1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstihdam fazlası personelin aldığı fark tazminatının hesaplamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan 156 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin tam metni için tıklayın.

24 Aralık 2003 10:25
+Aa- Yazdır

22.12.2003 TARİHLİ MÜKERRER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.


Maliye Bakanlığından :

Devlet Memurları Kanunu
Genel Tebliği

( Seri No: 156 )

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinin 27.4.1995 tarihli ve 4105 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilmiş olan üçüncü fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, aradaki fark tutarının herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödeneceği hükme bağlanmış; 3.4.1997 tarihli ve 4232 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile anılan maddeye eklenen son fıkrada ise, bu madde gereğince nakledilen personelden (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) haklarının şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulacağı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince (I) sayılı cetvele tabi iken bu madde çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenlerin de bu fıkra hükmünden yararlanacakları hükmüne yer verilmişti.

Diğer taraftan, 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (A) bendiyle değişik Geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü mali ve sosyal haklarının bankalarca karşılanmaya devam olunacağı, bu fıkrada hüküm bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı ve bu şekilde nakledilen personelden anılan madde uyarınca eski kadrolarına ait hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için bankacılık tazminatının da şahıslarına bağlı bir hak teşkil etmeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımızca verilen görüşlerde;

a) Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışmakta iken başka kurum ve kuruluşlara nakledilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personelin, eski görevlerine ilişkin sözleşme ücretlerinin dondurulması ve yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin aylık ve diğer mali haklarının veya sözleşme ücretlerinin önceki görevlerinde aldıkları sözleşme ücretlerine erişinceye kadar aradaki farkın ilgililere tazminat olarak ödenmesi,

b) Hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personel hakkında, 3.4.1997 tarihli ve 4232 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine son fıkra olarak eklenen hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin fark tazminatının ödenmesine ilişkin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanması imkanının kalmaması nedeniyle, anılan fıkranın yürürlüğe girdiği 8.4.1997 tarihinden itibaren söz konusu personele fark tazminatı kapsamında bir ödeme yapılmaması, bunun yerine doğrudan anılan maddenin şahsa bağlı haklara yönelik son fıkrası hükmünün uygulanması,

c) Şahsa bağlı hakların uygulamasında sadece Kanunun öngördüğü ödeme unsurlarının saklı tutulması mümkün bulunduğundan 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasında şahsa bağlı haklar kapsamında dikkate alınacak ödeme unsurları arasında yer almayan ikramiye ile parantez içi hükümle şahsa bağlı haklar kapsamı dışında tutulan ek tazminatın şahsa bağlı haklar kapsamında yapılacak ödemelerde dikkate alınmaması,

d) 4603 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca bankalardan nakledilen (I) sayılı cetvelde belirtilen personel için ek tazminat ve ikramiyede olduğu gibi bankacılık tazminatının da şahsa bağlı haklar kapsamında yapılacak ödemelerde dikkate alınmaması,

gerektiği belirtilmekteydi.

Ancak, 15.8.2003 tarihli ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi değiştirilerek, söz konusu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında;

?Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele, atamayı yapacak kurum ve kuruluş tarafından ikinci fıkra uyarınca atandıkları tarihteki eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı; nakledildiği kurum ve kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin ( fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen personel hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak ve atandıkları kurumda ve aynı kadro unvanında kalmaları kaydıyla atamayı yapacak kurum ve kuruluş tarafından ikinci fıkra uyarınca atandıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur. İlgililerin eski kadrosu için, yeni kadroya atandığı tarihten önce mevcut olup saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan, oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır; ancak eski kadro için bu tarihten sonra ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilemez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemeler haricinde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz.?

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ve 4603 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan personelin aylık ve diğer mali haklarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

I- 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRTİLEN PERSONEL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

A- 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15.8.2003 tarihinden sonra nakledilen personel hakkında yapılacak işlemler:

1. 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında, bu madde uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen tüm personelin aylık ve diğer mali haklarında meydana gelebilecek azalmanın telafisine yönelik hükümlere yer verilmiş, altıncı fıkrasında da bunlardan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele tabi olarak çalışmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına anılan Kanun gereğince naklen atanan personel hakkında bazı ödeme unsurları bakımından şahsa bağlı hak uygulaması getirilmiştir.

Buna göre;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatı, bir bütün olarak yeni kurumlarında şahsa bağlı olarak saklı tutulacaktır.

b) Atanılan kurumdaki yeni kadroya ilişkin farklı ödemeler şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemelere ilave olarak ayrıca ödenecektir. Şahsa bağlı haklardan yararlanılan süre içerisinde; şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemeler ile söz konusu farklı ödemelerin toplamı ilgililerin ?yeni kadrolarına ilişkin yapılan her türlü ödemelerin toplamı? olarak dikkate alınacaktır.

c) İlgililerin atandıkları tarihteki eski kadrolarına ilişkin olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek tazminat, bankacılık tazminatı ve benzeri adlarla yapılan (fazla mesai ücreti hariç) ödemelerin toplam net tutarı, nakledildikleri kurum ve kuruluştaki yeni kadrolarına ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak ödenecektir.

d) Şahsa bağlı hak, her bir personel için tebligatın yapıldığı, eski kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiği veya yeni kurumlarında göreve başladıkları tarih ile ilgi kurulmaksızın 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreç uyarınca ilgililerin yeni kurumlarına atanmalarına ilişkin onay tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere azami üç yıl süre ile saklı tutulacaktır.

e) İlgililerin yeni kadroya atanmadan önce eski kadroları için mevcut olup saklı haklar kapsamında yararlandıkları ödeme unsurlarında meydana gelen gösterge, puan, oran ve katsayı artışları, şahsa bağlı haklarda artış sayılacaktır.

f) Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri; şahsa bağlı hak kapsamında yararlanılan aylık gösterge ve ek göstergelerin yükseltilmesini sağlayacak, derece ve kademeye bağlı olarak yapılan bunların dışındaki ödeme unsurlarının gösterge, puan ve oranlarının artırılması sonucunu doğurmayacaktır.

g) Atama tarihinden sonra eski kadro için ihdas edilmiş yeni bir ödeme unsuru veya mali ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmeyecektir.

h) Şahsa bağlı haklardan yararlanılabilecek üç yıllık sürenin bitiminden önce farkın kapanması halinde de maddede öngörülen şartları taşımaları kaydıyla, ilgililer üç yıllık sürenin sonuna kadar şahsa bağlı haklardan yararlanmaya devam edeceklerdir.

ı) Şahsa bağlı hakların sona erdiği tarihten itibaren ilgililerin sadece nakledildikleri yeni kadronun haklarından yararlanmaları gerektiğinden, bu yeni kadroya ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları tarihteki eski kadroya ilişkin olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek tazminat, bankacılık tazminatı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarından az olması halinde de aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar tazminat olarak ödenecektir.

ÖRNEK 1: Kazanılmış hak aylığı 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan, 25 yıllık hizmeti olan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele tabi bir Genel Müdür, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 16.8.2003 tarihli atama onayı ile 1 nci dereceli Araştırmacı kadrosuna atanmış, 26.8.2003 tarihinde yapılan tebligat üzerine eski görevinden ayrılarak (A) kurumunda 1.9.2003 tarihinde yeni görevine başlamıştır.

a) İlgilinin atandığı tarih olan 16.8.2003'deki eski kadrosuna ilişkin aylık ve diğer mali hakları aşağıdaki gibidir.

GELİRLER
S. No Ödeme Unsuru Hesaplanaşı Tutar
1 Gösterge Aylığı 1.500 x 34.300 51.450.000
2 Ek gösterge aylığı 6.400 x 34.300 219.500.000
3 Taban aylığı 1.000 x 395.250 395.250.000
4 Kıdem aylığı 20 x 25 x 34.300 17.150.000
5 Makam tazminatı 7.000 x 34.300 240.100.000
6 Ödemeye esas temsil tazminatı brüt tutarı (1) 218.950.000
7 Özel hizmet tazminatı (9.500 x 34.300) x % 330 1.075.300.000
8 Yan ödeme 1.950 x 10.885 21.200.000
9 Ek tazminat tutarı (9.500 x 34.300) x % 100 (2) 325.850.000
Gelirler Toplamı 2.564.750.000
KESİNTİLER
S. No Kesinti
Hesaplanaşı Tutar
10 Emekli Keseneği (1+2+3+4+(9.500 x 34.300 x % 180)) x %16 203.200.000
11 Gelir vergisi ((1+2+3+4+8)-(45.000.000+ 203.200.000)) x % 15 68.450.000
12 Damga vergisi (1+2+3+4+5+6+7+8+9) x %06 15.350.000
Kesintiler Toplamı 287.000.000
Aylık Net Ödeme 2.277.700.000
Aylık Ortalama Net İkramiye Tutarı (3) 38.100.000
İkramiye Dahil Aylık Net Ödeme 2.315.800.000

b) İlgilinin naklen atandığı Araştırmacı kadrosunun aylık ve diğer mali haklarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir.

Sıra No Ödeme Unsuru Gösterge veya Oran
1 Aylık Gösterge 1.500
2 Ek gösterge 2.200
3 Taban aylık göstergesi 1.000
4 Kıdem aylığı göstergesi 500
5 Makam tazminatı yok
6 Temsil veya görev tazminatı yok
7 Özel hizmet tazminatı oranı %60
8 Yan ödeme puanı 900
9 Ek ödeme [4]
%70

Ancak, eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı ve temsil tazminatı atandığı kurumda ve aynı kadro unvanında kalması kaydıyla saklı tutulacağından ilgilinin yeni kadrosuna ilişkin aylık ve diğer mali hakları hesaplanırken;

- Ek göstergesi 2.200 yerine 6.400,

- Yan ödeme puanı 900 yerine 1.950,

- Özel hizmet tazminat oranı % 60 yerine % 330,

olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca, Araştırmacı kadrosu için makam ve temsil tazminatı öngörülmemiş olmasına rağmen atandığı tarihte Genel Müdür kadrosu için bu tazminatların ödenmesi öngörüldüğünden 7.000 gösterge üzerinden makam tazminatı ve 17.000 gösterge üzerinden temsil tazminatı hesaplamaya dahil edilecektir. Şahsa bağlı haklarla birlikte atandığı kurumda Araştırmacı kadrosu için öngörüldüğü varsayılan % 70 oranı üzerinden aylık ek ödeme hesaplamaya ilave edilecektir. Diğer taraftan, bu ek ödemenin net tutarı, 27.1.2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 10.3.2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi uyarınca temsil tazminatının net tutarından mahsup edilecektir.

Buna göre, ilgilinin yeni kadrosuna ilişkin aylık ve diğer mali haklarının hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

GELİRLER
S. No Ödeme Unsuru Hesaplanaşı Tutar
1 Gösterge Aylığı 1.500 x 34.300 51.450.000
2 Ek gösterge aylığı 6.400 x 34.300 219.500.000
3 Taban aylığı 1.000 x 395.250 395.250.000
4 Kıdem aylığı 20 x 25 x 34.300 17.150.000
5 Makam tazminatı 7.000 x 34.300 240.100.000
6 Ödemeye esas temsil tazminatı brüt tutarı (5) 355.050.000
7 Özel hizmet tazminatı (9.500 x 34.300) x % 330 1.075.300.000
8 Yan ödeme 1.950 x 10.885 21.200.000
9 Ek ödeme (9.500 x 34.300) x % 70 228.050.000
Gelirler Toplamı 2.564.750.000
KESİNTİLER
S. No Kesinti
Hesaplanaşı Tutar
10 Emekli Keseneği (1+2+3+4+(9500 x 34.300 x % 180))x %16 203.200.000
11 Gelir vergisi ((1+2+3+4+8)-(45.000.000+ 203.200.000)) x % 15 68.450.000
12 Damga vergisi (1+2+3+4+5+6+7+8+9) x %06 15.350.000
Kesintiler Toplamı 287.250.000
Aylık Net Ödeme 2.315.800.000

İlgilinin naklen atandığı tarihteki aylık ve diğer mali haklarının toplam net tutarı ile yeni kadrosunda almakta olduğu aylık ve diğer mali haklarının toplam net tutarı arasında bir fark bulunması halinde bu farkın herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmesi gerekmekte iken örneğimizde herhangi bir fark doğmadığından fark tazminatı ödenmeyecektir.

ÖRNEK 2: 2 nci dereceli kadroda kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde bulunan, 21 yıllık hizmeti olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele tabi bir Şube Müdürü, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 18.8.2003 tarihli atama onayı ile 2 nci dereceli Araştırmacı kadrosuna atanmış, 29.9.2003 tarihinde yapılan tebligat üzerine eski görevinden ayrılmış ve (A) kurumunda 10.10.2003 tarihinde yeni görevine başlamıştır.

a) İlgilinin atandığı tarih olan 18.8.2003'deki eski kadrosuna ilişkin aylık ve diğer mali hakları aşağıdaki gibidir.

GELİRLER
S. No Ödeme Unsuru Hesaplanaşı Tutar
1 Gösterge Aylığı 1.265 x 34.300 43.350.000
2 Ek gösterge aylığı 1.600 x 34.300 54.850.000
3 Taban aylığı 1.000 x 395.250 395.250.000
4 Kıdem aylığı 20 x 21 x 34.300 14.400.000
7 Özel hizmet tazminatı (9.500 x 34.300) x % 100 325.850.000
8 Yan ödeme 1.100 x 10.885 11.950.000
9 Ek tazminat (9.500 x 34.300) x % 85 276.950.000
Gelirler Toplamı 1.122.600.000
KESİNTİLER
S. No Kesinti
Hesaplanaşı Tutar
10 Emekli Keseneği (1+2+3+4+(9.500 x 34.300 x % 40)) x % 16 102.150.000
11 Gelir vergisi ((1+2+3+4+6)-(45.000.000+ 102.150.000)) x % 15 55.850.000
12 Damga vergisi (1+2+3+4+5+6+7) x %06 6.700.000
Kesintiler Toplamı 164.700.000
Aylık Net Ödeme 957.900.000
Aylık Ortalama Net İkramiye Tutarı[7]
13.850.000
İkramiye Dahil Aylık Net Ödeme 971.750.000

b) Kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde olan ilgilinin naklen atandığı 2 nci dereceli Araştırmacı kadrosundaki maaş verileri aşağıdaki gibidir.

Sıra No Ödeme Unsuru Gösterge veya Oran
1 Aylık Gösterge 1.265
2 Ek gösterge 1.600
3 Taban aylık göstergesi 1.000
4 Kıdem aylığı göstergesi 420
5 Özel hizmet tazminatı oranı %60
6 Yan ödeme puanı 900
7 Ek ödeme [8]
%50

Ancak, eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge, zam ve özel hizmet tazminatı atandığı kurumda ve aynı kadro unvanında kalması kaydıyla saklı tutulacağından, ilgilinin yeni kadrosuna ilişkin aylık ve diğer mali hakları hesaplanırken;

- Eski ve yeni kadrosunun aylık ve ek göstergelerinde değişiklik olmadığından aynı göstergeler,

- Yan ödeme puanı 900 yerine 1.100 olarak,

- Özel hizmet tazminat oranı % 60 yerine % 100 olarak,

dikkate alınacaktır.

Şahsa bağlı haklarla birlikte atandığı kurumda Araştırmacı kadrosu için öngörüldüğü varsayılan % 50 oranı üzerinden aylık ek ödeme hesaplamaya ilave edilecektir.

Buna göre, ilgilinin yeni kadrosuna ilişkin aylık ve diğer mali haklarının hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

GELİRLER
S. No Ödeme Unsuru Hesaplanaşı Tutar
1 Gösterge Aylığı 1.265 x 34.300 43.350.000
2 Ek gösterge aylığı 1.600 x 34.300 54.850.000
3 Taban aylığı 1.000 x 395.250 395.250.000
4 Kıdem aylığı 20 x 21 x 34.300 14.400.000
7 Özel hizmet tazminatı (9.500 x 34.300) x % 100 325.850.000
8 Yan ödeme 1.100 x 10.885 11.950.000
9 Ek ödeme (9.500 x 34.300) x % 50 162.900.000
Gelirler Toplamı 1.008.550.000
KESİNTİLER
S. No Kesinti
Hesaplanaşı Tutar
10 Emekli Keseneği (1+2+3+4+(9.500 x 34.300 x % 40)) x % 16 102.150.000
11 Gelir vergisi ((1+2+3+4+6)-(45.000.000+ 102.150.000)) x % 15 55.850.000
12 Damga vergisi (1+2+3+4+5+6+7) x %06 6.050.000
Kesintiler Toplamı 164.050.000
Aylık Net Ödeme 844.500.000
FARK TAZMİNATI (971.750.000 - 844.500.000) 127.250.000

- Yukarıda hesaplanan aylık net ödemeler arasında oluşan 127.250.000.- TL. tutarındaki fark, tazminat olarak ilgiliye ayrıca ödenecektir.

- İlgilinin atandığı tarihteki aylık ve diğer mali haklarının net tutarı olan toplam 971.750.000.- TL. sabit olup, hiçbir şekilde değişmeyecektir. Yeni kadronun aylık ve diğer mali haklarının hesaplanmasında memur aylık katsayılarındaki artışlar dikkate alınacak ve bu artışlar sonucunda farkın kapanması halinde fark tazminatı uygulamasına son verilecektir.

- Şahsa bağlı hak uygulamasına, ilgilinin naklen atandığı kurumda ve kadro unvanında kaldığı sürece ve azami 14.9.2006 tarihine kadar devam edilecektir.

- 2 nci dereceli kadroda görev yapan Şube Müdürünün 1.100 olan yan ödeme puanının ve % 100 olan özel hizmet tazminatı oranının (bir varsayım olarak) sırasıyla 1.200 ve % 110'a yükseltilmesi halinde, ilgilinin yan ödeme ve özel hizmet tazminatları bu yeni puan ve oran dikkate alınarak hesaplanacaktır.

- İlgilinin naklen atandığı kurumda 1 inci dereceli kadroya atanması veya kazanılmış hak aylığının 1 inci dereceye yükseltilmesi halinde, 1 inci dereceli Şube Müdürü için öngörülen 1.550 yan ödeme puanı ve % 135 özel hizmet tazminatı oranı dikkate alınmayacak; 1 inci dereceli Şube Müdürü için öngörülen 2.200 ek gösterge ve 1 inci derece için öngörülen aylık göstergeler esas alınacaktır.

2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafında, kadro unvanları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen personel hakkında anılan Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde de, bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve anılan Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıklarının, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceği ve eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin eski kurumları ile ilişiklerinin kesilip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek nakil sürecinde aylık ve diğer mali ve sosyal haklarının Özelleştirme Fonundan ödeneceği belirtilmiştir.

Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personel hakkında 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, söz konusu personele peşin ödenen aylık ve diğer mali haklara ilişkin olarak kurumlar arasında hesaplaşma yapılmaması ve bunlara işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerlerinde yukarıda yapılan açıklamalara göre ödeme yapılması gerekmektedir.

B- 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15.8.2003 tarihinden önce nakledilen personel hakkında yapılacak işlemler:

4971 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde;

?Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince şahsa bağlı hakları saklı tutulan ve halen bu haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra sona erer. Bu Kanunla değiştirilen 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi hükmü, 3.4.1997 tarihli ve 4232 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra nakledilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan personel hakkında da atama tarihinden itibaren uygulanır.?

denilmektedir.

Buna göre, anılan Kanunun yayım tarihi olan 15.8.2003'den önce nakledilenler hakkında, 15.8.2003 tarihine kadar olan dönem için şahsa bağlı haklardan yararlanıldığı sürece, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde öngörülen fark tazminatı ve şahsa bağlı hak uygulamasında aşağıda yapılan açıklamalara dikkat edilecektir.

1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele tabi olarak görev yapmakta iken 15.8.2003 tarihinden önce 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 4971 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükmü ve 4603 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince başka kurum veya kuruluşlara nakledilen personelin, yeni kurum veya kuruluşlara atandıkları tarihteki eski kadrolarında almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek tazminat, bankacılık tazminatı ve benzeri adlarla yapılan (fazla mesai ücreti hariç) ödemelerin toplam net tutarının, ilgililerin nakledildikleri yeni kadrolarına ilişkin yapılan her türlü ödemelerin (fazla çalışma ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark aylık dönemler halinde hesaplanarak ilgililere tazminat olarak ödenecektir.

2. Geçmişe yönelik hesaplama yapılırken, fark tazminatı ödemesinin 15.8.2003 tarihinden önceki bir tarihte sona ermesi halinde, farkın kapandığı tarihten sonraki süreler için şahsa bağlı haklar kapsamındaki ödemelerin yapılmasına devam edilecek ve atanılan yeni kadroya ait farklı ödemelerin bulunması halinde bu ödemeler de şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemelere ilave edilecektir.

3. Kurum değiştirenler ile isteğe bağlı olarak kadro unvanında değişiklik olanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince fark tazminatı uygulamasına da son verilmesi gerektiğinden, geçmişe yönelik fark tazminatı hesaplanırken bu hususa dikkat edilecektir.

4. Söz konusu personelin şahsa bağlı hakları, 15.8.2003 tarihinden sonra azami üç yıl süreyle ve şartları kaybetmemiş olmaları kaydıyla saklı tutulacak ve bunlar hakkında 15.8.2003 tarihinden itibaren Tebliğin I/A bölümünün 1 numaralı kısmı ile III üncü bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

5. Atama tarihinden sonra eski kadro için ihdas edilmiş yeni bir ödeme unsuru veya mali ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmeyecektir.

II- 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ (II) SAYILI CETVELDE BELİRTİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE KAPSAM DIŞI PERSONEL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelden başka kurum veya kuruluşlara nakledilenlerin atandıkları tarihteki eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı, nakledildikleri kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ilgililere tazminat olarak ayrıca ödenecektir.

2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesinde; sözleşmeli personelin ücretinin her ayın onbeşinde peşin olarak ödeneceği, ay içinde göreve başlayanların ücretlerinin gün hesabı ile ay sonunda ödeneceği, günlük ücretin aylık sözleşme ücreti toplamının 30'a bölünmesi suretiyle hesaplanacağı ve emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce görevden ayrılma halinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarının geri alınacağı hükme bağlanmıştır. 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında da; maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum veya kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, eski kurumları ile ilişkilerinin kesilip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek nakil sürecinde eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin aylık ücret, varsa ikramiye, ücrete bağlı diğer mali haklarının, sosyal hak ve yardımlarının Özelleştirme Fonundan ödeneceği belirtilmiştir. Ayrıca, memur tanımı içerisinde yer almayan sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 169 uncu maddesi hükümlerinin uygulanması da mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, söz konusu personelin aylık ve diğer mali hakları yeni kurumlarında göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek; peşin olarak alınan sözleşme ücretlerinden yeni görevlerine başlama tarihinden sonraki döneme isabet eden kısımlar ise ilgililer tarafından sözleşme ücretinin peşin olarak ödendiği kuruma iade edilecektir.

3) 4046 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde;

?Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir...?

denilmektedir.

Buna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun anılan maddelerine göre ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 15.10.1991 tarihinden sonra göreve başlayan personel hakkında ise anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmayacaktır.

III- ORTAK AÇIKLAMALAR

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmasına yönelik yukarıda yapılan açıklamalara ilave olarak aşağıdaki ortak açıklamalara uyulacaktır.

1) İlgililerin eski kadro veya pozisyonlarına yönelik aylık ve diğer mali hakları belirlenirken, fazla mesai ücretleri ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri dikkate alınmayacak; atanılan yeni kurumda ödenecek fazla mesai ücretleri ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenmesi gereken ek ders ücretleri ise fark tazminatı hesabına dahil edilmeksizin ayrıca ödenecektir.

2) Nakledildikleri yeni kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerden, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti dışındaki ödemeler ilgililere yapılacak fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır.

3) Yeni kadroya ilişkin mutad olarak aylık dönemler itibariyle yapılan ödemelerden fark tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekenler, sadece ödendiği aydaki fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Aylık dönemler halinde ödenmeyip peşin olarak yapılan ancak hangi aya ne kadar isabet ettiği belli olan ödemeler ilgili ayların fark tazminatı hesabına dahil edilecektir. Hangi aylara isabet ettiği belli olmayan peşin ödemeler ile geçmişe yönelik olarak yapılan ödemeler aylara bölünmeden ödendiği ayın fark tazminatı hesabına dahil edilecek, artan tutarların bulunması halinde ise takip eden ayların fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, hesaplama yapılırken her ay düzenli olarak yapılan ödemeler ile peşin olarak yapılan ödemelerden hangi aylara isabet ettiği belli olanlara öncelik verilecektir.

4) Fark tazminatına yönelik eski kadro veya pozisyonun aylık ve diğer mali hakların belirlenmesine esas teşkil edecek atanma tarihinden; ilişik kesme, tebligat veya göreve başlama tarihleriyle ilgi kurulmaksızın, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreç uyarınca ilgililerin yeni kurumlarına atanmalarına ilişkin onay tarihi anlaşılacaktır.

Nakle tabi tutulan personele ilişkin personel nakil bildirimininde, ilgilinin atanma tarihi itibarıyla aylık ve diğer mali haklarının hesaplanmasına esas teşkil eden sözleşme ücreti, ücret, gösterge, oran, puan, katsayı gibi unsurlara da yer verilecektir.

5) Şahsa bağlı hak uygulamasına ve fark tazminatı ödemesine atanılan kurumda ve atanılan kadro unvanında kalındığı sürece devam edilecektir. Personelin kendi isteği olmaksızın aynı kurumda yapılan kadro unvanı değişikliklerinde de uygulamaya devam edilecektir. Ancak, kurum değiştirenler ile isteğe bağlı olarak kadro unvanında değişiklik olanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmasına son verilecektir.

6) 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişiklikten önceki üçüncü fıkrası ve aynı maddenin 4971 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına göre, fark tazminatına esas ücretin belirlenmesinde ilgililerin atamasının yapıldığı tarihteki net ücretlerinin esas alınarak sabit tutulması gerektiğinden ve vergi oranının değiştirilerek kanuni kesintilerin yeniden hesaplanması mümkün bulunmadığından, nakledildikleri tarih itibarıyla vergi oranı yüksek olan personelin vergi oranlarında daha sonraki dönemlerde düşme olması halinde, net ücretlerinin artırılarak ilgililere bundan dolayı ayrıca fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

7) Lojman kira bedeli, icra kesintisi, askerlik borçlanması ve benzeri adlarla yapılan çeşitli kişisel kesintiler, fark tazminatı ödenmesi konusundaki hesaplamalarda, ilgililerin gerek eski gerek yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin ödemeler kapsamında dikkate alınmayacaktır.

8) Bakanlığımızca daha önce bu Tebliğe aykırı olarak verilen görüşler dikkate alınmayacaktır.

Tebliğ olunur.

Maliye Bakanı
Kemal Unakıtan

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İkramiyenin ve ek tazminatın aylık net tutarlarının 27.1.2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 10.3.2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi uyarınca temsil tazminatının net tutarından mahsup edilmesi gerekmektedir. Buna göre ödemeye esas teşkil eden temsil tazminatı brüt tutarı şu şekilde hesaplanmıştır.

Temsil tazminatı brüt tutarı (17.000 x 34.300)

= 583.100.000.-

Temsil tazminatı aylık net tutarı (583.100.000 - (583.100.000 x 0,006))

= 579.650.000.-

Ek tazminat aylık toplam net tutarı (325.850.000 - (325.850.000 x 0,006))

= 323.900.000.-

İkramiye aylık brüt tutarı (((1.500 + 6.400) x 34.300) / 6) = 45.150.000.-

İkramiye net tutarı (45.150.000 - (45.150.000 x 0,15 + 45.150.000 x 0,006)) = 38.100.000.-

Ödenmesi gereken temsil tazminatı net tutarı

(579.650.000 - (323.900.000 + 38.100.000))

= 217.650.000.-

Ödemeye esas temsil tazminatının brüt tutarı

((217.650.000) / (1- 0,006)) = 218.950.000.-

[2] Genel Müdürün ek tazminat oranının % 100 olarak belirlendiği varsayılmıştır.

[3] 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (a) bendi uyarınca ödenen ve (1) numaralı dipnotta gösterildiği şekilde hesaplanan aylık net 38.100.000.- TL tutarındaki ikramiye, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak üzere ilgilinin bordro üzerinden hesaplanan net aylığına ilave edilmiştir.

[4] İlgilinin naklen atanmış olduğu (A) kurumunda en yüksek Devlet memuru aylığının % 70'i tutarında ek ödeme aldığı ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesildiği varsayılmıştır.

[5] Ek ödemenin aylık net tutarının 27.1.2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 10.3.2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi uyarınca temsil tazminatının net tutarından mahsup edilmesi gerekmektedir. Buna göre ödemeye esas teşkil eden temsil tazminatı brüt tutarı şu şekilde hesaplanmıştır.

Temsil tazminatı brüt tutarı (17.000 x 34.300)

= 583.100.000.-

Temsil tazminatı aylık net tutarı (583.100.000 - (583.100.000 x 0,006))

= 579.650.000.-

Ek ödemenin aylık net tutarı (228.050.000-(228.050.000 x 0,006)) = 226.700.000.-

Ödenmesi gereken temsil tazminatı net tutarı

(579.650.000 - 226.700.000) = 352.950.000.-

Ödemeye esas temsil tazminatının brüt tutarı

((352.950.000) / (1- 0,006)) = 355.050.000.-

[6] Şube müdürünün ek tazminat oranının % 85 olarak belirlendiği varsayılmıştır.

[7] 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (a) bendi uyarınca ödenen ve (1) numaralı dipnotta gösterilen yöntemle hesaplanan aylık net 13.850.000.- TL. tutarındaki ikramiye, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak üzere ilgilinin bordro üzerinden hesaplanan net aylığına ilave edilmiştir.

[8] İlgilinin naklen atanmış olduğu (A) kurumunda en yüksek Devlet memuru aylığının % 50'si tutarında ek ödeme aldığı ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesildiği varsayılmıştır

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:05 - İstanbul'da drift meydan savaşı: 3 yaralı07:50 - İsrail bakanlık binasını vurdu07:40 - WhatsApp'a dava açabiliriz07:25 - Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek07:24 - Her yıl 11 milyon damacana su israf07:20 - Dünyaya hidrojen ihraç edeceğiz
07:17 - Bakan Yanık, Ersoy ve Selçuk'tan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı07:08 - Netflix Türkiye'den 'La Casa de Papel' duyurusu07:05 - 'Karpuz'u bırak sen bunlara bak!06:51 - Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi06:40 - Yerli VLP aşısından müjde var06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
06:15 - Siyonizmin makyözü Hollywood06:05 - Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?01:49 - İsrail uçakları Gazze'nin kuzeyini bombalıyor01:00 - Şehit düşen askerin cenazesi, törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı00:51 - İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
00:05 - Belediye şirketindeki görevden kaynaklı soruşturmalar nasıl yürütülür?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam