Anadolu Liselerindeki Karmaşanın Tarihçesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında; 23 Ağustos 2005 tarih ve 51735 sayılı 2005/73 nolu Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi konulu bir genelge yayınlayarak Anadolu lisesine dönüştürdüğü 350 Genel lisesinin öğretmen ihtiyacını karşılama yoluna gitmişti. Bu genelgenin iptali için davalar açılmıştı. Sitemiz öğretmenler bölüm sorumlusu Sayın Ahmet Kandemir ayrıntılı bir şekilde bu süreci ele aldı. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2008 12:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında; 23 Ağustos 2005 tarih, 51735 sayılı 2005/73 nolu Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi konulu bir genelge yayınlayarak Anadolu lisesine dönüştürdüğü 350 Genel lisesinin öğretmen ihtiyacını karşılama yoluna gitmişti.

Adı geçen genelge hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin aşağıda yer verilen maddelerine aykırıydı.

?Seçme Sınavı için Duyuru ve Başvuru

Madde 7- Seçme sınavı için Bakanlıkça, her yıl Ocak ayında ülke genelinde duyuru yapılır.
İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda, okulların merkez teşkilâtında bağlı oldukları birimlerin önerisi üzerine, Sınav Yürütme Kurulunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı için duyuru yapılabilir.

Sınavların Ölçülmesi
Madde 12-
Sınav sonuçları, 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.?

Yeniden Atama
Madde 18- Kapsama dâhil okulların öğretmenliğine atananlardan; daha sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak 3 yıl ve daha az süreyle öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlar ile kapsam dışındaki okullarda 5 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar, kapsama dâhil okullara atanmak istemeleri hâlinde, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları koşuluyla, aynı türdeki okullara yeniden atanabilirler.
Geçici Madde 1- Daha önce kapsama dâhil okullarda görev yapmakta iken herhangi bir nedenle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden ayrılmış olanlardan, kapsama dâhil okullara yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.?

Çünkü yönetmelik Anadolu liselerine atanma kriteri olarak atanma şartını "sınav" olarak koyarken genelge hükümleri sınavsız atama yapmıştı ayrıca Anadolu lisesine dönüştürülen 350 genel lisede çalışan öğretmenlere bir hak verilmemişti.

Durum böyle olunca;

Türk Eğitim-Sen genelgenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştı.

Türk Eğitim-Sen Dava dilekçesinde; Anadolu Lisesine dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlere öncelik verilmediği gerekçesini öne sürmüştü.

Eğitim-Sen de genelgenin bazı maddelerinin iptali için dava açmıştı. Danıştay ikinci Dairesi açılan bu dava dosyalarını birleştirerek 10.4.2006 gün ve E:2005/2651 sayılı kararla genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar 11.5.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmiştir

İlgili kararda; Danıştay 2. Dairesi ? Davacı Sendika tarafından; değerlendirme işlemlerinde objektif olmayan kriterler olduğu ve Anadolu Lisesine dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlere öncelik verilmediği gerekçeleriyle dava konusu Genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenmiş ise de;2577 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aynı konuda açılan tüm dosyalardaki bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle işin esasına geçildi? diyerek davanın neden açıldığını açıkça belirtmektedir.

Eğitim-Sen; yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek söz konusu genelge doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığına 29.6.2006 tarihinde başvurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu başvuruyu herhangi bir cevap vermeyerek red etmiştir.

Eğitim-Sen; 2005/73 nolu genelge hükümleri doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için yaptığı başvurunun reddi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşar Necat Birinci ve Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Başkanı Hüseyin Çelik tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemiş. Eğitim-Sen Bu kararın kaldırılması için Danıştay 1 Dairesi'ne itirazda bulunmuş, itirazını inceleyen Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında hazırlık soruşturması açılmasına karar vererek yargılanmalarının önünü açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci Milletvekili seçildiğinden yargılaması durdurulmuştur.

Eğitim-Sen; 29.08.2006 tarihinde ?Mili Eğitim Bakanlığı 2005/73 sayılı genelgeyle Anadolu liselerine hemen her branştan öğretmen ataması yapmıştı. Bu genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davada Danıştay 2.Dairesi genelgenin tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar üzerine bakanlığın yapması gereken genelgeyle atanan öğretmenlerin atamasına geri almak ve Danıştay kararında da belirtildiği üzere bu liselerin öğretmen ihtiyacını sınavla atanan öğretmenlerle karşılamaktı. Oysa genelgeyle atanan öğretmenlerin ataması geri alınmadı, sınav açılmakla yetinildi ve sınav sonucuna göre Anadolu liselerine öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. Ancak bu bir oyundu. Çünkü genelgeyle atanan öğretmenlerle Anadolu liselerinin açık öğretmen kadrolarının büyük çoğunluğu zaten doldurulmuştu. Şimdi gerçekte atanabilecek sayıdan çok daha az öğretmen ataması yapılacaktır. Böylece yargı kararı ŞEKLEN uygulanmış olacak, hem de öğretmen kamuoyunun tepkileri giderilecektir.? Açıklamasını yaparak Dava dilekçesinde; 2005/73 nolu genelge hükümleri doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 2005/73 sayılı genelgesine dayanarak Anadolu Liselerine ataması yapılan öğretmen atamalarının geri alınmamasına İlişkin davalı yönetim işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminde bulunmuştur.

Yukarıda bahsedilen olaylarda sendikaları suçlamak tamamen yersiz tutumdur. Olayın olduğu tarihlerde bu durumdan etkilenen ve norm kadro fazlası olarak diğer okullara atanan yüzlerce öğretmen bulunmaktadır.

Anadolu liselerinde görev yapan ve şu an ne olacağını düşünen öğretmenler bu duruma düşüren bakanlık yöneticileridir. İlgili yönetmelik "sınavla atanır" demesine rağmen "sınavsız atama" yapılmış. Ve bu durum yargıya taşınmıştır. Şimdi atananların hakkı ne olacak demek hukuki ve etik bir davranış değildir.

2005/73 nolu genelge kapsamı ile atamalar iptal edilecekse, bu aşağıdaki öğretmenleri ilgilendirmemektedir.

1-Anadolu Lisesi öğretmeni iken ataması yapılanlar.

2.Anadolu lisesinde norm fazlası konumda iken ataması yapılanlar.

3.2000 yılındaki Anadolu Lisesi öğretmenliği seçme sınavını kazanarak atamsı yapılanlar.

Bakanlık yetkilileri bu durumdan öğrencilerin etkilenmemesi için aşağıdaki önlemeleri almalıdır.

1-Eğer atamalar iptal edilecekse öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri eğitim öğretim sonuna bırakılmalıdır.

2.Bu öğretmemelerin Anadolu liselerinde çalışmışlık ve tecrübeleri göz önüne alınarak yeniden başvuru ve atama işlemleri yapılmalıdır.

3.Söz konusu öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerinin değerlendirilmeye alınmalıdır ek süre verilmelidir.

Bu Habere Tepkiniz