1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Endüstriyel Teknik Öğretim Yapan Okullardaki Bölüm Şefi Sorunu

Müdür yardımcılarının genel olarak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 13 maddelik görevi vardır. Ve maaş karşılığında sadece 6 saatlik derse girme mecburiyeti vardır. Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin ise kendilerine ait mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 27 maddelik görevi vardır. Bölüm şefleri, bu görevlerinin yanında 30 saat derse girmektedir. Öğretmenlerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 43 maddelik görevi olduğu düşünüldüğünde şeflerin toplam 70 maddelik görevi olmaktadır. Peki bu halde bölüm şeflerinden verim alınabilir mi? Ayrıntılar için tıklayın.
27 Kasım 2004 21:55
Yazdır

Müdür yardımcılarının genel olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 13 maddelik görevi vardır. Bu görevleri yaparken genel olarak diğer müdür yardımcılarıyla görev paylaşımı yapılır ve bu görevleri daha da azalır. Ve maaş karşılığında sadece 6 saatlik derse girme mecburiyeti vardır.

Aynı statüde olması gereken, Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin ise kendilerine ait. mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 27 maddelik görevi vardır. Bu görevlerinin yanında da aynı zamanda öğretmenlik görevini yerine getirdiğinden yani 20 saati maaş karşılığı, 20 saatte zorunlu ek derse girdiğinden bu zorunlu ek dersin 10 saatini egzersiz görevi olduğunu kabul edersek toplam olarak 30 saat derse girmektedir ve öğretmenlik görevini de yerine getirmektedir.

Öğretmenlerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 43 maddelik görevi vardır. Buna nöbetçi öğretmenin görevleri dahil değildir.

Kısaca bölüm şefi hem bölümünü yöneten yönetici ve toplam olarak 70 maddelik görevi olan ve üzerinde milyarlarca malzemenin zimmetli olduğu, aynı zamanda 30 saatlik bir ders yükü bulunan ve tutması gereken bir sürü defter ve çizelgeleri bulunan, yönetici mi veya öğretmen mi olduğu belli olmayan fedakarca çalışan bir milli eğitim personelidir.

Bu kadar görev üzerinde bulunan bir çalışanın verimli olması düşünülemez.

En azından bölüm şeflerinin de müdür yardımcısı kategorisi gibi değerlendirilip 6 saat maaş karşılığı derse girmesi geri kalan zamanlarında da bölümü yönetmesi, bölümün malzeme alımını, döner sermaye işlemlerini, temrinlik işlemlerini takip etmesi, teknolojik eğitimde başarıyı getirecektir.

BU DURUM AŞAĞIDA BELİRTİLEN KANUN, YÖNETMELİK VE GENELGELERDE YER ALMAKTADIR

10/08/1999 TARİH VE 23782 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 'İN 4.5.VE 14.MADDESİNDE

"Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,
g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kadro unvanları ile bir bağlantı kurulmadan öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında verilen müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini,
h) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,
l) Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/birimlerden oluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,
m) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğilim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,
n) Laboratuar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğilim kurumlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını, ifade eder."

"Temel İlkeler
Madde 5-
Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;
a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,
b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi

Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefi Norm Kadrosu
Madde 14-
Öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilmek üzere, eğitim kurumlarında olması gereken bölüm, atölye ve Laboratuar şefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre ayrıca belirlenir. "

Burada, 4.maddenin (g) ve (h) bendinde, yine "her okulda bulunması gereken yönetici" derken endüstriyel teknik öğretimdeki bölüm şeflerimiz unutulmuştur. Bölüm, atölye ve laboratuar şefi norm kadrosunun öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmesi gerektiği 14.maddede konu edilmiştir. Eğer bölüm şefinin görevlerini okuduğumuzda daha ilk maddesinde "bölümü yönetir" demesine rağmen neden bölüm şefine norm kadro verilmemiş, öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmiştir? Burada bölüm şefinin görevleri bakımından müdür yardımcısının görevlerinden çok daha fazla görev ve sorumluluk üstlenen bölüm şefine haksızlık yapılmaktadır. Bu da biz göre anayasamızın 10 ve 18 maddeleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 90 maddesine aykırıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NORM KADRO YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR UYGULAMA KILAVUZU'NUN NORM KADRO BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR KISMININ 5.MADDESİNDE

"5. Bölüm, Atölye ve laboratuar Şefi Norm Kadrosu
Bölüm şefi norm kadrosu:

Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında; uygulama sınıfları ile her bölüm için bir bölüm şefi norm kadrosu verilecektir. Ancak birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı okul ve kurumlarda aynı adı taşıyan bölümlere bir bölüm şefliği norm kadrosu verilecektir. Aynı ad altındaki bölümler bir bölüm şefi tarafından yönetilecektir.

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde, birinci paragraf gereğince belirlenen bölüm şefliği norm kadrolarına ilaveten bir Araştırma, bir Tanıtım ve Pazarlama bölüm şefliği norm kadrosu belirlenecektir."

"Atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu;
Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında, gerekli fiziki mekan ve donanıma sahip bağımsız her atölye ve laboratuvar için bir atölye şefliği norm kadrosu verilecektir.

Yeter sayıda fiziki mekana ve donanıma sahip olmayan okul ve kurumlarda her atölye ve laboratuvarda aynı bölümden en çok üç grup oluşturulacak, ancak 12'den daha az öğrenci ile farklı gruplar oluşturulmayacaktır. Fiziki mekan darlığı ve donanım eksikliği nedeniyle birden çok grubun aynı atölyeden yararlanması durumunda ayrıca atölye şefliği norm kadrosu verilmeyecektir.
Bir okul veya kurumda bir bölüme ait tek atölyenin bulunması durumunda, bu atölye için ayrıca atölye şefliği norm kadrosu verilmeyecektir. Bu atölyenin yönetimi bölüm şefi tarafından sağlanacaktır.
Bölüm açılması, atölye ve laboratuvarın kurulması; bölüm, atölye ve laboratuvar şeflikleri norm kadrolarının belirlenmesi, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge" hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bölüm, Atölye ve laboratuvar şefliklerinin bulunduğu mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında ders yükünün saptanması:
O yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesindeki) aynı branştan bölüm şefi sayısı 10 rakamı ile çarpılarak, çıkan sayı o branşın ders yüküne eklenecek ve bu sayıya göre branşın öğretmen norm kadrosu belirlenecektir.
Yine aynı branştan atölye/laboratuvar şefi sayısı 6 rakamı ile çarpılarak, çıkan sayı o branşın ders yüküne eklenecek ve bu sayıya göre branşın öğretmen norm kadrosu belirlenecektir"

Burada belirtilen "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge" hükümlerine göre "her bağımsız atölyeye bir adet şef verilir" denmesine rağmen ne yazık ki yerel idarecilerimiz konuyu sadece kendileri değerlendirilerek, her fiziki atölyeye bir adet şef ataması yapılmamıştır. Bugün atölyelerde yine işler kendi başına yürümektedir. Halbuki yönerge "her atölyeye bir atölye şefi verilir" demesine rağmen bu olay bir çok okulda gerçekleştirilmemiştir. Bu da atölyelerde başı bozukluğa yol açmaktadır, oysa her atölyenin bir şefi olduğu takdirde işler tertip ve düzen içerisinde olacağından teknik eğitimden azami verim elde edilir.

2000/22 NOLU GENELGEDE

"3797 şayili Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 şayili Kanunla değişik 62 inci maddesi uyarınca hazırlanan ilgi (a) Yönetmelik 10/8/1999 tarih ve 23782 şayili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmelik; Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel kadrolarının Eğitim kurumları itibariyle dağılımında esas alınacak ölçütler ile bu ölçütlere göre her Eğitim kurumunda olması gereken;
1) Müdür,
2) Müdür başyardımcısı,
3) Müdür yardımcısı,
4) branşlar itibariyle öğretmen,
sayısının norm kadro olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları, belirlenen norm kadroların Bakanlıkça onaylanmasını, mevcut personelin bu kadrolarla ilişkilendirilmesini, fazla konumda olan personel Hakkında yapılacak işlemleri belirlemektedir"

Yukarıdaki genelgede her eğitim kurumunda olması gereken 1) Müdür, 2) Müdür başyardımcısı, 3) Müdür yardımcısı, 4) branşlar itibariyle öğretmenlerden bahsedilirken ne yazık ki her teknik ve endüstriyel öğretim yapan okullarda bulunan bölüm şefleri unutulmuştur. Bunun sonucunda bölüm şeflerine norm kadro verilmemiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR' IN 5. VE 6 MADDESİNDE

"Aylık Karşılığı Ders Görevi
Madde 5-
Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;
a. İlköğretim, özel eğitim okulları, lise ve dengi okulların müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saate kadar,
d." Atölye ve laboratuar öğretmenleri haftada 20 saat branşlarında aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlüdürler.
(a) bendinde belirtilenlere branşlarında ders bulunamaması halinde branşları dışında da ders görevi verilir."

"Ek Ders Görevi
Madde 6-
Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;
c) Atölye ve laboratuar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.
(Değişik:20.05.1999/23700) "(c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuar şefliği görevi verilenlerin atölye ve laboratuarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama, 'Bakım ve Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir."

"Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu sınıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir."

Yukarıdaki 5.maddede gözlendiği üzere müdür yardımcısından daha fazla görev ve sorumluluğu bulunan bölüm şefliği görevini üstlenen atölye ve laboratuar öğretmeni müdür yardımcısı 6 saat maaş karşılığı derse girerken kendisi 20 saat maaş karşılığı derse girmekte ve bir de 20 saat zorunlu ek derse girdirilmektedir.
Bu zorunlu ek dersin 10 saati bölüm şefi olması hesabıyla kendisine egzersiz görevi altında ödenmektedir. Fakat bu 10 saat içerisinde bırakın bölüm şefliği görevini kendisine yüklenilen hiçbir görevi layıkıyla yerine getiremez.

Burada mutlaka bölüm şefine bölüm şefi norm kadrosu verilmeli ve müdür yardımcısı gibi değerlendirilip 6 saat maaş karşılığı derse girdirilerek geri kalan zamanlarında bölümün işlerini takip etmeli evraklarını tutmalıdır.

1998/127 NOLU GENELGEDE

"5. 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Esasların 34 üncü maddesi gereğince endüstriyel öğretim yapan ortaöğretim kurumlarında, atölyelerdeki tezgah ve makinaların bakımı ve öğretime hazır durumda bulundurulması için bölüm şeflerinin yaptıkları çalışmaların haftada 10 saati, atölye şeflerinin yaptıkları çalışmaların ise 6 saati aylık ve ücretle okutabilecekleri azami ders saati içinde olmak üzere "ders niteliğinde egzersiz görevi" sayılmış ve ek ders ücreti ödenmiştir.

İlgi Esaslarla bu öğretmenlerimizin aylık ve ücret karşılığı okutmaları gereken haftalık ders saati sayısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, ilgililerin yukarıda belirtilen görevlerden başka çevredeki iş ve hizmet kurumlan ile ilişki kurmak, temrinlik malzemesi temin etmek gibi hizmetleri de yürüttükleri bilinmektedir. Bu hizmetlerden bölüm şeflerinin 10 saati, atölye şeflerinin ise 6 saati, ilgi Esasların 21 inci maddesinin c/2 fıkrası kapsamında mütalâa edilerek, haftalık ders ve ek ders görevleri içinde sayılacaktır."

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR' IN 21. MADDESİNDE

"Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller
Madde 21- Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticiler:
a) Millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle birlikte katıldıkları takdirde bu günlerde,
b) (Değişik:20.05.1999/23700) İl düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde yılda; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere görevlen-dirildikleri günlerde (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile Devlet Töreni yapılmasına karar verilen diğer illerde bu sürelerin yeterli olmaması halinde sürenin 30 güne kadar uzatılmasına valiler yetkilidir.),
c) (Değişik:20.05.1999/23700) 18'inci maddede belirtilen haller dışında;
1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler,
2) Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve. seminerlerde görevlendirilenler,
bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Burada endüstriyel öğretim yapan ortaöğretim kurumlarında, atölyelerdeki tezgah ve makinelerin bakımı ve öğretime hazır durumda bulundurulması için bölüm şeflerinin yaptıkları çalışmaların haftada 10 saati, ek ders ödemesi yapılır demektedir.

Fakat acaba bölüm şefi bu 10 saate atölyedeki tezgah ve makinelerin bakım ve onarımını mı yapacak yoksa kendisine yüklenilen 10 larca maddenin üzerindeki görevlerini mi gerçekleştirecektir. Buradaki ikilem şudur bölüm şefine ödenen bu 10 saatlik ücret makine bakım onarım ücretimidir, yoksa bölümün yönetimi için ödenen ücretimidir. Eğer bölüm yönetimi için ödenen bir ücret ise bu 10 saatlik zaman yeterlimidir. O zaman makine ve tezgahların bakım ve onarımını kimler yapacaktır , eğer makine ve tezgahların bakım ve onarımı için ödeniyorsa bölümün yönetim işini kim yapacaktır.

Çözüm elbette çok basittir bölüm şeflerine norm kadro verilmeli,6 saat maaş karşılı derse girdirilerek geri kalan zamanlarda bölümün işlerini takip etmelidir. Bu sayada teknolojideki yeni gelişmeler okullarımız adapte edilebilir. Teknik okullarımız bu sayede gelişir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA

"İkinci görev yasağı:
Madde 87 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
Memurlara;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,
ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul,komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:
Madde 88 - (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;
1) (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları,kimyagerlikleri,veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
İkinci görev olarak verilebilir.

(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;
a)Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri.
İkinci görev olarak yaptırılabilir.

Ders görevi:
Madde 89 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 - 1897/1 md.)
Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.

Birleşemiyecek görevler:
Madde 90 - (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz."

657 sayılı devlet memurları kanununun 87 maddesinde memurlara ikinci görev yasagı getirilmiş olmasına ragmen 88.maddesinde "d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri. ikinci görev olarak yaptırılabilir." hükmü getirilmiştir. Bu hüküm dogrultusunda okullarda okul müdürü, başyardımcılıgı ve yardımcılıgı görevleri yüklenmiştir. Fakat üzerlerindeki öğretmenlik görevleri hafifletilmiştir. Bu durum Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar' ın 5. ve 6 maddesinde

"Aylık Karşılığı Ders Görevi
Madde 5-Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;
a. İlköğretim, özel eğitim okulları, lise ve dengi okulların müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saate kadar,
d." Atölye ve laboratuar öğretmenleri haftada 20 saat branşlarında aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlüdürler." hükmüyle uygulanmıştır. Yani müdür, başyardımcıları ve yardımcıları 6 saat maaş karşılığı derse girerek maaş yükümlülüklerini yerine getirmekteler geri kalan zamanlarında ise ücret karşılığında yönetim görevlerini yerine getirmektedirler.

Çünkü 90. madde "Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz." demektedir. Bu madde öğretmenlerin idari görevlerinin bu hükmün dışında tutmuştur fakat idarecilik görevini üstlenen öğretmenlerin öğretmenlik görevleri 6 saatle sınırlandırılarak hafifletilmiştir.

Bölüm şeflerimizde yönetici sıfatıyla görev yaptıklarından üzerlerindeki öğretmenlik görevleri de hafifletilmeli, müdür yardımcıları gibi değerlendirilmelidir. Ve endüstriyel teknik öğretim yapan okullarımızdaki bölüm şeflerimize öğretmen norm kadrosundan ayrı olmak üzere bölüm şefi norm kadrosu verilmeli 6 saat maaş karşılığı derse girerek maaş yükümlülüğünü yerine getirmeli geri kalan zamanlarda ücret karşılığı bölümün yönetim işlerini yerine getirmelidir.

2002/79 NOLU GENELGEDE

"Bilindiği gibi, bölüm ve atölye şefleri, ilgi (a) Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca öğretmen kadrosu içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle branşlarına uygun ders görevlerini fiili olarak yürütecekler, aynı zamanda bölüm veya atölye şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir. (llgi a: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.)"

Bu genelge tüm olup bitenleri itiraf etmektedir. Bölüm ve atölye şefleri, norm kadro yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmektedir. Hem öğretmenlik yapacaklardır hem de aynı zamanda bölüm veya atölye şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir. Bu hangi akıl ve mantıkla izah edilebilir. Bu kişiler idarecimidir? Yoksa öğretmen mi? Bu kişilerden nasıl verim alınabilir, 657 sayılı kanunun ikinci görev yasağı getirirken bu kişilere yönetmelik ve genelge ile nasıl 2. görev verilmektedir?

Bu haksızlığın giderilmesi için bölüm şeflerinin bir an önce müdür yardımcısı gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:18 - İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama00:59 - Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı00:38 - RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu00:37 - İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi00:35 - 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız00:33 - Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı00:29 - Regaip Kandili'nde 62 hafız Kuran-ı Kerim okudu00:24 - Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor00:20 - Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi00:18 - Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
00:01 - 28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kazandıran Şubatta Son 1 gün23:47 - Facebook, Twitter ve Youtube geçici olarak kapatıldı23:31 - Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor23:25 - Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı23:16 - Koronavirüs ABD'de yayılıyor: 33 yeni vaka tespit edildi23:10 - Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16'da23:04 - CZN Burak'ın annesi tahliye edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam