1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde düzenleme yaptı!
17 Ocak 2020 09:14
Yazdır
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti

Bilindiği üzere, akademik teşvik yönetmeliğinde düzenleme yapılması gerektiğini 26 Aralık 2019 tarihli haberimizde paylaşmıştık. Ancak, Yükseköğretim Kurulu 15 günlük bir gecikmeyle mezkür yönetmelikte beş maddelik bir düzenleme yaptı.

Yönetmelik değişikliği yapılamadığı için öğretim elemanları yaklaşık 15 gündür akademik teşvik ödeneği başvurularını YÖKSİS üzerinden yapamıyorlardı. Bugün yapılan düzenleme ile öğretim elemanları üniversitelerce duyurulacak yeni başvuru takvimlerine göre müracaatlarını görevli oldukları bölümlere yapabileceklerdir.

Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan değişikliklere aşağıdaki tablodan ayrıntılı olarak bakılabilmektedir.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

AÇIKLAMA

MADDE 3- (1)

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

MADDE 3- (1)

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

Tanınmış uluslararası yayınevi tanımına "Türkçe dışındaki dillerde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- (1)

m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını,

MADDE 3- (1)

m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin özgün ilk çizimi veya özgün tasarımını,

Tasarımın tanımına "özgün" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- (1)

p) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,

MADDE 3- (1)

p) ULAKBİM: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,

ULAKBİM'in tanımına "TÜBİTAK" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- (1)

r) Yayın: Dergilerde yayınlanmış derleme, makale veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap bölümü, editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya görüntü kaydını,

MADDE 3- (1)

r) Yayın: Dergilerde yayımlanmış derleme, makale veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap bölümü, editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya görüntü kaydını,

Yayınlanmış ibaresi "yayımlanmış" olarak değiştirildi.

MADDE 3- (1)

Eklenen Tanım

MADDE 3- (1)

ş) Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, kurum dışında görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az dokuz ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış sistematik çalışmaları,

Araştırma başlığının tanımı yönetmelikte düzenlenmiştir.

MADDE 5- (3) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

MADDE 5- (3) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu, faaliyetlerin bu Yönetmelik uygun olarak değerlendirilmesinden sorumludur ve faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Birim akademik teşvik komisyonlarının faaliyetlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesine yetkili olduğu yönetmeliğe eklenmiştir.

MADDE 5- (4)

Ek madde eklenmesi

MADDE 5- (4) Yeterli öğretim elemanı bulunması durumunda, birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri aynı zamanda akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu üyesi olarak görevlendirilmezler.

Yeterli öğretim elemanı bulunması durumunda; birimlerce akademik teşvik başvurularını incelemek ve değerlendirmek üzere kurulan komisyonlarda görevli olanların Rektörlüğe bağlı Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda görevlendirilmeleri engellendi.

MADDE 7- (4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayınlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayınlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesinde, sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.

MADDE 7- (4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.

-Kongrelerde sunulan bildiri kitapları teşvik kapsamının dışında tutulmuştur.

-Yayınlama ibareleri "yayımlanma" olarak değiştirilmiştir.

-Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınacak ve çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilebilecek. Editör kurulu üyelikleri teşvik kapsamından çıkartılmıştır.

MADDE 7- (9) Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin sunulması gerekir.

MADDE 7- (9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararını olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir.

-Akademik teşvikten sonra kongrelerde niteliğin giderek düşmesi sebebiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından özellikle tebliğ kısmında ciddi düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için tebliğlerin yarıdan fazlasının ülkemiz dışından gelen katılımcılar tarafından sunulması istenmiştir.

Ayrıca, etkinliklerin ödemeye esas teşkil etmek üzere uluslararası nitelikte olup olmadığı hakkında üniversite yönetim kurulu kararı alınması zorunlu kılınmıştır.

MADDE 8- (6) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi, derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayınlandığı yıl için derginin ULAKBİM puanını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır (Tablo 3).

MADDE 8- (6)SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi, derleme makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayımlandığı yıl için derginin ISI Web Of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır. Ancak en son çeyreklik listesinden sonra kapsama alınan dergilerin ilgili Q değeri kabul edilir. Q değeri belirlenmemiş dergiler için en alt katsayı değeri uygulanır. AHCI kapsamındaki dergiler için katsayı değeri 0,5 olarak uygulanır.

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerin akademik teşvik ödeneğine esas faaliyetlerde hesaplanmasında ULAKBİM puanının yerine Web of Science (WoS) tarafından yapılan dergi sınıflamasının esas alınmasına karar verilmiştir.

Buna göre; Q1, Q2, Q3 ve Q4 çeyreklik grupları yeni katsayı değerleri olarak belirlenmiştir.

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri Dergi

ULAKBİM puanı (makalenin yayınlandığı yıl için)

50?p?100 1

25?p<50 0,8

0?p<25 0,4

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri Dergi

Dergi ISI Web Of Science Çeyreklik Grubu

Q1 1

Q2 0,8

Q3 0,5

Q4 0,25

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yeni hükümet sistemine göre usulü bir düzenleme yapılmıştır.

TABLO 4 FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU

TABLO 4 FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU

AKADEMİK FAALİYET TÜRÜ

FAALİYET

ORAN (%)

A1 ALANLARI

A2 ALANLARI

A3 ALANI

A4 ALANI

PROJE

(20 Puan)

TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları

rx80

rx80

rx80

rx80

TÜBİTAK 1005,3001

rx70

rx70

rx70

rx70

H2020 Projesi

Rx100

Rx100

Rx100

Rx100

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje

rx40

rx40

rx40

rx40

Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje

rx20

rx20

rx20

rx20

ARAŞTIRMA

(15 PUAN)

Yurtdışı Araştırma

15xay(araştırma süresi)

15xay(araştırma süresi)

15xay(araştırma süresi)

15xay(araştırma süresi)

Yurtiçi Araştırma

10xay(araştırma süresi)

10xay(araştırma süresi)

10xay(araştırma süresi)

10xay(araştırma süresi)

YAYIN

(30 Puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

kxpx60

kxpx80

kxpx60

kxpx80

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)

kxpx30

kxpx40

kxpx30

kxpx40

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

kx20

kx25

kx20

kx25

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

kx15

kx20

kx15

kx20

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale

kx15

kx20

kx15

kx20

SCI, SCI-Expanded, S SCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

25

25

25

25

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği

15

15

15

15

Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

10

10

10

10

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

10

10

10

10

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap

kx100

kx100

kx100

kx100

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü

kx60

kx60

kx60

kx60

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

kx25

kx25

kx25

kx25

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap

kx50

kx50

kx50

kx50

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

kx15

kx15

kx15

kx15

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı

-

-

-

20

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı

-

-

-

10

Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı

-

-

-

10

TASARIM

(15 Puan)

Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı

15

15

15

15

SERGİ

(15 Puan)

Özgün yurt dışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

30

Özgün yurt içi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

15

Özgün yurt dışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

15

Özgün yurt içi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

8

PATENT

(30 Puan)

Uluslararası patent

kx100

kx100

kx100

kx100

Ulusal Paten

kx60

kx60

kx60

kx60

ATIF

(30 Puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

4

6

4

6

Alan endeksleri (varsa) ve kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

1.5

3

1.5

3

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

1

2

1

2

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

1

2

1

2

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

4

8

4

8

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

2

4

2

4

Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi

-

-

-

8

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi

-

-

-

4

TEBLİĞ

(20 Puan)

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri

kx15

kx15

kx15

kx15

ÖDÜL

(20 Puan)

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü

100

100

100

100

TÜBİTAK Bilim Ödülü

100

100

100

100

TÜBA Akademi Ödülü

100

100

100

100

Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

40

40

40

40

Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)

(Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

20

20

20

20

Uluslararası jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

-

-

40

Ulusal jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

-

-

20

Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan seçici kurulu olan), planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için bir defa puanlama yapılır.)

-

-

20

-

*A1 Alanları: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

**A2 Alanları: Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri

***A3 Alanı: Mimarlık, Planlama ve Tasarım

****A4 Alanı: Güzel Sanatlar

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
37 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
06:01 - Akşener: Cumhurbaşkanını aradım ve sadece bilgi aldım05:47 - Fuat Oktay: Bedelini ağır ödeyecekler05:12 - ABD Dışışleri Bakanlığı İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı05:11 - Edirne'de mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor05:01 - İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik05:00 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik04:57 - İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik04:49 - Bakan Akar sınırın sıfır noktasında04:42 - Bahçeli: Güç ve zor kullanmak kaçınılmazdır04:04 - Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile telefonla görüştü
02:41 - CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz02:39 - İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi02:26 - Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı02:17 - HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun02:09 - Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı02:03 - Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması01:59 - Türk Savaş uçakları Suriye'de01:53 - Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam