Yurtdışında görev alan Ticaret ataşeleri için özel düzenleme

Yurtdışında daimi surette görev alan Ticaret ataşelerinin görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2020 00:51, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2020 00:54
Yurtdışında görev alan Ticaret ataşeleri için özel düzenleme

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yurtdışında daimi surette görev alan Ticaret ataşelerinin görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

İŞTE YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ

Karar Sayısı: 2539
Ekli "Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

YURTDIŞINDA DAİMİ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğe 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Ticaret Bakanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personeli bakımından, 8 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde belirlenen yurtdışında daimi görev süresi en çok dört yıl olarak uygulanır. Yönetmeliğin diğer hükümleri bu personele uygulanmaya devam olunur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

DEĞİŞİKLİĞİN YAPILDIĞI 8. MADDE HÜKMÜ

Atama esasları
Madde 8 - (1) Haklarında ceza soruşturması, kovuşturması veya aylıktan kesme ve daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma ve kovuşturma sonucuna kadar ertelenir.
(2) İlgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere yurtdışında daimi görev süresi en çok üç yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde bakanlıklarda ve bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarında bakan onayı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda ise üst yönetici onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Yurtdışı daimi görevlere en fazla iki kez atanılabilir.
(3) Yurtdışında daimi görevden yurtiçindeki görevine dönen kamu görevlilerinin, yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, yurtiçinde iki yıldan az olmamak üzere yurtdışındaki görev süreleri kadar hizmet yapmış olmaları zorunludur.
(4) Yurtdışında daimi göreve atananlardan, atama için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya bu nitelikleri sonradan kaybedenlerin söz konusu daimi görevine süre beklenmeden son verilir.
(5) Yurtdışında daimi göreve atananlardan haklarında birinci fıkrada sayılan nitelikte soruşturma açılanların söz konusu görevine, süre beklenmeden son verilebilir.

Bu Habere Tepkiniz