faiz düşer, yatırımlar artar, gelir çok yönlü artar
d) Para arzı ile kişi başına gelir doğru orantılı; faiz ve yatırımlar ters orantılıdır
31- ?Karar örgütün kalbidir ve diğer süreçlerin eksenidir? sözünden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karar örgüt için iyidir
b) Bütün süreçlerin karardan ibaret olması
c) Düşünsel nitelikte kararlar tüm örgütsel süreci etkiler
d) Eylemsel nitelikte kararlar örgütsel kararları etkiler
32- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de istihdamın sektörlere göre dağılımının doğru sıralanmasını gösterir?
a) Hizmetler-tarım-sanayi
b) Hizmetler-sanayi-tarım
c) Tarım-sanayi-hizmetler
d) Sanayi-hizmetler-tarım
33- ?Yönetme sanatı, sanatların en zorudur? sözünden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanların farklı yaratılışa sahip olması
b) İnsanın akıl, irade, duygu sahibi olması
c) Tüm insanların aynı yeteneğe sahip olması
d) İnsanların doğuştan bir takım üstün özelliklere sahip olması
34- Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Uyarma-kınama cezalarına karşı itiraz yoluna gidilebilir
b) Uyarma-kınama cezası dışındaki cezalar yargı denetimi dışındadır
c) Uyarma-kınama cezalarının sicilden terkini için öngörülen süre 5 yıldır
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden terkini için disiplin kurulunun görüşü alınmalıdır
35- Tevhid-i Tedrisatın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Latin harflerinin kabulü
c) Eğitimin devlet denetiminde laikleşmesi
d) Şer'iye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması
36- Türkiye'de vergi gelirinin konsolide bütçe içindeki oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) %10
b) %20
c) %40
d) %60
37- 1980 sonrası dönemde ihracatı arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
a) Döviz tahsisi
b) Döviz kısıntısı
c) İthalat teminatı
d) İhracata dayalı sanayi
38- Süreli değişimi ve yenilenmeyi öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Devrimcilik
d) İnkılapçılık
39- ?Personele gerektiğinde iyi davranacaksın ama elinden sopayı hiç eksik etmeyeceksin? sözünden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Personeli cezalandırma
b) Personeli disiplin altında tutma
c) Ödül ve cezanın dengeli verilmesi
d) Personelin duygularına önem verme
40- 1980 sonrası dönemde ithal ürünlerinin miktar itibariyle sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüketim-yatırım-hammadde
b) Hammadde-tüketim-yatırım
c) Yatırım-tüketim-hammadde
d) Hammadde-yatırım-tüketim
41- Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayınlanma zorunluluğu bulunmamaktadır?
a) Kamuyu ilgilendiren yönetmelikler
b) Kamu görevlileriyle ilgili yönetmelikler
c) Yerel yönetimlerle ilgili yönetmelikler
d) Başbakanlıkça çıkarılan yönetmelikler
42- Türkiye'nin AB ülkelerine ihracat oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) %40
b) %50
c) %60
d) %70
43- İdarenin yargı kararlarına uymasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İdare 30 gün içinde yargı kararını yerine getirmelidir
b) Yargı kararlarını idare 30 günün sonunda yerine getirir
c) Yargı kararını kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi ağır kusurlu sayılır
d) Kamu görevlisinin yargı kararını yerine getirmemesi kendi aleyhine dava açılmasına yol açabilir
44- Son yıllarda KİT'lerin toplam kamu yatırımları içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir?
a) %20
b) %40
c) %50
d) %60
45- Kalkınmanın etkili bir yönetim sağlanmasını ve uygulanmasını Türkiye'de ilk başlatan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) BM
b) AB
c) OECD
d) Dünya Bankası
46- İslam ülkelerinin kendi aralarında oluşturduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?
a) D-7
b) D-8
c) G-7
d) M-5
47- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılı sonrasında devletçiliğe geçirilmesinin nedenlerinden değildir?
a) Halkçılık ilkesi
b) 1929 bunalımı
c) Dış borçları azaltmak
d) Milli sermaye yaratmak
48- Memurların muhakemesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma memur yargılama usulüne dahil değildir
b) Kaymakamlar hakkında soruşturma açılması iznini Bölge İdare Mahkemesi verir
c) İlçe idare kurulunun verdiği memur yargılamasına ilişkin itirazları il idare kurulu karar bağlar
d) Memurların işledikleri suçlardan dolayı yargılanması bazı istisnalar dışında yetkili merciin iznine bağlıdır
49- Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin bir özelliği değildir?
a) Başkanları validir
b) İl genel meclisi genel karar organıdır
c) İl genel meclisinin tüm kararları valinin tasdikine bağlıdır
d) İl daimi encümeni yarı seçilmiş yarı atanmışlardan oluşur
50- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan istihdam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Memur
b) İşçiler
c) Geçici personel
d) Sözleşmeli personel
51- Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir Belediyelerinin görevlerinden biri değildir?
a) Bulvar, meydan yaptırmak
b) Toplu taşıma hizmetlerini ifa
c) İtfaiye hizmetlerini yürütmek
d) İlçe imar programını onaylatmak
52- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında düzenlenen ceza ile ilgili hükümlerden biri değildir?
a) Ceza sorumluluğu şahsidir
b) Kanunsuz suç ve ceza olmaz
c) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
d) Sanığa yargılandığı zaman suçun cezasından daha hafif bir ceza verilemez
53- Amasya Genelgesinin iki önemli özelliği aşağıdakilerden hangileridir?
I.Yeni bir devletin kurulması
II.Manda ve himaye kabul edilemez
III.Tam bağımsızlığın sağlanması
a) II
b) I-II
c) III
d) II-III
54- Lozan'da çözüme kavuşturulamayan konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Azınlıklar
b) Nüfus değişimi
c) Kapitülasyonlar
d) Musul sorunu
55- Aşağıdakilerden hangisi 1930 sonrası dönemin özelliği değildir?
a) Sümerbank'ın açılması
b) Kapitülasyonların kaldırılması
c) Merkez Bankasının kurulması
d) Türkiye'nin OECD'ye üye olması
56- Türkiye'de sanayiinin en fazla geliştiği yıllar aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1923-1930
b) 1930-1939
c) 1960-1980
d) 1980-1985
57- İdari işlem ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İcrai bir nitelik arzeder
b) Tek taraflı bir sonuç doğurur
c) İptal davasına konu teşkil eder
d) Hükümlülük karinesinden yararlanılır, hiç kimse hukuka aykırılığını iddia edemez
58- Türkiye'de akarsulardan hangi amaçla yararlanılmaz?
a) Sanayi
b) Sulama
c) Ticaret
d) Ulaştırma
59- Devlet memurluğundan 2 defa çekilen memur ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 6 ay süreyle devlet memuru olamaz
b) 1 yıl süreyle devlet memuru olamaz
c) 3 yıl süreyle devlet memuru olamaz
d) Bir daha devlet memurluğuna alınmaz
60- Marjinal tasarruf eğilimi %20, sermayenin hasıla katsayısı %2.0 ise yatırım yüzde kaç artar?
a) %4
b) %10
c) %12
d) %20
61- Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa personel sisteminin bir özelliği değildir?
a) Rütbe sistemi
b) Kariyer sistemi
c) Dor uzmanlaşma
d) Kapalı personel sistemi
62- Belediye organları arasındaki uyuşmazlığın son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danıştay
b) İl idare kurulu
c) Belediye meclisi
d) İçişleri bakanlığı
63- Ortalama tüketim eğilimi;
a) Bir ekonomide harcanabilir gelirin ne kadarının tüketime ayrıldığını gösterir
b) Tüketim malları talebindeki bir birimlik artışın yatırımı ne kadar artıracağını gösterir
c) Bir ekonomide harcanabilir gelirdeki küçük bir artışın ne kadarının taarruf edildiğini gösterir
d) Tüketicinin veri piyasa fiyatları ve veri bir bütçe ile A ve B mallarından ne miktarda satın alabileceğini gösterir
64- I.Sanayi Planının uygulanmaya konulma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1934
b) 1938
c) 1951
d) 1961
65- Aşağıdakilerden hangisi iç isyanların nedenlerinden biridir?
a) Kuva-i Milliye'ye tepki
b) İstiklal mahkemelerinin kurulması
c) Feodallerin çıkarlarının zedelenmesi
d) Hıyanet-i vataniye kanununun çıkarılması
66- Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisi üyeliği ile ilgili değildir?
a) 25 yaşını doldurma
b) İlkokul mezunu olma
c) Siyasi partiden aday olma
d) İl sakinleri tarafından seçilme
67- HSYK ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) HSYK başkanı adalet bakanı müsteşarıdır
b) HSYK kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır
c) HSYK kararlarına karşı Danıştay'a başvurulabilir
d) HSYK kararları Cumhurbaşkanının onayına tabidir
68- Aşağıdakilerden hangisi personel arasında işbirliği sağlayıp belli bir amaç doğrultusunda yönlendirmeyi ifade eder?
a) Yönetim
b) Denetim
c) İş bölümü
d) Eşgüdüm
69- Çevre kurulları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Başkanları validir
b) Ziraat odası başkanı üyedir
c) Sanayi odası başkanı üyedir
d) Çevre mühendisleri odası şube başkanı üyedir
70- Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Köylerin birleştirilmesinde görüş bildirme
b) Köylerin kurulması konusunda görüş bildirme
c) Mahallelerin birleştirilmesi, kurulması onaylama
d) Son yoklama zamanı dışında askere alınacakların askerliklerini 1 yıl geri bırakma
71- Aşağıdakilerin hangisi geçici işsizliğin tanımıdır?
a) Mevsimlik işsizliktir
b) Teknolojik değişimin sebep olduğu işsizliktir
c) Talep değişmesinden kaynaklanan işsizliktir
d) İş değiştirme ve iş gücüne yeni katılma gibi nedenlerle oluşan arızi işsizliktir
72- Aşağıdakilerden hangisi üreticinin fiyatları arttırmasının sebeplerinden biridir?
a) Enflasyonu düşürür
b) Merkez Bankasının lehine olur
c) Ticari bankaların kredi maliyetlerini düşürür
d) Hiçbiri
73- Arz eğrisi aşağıdaki hallerin hangisinde aşağı kaymaz?
a) Teknoloji değişirse
b) Malın fiyatı değişirse
c) Öteki malların fiyatı değişirse
d) Üretim faktörlerinin fiyatı değişirse
74- Dar boğaz dönemlerinde aşağıdaki sonuçlarından hangisi meydana gelir?
a) Fiyatlar düşer
b) Fiyatlar artar işsizlik azalır
c) Üretim ve istihdam düzeyi sabit kalır
d) Fiyat artışlarıyla berber işsizlikte artar
75- Aşağıdakilerin hangisi talebin fiyat esnekliğinin tanımıdır?
a) Fiyattaki yüzde değişmenin miktardaki yüzde değişmeye oranıdır
b) Gelirdeki yüzde değişmenin miktardaki yüzde değişmeye oranıdır
c) Miktardaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye oranıdır
d) Miktardaki yüzde değişmenin gelirdeki yüzde değişmeye oranıdır
76- Aşağıdakilerden hangisi GSMH'nin tanımını verir?
a) Milli gelirden amortismanın çıkarılmasıyla bulunan değerdir
b) Milli gelirden dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla bulunan değerdir
c) Ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değeridir
d) Ülkede bir yıl içinde el değiştiren tüm nihai mal ve hizmetlerin değeridir
77- İl özel idaresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Başkanı validir
b) İl genel meclisi karar organıdır
c) İl daimi encümeni bütçeyi onaylar
d) 1913 tarihli idare-i umumiye-i muvakkat ile kurulmuştur
78- Reeskont oranlarının düşmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?
a) Enflasyonu düşürür
b) Merkez Bankasının lehine olur
c) Ticari bankaların kredi maliyetlerini düşürür
d) Hiçbiri
79- Örgütlerde yetkilerin dağılımı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Otorite
b) Hiyerarşi
c) Merkezcilik
d) Yerinden yönetim
80- Aşağıdakilerden hangisi tam istihdamla ilgili doğru bilgidir?
a) Verimlilik düşer, fiyatlar düşer
b) Üretim artacağı için fiyatlar düşer
c) Tam istihdamdan sonra reel hasıla artar, fiyatlar artar
d) Tam istihdamdan sonra reel hasıla artmaz, fiyatlar artar
81- İlk çok partili hayata geçiş denemesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
a) 1927-Terakkiperver Halk Fırkası
b) 1930-Serbest Cumhuriyet Fırkası
c) 1945-Demokrat Parti
d) 1925-Cumhuriyet Fırkası
82- Üretim imkanları eğrisi neyi gösterir?
a) Tam istihdam sınırını
b) Alternatif mal bileşimlerini
c) Bir ülkenin üretim imkanını
d) Üretim-maliyet fonksiyonunu
83- Paranın dolaşım hızı neyi ifade eder?
a) Para miktarının artma hızını gösterir
b) Para değerinin yükseliş hızını gösterir
c) Paranın başka paralara çevrilebilme imkanıdır
d) Paranın belirli bir sürede kaç defa kullanıldığını gösterir
84- Aşağıdakilerden hangisi Philips eğrisinin özelliklerinden biridir?
a) Enflasyon arttıkça işsizlik azalır
b) İstihdam artarsa enflasyon düşer
c) Enflasyon düşerse işsizlik de azalır
d) Enflasyon arttıkça gelir dağılımı bozulur
85- Tam rekabet piyasasında firma talep eğrisi nasıldır?
a) Orijine içbükey
b) Orijine dışbükey
c) Dikey eksene paralel
d) Yatay eksene paralel
86- Ortalama maliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Dışa büküktür
b) İçe büyük bir eğim izler
c) Mal başına maliyeti ifade eder
d) Firma dengesi marjinal maliyetin ortalama maliyet eğrisini kestiği noktadır
87- Paranın dolaşım hızını aşağıdakilerden hangisi etkiler?
a) Büyüme hızı
b) Enflasyon düştükçe paranın dolanım hızı artar
c) Para talebi ile paranın dolanım hızı arasında ters orantı vardır
d) İhtiyat güdüsüyle para talebi artarsa paranın dolanım hızı da artar
88- Aşağıdakilerden hangisi etkin kullanım sorununu ifade eder?
a) Eksik istihdam nasıl giderilir?
b) Hangi mal ne kadar ve kimin için üretilecek?
c) Tüm üretim faktörleri üretime koşulmuş mu?
d) Ekonomik büyüme ve gelişme nasıl sağlanır?
89- Talep eğrisi hangi durumda yukarı kayar?
a) İkame mallar ucuzlarsa
b) Fiyat düşer, miktar artarsa
c) Rakip malların fiyatı yükselirse
d) Fiyat yükselir, miktar aynı kalırsa
CEVAP ANAHTARI
1-A 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-B 8-B 9-D 10-D
11-A 12-D 13-A 14-D 15-D 16-D 17-B 18-D 19-B 20-B
21-C 22-C 23-C 24-D 25-B 26-B 27-A 28-D 29-C 30-C
31-D 32-B 33-A 34-B 35-C 36-D 37-A 38-C 39-C 40-D
41-C 42-A 43-B 44-A 45-A 46-B 47-C 48-D 49-D 50-B
51-D 52-D 53-B 54-D 55-B 56-B 57-D 58-D 59-D 60-B
61-D 62-A 63-A 64-A 65-C 66-C 67-B 68-D 69-D 70-A
71-D 72-C 73-C 74-D 75-C 76-C 77-C 78-C 79-D 80-D
81-D 82-B 83-D 84-A 85-D 86-B 87-C 88-B 89-C
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:05 - Yerli aşıya gönüllü aranıyor06:57 - İstihdama destek paketi genişliyor: Her istihdama kredi06:45 - Meteorolojiden bölge bölge sağanak uyarısı06:38 - Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj06:30 - Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti06:20 - '7 devlete gidebilirim' diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi
04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı
00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam