Öğretmenlere İlişkin Süt İzni Genelgesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2005 01:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.07.04. 4523 /93570 27/12/2004
Konu: Süt izni

İlgi : a) 5223 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
b) Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında 2004/3 No'lu Tebliğ

Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurulardan öğretmenlerimizin süt izninin kullanımı konusunda uygulamada tereddütlerin olduğu anlaşıldığından konuya ilişkin olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

21/07/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinin (A) bendinde "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmüne yer verilmiştir.

(Memurlar.net)

Aynı Kanunun 104'üncü maddesinin değişik (A) bendi ile değişik 108'inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgi (b) Tebliğ yayınlanmış olup Tebliğin "Uygulamaya İlişkin Açıklamalar" bölümünün süt izninin açıklandığı 3'üncü maddesinde "Eski hükme istinaden 6 aylık olan süt izninin de çocuğun bir yaşını tamamlamasına kadar günde bir buçuk saatlik süt izninden yararlandırılması..." şeklinde açıklama getirilmiştir.

Bilindiği gibi öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim ve öğretiminin sorumlusu olarak bu görevlerini haftalık ders programları bütünlüğünde yerine getirmektedirler. Bu yönüyle çalışma saatleri, diğer Devlet memurlarına göre farklılık arz etmektedir.

Eğitim-öğretim gibi son derece önemli görevi ifa eden öğretmenlerimizin de kanunla verilen bu haklardan; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi kaydıyla "süt izni" haklarını da kullanacaklardır.

Bu itibarla, okullarımızda görevli süt izni kullanan branş öğretmenlerinin ders programları, öğretmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmeli, sınıf öğretmenlerinin ise ikili öğretimde; sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak belirlenmeli, tekli öğretimde ise; mümkünse öğle arası, bunun mümkün olmaması halinde müzik, din-kültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer branş öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda yararlandırılarak eğitim-öğretimin aksatılmadan öğretmen-yönetim işbirliği içinde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, konuya gereken özenin gösterilerek, ilgi (a) Kanunun ruhuna uygun bir şekilde hiçbir taraf mağdur edilmeden bu işlemin sürdürülmesi konusunda süt izni kullanan öğretmenlerimiz ile okul yöneticilerimizin gerekli hassasiyeti karşılıklı olarak göstermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Remzi KAYA
Bakana.
Genel Müdür

Bu Habere Tepkiniz