1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

10 Şubat 2005 08:06
+Aa- Yazdır

10.02.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

19/02/2005 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik işlenmiştir.

Sağlık Bakanlığından

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
Madde 1
- Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kurum tabipliklerinin açılmalarına, hizmet ve personel standartlarının belirlenmesine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Tebliğ; Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, Sayıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Ancak;

a) Cezaevi, yurt ve benzeri kurumların sunduğu hizmetin tamamlayıcısı olarak görev yapan sağlık personeli,

b) Kurumlarca yapılacak idari iş ve işlemlere esas teşkil etmek üzere raporlama hizmeti veren sağlık personeli bu Tebliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
Madde 3
- Bu Tebliğ; 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kanun: 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanunu,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşu: Bu Tebliğ kapsamına giren kurum ve kuruluşlarını,

e) Kurum Tabipliği: Kamu kurum ve kuruluşlarında kurum personeline yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak ayaktan teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği, hizmet kapasitesi bu Tebliğ ile belirlenen birimleri,

ifade eder.

Temel ilkeler
Madde 5 -
Bu Tebliğ;

a) Sağlık hizmetlerinin tek elden planlanması, sağlık politikalarının ülke genelinde aynı şekilde uygulanması ile kurumsal farklılıkların ortadan kaldırılması, hizmet gerekleri de dikkate alınarak hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik personelin ve kaynakların adil ve dengeli dağılımının sağlanması, işgücü ve kaynak israfının önlenmesi,

b) Sağlık hizmetlerinin sunumunda standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla tıbbi cihaz temininde ortak yöntemlerin kullanılması, kaynak kullanımının rasyonel hale getirilebilmesi ve kurum ve kuruluşlara ait binalar ve donanımının daha verimli kullanılması,

c) Kurum tabipliklerince verilen sağlık hizmetlerinin istenilen düzeyde sunulması,

ilkelerini temel alır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Tabipliklerinin Standartları

Personel standardı
Madde 6 ? (Değişik: 19/02/2005 tarihli R.G.)
Kurum tabipliklerinde, hangi statüde olursa olsun aynı yerleşim yerinde;

a) Hizmetten yararlanacak personel sayısı:

500'e kadar ise bir tabip, bir hemşire, ilave her 1000 personele kadar bir tabip, bir hemşire eklenir.

b) Hizmetten yararlanacak personel sayısı:

1000'e kadar ise bir diş tabibi (her bir diş tabibi için bir diş üniti olması kaydıyla), ilave her 2000 personele kadar bir diş tabibi eklenir.

c) Laboratuvar hizmetleri için ise en fazla iki laboratuvar teknisyeni,

istihdam edilebilir.

Verimli ve maliyet etkili sağlık hizmeti sunulması için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda çalışan personel sayısı da göz önüne alınarak ortak kurum tabipliği oluşturulabilir."

Laboratuvar hizmetleri standardı

Madde 7 - Kurum tabipliklerinde sadece kendi personeline yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tetkiki isteyen hekimin sorumluluğunda aşağıda belirtilen temel laboratuvar tetkikleri gerçekleştirilebilir. Bu tetkikler; tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, periferik yayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikroskopisi, gebelik testi, tek kullanımlık, teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tetkiklerdir. Yapılan bütün tetkikler ile ilgili bilginin laboratuvar kayıt defterine işlenmesi zorunludur.

Tıbbi demirbaş standardı

Madde 8 - Kurum tabipliklerinde aşağıda belirtilen tıbbi demirbaşlar bulunur:

a) Steteskop

b) Tansiyon Aleti

c) Otoskop

d) Oftalmoskop

e) Termometre

f) Dil basacağı (disposabl)

g) Işık kaynağı

h) Pansuman seti

ı) Muayene masası

i) Tartı (bebek boy, çocuk ve erişkin boy)

j) Boy ölçer (bebek boy, çocuk ve erişkin boy)

k) Refleks çekici

l) Hava yolu (S-tüp, laringoskop, pediatrik ve erişkin entübasyon tüpü)

m) Ambu (erişkin ve çocuk için)

n) Oksijen tüpü

o) Seyyar lamba

ö) Buzdolabı

p) Paravan

r) İlaç ve malzeme dolabı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Tabipliklerinin Çalışma Usül ve Esasları

Bildirim;

Madde 9 ? Bu Tebliğin uygulanmasında; Başbakanlık ve bakanlıkların merkez teşkilatlarında faaliyet gösteren kurum tabiplikleri için Bakanlığa, bunun dışındaki kamu kurum ve kuruluşları Müdürlüğe bildirimde bulunulur. Kurum tabipliklerindeki her türlü personel değişiklikleri Bakanlık/Müdürlüğe bildirilir.

Sorumlu kurum tabibi
Madde 10
- Kurum tabibi veya birden fazla tabip varsa tabiplerden biri aynı zamanda kurum sorumlu tabipliği görevini de yürütür.

Sorumlu kurum tabibinin görevleri aşağıda belirtilmektedir;

a) Kurum tabipliğini tıbbi, idari ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütmek ve denetlemek,

b) Kurum tabipliğinin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek.

c) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,

d) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken tedbirleri almak,

e) Sağlıkla ilgili ulusal veya mahalli uygulanan kampanya, tanıtım ve uygulamaları takip etmek ve uygulamak, kurumlar arası işbirliği ve organizasyonlara katılmak, kurum imkanları ile bu çalışmaları desteklemek,

f) Kurum tabipliğinin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak, kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,

g) Kurum çalışanlarına sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

Kurum tabipleri
Madde 11
- Kurum tabipliğinde çalışan hekimler;

a) Danışman hekimlik hizmetlerinden,

b) Başvuran hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden,

c) Yapılan işlemlerin hasta protokol kayıt defterine işlenmesinden,

d) Kurum tabipliğinin işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları sorumlu kurum tabibine bildirmekten,

sorumludurlar.

Diğer sağlık personeli
Madde 12 ?
Kurumda çalışan diğer sağlık personeli, hizmetlerini ilgili mevzuatı ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Kurum tabipliği aylık bildirim formu

Madde 13 - Kurum tabiplikleri aylık çalışmalarını, Ek?1 de belirtilen aylık bildirim formunu doldurarak takip eden ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Bakanlık/Müdürlüğe gönderir.

Bulaşıcı hastalıklar bilgi formu
Madde 14
- Kurum tabiplikleri, belirlediği bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları, Ek?2 deki formu doldurarak takip eden ayın ilk 10 (on) günü içerisinde bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi yönergesine göre Bakanlık/Müdürlüğe gönderir.

Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin kapsamında olan ve Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan kurum tabiplikleri bu Tebliğde öngörülen hususlara iki ay içerisinde uygunluklarını sağlar ve Bakanlık / Müdürlüğe bir yazı ile bildirir. Kurum tabipliğinde çalışmakta olan standart fazlası personel gönüllülük esasına göre, gönüllü personel çıkmadığı takdirde kurumun teklifi doğrultusunda aynı yerleşim yerindeki Bakanlık kadrolarına atanır.

Kurum tabipliklerinde halen görev yapan uzman tabiplere, talepleri halinde, bu maddenin uygulanması yönünden pratisyen tabipler ile ilgili standartlar müştereken uygulanır.

Yürürlük

Madde 15 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1

KURUM TABİPLİĞİ AYLIK BİLDİRİM FORMU

GÖNDEREN KURULUŞUN

ADI :

ADRESİ :

AİT OLDUĞU AY/YIL :

Yapılan Toplam Poliklinik Muayene Sayısı

Sevk Edilen Hasta Sayısı

Acil Müdahale Sayısı

Tespit Edilen Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Sayısı

Çalışan Hekim Sayısı

Çalışan Diş Hekimi Sayısı

Çalışan Laboratuvar Teknisyeni Sayısı

Çalışan Hemşire Sayısı

?../ ?.. / ??.

Sorumlu Kurum Tabibi

Kaşe-İmza

EK-2

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik
07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam