Doğum yapan öğretmen, öğretim yılına hazırlık ödeneği.... Ve, Eylül ayında çalışıp, Ekim ayında ücretsiz izne ayrılmak

2011 yılında yapılan düzenleme doğum izinleri arttırılmıştır. Arttırılan doğum izinlerinde uygulamaların nasıl olacağı ise Devlet Personel Başkanlığınca, 2 Nolu Kamu Personel Tebliğinde açıklanmıştır. Diğer taraftan eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği Eylül ayında verilmektedir. 2011 yılı bütçe kanununda yer alan hüküm gereğince, bu aydan sonra göreve başlayanlara ise azalan oranda ödeme yapılmaktadır. Doğum yapan bayan öğretmen ziyaretçilerimiz, Eylül ayında görevleri başında olmaları ancak Ekim ayından itibaren aylıksız izin kullanmaları halinde, öğretim yılına hazırlık ödeneği alıp alamayacağını sormakta olup, bu soruya cevabımız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2011 00:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORU

Ben öğretmenim...2012 yılı Ocak ayında doğum yapacağım...Doğum sonrası 13 haftalık doğum iznimi kullandıktan sonra Haziran gibi işe başlamayı, 2012 yılının Eylül ayında da ücretsiz izne ayrılmayı düşünüyorum.Torba yasa ile bu mümkün müdür? Yani yasal izin süresinin bitiminden sonra değil de birkaç ay çalışıp daha sonra izne çıkmak istiyorum. Diğer bir sorum da 2012 eylül ayında da çalışırsam ekim ayı başında izne çıkarsam eğitim ödeneğini alabilir miyim?

CEVAP

DOĞUM YAPAN MEMURA VERİLEN İZİNLER

Kadın memura doğum için izin verilmesini öngören 657 sayılı Kanunun maddeleri şu şekildedir:

Madde 104-A
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Madde 108-B
Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Bu maddelere göre

1- Doğum yapan memura verilen ücretli izin 8 haftadır. Ancak tabip raporu ile doğum öncesi son 3 haftaya kadar çalışmış ise, çalışılan 5 hafta doğum sonrasına aktarılmakta, bu halde doğumdan sonra 13 hafta ücretli izin alınabilmektedir.

2- Doğum yapan memura verilen aylıksız izin, doğum sonrası kullanılan ücretli izin süresinin bitiminden itibaren başlamaktadır. 2 sayılı Kamu Personel Tebliğine göre, sizin için bu süre eğer 13 haftalık ücretli izin kullanırsanız, 13 haftadan sonra başlayacaktır. Örneğin eğer 13 haftalık izin 15 Haziran'da biterse, bu tarihten itibaren yirmidört ay aylıksız izin kullanabilirsiniz.

3- Yine 2 nolu Kamu Personel Tebliğine göre, 24 aylıklık ücretsiz izni 15 Haziran'dan alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Göreve başlayıp, bir kaç ay sonra alma hakkınız bulunmaktadır. Ancak yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak, örneğin 15 Ekim'de izin alırsanız, 4 ay geçmiş olacağı için bu tarihten itibaren alabileceğiniz maksimum izin süresi 18 ay olacaktır.

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesinde; ?Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.? hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün detayları ve nasıl uygulanacağı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer almaktadır. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ?VI. Diğer Ödemeler? başlıklı bölümünün 6. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

?657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 570 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.?

Bu düzenleme, her yıl yeniden belirlenmektedir. 2012 yılında farklı bir hüküm getirilebilir. Bu nedenle net bir değerlendirme yapabilmek için, 2012 yılı bütçe kanunu hükmüne beklemek uygun olacaktır.

Yukarıda yer alan her iki hükme göre,

1- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretim yılının başladığı ay olan Eylül ayında ödenmektedir. Eylül'den sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i oranında, Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında, öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmektedir.

2- Mevcut hükümlere göre, Eylül ayında, görevinin başında olan öğretmene, hazırlık ödeneği tam olarak verilmektedir. Ancak bu ödenek 1 yıl boyunca ortaya çıkacak ihtiyaçları görmek amacıyla verilmektedir. Amaçsal yorum içeren Sayıştay kararı bu yöndedir. Zaten bütçe kanunundaki azalan miktardaki ödemelerde, bu amaca matuftur. Dolasyıyla, Ekim ayında aylıksız izin almanız halinde, net olarak bu ödenek sizden geri alınmaz diyemiyoruz. Buradaki takdir hakkı il milli eğitim müdürlüğündedir. Net bir hüküm olmadığı için, uygulama birliği bulunmamaktadır. İl milli eğitim müdürlüğü sizden kalan miktarı hiç istemeyebileceği gibi, kalan miktarları da isteyebilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber