MEB Teşkilat Yasası Değişiklikleri (3): Mali haklar

MEB teşkilat yasasında KHK ile yapılan değişiklikleri bölümler halinde ele alacağımızı ilk konumuz olan MEB Teşkilat Yasası değişiklikleri (1): Yer değiştirmeler yazımızda ele almıştık. İkinci konu olarak da MEB Teşkilat Yasası Değişiklikleri (2) Rotasyon başlığıyla ele almıştık. Üçüncü konuyu da özellikle Ek dersleri ilgilendiren mali haklara ayırıyoruz?Bilindiği gibi hiçbir fiili ders görevleri bulunmadığı halde ek ders alan personeller bulunmaktaydı. Bunun doğru olmadığının adı ders olan bir ödemenin dersle ilgisi olmayanlara ödenmesinin yanlış olduğunu defaten vurgulamıştık. ?Derse girmeyene ek ders ödenmemelidir" başlıklı yazımızda da bu konuyu detaylı ele almıştık.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2011 11:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 2006 yılında tamamen değiştirilmiş ve öğretmenlerin bir çok hakları bu kararla ellerinden alınmıştı.

Yüksek Lisans, Doktora yapmış öğretmenlere (ek dersin %25-%40) fazla ödemesinin kaldırılması gibi?

Bu esaslarda yer alan;

?MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati,

b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 15 saati,

EK MADDE 1 ? (1) (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir.?

Hükümlerine göre bakanlık merkez yada taşra teşkilatında görev yapan yukarıda yazılı tüm personeller ?Şube müdürü, tesis müdürü, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Şef? ek ders ücreti almaktaydılar

Bu personellerden örneğin Şefler ek ders aldıklarından diğer kamu personelinin aldığı ek ödemeyi ise alamamaktaydılar. Ek ders alması nedeniyle ek ödemeleri ödenmeyen özellikle Şef'ler memurlardan daha az maaş almakla karşı karşıya kalmaktaydılar. Bu durum il-İlçe müdürleri, Şube Müdürleri... için de geçerli iken onlara 2008 de yapılan düzenlemeyle ilave ek ders ödemesine geçilmişti.

Yeni çıkan 652 sayılı KHK ile dersle ilgisi olmayan Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapmayan bu personele ek ders ödenmesine son verilmektedir.

KHK 42.maddede yer alan;

?(3) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

(4) Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez.?

Hükümleri gereği dersle ilgisi olmayan fiilen derse girmeyen personele ek ders ödenmeyecektir.

Bu kadrolarda görev yapanlar yani daha önce ek ders alan, öğretmen olmayan personele ?Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir.?

Hükmüne göre ek ödeme yapılacaktır.

Yani ek dersleri kesilirken mağdur edilmeyeceklerdir.

Ek ödeme tutarı ise daha önce yayımlandığımız gibi; "% 200' e kadar ek ödeme; 1.224,74 TL, % 190' da 1.163,50 TL %180' de 1102,26 TL, % 170' de 1041,02 TL, % 160' da 979,79 TL, % 150' de 918,55TL, % 140' da 857,31 TL, % 130' da 796,08 TL, % 120' de 734,84 TL, % 110' da;673,60 TL, % 100' de 612,37 TL? şeklinde olacaktır.

Buna ise Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanı tarafından karar verilecektir. Daha önce ücretlerle ilgili düzenlemeler Bakanlar Kurulu Kararına bağlanmakta iken bu kez yetki bakana verilmiştir.

Bu tutar belirlenirken tabii ki bulunulan makam, sınıf, kadro, kıdem, iş yükü? gibi hususlar gözetilecektir.

Bu düzenlemeye İl-İlçe Milli Eğitimde yada bakanlıkta görevlendirilen ve okullarında derse girmeyen öğretmenler de tabidirler.

Bu düzenleme acilen yapılmalıdır. Aksi halde 15 Ekim 2011 maaşında bu personeller mağdur olacaklardır. Çünkü 14 Eylül 2011 itibari ile yürürlüğe giren bir kanun söz konusudur.

MEB bu düzenlemeyi yaparken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da de değişiklik yapmalıdır.

Bu değişiklikler tüm eğitim camiasını ilgilendirmekte ve beklenmektedir. Örneğin;

- Yüksek Lisans Doktora yapmış öğretmene geçmişte olduğu gibi ilave ek ders ödenmesi,

- Yöneticilere egzersiz hakkının tekrar verilmesi,

- Yöneticilerin maaş karşılığı ders saatinin 6 saatten 1 saate indirilmesi,

Bu konuda ayrıca daha önce ele aldığımız yazılarda sadece 6 saat ders giren bir müdürün 20 saat minimum ücret atmasının doğru olmadığını belirtmiştik. Yöneticiler girmedikleri halde bu kadar saat ücret almaktadırlar. Bunun yerine bu kişilere mali olarak mağdur edilmeyecek şekilde makam tazminatı yada ek ödeme verilmesi daha uygun olacaktır. Adı ders olan bir konuda fiilen yapılmayan bir görevde ücret verilmesi uygulamasına son verilmelidir.

- Danıştay kararlarına rağmen Karar'a işlenmeyen hususların işlenmesi,

- Anadolu ve Fen Lisesi gibi çok daha rahat eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin genel liselerde yada ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerden daha fazla ücret almaları, (yukarıda eşitlenmesi yada iş yüküne göre bir artış yapılması)

- İkili eğitim yapan okul yöneticilerinin ek ders adaletsizliği?

? ve

Tüm bu düzenlemelerin önümüzdeki ay başına yetiştirilmesi yerinde olacaktır.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber