KİT'teki olumsuz sicile iptal kararı

Danıştay, olumsuz sicile kaynak teşkil eden disiplin cezası iptal edilince, olumsuz sicil işlemini de iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Haziran 2015 15:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KİT'teki olumsuz sicile iptal kararı

T.C.
D A N I S T A Y
BESINCI DAIRE

EsasNo : 2014/9454
KararNo : 2015/4750

Temyiz Eden (Davacı):

Karsı Taraf (Davalı): Devlet Hava Meydanları Isletmesi Genel Müdürlügü

Istegin Özeti : Ankara 1. Idare Mahkemesince verilen 25/04/2014 günlü, E:2012/1025; K:2014/596 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MILLETI ADINA

Hüküm veren Danıstay Besinci Dairesince Danıstay Dava Daireleri arasındaki isbölümünün belirlendigi, Danıstay Baskanlık Kurulu' nun 22/12/2014 tarihli ve 2014/17 sayılı kararı sonucu dosyanın Danıstay Ikinci Dairesinden iletildigi görülerek isin geregi düsünüldü:

Dava, Devlet Hava Meydanları Isletmesi Genel Müdürlügü Ankara Esenboga Havalimanı Basmüdürlügü emrinde sözlesmeli ARFF (Hava Kurtarma ve Yangın Görevlisi) olarak görev yapan davacı tarafından,23.08.2011-23.02.2012 tarihleri arasındaki 6 aylık sicil basarı degerlendirme formunun 76 puanla (B) olarak düzenlemesine isleminin iptali istemiyle açılmıstır.

Ankara 1. Idare Mahkemesince, davacı ile ekip sorumlusu arasında is ve görevlendirmeler, kılık ve kıyafetten kaynaklı bir takım sorunlar yasandıgı, yasanan sorunlara iliskin ekip sorumlusu tarafından 04.02.2012, 13.02.2012 ve 16.02.2012 tarihlerinde tutanaklar düzenledigi ve üst birimlere iletildigi, bununla birlikte davacı ile ekip sorumlusu ve ekip sef yardımcısı arasında çıkan tartısmaların adli makamlara intikal ettigi, öte yandan davacının sicil amiri ile de bir takım sorunlar yasadıgı ve yasanan olayların yine adli makamlara intikal ettigi, dolayısıyla da davacının çalısma ortamında bir takım olumsuzluklara sebebiyet verdigi ve çalısma düzen ve huzurunu bozdugu görüldügünden, dava konusu islemde hukuka aykırılık bulunmadıgı gerekçesiyle dava reddedilmistir.

Davacı, dava konusu islemin hukuka aykırı oldugunu ileri sürmekte ve Idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

399 Sayılı "Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin "Basarı Degerleme Düzeyleri" baslıklı 42. maddesinde; yapılan sicil ve basarı degerlemesi sonucunda 59 ve daha asagı puan alanların (D), 65-70 puan alanların (C), 76-89 puan alanların (B), 90 ve daha yukarı puan alanların (A) olmak üzere personelin dört basarı düzeyinde degerlendirilecegi belirtildikten sonra, "sicil ve basarı degerlemesi sonucunda yapılacak islem" baslıklı 43. maddesinde ise; sicil ve basarı degerlemeleri; (D) düzeyinde olanlarla, baska bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözlesme yapılacagı, bu süre sonunda da sicil ve basarıları (D) düzeyinde olanların sözlesmelerinin fesh edilecegi ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandıgı Kanunu hükümlerinin uygulanacagı, belirtilmis, sicili (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında, (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında, (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında, basarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözlesmelerinin yenilenecegi, (D) düzeyinde bulunanlara ise basarı ücreti ödenmeyecegi hükme baglanmıstır.

Anılan KHK'ye dayanılarak hazırlanan Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Sözlesmeli Personel Sicil ve Basarı Degerlemesi Hakkında Yönetmeligin "Sicil ve Basarı Degerleme Raporlarının Doldurulması" baslıklı 12. maddesinde; Formlarda yer alan bölümlerden sözlesmeli personelin genel durum ve davranıslarının degerlendirilmesi bölümünün, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) seklinde doldurulacagı, soruların ise 100 tam not üzerinden degerlendirilecegi, sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalamasının, degerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve basarı notunu gösterecegi, bu nihai sicil ve basarı notlarının ortalamasının sicil ve basarı degerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterecegi, bu sekilde tespit edilecek sicil ve basarı degerleme notunun; 59 ve daha asagı puan alanlar (D), 60-75 puan alanlar (C), 76-89 puan alanlar (B), 90 ve daha yukarı puan alanlar (A) düzeyinde olmak üzere sözlesmeli personelin dört basarı düzeyine ayrılacagı, sicil amirlerinin, sözlesmeli personelin sicil ve basarı degerleme raporlarına kanaatin olusmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemelerinin sart oldugu, bu sekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporların geçersiz sayılacagı hükme baglanmıstır.

Bu hükümden de anlasılacagı üzere, sicil raporları; her yıl için yeniden düzenlenen, ilgili kamu görevlisinin o yıl içindeki mesleki bilgisini, deneyimini ve verimliligini yansıtan ve tüm bu hususların yetkili sicil amirlerince degerlendirilmesinden sonra olusan bir hukuki belgedir. Sicil raporlarındaki kanaatin olusmasına etki eden hususların bilgi ve belgeye dayandırılma zorunlulugu ise, "sicillerin objektifligi" ilkesinin sonucuolmakla birlikte bu zorunlulugun kanaatın olumsuz olması halinde degerlendirmeye yol açan nedenlerin somut olarak ortaya konulması gerekliliginden kaynaklandıgı da açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı ile ekip sorumlusu arasında bir takım sorunlar yasandıgı, bu olaylara iliskin olarak ekip sorumlusu tarafından tutulan tutanakların üst birimlere iletildigi, bunun sonucunda da ilgiliye 02/05/2012 tarihinde uyarma cezası verildigi, anılancezanın Ankara 14. Idare Mahkemesinin 07.11.2013 gün ve E:2012/1218, K:2013/1539 sayılı kararıyla iptal edildigi anlasılmıstır. Bu durumda, sicil döneminde edinilen bilgi ve gözlemlerin dikkate alınmak suretiyle davacı hakkında yapılan genel degerlendirme sonucunda yetkili sicil amirleri tarafından kanaatlerinin olusmasına etki eden hususların "sicillerin objektifligi" ilkesi uyarınca somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerekmekte olup, davacının 23.08.2011-23.02.2012 tarihleri arasındaki 6 aylık sicil basarı degerlendirme formunun 76 puanla (B) düzeyinde belirlenmesini gerektirecek hukuken geçerli bir nedenin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belgenin de davalı idarece dosyaya sunulmamıs olması karsısında, objektif olarak düzenlenmedigi anlasılan dava konusu islemde hukuka uyarlılık, davayı reddeden Idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 1. Idare Mahkemesince verilen 25/04/2014 günlü, E:2012/1025; K:2014/596 sayılı kararın; 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla degisik 3. fıkrası geregince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 07/05/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan Üye Üye Üye Üye
Mustafa B.
KILIÇHAN
Hayrettin
KADIOGLU
Mehmet
KÜÇÜKGÖZ
Cevdet
MALKOÇ
Zeynep
KENAN

Bu Habere Tepkiniz