İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ağustos 2022 00:38, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2022 22:38
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Dava konusu olayda, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan davacı kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda doktora eğitimi yapmak yerine başka bir üniversiteye kayıt yaptırmıştır.

Bunun üzerine ilgili yükseköğretim kurumu tarafından adı geçenin görev süresinin uzatılmayarak ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacının istihdam edildiği araştırma görevlisi kadrosunun her defasında bir yıl için uzatılan ve bu kapsamda takdir hakkının olduğu bir kadro olduğu, dolayısıyla ilgilinin yüksek lisans mezuniyeti sonrası başka bir üniversitede doktora eğitimine başlaması göz önüne alınarak ilişiğinin kesilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.

Anılan işlem Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından onanmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/1505

Karar No : 2022/775

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, başka bir üniversitede doktora programına kayıt yaptırması nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı uyarınca Rektörlük makam oluru ile görev süresinin uzatılmamasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı davalı idare işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacının istihdam edildiği kadronun özelliği itibariyle her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilecek pozisyonda olması ve bu özelliği gereği de idarenin atamalarda takdir hakkının mevcut olmasının söz konusu olduğu, davacının fakülteden ilişiğinin kesilmeden önceki son defa görev süresinin uzatılması durumu incelendiğinde 14/02/2015 tarihinden yüksek lisans eğitimini bitireceği 10/09/2015 tarihine kadar görev süresinin uzatıldığı ve davacının 04/09/2015 tarihinden itibaren başka bir üniversitede doktora eğitimine başlaması hususu göz önüne alındığında, idarenin davacının 15/11/2015 tarihinden itibaren görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesine yönelik kullandığı takdir hakkını hukuka uygun olduğu sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından; müvekkilinin davalı üniversitede görev yaptığı süre boyunca kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirdiği, herhangi bir disiplin cezası almadan görevini başarı ile yürüttüğü, kendisine verilen görevlerinin yanında akademik olarak da çalışmalarını en iyi şekilde tamamladığı, davalı idarece müvekkilinin hizmetine ihtiyaç duyulmadığına ilişkin herhangi bir somut bilgi belge bulunmadan sözleşmesinin yenilenmediği, tek gerekçe olarak başka bir üniversitede doktora eğitimine devam etmesinin gösterildiği, müvekkili ile benzer şekilde başka üniversitede lisansüstü eğitimi yapıp davalı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan üç kişinin sözleşmelerinin uzatıldığı, Bilgi Üniversite'sinde kazandığı doktora programına sadece bir ders kayıt yaptırdığı ve bu dersin de mesai saatleri dışında 19.00-22.00 arasında yapıldığından mesaisine gelmesini engellemediği, dolayısıyla bu hususun tek başına gerekçe olamayacağı, üniversiteye hizmet veren, bir araştırma görevlisi olarak tüm akademik ve idari işleri yapan, her dönem ders yardımcılığı yapan, sınavlara gözetmenlik yapan ve sınav kağıtlarını okuyan ve araştırma görevlisi kadrosuna atanmak için aranan tüm koşulları sağlayan müvekkilinin sözleşmesinin, haklı bir nedene dayanmaksızın yenilenmediği ve davalı idarece takdir hakkının keyfi kullandığı ileri sürülerek dava konusu işlemi hukuka uygun bulan istinaf kararının bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından; davacının, açılan doktora programına yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmediği, doktora programına kabul edilmeyen davacının araştırma görevlisi kadrosunda istihdam edilmesi gerektiği yönünde üniversitenin zorlanamayacağı, davacının başka bir üniversitede doktora eğitimine başladığı hususu da göz önüne alındığında akademik birimine fiilen ve verimli bir şekilde katkı sağlamayacağının açık olduğu, sonuç olarak kamu yararı ve hizmetin gerekliliği ilkelerine uygun olarak dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 11/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber