4 bin 45 kişilik Zabıt Katibi alımına ilişkin soru ve cevaplar

Adalet Bakanlığı geçen yılın başlarında olduğu gibi bu yıl da zabıt katibi almak için ilana çıkmıştır. İlan sonrasında, adaylardan; başvuru şartları, klavyenin önemi, zabıt katiplerinin görevleri, görevde yükselme imkanı, sınav metinleri, öncelik meselesi, iki parmak yazanların başvuru yapıp yapamayacağı, mülakatta sorulan sorular gibi çok sayıda konuya ilişkin soru ulaşmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2012 21:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAÇ KİŞİ ALINACAKTIR?

3.380 sözleşmeli, 665 kadrolu zabıt kâtibi alınacak

BAŞVURU TARİHLERİ?

Başvurular 23 Ocak 2012 Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

ZABIT KÂTİPLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 03/02/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2010) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA KULLANILAN KLAVYENİN ÖNEMİ VAR MIDIR?

Zabıt Kâtipliği sınavında, klavye çeşidinin sınav başvurusu için engeli yoktur, adaylar istedikleri klavye türündün sınava girebilmektedirler.

ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nde Zabıt Katibi'nin görevleri belirtilmiştir.

Yönetmeliğin Zabıt Kâtibine yüklediği görevler ise şunlardır:

1-Yazı İşleri Müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri görmek (Yönetmelik 1 ve 2. madde)

2-Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazılması, mahkemeye ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak (Yönetmelik 4. madde)

3-Duruşmalara katılarak hâkimin nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek, tutanakları temiz ve okunaklı olarak yazmak ve hazır bulunan hâkimle birlikte imzalamak (Yönetmelik 30. madde, HUMK 151, 152 ve 157. madde)

4-Ara kararı gereğince yapılacak yazışma ve işlemler için tarafların ödemesi gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmek, ara karar gereğinin yerine getirildiğini tutanak altına işaret ve imza etmek (Yönetmelik 32. madde)

5-Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara kararı gereğini yerine getirmek üzere vezneden ya da yazı işleri müdüründen gerekli kısmını almak ve bu işi karar verilmesinden iki gün içinde yapmak (Yönetmelik 35. madde)

6-HUMK'nın 157. maddesinde yazılı kimselerin ( her iki taraf ve vekilleri ) dosyayı incelemesine nezaret etmek ( Yönetmelik 39. madde ).

7-Mahkemece verilen ve acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazmak (Yönetmelik 49. madde).

8-Mahkemece görevlendirildiği durumda, ihtiyati haciz dışındaki tedbirlerin tatbikini yapmak ( HUMK 106. madde ).

9-Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak (HUMK 154. madde ).

10-Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamanında noksansız almak (HUMK 158. madde ).

11-Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

12- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.

ZABIT KÂTİBİ, GÖREVDE YÜKSELEBİLİR Mİ ?

Sözleşmeli zabıt katibi görevde yükselmeye girememektedir. Sadece kadrolu olarak görev yapan zabıt katipleri görevde yükselme sınavına katılabilmektedir.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Yönetmeliği'nde Zabıt Katibi ünvanında görev yapan personelin görevde yükselme şartları belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre Zabıt Kâtibi ünvanında görev yapan personelin yönetmelikteki şartlara haiz ise Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürlüğü gibi ünvanlara yükselebilmektedir. Yönetmeliğe göre Yazı İşleri Müdürü ünvanına ve İdari İşler Müdürü ünvanına yükselebilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak

ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA, SINAV METİNLERİ NELERDİR ?

Zabıt Kâtipliğinin uygulamalı sınavında, sınav metinleri Daktilografya Metinlerinden çıkmaktadır. Hangi metinin çıkacağı sınav komisyonu tarafında belirlenmektedir.

ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA HUKUK FAKÜLTESİ, ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU VEYA ADALET LİSESİ MEZUNLARINA ÖNCELİK TANINIYOR MU?

Zabıt Kâtipliği ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Adalet Yüksekokullarının Adalet Programı ile adalet önlisans programı mezunlarına öncelik tanınmaktadır. Bu husus Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 9.Maddesinde açıklanmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 9.Maddesi şu şekildedir:

"Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

(Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/6.mad; Değişik fıkra: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/3.mad) Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanınır."

ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR İLDE ÇIKAN SINAV METNİ, DAHA SONRA AYNI ADLİYEDE TEKRAR ÇIKABİLİR Mİ?
SINAV METNİNİ KİM BELİRLER ?

Zabıt Kâtipliğinin uygulamalı sınavında yani klavye sınavında çıkması muhtemel olan metinler Adalet Komisyonu tarafından belirlenmektedir, herhangi bir komisyonda çıkan metinin başka bir ilde çıkıp çıkmayacağı veya bir komisyonda geçmiş yıllarda çıkan sınav metinlerinin tekrar çıkacağına dair inisiyatif tamamen Adalet Komisyonundadır.

İKİ PARMAK KULLANANLAR SINAVA BAŞVURABİLİR Mİ ?

İki parmak klavye kullananlar veya on parmak klavye kullananların durumu Zabıt Kâtipliği sınavına başvurmaya engel teşkil etmemektedir. Sınavda esas olan 90 kelime üzeri yazabilmektir.

ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI MÜLAKATINDA SORULAN SORULAR NEYE GÖRE SEÇİLİR ?

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 14.Maddesinde Sözlü Sınava ilişkin bilgiler açıklanmıştır.

Yönetmeliğin 14.Maddesi şu şekildedir:

Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

ZABIT KÂTİPLİĞİ'NİN UYGULAMALI SINAVINDA, SINAV METNİNDE ÇIKAN ?AMA, FAKAT, LAKİN? GİBİ BAĞLAÇLAR 90 KELİMENİN İÇERİSİNDE SAYILMAKTAMIDIR?

Sınav metninde çıkan, ?ama, fakat, lakin? gibi bağlaçlar 90 kelimenin içerisinde sayılmaktadır.Yani yazılan bağlaçlar bir kelime olarak kabul edilmektedir.

SINAV ESNASINDA YAZILMASI İSTENİLEN METİNİ YAZARKEN İÇERİSİNDEN BİR İKİ KELİME YANLIŞ YAPILMIŞ OLMASI METİNİN TAMAMININ YANLIŞ OLDUĞU ANLAMINA MI GELMEKTEDİR; YANİ BİR VEYA İKİ KELİMEDE YANLIŞ YAPILMIŞSA BU BÜTÜN KELİMEDE Mİ YANLIŞ YAPILDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR.

: Zabıt Katipliği sınavında yanlış yazılan kelime yanlış sayılmaktadır.Örneğin: ?Giresun Karadeniz bölgesinde yer alan bir ildir? şeklinde yazılması gereken bir metin ?Giresun kdz bölg. yer alan bir il ?şeklinde yazılırsa bu durumda aday 3 kelime yanlış yazmış olmaktadır. Esas olan adayların sınav metnine bağlı olarak yazı yazmalarıdır.

ADAYLARIN, ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULDA BİLGİSAYAR DERSİ ALMIŞ OLMASI, BİLGİSAYAR SERFİTİKASI ALMASINI GEREKTİRİR Mİ ?

Bu husustaki açıklamalar Memurlar.Net'in Soru-Cevap bölümünde açıklanmıştır. Detaylı bilgi: http://sorucevap.memurlar.net/soru/1496/ linkinde yer almaktadır.

BAŞVURABİLMEK İÇİN 70 PUAN ALMIŞ OLMA ŞARTI VAR MIDIR?

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİNİN NAKLİ NASIL OLACAK?

Bu konudaki detaylı bilgi için tıklayınız.

SADECE BİR ADALET KOMİSYONUN YAPACAĞI SINAVA BAŞVURUN, AKSİ HALDE TÜM BAŞVURULARINIZ GEÇERSİZ SAYILACAK

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2010 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.

SINAV TARİHLERİ

Uygulama sınav tarihi ve saati: Kadrolu zabıt katipliği için 18 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 09:00'da, sözleşmeli zabıt katipliği için 19 Şubat 2012 Pazar günü saat 09:00'da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav tarihi ve saati: Kadrolu zabıt katipliği için 25 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 09:00'da, sözleşmeli zabıt katipliği için 26 Şubat 2012 Pazar günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz