Alan Değişikliğine ilişkin MEB açıklması

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2006 15:14, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

Konu : Alan Değişikliği
????? VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,c) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı, 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı 30/11/2006 tarih ve 387 sayılı Kararları,
d) 2006 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu,
e) Personel Genel Müdürlüğünün 23/11/2006 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.05.01/96487 sayılı yazısı ve ekleri.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, yeni uygulanan müfredat programına göre dersi kaldırılan öğretmenler ile Bakanlıkça atandığı alanda yeterli ders yükü bulunmaması nedeniyle farklı alanlarda görevlendirilen öğretmenlerin, atıl bırakılmadan, rasyonel bir şekilde eğitim-öğretim sürecine katılmalarının sağlanabilmesi amacıyla İlgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile İlgi (c) Kararlar çerçevesinde alan değişikliği yapılacaktır.

İlgi (e) yazımızla yapılan duyuruda belirtilen sınırlılık kapsamında EK-1 listedeki alanlara, alan değişikliği için yapılan başvurular değerlendirilmiş ve sonuçlandırılarak İLSİS Atama Modülü'ne aktarılmıştır. EK-1 listede yer alıp da alan değişikliği yapılmayanların başvuruları ile EK-2 listeye göre alan değişikliğine ilişkin başvurular, 14-22/12/2006 tarihleri arasında, http://personel.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formuyla alınacaktır. İnternet aracılığıyla doldurulacak başvuru formu, eğitim kurumu ve Bakanlığın ilgili atama birimlerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

EK-1 ve EK-2 listedeki alanlardan, karşılarında gösterilen alanlara geçmek isteyen yaygın ve örgün eğitim kurumları yöneticileri ile öğretmenler (4855 sayılı Kanun kapsamında olanlar dâhil), Elektronik Başvuru Ekranına yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 10 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Ancak, yaygın ve örgün eğitim kurumları yöneticisi olup bulunduğu eğitim kurumu dışında alan değişikliği talebinde bulunarak alan değişikliği işlemi gerçekleştirilenlerin idarecilik görevleri sona erecektir.

Üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu olup hâlen ortaöğretim kurumlarında görev yapanlar ile yurt dışı üniversitelerinden mezun olup Yükseköğretim Kurulunca iki yıllık yüksekokul mezunu olarak denkliği yapılanların, EK-1 ve EK-2 listede belirtilen alanlara, alan değişikliği başvuruları sağlanacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Merkeze bağlı taşra birimlerinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar, görev yerinin bulunduğu il içindeki elektronik başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumlarını tercih etmek suretiyle alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu durumdakilerin atanmaları hâlinde, görevli oldukları birimlerdeki görevleri sona erecektir.

Aylıksız izinli veya raporlu olan ancak, 29/12/2006 tarihine kadar göreve başlayacakların da şahsen veya vekâlet yoluyla başvurularının kabul edilmesi sağlanacaktır.

Öğretmenlerin hizmet puanları ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31/12/2006 tarihi esas alınacaktır. Başvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

İl içinde sıraya girmiş olmakla birlikte son başvuru tarihi itibariyle yer değişikliği yapılmamış olanlar, alan değişikliği için başvurabilecekler ancak atanmaları hâlinde il içi sıraları iptal edilecektir.

İki yıllık eğitim enstitüsü ve eğitim yüksekokulu mezunu Sınıf Öğretmenlerinden lisans tamamlayanların ve yüksek lisans / doktora öğrenimine bağlı olarak alan değişikliği isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Zorunlu çalışma yükümlüsü ve hâlen 1. hizmet bölgesindeki illerin D ve E sınıfı ilçelerinde görevli olanlar, aynı D ve E sınıfı ilçeler kapsamındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

Ayrıca;
Mezuniyeti Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih veya Coğrafya olup, atama alanı Sınıf Öğretmenliği olanların doğrudan Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik ya da Sosyal Bilgiler alanlarına, alan değiştirmesi mümkün değildir. Öncelikle mezun oldukları Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih veya Coğrafya alanlarına, alan değiştirmeleri gerekmektedir. Ancak, 2006 yılı alan değişikliği döneminde atama alanı Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe olanların Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya veya Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı alanlarına, alan değişikliği yapılmamaktadır.

EK-1 ve EK-2 listede yer alan Bakanlık atama alanlarına göre karşılarında belirtilen alanlara, alan değişikliği yapılacaktır. Bunların dışındaki alanlarda alan değişikliği yapılmayacağından başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Eğitim kurumu müdürlüklerine başvurusunu onaylatmak için gelen öğretmenlerin kimlik, mezuniyet, hizmet puanı ve süresi bilgileri ile İLSİS Özlük Modülü'ndeki kayıtlı bilgileri kontrol edildikten sonra Genelge'de belirtilen başvuru şartlarını taşıyanların başvuru formları elektronik ortamda onaylanacaktır (Merkeze bağlı taşra birimlerinde kadrolu öğretmen olarak çalışanların görev yaptıkları kurumlarınca onaylanacaktır.) Mezuniyeti ve Bakanlık atama alanının İLSİS Özlük Modülü'nde yanlış olmasından dolayı alan değişikliği yapılan öğretmenlerin başvurusunun onaylanmasından öğretmenin kendisi ile onaylayan eğitim kurumu yetkilisi sorumlu olacaktır.

Bilgisayar ortamında onaylanan formun iki adet çıktısı alınarak ilgili öğretmene imzalattırıldıktan sonra, eğitim kurumu yönetimince de onaylanıp biri öğretmene verilecek; diğer nüshası da bir yıl süreyle muhafaza edilecektir. Bakanlığın ilgili atama birimlerince de onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Alan değişikliği işlemleri, Aralık ayı sonuna kadar sonuçlandırılacak ve Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Alanı değişen öğretmenlere, kararnameleri en kısa sürede tebliğ edilecektir. Alanı değiştirilen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü üzerinden yapılacaktır.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değişikliği sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacağından alan değişikliği işlemleri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yeni uygulanan müfredat programına göre dersi kaldırılan öğretmenler ile Bakanlıkça atandığı alanda yeterli ders yükü bulunmaması nedeniyle farklı alanlarda ve ilköğretim okullarında görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği isteğinde bulunmayanların, bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumuna düşeceklerinden hâlen görevlendirildikleri alanlarda görevlerine devam etmelerinin mümkün olmayacağının ve ilinizde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına Valiliğinizce atamalarının yapılacağının duyurulması ve tereddüt edilen hususlarda, Öğretmenlerin İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzlarının ekinde yer alan alanlara göre belirlenmiş iletişim adreslerine ulaşılması gerekmektedir.
Bu açıklamalar, eğitim kurumlarında görevli tüm öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İLKÖĞRETİM OKULLARINA ATANAN / GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLER
SIRA NO ALAN ADI GEÇEBİLECEĞİ ALAN

1 Besin / Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. Teknoloji ve Tasarım
2 Büro Yön. ve Sekreterlik Grb. Teknoloji ve Tasarım
3 El Sanatları / Dekoratif San. Teknoloji ve Tasarım
4 Elektrik Teknoloji ve Tasarım
5 Elektronik / Telekomünikas. Teknoloji ve Tasarım
6 Giyim / Hazır Giyim / Moda Tas. Teknoloji ve Tasarım
7 Makine Ressamlığı Teknoloji ve Tasarım
8 Matbaa Teknoloji ve Tasarım
9 Mobilya ve Dekorasyon Teknoloji ve Tasarım
10 Motor Teknoloji ve Tasarım
11 Muhasebe Grubu Teknoloji ve Tasarım
12 Nakış Teknoloji ve Tasarım
13 Resim / Grafik Teknoloji ve Tasarım
14 Seramik Teknoloji ve Tasarım
15 Tekstil Teknoloji ve Tasarım
16 Trikotaj Teknoloji ve Tasarım
17 Turizm ve Otelcilik Grubu Teknoloji ve Tasarım
18 Tarih Sosyal Bilgiler
19 Coğrafya Sosyal Bilgiler
20 İHL Meslek Dersleri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
21 Fizik Fen ve Teknoloji / Fen Bilgisi
22 Kimya Fen ve Teknoloji / Fen Bilgisi
23 Biyoloji Fen ve Teknoloji / Fen Bilgisi
24 Matematik İlköğretim Matematik

YAYGIN VE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN ALANLARI
SIRA NO ALAN ADI GEÇEBİLECEĞİ ALAN

1 Besin / Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. Teknoloji ve Tasarım
2 Büro Yön. ve Sekreterlik Grb. Teknoloji ve Tasarım
3 El Sanatları / Dekoratif San. Teknoloji ve Tasarım
4 Elektrik Teknoloji ve Tasarım
5 Elektronik / Telekomünikas. Teknoloji ve Tasarım
6 Giyim / Hazır Giyim / Moda Tas. Teknoloji ve Tasarım
7 Mahallî İdareler Grubu Teknoloji ve Tasarım
8 Makine Ressamlığı Teknoloji ve Tasarım
9 Matbaa Teknoloji ve Tasarım
10 Mobilya ve Dekorasyon Teknoloji ve Tasarım
11 Motor Teknoloji ve Tasarım
12 Muhasebe Grubu Teknoloji ve Tasarım
13 Nakış Teknoloji ve Tasarım
14 Resim / Grafik Teknoloji ve Tasarım
15 Resim-İş / Resim / Görsel Sanatlar Teknoloji ve Tasarım
16 Seramik Teknoloji ve Tasarım
17 Tekstil Teknoloji ve Tasarım
18 Trikotaj Teknoloji ve Tasarım
19 Turizm ve Otelcilik Grubu Teknoloji ve Tasarım
20 Tarih Sosyal Bilgiler
21 Coğrafya Sosyal Bilgiler
22 İHL Meslek Dersleri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
23 Fizik Fen ve Teknoloji / Fen Bilgisi
24 Kimya Fen ve Teknoloji / Fen Bilgisi
25 Biyoloji Fen ve Teknoloji / Fen Bilgisi
26 Matematik İlköğretim Matematik

Bu Habere Tepkiniz