1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 sayılı CBK'da 14 maddelik değişiklik yapıldı

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamede 14 maddelik değişiklik yapıldı
19 Haziran 2019 09:18
+Aa- Yazdır
4 sayılı CBK'da 14 maddelik değişiklik yapıldı

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ÜST KADEME KAMU

YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA

USÜLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 39

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan rehberler" ibaresi "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre istihdam edilen personel" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Merkezin kısa adı Türkiye Ulusal Ajansı'dır."

"(10) Merkez lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekalet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır."

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre bir takvim yılı içerisinde bir kişi için altmış günü geçmemek üzere istisna sözleşmesi çerçevesinde gördürülebilir."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Ormancılık faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve orman yangınlarının önlenmesi ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla orman gençlik ve spor kulüplerine, ait olduğu yılı başındaki döner sermaye bütçesinin binde ikisini geçmemek üzere transfer niteliğinde yardım sağlamak."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Otuzsekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2954 sayılı Kanuna 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 95 inci maddesiyle eklenen geçici 15 inci madde kapsamında Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin atama teklifleri mevcut unvanları esas alınmak suretiyle yapılır. Atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer mevzuattaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır."

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 566 ncı maddesinin birinci fıkrasının başına "Bu bölümün amacı," ibaresi ve "Sanayi ve Teknoloji" ibaresinden önce gelmek üzere "kurulan," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Akademisi" ibaresi "Akademisinin" ve "kurulmuştur" ibaresi "teşkilat, görev ve yetkilerini düzenlemektir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 572 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya kaplanların salt çoğunluğuyla karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 573 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve bütçe önerisini" ibaresi, (c) bendinde yer alan "çoğunluk esasıyla" ibaresi ile (ç) bendinde yer alan "temel bilimler alanında" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendine "enstitü" ibaresinden sonra gelmek üzere ", araştırma merkezi ve benzeri birimlerin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 575 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"MADDE 575- (1) Akademi Konseyinin görevleri şunlardır:

a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

b) Çeşitli danışmanlık veya etüt konulan için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak.

e) Başkan tarafından hazırlanan bütçe teklifini onaylamak.

ç) Enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasını veya kaldırılmasını önermek.

d) Kurulmasına karar verilen enstitü, araştırma merkezi ve birimlerin mali yönden desteklenmesine karar vermek.

e) Akademinin Başkan tarafından hazırlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerini onaylamak, mevzuatın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

f) Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyet yapması konularında karar vermek.

g) Akademi yayın ve hizmetlerinin üniversiteler, okullar, bilim ve araştırma kuruluşları, kütüphaneler ile diğer kuruluş ve kişilere indirimli veya ücretsiz olarak verilmesi ile bunların Akademi imkanlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanmasına karar vermek.

ğ) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, kiralanmasına ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

h) Akademinin görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı, ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzeri ödemelerin tutar veya üst sınırlarını belirlemek.

ı) Akademinin organizasyon yapısı ile Akademi personelinin atama ve görevlendirme esaslarına ilişkin Başkan tarafından hazırlanan önerileri onaylamak.

(2) Konsey yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir."

MADDE 10-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 576 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mevzuata ve Konseyin belirlediği usul ve esaslara göre Akademiyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Akademi personelim atamak, görevlendirmek ve Akademi adına geçici görevlendirmeleri yapmak.

c) Genel Kurula ve Konseye Başkanlık etmek.

ç) Akademinin stratejik plan, yıllık çalışma raporu, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

d) Akademiye yapılan bağış, vasiyet ve yardımları kabul etmek.

e) Konseyin görevleri arasında sayılmayan görevler ile Konseyce kendisine yetki verilen görevleri yapmak.

f) Bu bölüm ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

(3) Başkan, asli üyeler arasından en fazla üç başkan yardımcısı görevlendirebilir. Başkanın görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erer."

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 579 uncu maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, mevcut birinci fıkra ikinci fıkra olarak teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Akademinin gelirleri şunlardır:

a) Her yıl genel bütçeden aktarılan tutar.

b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.

c) Akademi dışına verilecek hizmetler ve projeler karşılığında elde edilen gelirler.

ç) Yayım ve diğer faaliyet gelirleri.

d) Taşınır ve taşınmaz malların değerlendirilmesiyle elde edilen gelirler.

e) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edilen gelirler.

f) Diğer gelirler."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(3000)" ibaresi "(9000)" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Akademide ilgisine göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 28 inci maddelerine göre personel çalıştırılabilir."

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkıncı Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Akademide gerekli atama ve görevlendirmeler yapılıncaya kadar sekretarya hizmetlerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülmesine devam olunur."

MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI" satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvele "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI" satırı ile (III) sayılı cetvele aşağıdaki satır eklenmiştir.

" | TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI 3 YIL | "

MADDE 15- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı15:51 - Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı15:46 - Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor
15:44 - 'Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun'15:41 - Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor15:38 - Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir!15:36 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli15:35 - AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
15:26 - Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam