1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 106)

18 Aralık 2003 08:01
+Aa- Yazdır

KONU: 331 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanması

30.6.1988 tarih ve 19858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.6.1988 tarih ve 331 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici Maddenin uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- İntibak Kapsamına Dahil Edilecek Personel:

Anılan geçici madde hükümlerine göre,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan; ,

b) Aylıksız izinli sayılmak suretiyle kadroları ile ilişkileri devam eden;

Personelden 1.3.1975 tarihinden itibaren "kadrosuzluk" sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların intibakı yapılacaktır.

2- Öğrenim Durumları Değişmeyenlerin İntibakı:

1.3.1975 tarihinden 331 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 30.6.1988 tarihine kadar öğrenim durumları değişmeyenlerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen derece yükselmesine ilişkin şartları taşımaları halinde memuriyette geçen başarılı hizmet sürelerinin her bir yılına bir kademe, her üç yılına da bir derece verilmek suretiyle öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeyi almamak (2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır) şartıyla gelebilecekleri dereceden boş kadro şartı aranmaksızın intibakları yapılacaktır. Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici Maddede 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanunla öngörülen kazanılmış hakların saklı olduğu belirtildiğinden ilgililerin bu suretle bulunacak kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıkları bir derece yükseltilecektir. Ancak, bu işlem yapılırken geçmişte kadro durumunun müsait olması halinde gelinebilecek derece ve kademeler aşılmayacaktır.

ÖRNEK 1: Ortaokul mezunu olup, 1.3.1975 tarihinde yapılan intibak neticesinde kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylığı 6 ncı derecenin 2 nci kademesine yükseltilen bir kişinin kadrosuzluk nedeniyle 5 inci derecenin 9 uncu kademesine ilerletilmiş olması durumunda, ilgilinin Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 30.6.1988 tarihi ile 1.3.1975 tarihleri arasında geçen toplam 13 yıl hizmeti değerlendirilecek, 2182 sayılı Kanunla verilen bir derece de ilave edilmek suretiyle normal terfi eden emsalinin ulaştığı 4 üncü derecenin 9 uncu kademesine yükseltilecektir. Ancak öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği 5 inci derece için ek gösterge öngörülmediğinden ilgili ek göstergeden yararlanamayacaktır.

ÖRNEK 2: Lise mezunu olup 1.3.1975 tarihinde yapılan intibak neticesinde kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylığı 6 ncı derecenin 2 nci kademesine yükseltilen bir kişinin kadrosuzluk nedeniyle 4 üncü derecenin 4 ve daha ileri kademelerine ilerletilmiş olması durumunda, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 30.6.1988 tarihi ile 1.3.1975 tarihleri arasında geçen toplam 13 yıl hizmeti değerlendirilerek, öğrenim durumu itibariyle kadrosuzluk sorunu olmadan ilerlemeye devam eden emsalinin halen bulunduğu 3 üncü derecenin 8 inci kademesine yükseltilmesi ve bu derece ve kademe üzerinden aylık ödenmesi gerekecektir. Diğer taraftan ilgili 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin B/a bendi uyarınca kadrosunun Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait olması nedeniyle, 3 üncü dereceden aylık alanlar için öngörülen 450 ek göstergeden yararlanabilecektir.

ÖRNEK 3: 4 yıllık yüksek okul mezunu olup 1.3.1975 tarihinde yapılan intibak sonucunda kazanılmış hak aylığı 7 inci derecenin 3 üncü kademesine yükseltilen ve 1.3.1975-30.6.1988 tarihleri arasında kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayıp kademe ilerlemesi sonucunda halen 3 üncü derece kadroda kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde bulunan bir kişinin anılan tarihler arasında derece yükselmesine ilişkin şartları taşıması halinde toplam 13 yıllık hizmet süresi değerlendirilecek ve kazanılmış hak aylığı 2182 sayılı Kanunla öngörülen bir derecenin ilavesiyle 1 inci derecenin 1 inci kademesine yükseltilecektir. Böylece bu kişi kadrosunun Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olması nedeniyle, 1 inci dereceden aylık alanlar için öngörülen 900 ek göstergeden de yararlanabilecektir.

3- Öğrenim Durumları Değişenlerin İntibakı:

1.3.1975 tarihinde intibakı yapıldıktan sonra bir üst öğrenimi bitirenlerin yapılacak intibaklarında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (12/d) fıkrası uyarınca emsallerini geçememe durumu dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

ÖRNEK: 1969 yılında liseden mezun olup 1970 yılında gör eve başlayan bir kişinin 1.3.1975 tarihinde yapılan intibak sonucunda kazanılmış hak aylığı 11 inci derecenin 2 nci kademesine gelmiş olacaktır. 1981 yılında 4 yıllık bir yüksek öğrenimi bitiren bu kişinin emsali 1981 yılında kadro durumunun müsait olduğunun varsayılması halinde, 2182 sayılı Kanunla öngörülen bir derecenin ilavesiyle 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde olacaktır. Sözkonusu kişinin emsali 30.6.1988 tarihinde de 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde olacağından kendisinin de bu derece ve kademeye yükseltilmesi gerekmekte olup, aylık ve ek göstergesi de bu derece ve kademe üzerinden ödenecektir.

4- Kazanılmış Hak Aylıkları Öğrenim Durumları İtibariyle Yükselebilecekleri Derecenin Üzerinde Olanların İntibakı:

331 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak intibaklar sonucunda ilgililerin öğrenim durumları itibariyle Kanunla belirlenen yükselebilecekleri dereceler aşılamayacağından kazanılmış hak aylıkları öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecenin üzerine çıkmış bulunanların intibakı yapılmayacaktır.

ÖRNEK: Ortaokul mezunu olup 1.3.1979 tarihinde kazanılmış hak aylığı 5 inci derecenin 1 inci kademesinde iken, 2182 sayılı Kanunla öngörülen bir derecenin ilavesiyle kazanılmış hak aylığı 4 üncü derecenin 1 inci kademesine yükseltilen bir kişi Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü derecenin 9 uncu kademesinde olacağından ilgili hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

5- Aylıksız İzinli Sayılmak Suretiyle Kadroları İle İlişkileri Devam Edenlerin İntibakları:

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 30.6.1988 tarihinde 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre aylık almamakla birlikte, anılan Kanunun 77, 78, 83 ve 108 inci maddeleri uyarınca aylıksız izinli sayılarak kadroları ile ilişkileri devam edenlerden 1.3.1975-30.6.1988 tarihleri arasında kadrosuzluk nedeniyle derece terfii yapamayanların intibakları da göreve başlamaları beklemeksizin yapılacaktır.

ÖRNEK: Kazanılmış hak aylığı 7 nci derecenin 5 inci kademesinde iken, eşinin yurt dışına sürekli görevle atanması nedeniyle 1986 yılında üç yıllık süre ile aylıksız izinli olarak görevinden ayrılan bir kimsenin kadrosu ile ilişkisi devam edeceğinden 1.3.1975-30.6.1988 tarihleri arasında kadrosuzluk nedeniyle derece terfii yapamayıp kademe ilerlemesi şeklinde geçen başarılı hizmet süreleri kadro şartı aranmaksızın yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ancak, Kanun Hükmünde Kararname ile aylıksız izinli olarak geçen sürelerin kesenek ve karşılıklarının ödenip ödenmediğine bakılmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınacağına ilişkin bir hükme yer verilmediğinden aylıksız izinli olarak geçirilen bu sürelerin inibibakta değerlendirilmesi yoluna gidilmeyecektir.

6- KİT Personelinin Hizmet Değerlendirilmesi:

331 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, aylıklarını 657 sayılı Kanun ile ek ve geçici maddelerine göre almakta olan personelin intibakını öngördüğünden, 30.6.1988 tarihi itibariyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışıp 657 sayılı Kanun ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan memurlardan 233 sayılı KHK uyarınca boş memur kadrolarının iptal edilmesi nedeniyle derece yükselmesi yapamayanların başarılı hizmet süreleri de kadro şartı aranmaksızın yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde intibaklarında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, gerek kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen gerekse T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eden ve ücretlerini sözleşme esaslarına. göre almakta olan personel Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediklerinden bunların intibakları yapılmayacaktır.

7- Yeni aylık Derece ve Kademesine Hak Kazanma:

331 sayılı Kanun Hükmünde kararnamede; yapılacak hizmet değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan derece ve kademe aylıklarının ödenmesine Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşında başlanacağı hükme bağlanmış bulunduğundan ve 289 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile aybaşları her ayın 15'i olarak değiştirildiğinden, ilgililer yükseltildikleri yeni derece ve kademelerin aylıklarına 15.7.1988 tarihinden itibaren hak kazanacaklar ve ilk aylıklarına ait artış farkları 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince T.C. Emekli Sandığına gönderilecektir.

Diğer taraftan, 1.3.1975-30.6.1988 tarihleri arasında kadrosuzluk nedeniyle derece terfii yapamayıp kademe ilerlemesi yapan ve Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilenlere, lehlerine doğacak durumlar dolayısıyla anılan dönem için herhangi bir fark ödemesinin yapılması ve bu dönemler için emeklilik kesenek farkları kesilmesi söz konusu olmayacaktır. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:22 - İtirafçı albay 32 isim verdi: NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş07:14 - Mısır ile ilişkilerde 'kazan-kazan' modeli07:05 - Yerli aşıya gönüllü aranıyor06:57 - İstihdama destek paketi genişliyor: Her istihdama kredi06:45 - Meteorolojiden bölge bölge sağanak uyarısı06:38 - Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj
06:30 - Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti06:20 - '7 devlete gidebilirim' diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam