1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DHMİ, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
03 Şubat 2021 03:04
+Aa- Yazdır
DHMİ, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/10/1993 tarihli ve 21729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"b) Sınavın açıldığı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,"

"g) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı bu maddede belirtilen konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir.

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun adaylar için sınav konuları şunlardır:

a) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),

2) İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat),

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar),

4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

7) Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel esaslar),

b) İktisat;

1) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri),

2) Güncel Ekonomik Sorunlar,

3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

4) Milli Gelir,

5) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

c) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,

4) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri,

5) Kamu Borçları,

ç) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

3) Ticari Hesap,

d) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular,

e) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinden mezun adaylar için sınav konuları şunlardır:

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları,

b) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular,

c) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının dört katı aday sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır." cümleleri eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı alanlarına göre aşağıda kapsamı belirlenen "Mevzuat ve Uygulama", "Muhasebe", "Mühendislik-Mimarlık" ile "Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri"nden sorular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır:

a) Mevzuat ve Uygulama;

1) Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Müessese ve Bağlı Ortaklıklarına ait mevzuat,

2) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi ve Denetlenmesine ait hükümler,

3) Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait mevzuat,

4) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler,

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

6) Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer devlet gelirlerine ait hükümler,

7) Kambiyo mevzuatı ile ilgili genel hükümler,

8) Harcırah Kanunu,

9) Türk Ticaret Kanunu,

10) Devlet İhale Kanunu,

11) Türk Ceza Kanunu,

12) Türk Borçlar Kanunu,

b) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Şirketler Muhasebesi,

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

4) Devlet Muhasebesi,

c) Mühendislik-Mimarlık;

1) Genel Müdürlüğün Faaliyet Alanına Giren Teknik Konularda; Hizmetlerin İfası, Makine, Teçhizat, Sistem ve Tesislerin Yapımı, Seçimi, Çalıştırılması, Bakım ve İkmali Hususlarında Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulaması,

2) Teknik Araştırma, Etüt ve Proje, Yapım, Bakım ve Onarım Teknikleri,

ç) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri;

1) Özel Soruşturma Usülü Getiren Kanunlar,

2) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

3) Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,

4) DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Teftiş Kuruluna 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür. Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Genel Müdüre sunulur."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma münasebetiyle ve bu işlere özgü olmak koşuluyla Genel Müdürlük teşkilatına bağlı her türlü mercii ile resmi makamlarla, özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle, doğrudan doğruya yazışmalarda bulunabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler, Bakanlıkların merkez teşkilatı ile yapılacak yazışmalarını Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yaparlar."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:04 - Haksız adli kontrole tazminat06:40 - Enflasyonun gıdası zamlar06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı06:15 - CHP'de kim yalan söylüyor?04:42 - SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti03:11 - ABD'de FETÖ mensuplarının Türkiye'yi karalama kampanyası başarısız oldu
00:57 - Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda00:40 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında dair yönetmelikte değişiklik00:05 - Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı00:02 - 4 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
23:58 - 'İstanbul ve Ankara gibi illerde farklı bir politika izlenebilir'23:53 - Aslı'nın ölümünde federasyon yöneticilerine para cezası23:45 - 'Aşı olan biri, yakalansa bile Covid-19'u hafif geçiriyor'23:35 - İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz23:21 - Pozitif vakaların görüldüğü anaokulunda eğitime ara verildi
23:05 - Dünyada en fazla milyardere sahip ülke belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam