3 KİT şirketi kapatılarak, raylı sistemlerde yeni bir şirket kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)'nün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)'nin birleştirilmesi suretiyle, iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ)'nin kurulması kararlaştırıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2020 08:39, Son Güncelleme : 04 Mart 2020 08:41
3 KİT şirketi kapatılarak, raylı sistemlerde yeni bir şirket kuruldu

4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2186

Ekli "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
KURULUŞUNA İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin kurulmasına ilişkin hususların düzenlenmesidir.

Kuruluş

MADDE 2- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)'nün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)'nin birleştirilmesi suretiyle, iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ)'nin kurulması kararlaştırılmıştır.

(2) TÜRASAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır.

(3) TÜRASAŞ'ın merkezi Ankara'dadır.

(4) TÜRASAŞ'ın amacı, faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ve diğer ilgili hususlar ana statüsünde belirlenir.

İptal ve ihdas edilen kadrolar

MADDE 3- (1) TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarih itibarıyla; ekli listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenler iptal edilmiş, (B) sütununda gösterilenler ihdas edilmiş ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümleri buna göre değiştirilmiştir.

Atıflar

MADDE 4- (1) Diğer mevzuatta TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'a yapılan atıflar TÜRASAŞ'a yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişilikleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte sona erer. Tüzel kişilikleri sona eren söz konusu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli ile 3 üncü madde kapsamında iptal edilenler hariç olmak üzere dolu-boş kadro ve pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolunur ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümleri buna göre değiştirilmiş sayılır.

(2) TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın taraf olduğu dava ve icra takipleri, ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRAS AŞ tarafından yürütülür.

(3) TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ta genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(4) TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları; TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihe kadar mevcut haliyle, tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği şekliyle devam eder.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Karar eki için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz