Olmayan danışmanlığa görevlendirilen Müdürlerin yerine atama yapılamaz

Olmayan başkan danışmanlığına, Müdürlerin yerine atama yapılamaz

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 15:06
Olmayan danışmanlığa görevlendirilen Müdürlerin yerine atama yapılamaz

Sayıştay'ın 2020 yılı mahalli idareler denetim raporlarındaki mevzuata aykırılıkları açıklamaya devam ediyoruz. İstanbul Küçükçekmece Belediyesinin 2020 yılı denetim raporunda dolu müdür kadrolarına vekaletler eleştiri konusu yapılmıştır. Özellikle mahalli idarelerde dolu müdür kadrolarına sözleşmeli personelin veya işçilerin vekaleten görevlendirildikleri müdürlerin de kızak görevlere çekildikleri sürekli eleştiri konusu yapılmaktadır. Yanlış işlemlere imza atmayan ve her denileni yapmayan idareciler kenara çekilerej yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapıldığına şahit oluyoruz. Sayıştay tarafından yapılan eleştiride de müdürlerin olmayan başkan danışmalığına görevlendirilerek yerlerine başka personelin vekalen baktırıldığı görülmektedir.

Olmayan başkan danışmanlığına görevlendirme yapılamaz

6 nolu bulguda "Dolu Müdür Kadrosuna Vekaleten Görevlendirme Yapılması ve Vekaleten Görevlendirilen Personelin Harcama Yetkisini Kullanması" eleştiri konusu yapılmıştır. Yapılan eleştiride şu ifadelere yer verilmiştir.

İdarenin müdür kadroları dolu olduğu halde, bu kadrolara vekaleten görevlendirme yapılmakta ve söz konusu personel harcama yetkisini kullanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesine göre; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilmekte; yine boş kadrolara ait görevler de vekaleten gördürülebilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Harcama yetkilisi" başlıklı 63'üncü maddesinde, "Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir." denilerek harcama yetkilisinin tanımı yapılmış; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Harcama yetkisi ve yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinde de, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir." hükmü yer almıştır.

5018 sayılı Kanun'a istinaden çıkarılmış olan 1 seri numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ'de harcama yetkililerinin belirlenmesi konusunda, "5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin birinci fıkrasında bütçeyle ödenek
tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır." denilerek harcama yetkisinin hangi kamu görevlisi tarafından kullanılacağı açıkça belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri gereği, müdür kadrolarında bulunan kişiler mevcut iken o kadrolara vekaleten görevlendirme yapılamayacağı açıktır. Dolu kadroya vekaleten görevlendirme yapılamayacağından, vekaleten görevlendirilen personelin harcama yetkisini
kullanması mümkün değildir. Kaldı ki, müdür kadrolarının dolu olması nedeniyle, bu kadrolara vekaleten atanma şartları oluşmamıştır. Bu durumda, hem birim yöneticiliğinin hem de harcama yetkilisi görevinin "yetkisiz" kamu görevlisi tarafından yürütüldüğü izahtan varestedir.

Söz konusu denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından, müdür kadrolarında bulunan bazı personellerin başkan danışmanı olarak görevlendirildiği; bilgi ve tecrübelerinden danışman olarak faydalanılmakta olduğu; işlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yönetici vasıflarına uygun bazı personellerin de vekalet ücreti ödemesi yapılmadan hizmet gereği müdür olarak görevlendirildiği; Başkanlık makamına danışmanlık yapan personellerden, danışmanlığına ihtiyaç duyulmayacak olan personel olup olmadığının kontrol edilerek düzenleme yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, yukarıdaki mevzuat hükümleri gereği, müdür kadrolarında bulunan kişiler mevcut iken o kadrolara vekaleten görevlendirme yapılamayacağı açıktır. Norm kadro cetvelinde yer almayan başkan danışmanı unvanı için müdür kadrolarında bulunan personelin
görevlendirilmesi, İdarenin uygulamasını mevzuata uygun hale getirmemektedir. Müdür olarak görevlendirilen personel, söz konusu kadroları işgal etmeye devam etmektedirler. Dolayısıyla, dolu olan müdür kadrolarında diğer personelin vekaleten görevlendirilmesi mümkün olmadığından, vekaleten görevlendirilen personelin harcama yetkisini kullanması da mevzuata uygun değildir.

Netice olarak; dolu olan kadrolara vekaleten görevlendirme yapılmaması ve harcama yetkisini de kadroda asaleten bulunan personelin kullanması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz