Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Sayıştay'dan harcırah uyarısı! Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere ödenmez

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Eylül 2021 10:00
Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Sayıştay 8. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan Devlet memurlarından üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görevlendirilenlere sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Sayıştay'a göre, bahse konu geçiş işlemi bir naklen atama yoluyla değil, ilk atama şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Konu hakkında sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda, kişinin geldiği kurumun muvafakat verdiği belirtilmiştir.

Sayıştay bu açıklamayı kabul etmemiş ve sıkça tartışılan bir hususa açıklık getirmiştir: "muvafakat verme işlemi, her iki kurumun da aynı personel rejimine tabi olması durumunda hüküm ifade etmektedir."

Bu nedenle, sorgu konusu olayda, kurumca verilen muvafakat yazılarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim Kurumları

Yılı: 2019

Dairesi:8

Karar No:211

İlam No:92

Tutanak Tarihi: 13.4.2021

Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

. Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken . Üniversitesi . Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'e, mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi neticesinde . TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74'üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..." hükmüne yer verilmiştir.

KAPAT [X]

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Öğretim görevlileri" başlıklı 31'inci maddesinde;

"Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir." denilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

..." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca, sürekli görev yolluğuna hak kazanabilmek için kişinin, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içindeki veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanması, naklen atamadan söz edilebilmesi için de her iki kurumda da yapılan görevin 657 sayılı Kanuna tabi bir görev olması gerektiği açıktır. Diğer taraftan, gerçekleştirilecek olan atama, kişinin personel durumunda bir değişiklik meydana getirecek ise; yapılacak olan işlemin naklen atama kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapmakta olan akademik personelin, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında bir kadroya atanması halinde yapılan işlemin naklen atama kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Nitekim, sorgu konusu olayda, . Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken, . Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'ün, bahse konu geçiş işlemi de bir naklen atama yoluyla değil, ilk atama şeklinde gerçekleştirilmiştir. Zira, somut olayda ., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir görevi ifa ederken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi bir göreve geçiş yapmıştır.

Konu hakkında sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda, kişinin geldiği kurumun muvafakat verdiği belirtilmişse de, muvafakat verme işlemi, her iki kurumun da aynı personel rejimine tabi olması durumunda hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle, sorgu konusu olayda, kurumca verilen muvafakat yazılarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, . Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken, .Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'e mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesinden kaynaklanan . TL'nin,

Harcama Yetkilisi (.) . ile Gerçekleştirme Görevlisi (.) .'e müşteren ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim Kurumları

Yılı: 2019

Dairesi:8

Karar No:211

İlam No:92

Tutanak Tarihi: 13.4.2021

Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

. ili . ilçesi . semti . Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmakta iken . Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'na, mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi neticesinde . TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74'üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..." hükmüne yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Öğretim görevlileri" başlıklı 31'inci maddesinde;

"Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir." denilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

..." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca, sürekli görev yolluğuna hak kazanabilmek için kişinin, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içindeki veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanması, naklen atamadan söz edilebilmesi için de her iki kurumda da yapılan görevin 657 sayılı Kanuna tabi bir görev olması gerektiği açıktır. Diğer taraftan, gerçekleştirilecek olan atama, kişinin personel durumunda bir değişiklik meydana getirecek ise; yapılacak olan işlemin naklen atama kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapmakta olan akademik personelin, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında bir kadroya atanması halinde yapılan işlemin naklen atama kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Nitekim, sorgu konusu olayda, . Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmakta iken . Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'nun, bahse konu geçiş işlemi de bir naklen atama yoluyla değil, ilk atama şeklinde gerçekleştirilmiştir. Zira, somut olayda ., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir görevi ifa ederken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi bir göreve geçiş yapmıştır.

Konu hakkında sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda, kişinin geldiği kurumun muvafakat verdiği belirtilmişse de, muvafakat verme işlemi her iki kurumun da aynı personel rejimine tabi olması durumunda hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle, sorgu konusu olayda gelinen kurumca verilen muvafakat yazılarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, . Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmakta iken . Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'na, mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüşse de sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan, sorgu konusu edilen TL'nin . tarihli ve . sayılı banka dekontu ile ilgiliden tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz