1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20 Ağustos 2020 08:01
+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

20 Ağustos 2020 tarihli ve 31219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluk

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, denetlenenlerin yükümlülüklerini, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esas ve usulleri ile büro personelinin görev ve sorumluluklarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 396 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başkan: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,

ç) Başkanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

d) Başkan yardımcısı: Görevlerinde Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile görevlendirilen müfettişleri,

e) Büro: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bürosunu,

f) Denetlenen: İlgili mevzuatla denetim yetkisi Bakanlığa verilmiş birim, kurum, kuruluş ve sair yer ve şahısları,

g) Giriş sınavı: Müfettiş yardımcılığına giriş için yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavı,

ğ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde yapılan merkezi sınavı,

h) Komisyon: Müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil en az 6 yıllık tecrübesi bulunan ve asgari iki müfettişten oluşan rapor değerlendirme ve eğitim faaliyetleri gibi hususlarda görev yapmak üzere Başkan tarafından görevlendirilen çalışma grubunu,

ı) Komisyon görevlisi: Komisyonda müşterek veya münferit çalışan müfettişleri,

i) Müfettiş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başmüfettişi ve müfettişini,

j) Müfettiş yardımcısı: Yetkili veya yetkisiz Bakanlık müfettiş yardımcılarını,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rapor: Bu Yönetmelikte türleri ve hangi durumlarda hazırlanacakları tanımlanan raporları,

m) Onay: Bir uygulamayı yapabilmek için, elektronik belge yönetim sistemi veya Başkanlıkça kullanılan diğer elektronik sistemler ya da ıslak imzalı olarak yetkili makamdan alınan yazılı izni,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 4 - (1) Başkanlık, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkan ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Başkanlığın merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

(3) Çalışma merkezlerinde ise, bu merkezlerde görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının verilen görevleri yerine getirmesi, büro işlem ve hizmetlerinin yürütülmesi, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanması konularında Başkanlıkça bir müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı görevlendirilir.

(4) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri büro tarafından yürütülür.

Bakana bağlı olma

MADDE 5 - (1) Başkanlık, doğrudan Bakana bağlıdır. Başkan, müfettişler ve müfettiş yardımcıları, teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar. Başkan Bakan dışında, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ise Bakan ve Başkan dışında, hiçbir makam ve merciden emir almaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile mevzuatı gereği Bakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili, koordine edilen ve denetim yetkisi Bakanlığa verilen kuruluş ve tüzel kişilerin faaliyet, işlem ve personeliyle ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmalar yapmak, mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak.

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlayarak rehberlik yapmak ve gerektiğinde Bakana sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkça gerçekleştirilen taslak hazırlama çalışmalarına katılmak.

c) Mevzuat ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen organize sanayi bölgelerini, teknoloji geliştirme bölgelerini, endüstri bölgelerini, münferit yatırım yerlerini, doğrudan veya dolaylı olarak kamu kaynağı kullanan araştırma ve geliştirme merkezlerini, tasarım merkezlerini, Bakanlıkça kredilendirilmesi durumunda küçük sanayi sitelerini, ilişkilendirilen meslek odalarını, kalkınma ajans ve bölge kalkınma idarelerini denetlemek.

ç) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen raporların usul ve esas bakımından incelenmesini sağlamak.

d) Bakan tarafından veya mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.

b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

c) Yıllık çalışma programını hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında yürürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve gerektiğinde değiştirilmesini veya imza yetkileri düzenlemesi uyarınca verilen yetki çerçevesinde değişmesini sağlamak.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak.

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek.

e) Gerekmesi durumunda müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen raporları incelemek veya görevlendireceği müfettiş ya da komisyon marifetiyle inceletmek, varsa eksikliklerinin giderilmesini ve Bakanlık imza yetkileri düzenlemesi doğrultusunda ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek.

f) Mevzuat hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

g) Mevzuat hükümlerine göre müfettişlerin başmüfettişliğe, yetişme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcılarının müfettişliğe, yarışma sınavını kazanan adayların ise müfettiş yardımcılığına atanmaları için Bakana teklifte bulunmak.

ğ) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarını meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

h) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yetki ve yeterlik sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini ve müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Uygulamada, müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

i) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak.

k) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevlerine olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek.

l) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen raporlardaki tespit, öneri ve talimatlardan dolayı müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı ile denetlenen arasında uygulamadan kaynaklanan görüş ayrılıklarını gidermek ve bu durumdaki öneri ve talimatların nasıl uygulanacağını belirlemek.

m) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını ilgili yılı takip eden Ocak ayı içerisinde Devlet Denetleme Kuruluna göndermek.

n) Başkanlığa intikal eden ihbar, şikayet, bildirimler ile denetim sırasında ortaya çıkan ve gecikmesinde sakınca doğabilecek durumlar hakkında teftiş, inceleme veya soruşturma yapılıp yapılmayacağına dair karar verilebilmesi için ön araştırma yapmak üzere müfettiş görevlendirmek.

o) Bakan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta yer verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkan, görev ve yetkileri çerçevesinde kendisine yardımcı olmak üzere, yeter sayıda müfettişi Bakan onayı ile başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Başkan yardımcıları görevlerinin yürütümünden dolayı Başkana karşı sorumludurlar.

(3) Başkan, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince kendisine verilen görev ve yetkilerden, Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin amacıyla tekliflerin hazırlanıp sunulmasından Bakana karşı sorumludur.

Başkanlığa atanma, vekalet ve yetki devri

MADDE 8 - (1) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre atanır.

(2) Herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması veya Başkanın geçici nedenlerle görevden ayrılması durumunda atanma şartlarını taşıyan Başkanlıktaki müfettişler arasından birisine Bakan Onayı ile vekalet görevi verilir.

(3) Başkan sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başkan yardımcılarına veya müfettişlere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Komisyonlar

MADDE 9 - (1) Başkanlıkça yürütülen iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla; raporların uygulamaya konulmadan önce esas ve usul yönünden incelenmesi, bunların uygulama sonuçlarının takibi, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının eğitim ve mesleki yeterlilik ihtiyaçlarına yönelik programların oluşturulması ve uygulanması ile Başkan tarafından belirlenen diğer konularda komisyonlar oluşturulabilir.

(2) Komisyonlarda görevlendirilen müfettişler, Başkanlığın talebi doğrultusunda çalışmalarını müştereken veya münferiden yapabilirler.

(3) Komisyonlar Başkana karşı sorumlu olup, görevlendirilme şartları ile komisyonların çalışma usul ve esasları yönergeler ile belirlenir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 10 - (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine edilen kuruluşlar olan; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), kalkınma ajansları, kalkınma idareleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve bunlar tarafından sermayesinin en az %50'sine iştirak edilerek kurulan şirketler; araştırma ve geliştirme merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Bakanlıkça kredilendirilmesi halinde küçük sanayi siteleri, irtibat büroları, münferit yatırım yerleri, Bakanlıkla ilgilendirilen; mühendis odaları ile halihazırda Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanında olan ve/veya yapılacak düzenlemelerle yetki ve sorumluluk alanına girecek bütün birim, kurum, kuruluş, teşkilat ve yapılar ile bunlara ait her seviyedeki personelinin çalışmaları, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Tespit ettikleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri, işlerin daha iyi yürütülmesi amacıyla alınması gereken tedbirlerle birlikte Başkanlığa bildirmek.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırarak, önerilerini yazılı olarak Başkanlığa sunmak.

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan soruşturma ve inceleme yapılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar doğabilecek veya delillerin kaybına yol açabilecek hallerde delilleri toplamak.

d) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanunun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapmak.

e) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlığın merkez ve taşra üniteleri ile bağlı, ilgili, ilişkili, koordine edilen kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığın denetimine tabi yerlerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örneklerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak.

f) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları neticesinde raporlar düzenleyerek Başkanlığa intikal ettirmek.

g) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmeleri düzenleyecekleri raporla Başkanlığa intikal ettirmek.

ğ) Görevlendirilmeleri halinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer çalışmaları ile toplantılara katılmak.

h) Mevzuat çerçevesinde ilgilileri görevden uzaklaştırmak.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bu maddede belirtilen görevlerden bütün müfettiş yardımcıları sorumlu olup, yetkilerin kullanımı ise yetkili müfettiş yardımcılarını da kapsar.

Görevden uzaklaştırma yetkisi

MADDE 11 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcısı, ilgili mevzuatında haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği öngörülen görevlileri;

a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan kaçınmaları, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları, haklı bir neden yok iken Bakanlık tarafından mevzuata dayalı olarak verilen talimatları kasıtlı olarak yerine getirmemeleri,

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmaları,

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları,

ç) Mevzuatında ön görülmek şartıyla ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu ve/veya bulundukları konum ve yerdeki hizmet gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,

hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırmaya sebep olan hal veya haller bir tutanakla tespit olunur.

Görevden uzaklaştırmayla ilgili işlemler

MADDE 12 - (1) Görevden uzaklaştırılanın durumu, uygulamayı yapan müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından gerekçesi ile birlikte, görevden uzaklaştırılana, birinci derecede sorumlu olduğu makama, atamaya yetkili makama ve Başkanlığa yazıyla hemen bildirilir.

(2) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemlerin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(3) Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılması veya cezai işlem uygulanması gerekmeyenler veya görevine devamına engel olmadığı anlaşılanlar için, alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından hemen konu hakkında işlem yapmaya yetkili makama iletilmek üzere ilk derce sorumlu olduğu makama önerilir ve durum Başkanlığa bildirilir.

(4) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar, kamu görevlileri ve diğer görevliler hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılması için gereken işlemler yapılır.

(5) Görevden uzaklaştırılmasına rağmen, görevi başında kalmakta ısrar eden memur veya görevlinin durumu bir tutanakla belirlenir ve tutanak üst yazıya ek yapılarak gereği yapılmak üzere merkezde atamaya yetkili amire, taşrada mahallin en büyük mülki amiri ile Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(6) Bu maddede belirtilen düzenlemeler, ilgili mevzuatında öngörülmek şartıyla Bakanlığın denetimine tabi diğer kurum, kuruluş ve yerlerin yönetici ve personeli hakkında da uygulanır.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının sorumlulukları ile yasaklar

MADDE 13 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; mevzuatla kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanmaktan, genel hükümlerin tanımladığı geçerli mazeretleri olmadıkça görevlerini eksiksiz ve ön görülen zaman içerisinde yerine getirmekten sorumludurlar.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları görev sırasında Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen mesleki etik davranış ilkelerine uymak zorundadırlar. Ayrıca;

a) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar.

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri, dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, gizli yazıları başkalarına yazdıramazlar.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

d) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 14 - (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bürosu; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan, yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büroda çalışanlar; müfettiş ve müfettiş yardımcılarına verilen işler ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının raporlarının ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, bütçe, satın alma ve taşınırlara dair her türlü işlemler ile tahakkuka ilişkin işlemleri ve verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez, açıklanamaz ve verilemez.

(4) Başkanlıkta görevli olanların özlük işleri Büro tarafından yürütülür.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Sınav şekli

MADDE 15 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

Sınav ilanı

MADDE 16 - (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü veya türleri ile taban puanı, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, başvuruda istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar; Resmi Gazete'de ve Bakanlık internet sitesinde sınav gününden en az 30 gün önce ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sınava giriş şartları

MADDE 17 - (1) Müfettişliğe, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve/veya mimarlık fakültelerinin en az dört yıl eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettiş ve müfettiş yardımcılığı görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

d) Sözlü sınavdan önce Başkanlıkça bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettiş ve müfettiş yardımcılığı görevine engel durumu olmamak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden yeterli puanı almış olmak,

gerekir.

(3) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olmamak, KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve üniversitelerin mühendislik ve/veya mimarlık fakültelerinden mezun olanlar ile diğer fakülte mezunlarından ayrı ayrı olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen sayıda aday çağırılır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(4) Hangi bölüm mezunlarından ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı hususuna sınav açılmasına dair Bakanlık makamından alınacak onayda yer verilir.

(5) Giriş sınavında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava kabul edilmezler.

Sınav başvurusu, yazılı ve sözlü sınavlar için istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 18 - (1) Sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını Bakanlık internet sitesinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak yaparlar. Başvuru formunun doldurulması ile başvuru sırasında ve yazılı sınavı kazananlardan sözlü sınav öncesinde istenecek bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalara sınav ilanının yapılacağı internet sitesinde yer verilir ve elden ve/veya posta yoluyla başvuru kabul edilmez. Ancak Bakanlıktan kaynaklanan herhangi nedenle başvuruların elektronik ortamda alınamaması halinde elektronik ortamdaki başvuru için sınava dair ilanda istenen bilgi ve belgelerden bir başvuru dosyası oluşturularak sınav başvuruları elden ya da posta yoluyla da yapılabilir.

(2) Başvurular ilanda belirtilen tarihe kadar yapılır. Aday tarafından başvuru formunda veya dosyasında beyan edilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilebileceği gibi gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların elektronik ortamından da teyit edilebilir.

(3) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda adayın adı, soyadı, başvuru numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(4) Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklılık açısından sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

b) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Adli Sicil Kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Diplomanın tasdikli örneği veya aslı ibraz edilmek şartıyla Başkanlıkça onaylanmış sureti.

d) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.

(5) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(6) Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınır. Sınavın herhangi bir aşamasında gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiği anlaşılanların müracaatları kabul edilmez, sınavları iptal edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır:

Yazılı sınav konuları

MADDE 19 - (1) Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır:

a) İktisat grubu

1) Makro ve Mikro İktisat.

2) Uluslararası İktisat.

3) Para, Banka ve Kredi.

4) İşletme İktisadı.

b) Maliye grubu

1) Maliye Politikası.

2) Vergi Kanunlarının Esasları.

3) Kamu Gelir ve Giderleri.

4) Bütçe.

c) Muhasebe grubu

1) Genel Muhasebe.

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

ç) Hukuk grubu

1) Anayasa Hukuku; T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri.

2) İdare Hukuku; Genel Esaslar, İdari Yargı.

3) Medeni Hukuk; Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku.

4) Borçlar Hukuku; Genel Hükümler.

5) Ceza Hukuku; Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar.

6) Ceza Muhakemesi Hukuku; Genel Hükümler, Soruşturma.

d) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği.

(2) Üniversitelerin mühendislik ve/veya mimarlık fakülteleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcılığı adayları için sorular, birinci fıkranın (d) bendinde yer alan hususlarda diğer fakültelerden mezun adaylar ile aynı hazırlanır. Bu fıkra kapsamında mezuniyeti bulunan adayların diğer gruplara ilişkin soruları ise, maliye politikası, Türkiye Ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, Anayasa, idare hukuku ve idari yargılama hukuku genel hususları ile lisans eğitimi aldıkları alanlara ilişkin konulardan hazırlanır.

Sınav kurulu, görevleri ve çalışma usulü

MADDE 20 - (1) Sınav Kurulu, Bakanın Onayı ile Başkanın başkanlığında en az üç veya tek sayılarda daha fazla asıl üye ve asıl üye sayısı kadar yedek üyeden oluşur. Başkanın herhangi bir nedenle Kurula başkanlık edememesi halinde Başkan vekili Kurula başkanlık eder. Sınav Kurulu asıl üyelerinin Kurulda görev yapamaması halinde yerleri yedek üyelerle doldurulur. Sınav kurulunda, Bakanın gerekli görmesi halinde merkez birim amiri veya yardımcılarından bir asil bir yedek üye görevlendirilebilir.

(2) Sınav Kurulunda müfettişlerden üye olarak görevlendirilecekler; müfettiş yardımcılığında geçirdikleri süreler dahil en az altı yıl mesleki kıdemi olan müfettişlerden oluşur. Müfettiş yardımcıları Sınav kurulunda görevlendirilemez.

(3) Sınav Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Herhangi bir nedenle Sınav kurulunun yedek üyelerin katılımına rağmen üye tam sayısı ile toplanamaması halinde eksik üyeler birinci fıkraya göre tamamlanır.

(4) Giriş sınavı sorularının hazırlanması ve bunların cevaplarının değerlendirilmesinde, Başkanlıktaki müfettişlerden ve/veya üniversite öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

(5) Sınav kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemek ve sınavların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

b) Giriş sınavı konuları esas alınarak sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak, soruların puan değerini belirlemek ve sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarına göre başarı listesini hazırlamak.

ç) İtirazları inceleyerek karara bağlamak.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 21 - (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması ve/veya hazırlattırılması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav kuruluna aittir. Soru kağıtları Sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konu grubuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konulur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konu grubuna ait sınav soruları oldukları yazılıp mühürlenerek Sınav kurulu tarafından imzalanır.

(2) Yazılı sınav, Bakanın onayı veya verdiği yetkiye istinaden yapılacak protokol çerçevesinde sınav yapma yetki, teknik ve altyapısına sahip başka bir kuruma da yaptırılabilir. Bu durumda sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, puanlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, test usulü yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav kağıtlarının saklanması işlemlerinin tümü veya bir kısmının başka kuruma gördürülmesi protokolde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Soruların hazırlanması ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulması zorunludur.

Yazılı sınavın yürütülmesi

MADDE 22 - (1) Sınav, Sınav kurulunun denetimi altında yapılır.

(2) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava katılanların önünde açılarak, sınava başlanır ve durum bir tutanakla tespit edilir.

(3) Sınav kağıdının adı-soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınavın sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarfa konur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü, mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelmiş sair kayda değer olaylar, sınav salonunu en son terk edecek iki adayın da katılımıyla bir sınav kapanış tutanağı ile tespit edilir.

(4) Sınav açılış ve kapanış tutanakları ile soru ve cevap kağıtlarının konduğu zarflar sınav sonunda Başkana teslim edilir.

(5) Sınavın diğer kurum veya kuruluşlar aracılığı ile yapılması halinde sınav kağıtları değerlendirildikten ve puanlandırılıp başarı listesi oluşturulduktan sonra sınav dokümanı bir tutanak ile Başkanlığa verilir.

Yazılı sınav disiplini

MADDE 23 - (1) Kopya çekenler yahut kopya çekme girişiminde bulunanlar, sınav disiplinini bozanlar sınav salonundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha sınava alınmazlar. Durum ayrıca ilgili makamlara bildirilir.

(2) Herhangi bir sınav grubuna alınmayanlar yahut girmeyenler, daha sonraki grupların sınavına giremez.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 24 - (1) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulunca aday sınav kağıdına her sınav grubu için tek not verilir. Verilen notlar aday sıra numarasına göre düzenlenen cetvellere dökülür.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilmiş olan işlemler tamamlandıktan sonra Sınav kurulu başarılı olanları tespit eder.

(3) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için, adayın sınav gruplarının her birinden en az 50 puan alması, bu notların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

(4) Sınav kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda başarılı olan adaylar için bir tutanak düzenlenerek imzalanır.

(5) Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru numarasını, adı ve soyadını, başarı sırasını, sözlü sınav yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binasında asılmak suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. Sözlü sınava girecek adaylara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

Adayın durumunun araştırılması

MADDE 25 - (1) Yazılı sınavı kazanan adayların durumları, sözlü sınavdan önce Başkanlıkça araştırılır. Gerekirse, Başkanlık adaylarla ön görüşme yapar veya yaptırabilir.

Sözlü sınav

MADDE 26 - (1) Yazılı sınavda aldığı ortalama puanı en fazla olandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(3) Her aday, Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınav Kurulunca verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav notu belirlenir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için ikinci fıkrada yer alan konulardan en az 70 puan almak gerekir.

Giriş sınavı sonucunun belirlenmesi ve sınav belgeleri

MADDE 27 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak saptanır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla, KPSS puanı, yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı yüksek olan aday, aday listesinde yer alır. Asıl ve yedek aday listeleri bu sıralamaya göre belirlenir.

(4) Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez.

(5) Sınav kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, sınavın herhangi bir davaya konu olmaması halinde bir yıl saklandıktan sonra imha edilebilir.

(6) Sınavla ilgili işlemlerin her hangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargılama işlemi sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 28 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edilmesi tarihinden başlayarak 5 (beş) iş günü içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav kurulunca incelenir. Sınav kurulu incelemelerini en geç 10 (on) iş günü içerisinde tamamlar. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Müfettiş Yardımcılığı Süresi

Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem

MADDE 29 - (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

(2) Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra dört ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

Müfettiş yardımcılığı süresi

MADDE 30 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi; aylıksız izin, toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın fiilen üç yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede gözetilecek genel ilkeler

MADDE 31 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Yürürlükteki mevzuatı ile teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerini öğretmek ve bu konularda tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

c) Müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış ve temsil kabiliyeti gibi nitelikleri geliştirmek,

ç) Sosyal, kültürel ve beceriye dayalı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

d) Yapılacak her görevde denetlenenlere rehberlik edilme düşüncesi kazandırmak,

esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve müfettişlerin meslek içi eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar Başkanlığın hazırlayacağı yönergeyle belirlenir.

Müfettiş yardımcılarının eğitim programı ve çalışmaları

MADDE 32 - (1) Müfettiş yardımcıları göreve başladıklarında en az iki aylık hizmet içi eğitime ve aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin mevzuatta öngörülen eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(2) Eğitimlerde; Anayasa, Bakanlık teşkilat yapısı, Başkanlığın çalışma usul ve esasları, Devlet memurluğu, denetim ilke, teknik ve standartları, çağdaş denetim anlayışı, denetim konu ve alanları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat, bilgisayar kullanımı gibi konularda bilgiler verilir.

(3) Hizmet içi eğitimin yürütülmesi için en az birisi Başmüfettiş olmak üzere iki müfettiş Eğitim Komisyonunda görevlendirilir.

(4) Eğitim programı, programın uygulanmasına katkıda bulunacak eğitimcileri de gösterecek şekilde, Eğitim Komisyonunca hazırlanıp Başkan tarafından uygun görüldükten sonra uygulamaya konulur. Programın uygulanmasında Başkanlıktaki diğer müfettişlere eğitimci olarak görev verilebilir.

(5) Eğitim programında, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine edilen kuruluşların faaliyet alanları, mevzuat ve uygulamalarına da yer verilir. Başkanlıkça bu konudaki eğitimlere, söz konusu kuruluşların yöneticilerinin eğitici olarak katılması sağlanabilir.

(6) Gerektiğinde eğitim amacıyla, onursal veya emekli müfettişlerden, Bakanlığın veya Bakanlığın bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine edilen kuruluşlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve Bakanlığın gözetim ve denetimi altındaki kuruluşların personel, teknik donanım ve diğer her türlü imkanlarından yararlanılabilir.

(7) Müfettiş yardımcıları; Başkanlığın ve Bakanlık birimlerinin çalışmalarını, iş ve işleyişlerini daha yakından izleyebilmeleri ve öğrenebilmeleri için Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile hazırlanacak bir program ve Başkanlıkça belirlenecek usuller çerçevesinde ve bu programda ön görülecek merkez birimlerinde 15 (on beş) iş gününü geçmemek üzere görevlendirilebilirler. Başkanlıkta ise Başkan yardımcılarının gözetiminde Başkan tarafından görevlendirilebilirler.

(8) Müfettiş yardımcıları, eğitim programının bitiminde Eğitim komisyonun yapacağı yazılı yoklama sınavına girerler. Sınavda başarılı olabilmek için teorik eğitim sonrası sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması şarttır. Sınav, gerektiğinde her konu için ayrı ayrı yapılabilir. Bu takdirde ayrı konulara verilen puanların ortalaması tek bir not olarak genel yoklama sınavının sonucunu oluşturur.

(9) Müfettiş yardımcısının sınavda 60 puanın altında not alarak başarısız olması ilgili müfettiş yardımcısının mesleki bilgi açısından yetersizliği anlamına gelir. Bu durumdaki müfettiş yardımcısının daha sonra yanında çalıştığı müfettişlerin en az ikisinin düzenlediği eğitim raporlarında da mesleki bilgi konusunda yetersiz not alması halinde müfettişliğe yeterli olmadığı tespit edilmiş olur ve hakkında bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uygulanır.

(10) Bu sınavda alınan notlar, müfettiş yardımcılarına bağımsız denetim yetkisi verilmesinde göz önünde bulundurulur.

(11) Eğitim programının yoklama sınavının yapılmasıyla sona ermesini takiben en geç on (10) iş günü içerisinde Eğitim komisyonu tarafından, uygulanan eğitim programını, sonuçlarını, eğitimle ilgili önerilerini, sınav sonucunu, müfettiş yardımcıları ile ilgili görüş ve izlenimlerini Başkanlığa verecekleri Müfettiş yardımcıları eğitim raporunda belirtirler.

(12) Müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konularından birisinde bir tez hazırlayarak müfettiş yardımcılığı fiili hizmet süresinin tamamlanmasından en geç dört ay önce Başkanlığa sunarlar. Hazırlanacak tezlere ilişkin hususlar Başkanlıkça çıkarılacak olan Tez Hazırlama Usul ve Esasları Yönergesine göre belirlenir. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin bu usul ve esaslar çerçevesinde yeterli bulunması şarttır.

Müfettiş yanında çalışma

MADDE 33 - (1) Müfettiş yardımcıları; hizmet içi eğitimden sonra, Başkanlıkça belirlenen bir program çerçevesinde, toplam olarak asgari bir yıl süreyle en az üç müfettişin yanında çalıştırılırlar.

(2) Müfettişler, birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.

(3) Müfettişler, yanlarında en az iki ay süreyle çalışan müfettiş yardımcıları hakkında bu sürenin bitiminden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde müfettiş yardımcısı eğitim raporu düzenleyerek Başkanlığa sunarlar.

(4) Müfettiş yardımcısına eğitim raporunda; ahlak durumu, meslek genel durumu, müfettişlik yeteneği, meslek bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için somut olaylara dayandırılarak; 90 ila100 olanlar için "çok iyi", 76 ila 89 olanlar için "iyi", 60 ila 75 olanlar için "orta" ve 0 ila 59 olanlar için ise "yetersiz" notlarından biri Müfettiş Yardımcısı Eğitim Notu verilir. Bunlardan ikisinin "yetersiz" olması halinde eğitim raporu olumsuz sayılır. Verilen notların dayandırıldığı somut olaylar eğitim raporunda belirtilir.

(5) Yanında çalıştığı müfettişlerden en az ikisi tarafından hakkında olumsuz eğitim raporu düzenlenen veya eğitim raporundaki aynı nitelik için yanında çalışılan müfettişlerin tamamından "yetersiz" notu alan müfettiş yardımcısının müfettişliğe yeterli olmadığı saptanmış olur.

Yetkili müfettiş yardımcısı

MADDE 34 - (1) Müfettiş yardımcıları; eğitim programı çerçevesindeki başarı dereceleri ve refakatinde çalışmış oldukları müfettişlerin eğitim raporları dikkate alınarak, Başkanlıkça yetkili kılınmaları halinde müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenecek şekilde görev yaparlar.

(2) Yetkili müfettiş yardımcıları; Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, bir müfettişin gözetimi altında çalıştırılabilirler.

Yetişme notu

MADDE 35 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notları; bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin sekizinci fıkrasına göre belirlenen teorik eğitim sonrası sınav notu, aynı maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen tezin yeterli olması, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlenen Müfettiş yardımcısı eğitim notları ile bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre yetkili müfettiş yardımcısı olarak yaptıkları, inceleme, araştırma, soruşturma ve denetim ile ilgili her türlü çalışmanın ve düzenledikleri raporların yeterlik sınavı öncesinde Sınav kurulunca incelenip değerlendirilmesiyle saptanır.

(2) Yetişme notu, 100 tam puan üzerinden Sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı verecekleri notların ortalaması alınarak saptanır ve sonucu bir tutanağa bağlanır.

(3) Yetişme notunun ortalamasının 70'ten aşağı olması halinde müfettiş yardımcısı başarısız sayılır.

Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

MADDE 36 - (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, Müfettiş yardımcılığı karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre düzenlenen Müfettiş yardımcısı eğitim notuna göre müfettişliğe yetersiz oldukları anlaşılanlar ile bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre yetişme notu yönünden başarısız sayılanlar memuriyet yeterliliklerini kaybetmemeleri şartıyla yeterlik sınavı veya müfettişliğe atanmaları beklenmeksizin Bakanlıkta Başkanlık dışında durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Sınava girebilme koşulları

MADDE 37 - (1) Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olunması,

b) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince belirlenen yetişme notuna göre başarılı olunması,

gerekir.

(2) Müfettiş yardımcılarından, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre belirlenen yetişme notlarına göre müfettişlik yeterlik sınavına giremeyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, sınavın bütünü veya bir kısmına sağlık veya kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında ikinci kez başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

(3) Yeterlik sınavının bütünü veya belirli bir kısmına sağlık veya Başkanlıkça kabul edilebilir bir nedenden dolayı katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavının bütünü ya da eksik kalan kısımlarına katılarak sınavı tamamlarlar.

Sınav tarihi

MADDE 38 - (1) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, bu koşulların sağlanmasından itibaren yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına alınacak müfettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı tarih, saat ve yer en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir.

Sınav kurulu

MADDE 39 - (1) Yeterlik sınavını yapacak Sınav kurulunun oluşumu, kurulun toplantı ve kararları ile yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavın yürütülmesi ve sınav disiplini konularında bu Yönetmeliğin 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerindeki hükümler uygulanır.

Sınav konuları

MADDE 40 - (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan yapılır:

a) Birinci Grup

1) Bakanlık Teşkilat ve Görevlerine ilişkin mevzuat.

2) Devlet Memurları Kanunu.

3) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat birimleri görev alanı ile ilgili mevzuat.

b) İkinci Grup

1) Ticaret Hukuku; Türk Ticaret Kanununun Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak.

2) Devlet ihale mevzuatı.

3) Harcırah mevzuatı.

4) Kamu mali yönetimi ve kontrol mevzuatı.

c) Üçüncü Grup

1) Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerine, Araştırma ve Geliştirme Merkezlerine, Tasarım Merkezlerine, Endüstri Bölgelerine, Bakanlıkla İlişkilendirilen Meslek Odalarına İlişkin Mevzuat.

2) Bakanlığın Bağlı, İlgili, İlişkili ve Koordine Edilen Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat.

ç) Dördüncü Grup

1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Mevzuatı ve Uygulaması.

2) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele mevzuatı, Kamu Görevlileri Etik mevzuatı.

3) Türk Ceza Kanunu; Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu; Genel Hükümler, Soruşturma, Kovuşturma Evresi.

4) Kabahatler Kanunu; Genel Hükümler.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 41 - (1) Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100'dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 70'ten aşağı olmaması şarttır.

(2) Her bir müfettiş yardımcısına sınav gruplarının her biri için ayrı olmak üzere Sınav Kurulunca tek not verilir.

Yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sözlü sınava çağırma

MADDE 42 - (1) Yazılı sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, yazılı sınavın bitimini takip eden en geç 10 (on) iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yapılır.

Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 43 - (1) Sözlü sınavda Sınav kurulunun her bir üyesi 100 tam puan üzerinden not verir. Sözlü sınavın kazanılması için kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Yeterlik sınav sonucunun belirlenmesi

MADDE 44 - (1) Yeterlik sınav sonucu; bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre belirlenen yetişme notunun %20'si, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre belirlenen yazılı sınav notunun %50'si ile bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre belirlenen sözlü sınav notunun %30'u alınarak belirlenir ve toplamda en az 70 puan alanlar yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılırlar.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 45 - (1) Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 46 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

(2) Ancak müfettiş yardımcılarından;

a) Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında da başarı gösteremeyenler,

b) Yeterlik sınavının bütünü veya bir kısmına sağlık veya kabul edilebilir bir özrü olmadan girmeyenler,

Başkanlık dışında durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Müfettişlik kıdemi

MADDE 47 - (1) Müfettişlik kıdemine esas süre; Bakanlık müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli tüm yasal izinlerde geçirilen süredir. Müfettiş yardımcılıklarını başka kurumda tamamlayıp Başkanlıkta doğrudan müfettişlik görevine atananların kurumlarında bu fıkraya göre geçirdikleri müfettiş yardımcılığı, müfettişlik ve başmüfettişlik süreleri de kıdem sırasının tespitinde dikkate alınır. Ancak başka kurumlarda müfettiş ya da müfettiş yardımcısı iken yapılan yarışma sınavı sonucunda Bakanlık müfettiş yardımcılığı görevine atananların önceki kurumlarındaki müfettişlik ya da müfettiş yardımcılığı süreleri kıdem hesabında dikkate alınmaz.

(2) Müfettişlerden aynı dönem olanların kıdem sırası; müfettiş yardımcısı unvanına sahip olanlar açısından giriş sınavındaki, müfettiş unvanına sahip olanlar için ise yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(3) Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

(4) Başkanlık görevi yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde ikinci fıkrada belirtilen müfettişlik kıdemleri esas alınır.

(5) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevler yürüten müfettişler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

(6) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerin tamamı müfettişlik kıdeminden sayılır.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 48 - (1) Müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik kadrolarında toplam en az on yıl çalışmış olan müfettişler bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasındaki kıdem sırası, mesleki yetenek ve başarı durumları gözetilerek Başkanın önerisi ile başmüfettişliğe atanabilirler.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 49 - (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde ancak yapılacak olan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını tekrar başarmak şartıyla yeniden atanabilirler.

Müfettiş güvencesi

MADDE 50 - (1) Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

(2) Müfettişlik kadrosundan alınmaya gerekçe gösterilen sıhhi yetersizlik nedenlerinin sağlık kurulu raporuyla, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin ise, müfettiş raporu ve/veya yargı kararı ile tevsiki esastır.

(3) Bu madde hükümleri; bu Yönetmeliğin 36, 37 ve 46 ncı madde hükümlerinin uygulanmasını gerektiren durumlar hariç olmak şartıyla müfettiş yardımcıları için de geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma ve Görevlendirilme Esasları

Denetim programları ve görevlerin yürütülmesi

MADDE 51 - (1) Yıllık planlı denetimler, Bakan onayı çerçevesinde önceden hazırlanan programlara göre yürütülür. Lüzumu halinde Bakanlık imza yetkileri düzenlemesi veya mevcut programdaki yetkilendirmeye dayandırılarak Başkan tarafından programda değişiklik yapılabileceği gibi Bakan onayı ile ek program da yapılabilir.

(2) Başkanlıktan yazılı veya sözlü aksi yönde bir talimat olmadıkça işler, konunun kamu düzeni açısından önemi, zaman aşımı olup olmadığı gibi hususlar göz önüne alınarak görevlendirilen müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından belirlenecek öncelik sırasına göre yürütülür. Mücbir durumlar hariç olmak üzere, bir görev üzerinde çalışılıyor olması diğer bir göreve başlanılmasına engel değildir.

(3) Görev yazısında ayrıca belirtilmediği veya yıllık/hastalık izni gibi geçerli mazeretleri olmadığı takdirde müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcıları kendilerine verilen görev yazısını takip eden iş günü işe başlamış sayılırlar. Görev yazısında belirtilen sürelere uyulması esastır. Ancak müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından işlemlerin belirtilen sürelerde gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda Başkanlıkça ek süre verilebilir.

Grup halinde çalışma

MADDE 52 - (1) Müfettiş veya müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de görevlendirilebilirler. Bu durumda; yürütülen teftiş ve çalışmaların sonuçlarından müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları müştereken sorumludurlar.

(2) Grup halinde görevlendirmelerde; grubun koordinasyonu, çalışmanın programlanıp düzenlenmesi ve işin sonuçlandırılması, gruptaki en kıdemli müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Göreve ilişkin bildirimler

MADDE 53 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcısı; görevlendirilen yer memuriyet mahallinde ise işe başlama yazısı ile memuriyet mahalli dışında ise hareket, varış, işe başlama ve dönüş yazıları ile durumu Başkanlığa bildirir.

(2) İşe başlama yazısında; Başkanlığın görevlendirme yazısının tarih ve sayısına ilişkin bilgiler yer alır.

(3) Hareket-varış ve görev yerinden ayrılış yazıları, nereden nereye yolculuk yapıldığını içerecek şekilde düzenlenir. Bu yazılar Bakanlık tarafından kullanılan elektronik bilgi ve evrak yönetim sistemi veya Başkanlıkça kullanılan diğer elektronik bilgi sistemleri üzerinden, sistemin kullanım dışı olması durumunda ise faks veya elektronik posta gibi benzeri iletişim araçlarından biriyle, en hızlı şekilde Başkanlığa gönderilir.

İşin devamlılığı

MADDE 54 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarına verilen görevlerin ara verilmeksizin süresinde tamamlanması esastır. Ancak, başlanılan işe ara verme zorunluluğu varsa ya da işin sonuçlandırılması başka yer ve/veya birimlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durum yazılı ve gerekçeli olarak Başkanlığa bildirilerek, alınacak talimata göre hareket edilir.

Görevin devralınması

MADDE 55 - (1) Bakanlığın denetimine tabi bir kuruluş nezdinde hali hazırda yürütülen bir denetimin olması durumunda, aynı konuda müfettiş ya da yetkili müfettiş yardımcısının görevlendirilmesi halinde, görevli müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının isteği üzerine, denetimi yürütenler tarafından denetimle ilgili belgeler derhal müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısına devredilir.

(2) Gerek bu şekilde, gerekse müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcıları arasında başlanılmış bulunan işin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne olduğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır ve durum, bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Görevin yürütülmesi

MADDE 56 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları, Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, uhdelerindeki işleri kendilerince yapılacak bir plan dahilinde ve görev yazısında ön görülen süre içerisinde tamamlarlar. Bir işin geri bırakılmasının gerekmesi halinde, bu husus gerekçesi açıklanan bir yazı ile bildirilerek Başkanlığın yazılı onayı alınır.

(2) Görevin sonuçlandırılabilmesi, müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının uzmanlık alanı dışında kalan konularda da inceleme yapılmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlık ile diğer kamu idare ve kurumlarının personelinden faydalanılması konusunda Başkanlık aracılığı ile çalışma konusunun taşrada olması halinde ise ilgili valilikten talepte bulunulabilir. Denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri sırasında çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren konuların varlığı halinde konu, müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından uzman kişilere incelettirilir. Bütçe kalemlerinde uygun ödenek bulunması halinde uzman kişiler için bilirkişi inceleme ücreti ödenebilir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcısına yardım yükümlülüğü

MADDE 57 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; gizli de olsa, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter ve belgeleri, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini öncelikle ve geciktirmeksizin yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para, depo ve para hükmündeki evrak ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, kanuni bir engel olmadıkça yazılı veya sözlü olarak iletilen bu istekleri yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından verilir.

(4) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak, ulaşımı ile ilgili her türlü tedbiri almak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

Denetim sırasında izinler

MADDE 58 - (1) Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) Denetim devam ettiği süre içinde işlemleri denetime tabi olanlara müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanların, gerekmedikçe geri çağrılmaması esastır.

Denetim dosyası

MADDE 59 - (1) Denetlenen daire, kurum ve kuruluşlarda, denetim dosyası tutulur. Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarınca yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve rapor denetim dosyasında saklanır.

(2) Denetim dosyasının saklanma süresi on yıl olup denetim dosyasının saklanmasından, denetlenen daire, kurum ve kuruluşun en üst yetkilisi sorumludur.

(3) Denetim dosyası, usul ve şeklinin Başkanlıkça belirlenmesi halinde elektronik ortamda da tutulabilir.

İdarede geçici görevlendirme

MADDE 60 - (1) Müfettişler, yazılı muvafakatlerinin alınması koşuluyla, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın Onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları, eğitim süreci dışında idari birimlerde görevlendirilemezler. Müfettiş yardımcılarının eğitim amacıyla idari birimde görevlendirme süresi üç aydan fazla olamaz.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 61 - (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen dillerden yine anılan madde uyarınca tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda en az (C) düzeyinde başarılı olduklarına dair geçerliliği devam eden belge veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan belge sahibi Başkan ve Müfettişler Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı ile bir yılı geçmemek üzere kıdem sırasına göre yurt dışı göreve gönderilebilirler.

(2) Birinci fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışı göreve gönderilmesindeki kıdem sırasının tespitinde; müfettiş ve/veya müfettiş yardımcılığı kadrosunda olmak şartıyla Başkanlıktaki fiili hizmet süresi esas alınır. Ancak müfettişlerin seminer, toplantı, sempozyum, kongre gibi kısa süreli yurt dışı görevlendirilmelerinde birinci fıkrada belirlenen usule göre alınmış ve geçerliliği devam eden yabancı dil belgesinin mevcudiyeti dışında başka bir şart aranmaz. On beş gün ve daha kısa süreli yurt dışı görevlendirmelerde ise başka bir şart aranmaz.

(3) 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daha önce yurt dışı öğrenime gönderilmiş olanlar, bu maddenin birinci fıkrasına göre en çok altı ay olarak gönderilebilirler.

(4) Yurt dışına gönderilecek müfettişler, görev yazılarının kendilerine tebliğinden itibaren inceleme ve araştırma konuları hakkında ön araştırma yaparak ve gerektiğinde Bakanlık teşkilat birimleri ile bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine edilen kuruluşlarla irtibata geçerek bir çalışma planı hazırlarlar ve yurt dışına çıkış tarihinden önce Başkanlığa sunarlar. Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içinde Başkanlığa sunarlar.

(5) Mücbir sebeplerin varlığı yahut sağlık problemlerinin bulunması halinde bunların ortadan kalkmasını müteakiben ve Başkanlığın uyarısına rağmen ilave olarak verilecek olan en çok 15 (on beş) iş günü içinde de raporlarını sunmayanlar hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

Rapor türleri

MADDE 62 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Teftiş Raporu.

b) Cevaplı Teftiş Raporu.

c) İnceleme Raporu.

ç) Araştırma Raporu.

d) Değerlendirme Raporu.

e) Genel Durum Raporu.

f) Suç Duyurusu Raporu.

g) Ön İnceleme Raporu.

ğ) Soruşturma Raporu.

h) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu.

Teftiş raporu

MADDE 63 - (1) Teftiş raporu, denetlenen yerin görev ve sorumluğu gereğince yürütülen faaliyetler, kayıt, hesap ve işlemleri ile kararlarına ilişkin yapılan teftiş sonucunda düzenlenen ve sadece müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının tespit, değerlendirme ve önerilerini içeren rapordur.

(2) İşleme konulan teftiş raporlarındaki talimatların Başkanlıkça denetlenene tebliğ edilmesi sağlanır.

Cevaplı teftiş raporu

MADDE 64 - (1) Cevaplı teftiş raporu, gerekli görülen hallerde teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve denetlenenlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen "Müfettiş veya Yetkili Müfettiş Yardımcısının Tespit ve Önerileri", "Teftiş Edilenlerin Cevapları" ve bu cevaplara ilişkin "Müfettiş veya Yetkili Müfettiş Yardımcısının Son Görüşü" bölümlerini içeren rapordur.

(2) Cevaplı teftiş raporunun hangi durumlarda düzenleneceği Başkanlıkça çıkarılacak usul ve esaslarla belirlenir.

İnceleme raporu

MADDE 65 - (1) İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

Araştırma Raporu

MADDE 66 - (1) Araştırma raporu; Bakanlığın görev alanına giren konu veya alanlarda yurt içi ve/veya yurt dışında yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen rapordur.

Değerlendirme Raporu

MADDE 67 - (1) Değerlendirme raporu; denetlenenin, inceleme, soruşturma, teftiş veya cevaplı teftiş raporuna konu edilmeyecek mahiyette olup genel işleyişi, kurumsal kapasitesi, fiziki ve mali yapısı, insan kaynakları ve benzeri hususların değerlendirildiği rapordur.

(2) Değerlendirme raporu, müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının gerekli görmesi veya Başkanlığın talimatı ile düzenlenir.

Genel durum raporu

MADDE 68 - (1) Genel durum raporu; Başkanlığın bir yıllık faaliyetlerini, genel veya sektörel denetim çalışmalarını, yürütülen hizmetlerin genel durumunu, varsa alınabilecek önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerecek şekilde Bakana sunulmak ve ilgili mevzuatın belirlediği çerçevede Devlet Denetleme Kuruluna gönderilmek üzere Başkanlıkça veya görevlendirilecek müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenir.

Suç duyurusu raporu

MADDE 69 - (1) Suç duyurusu raporu, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, gereğinin yapılması talebiyle, Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenerek Başkanlığa sunulur. Ancak, suç duyurusu raporunun doğrudan Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

Ön inceleme raporu

MADDE 70 - (1) Ön İnceleme Raporu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenir.

Soruşturma raporu

MADDE 71 - (1) Soruşturma Raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, suç konusu olan ancak, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlar ile 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan eylemleri konusundaki soruşturmalar sonucunda düzenlenir.

(2) Personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonucunda disiplin soruşturması raporu düzenlenir.

Müfettiş yardımcıları eğitim raporu

MADDE 72 - (1) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu, müfettiş yardımcılarının eğitiminin tamamlanmasını takiben eğitim programını yürütmekle görevli Eğitim Komisyonundaki müfettişler tarafından düzenlenen rapor olup eğitimin tamamlanmasını müteakiben 20 (yirmi) iş günü içinde Başkanlığa sunulur.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 73 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen bütün raporlar, bu Yönetmeliğin 81 inci maddesinde çıkarılacağı belirtilen yönergelerde yer alan rapor hazırlanma usulüne göre tanzim edilerek, doğrudan Bakanlık tarafından kullanılan elektronik bilgi ve belge yönetim sistemi veya Başkanlıkça kullanılan diğer elektronik bilgi sistemleri üzerinden veya herhangi bir nedenle sistemin faal olmaması halinde ıslak imzalı bir yazı ekinde her sayfası ıslak imzalı ve mühürlü olarak Başkanlığa gönderilir.

(2) Ayrıca yetkili mercilere ve/veya Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilmek üzere düzenlenen soruşturma, suç duyurusu, ön inceleme raporları ile işin mahiyetinin icap ettirdiği ve Başkanlıkça da uygun görüldüğü hallerde hazırlanan diğer raporlar ıslak imzalı ve mühürlü şekilde Başkanlığa ulaştırılır.

(3) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılması, araştırma, inceleme veya soruşturma sonucu ulaşılan hususların, kanıtlara ve mevzuata dayandırılması gereklidir.

Raporların incelenmesi

MADDE 74 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen raporlar usul ve esas bakımından komisyon, başkan yardımcısı veya gerekmesi halinde Başkanın görevlendireceği müfettiş marifetiyle incelendikten sonra Başkanlık tarafından değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme neticesinde içeriğinde hukuki sakınca ve/veya eksiklik görülmeyen raporlar imza yetkileri düzenlemesinin öngördüğü çerçevede Bakan onayına sunulmak suretiyle veya Başkan tarafından doğrudan işleme sokulur.

(2) Mer'i mevzuat çerçevesinde yapılacak rapor incelemesinde, düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların varlığı halinde, söz konusu hususlar gerekçesiyle birlikte bunların giderilmesi için raporu düzenleyen müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısına yazılı olarak iade edilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Raporun ilgili müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı tarafından düzeltilmesinden sonra veya Başkanlıkça da kabul gören bir gerekçe ile esasa yönelik bir düzeltme yapılmadan yeniden sunulduktan sonra birinci fıkraya göre işlem yapılır.

(3) Tespit edilen esasa yönelik eksikliklere veya eleştirilere müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının katılmaması durumunda bu husus Başkanlığa gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, gerekçeli açıklamalar raporun ilk halini değerlendirene bunun mümkün olmaması halinde Başkanın uygun göreceği başka bir müfettişe yeniden intikal ettirilerek nihai değerlendirmeleri istenir. Ortak bir mutabakatın sağlanamaması halinde, Başkan, konuyu rapordaki bilgi ve belgeler ışığında başka müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısına dosya üzerinden inceletip yazılı görüşlerini alarak raporun işleme konulması yahut konulmaması yönünde nihai kararı da verebilir.

(4) Raporun işleme konulmasında esas bakımından sakınca görülmesi ve raporun işleme konulmaması halinde; raporun tanziminde görev almamış veya rapor hakkında yazılı görüş vermemiş olan müfettiş ya da yetkili müfettiş yardımcılarına Başkanlıkça konu hakkında yeniden inceleme/soruşturma yaptırılabilir.

(5) Gerek görülmesi ya da bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarıca yapılan işlemler neticesinde ihtilafın ortadan kalkmaması halinde, Bakanlığın imza yetkileri düzenlemesi gözetilerek rapor Başkan tarafından işleme konulabileceği gibi düzenlenen rapordaki ihtilafa konu değerlendirmeler, alınan müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısı görüşleri ile Başkanın da nihai görüşünün belirtildiği bir onay hazırlanarak Bakana sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

(6) Raporu birlikte düzenleyen müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcıları arasında rapor sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının oluşması halinde, rapor kıdemli müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının görüşü doğrultusunda düzenlenir ve görüş farklılıkları ise raporun sonuna gerekçeleri ile birlikte eklenir. Bu şekilde sunulan rapor görüş farklılıkları da dikkate alınarak bu maddenin beşinci fıkra hükümlerine göre işleme konulur.

(7) Yukarıdaki işlemleri müteakiben Bakanlığın imza yetkileri düzenlemesi uyarınca Bakan onayı veya Başkan onayı alınması sonrasında işleme konulan rapor ve eklerinin ilgili bölümleri, gereği yerine getirilmek üzere Başkanlıkça denetlenene ve/veya ilgili mercilere gönderilir.

Raporlara itiraz

MADDE 75 - (1) Raporlardaki talimatlara göre yapılması gereken işlemler, denetlenen tarafından süratle sonuçlandırılır. Ancak, denetlenen tarafından raporlarda esaslı bir hata ya da mevzuata açık bir aykırılık tespit edilmesi halinde tespiti yapılan hususlar gerekçesi ile birlikte Başkanlığa derhal yazılı olarak bildirilir. Denetlenenlerce ihtilaflı konuya ilişkin işlemler bekletilir ve konunun Başkanlıkça incelenmesini müteakiben verilecek yazılı görüş doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Denetlenenlerin, kendilerine gönderilen nihai raporda yer alan kanuna ve idari düzenlemelere uygun talimatlar doğrultusunda işlem yapmaları esastır. Ancak, denetlenenlerin kendilerine gönderilen talimatların uygulanması sürecinde, verilen talimatların eksiksiz uygulanamayacağına veya farklı şekilde uygulanabileceğine ya da uygulamaya gerek olmadığına ilişkin kanaat oluşturdukları durumlarda bu hususları, gerekçeli ve yazılı olarak tevsik edici belgelerle birlikte Başkanlığa bildirirler ve Başkanlığın talimatına göre işlem yaparlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi, mühür ve diğer malzemeler

MADDE 76 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarına, mühür beratı ile birer mühür, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarının görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

(2) Kimlik üzerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcısının bildirimi üzerine Başkanlıkça en kısa sürede kimliğin yenilenmesi sağlanır.

(3) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları, kendilerine verilen resmi mührü muhafaza etmek, görevlerinden ayrıldıklarında üzerlerinde bulunan mühür, kimlik ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

Çalışma ve hakediş cetveli ile ön ödeme ve mahsup işlemleri

MADDE 77 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; çalışmalarını, yolluk ve diğer hakedişlerini her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

(2) Bu cetvelde, yapılan çalışmaların günlük olarak düzenli şekilde gösterilmesi ve cetvelin diğer bölümlerinin eksiksiz doldurulması gerekir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ön ödeme talep evrakını, en çok bir aylık harcama ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlerler ve mevcut bir ön ödemenin mahsubu yapılmadan yeni bir ön ödeme istenemez.

Yazışma yöntemi

MADDE 78 - (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı, diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatı, Yasama Organı, yurt dışı kuruluşlar ile yüksek yargı kuruluşları hariç, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle görevlerinin gereği olarak doğrudan yazışma yapabilirler.

İzin kullanılması

MADDE 79 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; izin kullanımına hangi gün başlayacaklarını ve izin dönüşlerinde göreve başlama tarihlerini Başkanlığa yazı veya Bakanlıkça kullanılmakta olan elektronik bilgi ve belge yönetim sistemi veya Başkanlıkça kullanılan diğer elektronik bilgi sistemleri aracılığı ile bildirirler.

Başkanlığın çalışma usul ve esasları

MADDE 80 - (1) Başkanlığın çalışma usul ve esasları, bu Yönetmeliğin uygulanmasına dair sair hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 81 - (1) 10/9/2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 82 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, genel hükümler ile Devlet Denetleme Kurulunca belirlenecek ilke ve esaslara göre işlem yapılır.

Geçiş hükümleri

MADDE 83 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müfettiş yardımcılığı görevine başlamış olanların müfettişlik kadrolarına atanmaları, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlatılmış olan işlemler bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 84 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 85 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı
22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'22:32 - Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı22:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
22:21 - Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam