1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temmuz 2005 KPSS Kılavuzunun Tam Metni

2005 yılı KPSS sınavı Temmuz ayında yapılacak. Bu sınav sadece öğretmenlere ve A Grubu kadrolarına yöneliktir. Sınava sadece lisans mezunları başvurabilecektir. Ancak, ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sınav kitapçığını satabilmek için kılavuzu internet ortamından yayımlamamıştır. Memurlar.net olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınav kılavuzunun tam metnini internet sayfasına uyumlu olarak ilk kez yayımlıyoruz.
13 Mayıs 2005 13:07
Yazdır

Kılavuzun öğretmenlere ilişkin bölümü için tıklayınız.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2005 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2005-KPSS olarak anılacaktır.

2005-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.3 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar, Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsızgenel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine
atanacaklar içindir.

 

1.4 Yukarıda tanımlandığı gibi, A Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. Bu sınavın sonuçları, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır.

1.5 2005-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2005-KPSS'ye girmemeleri gerekir.

1.6 2003-KPSS A Grubu sonuçları 14 Kasım 2005 tarihine kadar ve 2004-KPSS sonuçları da 09 Temmuz 2006 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Bu sınavlara girmiş olan adaylar puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2005-KPSS'ye girebilirler.

13 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 2003-KPSS Öğretmenlik Sınavının sonuçlarının geçerlilik süresi 12 Temmuz 2005 tarihinde sona ermektedir. Öğretmen kadrolarına atanmakisteyenadaylar2003-KPSS'yegirmiş fakat2004-KPSS'yegirmemişlerse2005-KPSSVegirmek zorundadırlar.

1.7 2005-KPSS sadece lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek adaylar için bu kılavuzda gösterilen alanlarda (Tablo-l)yapılacaktır.

1.8 Adayların.Yönetmeliğin AGrubuolaraktanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına geçerli olan bir KPSS puanı ile başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

1.9 2005-KPSS sonuçları da kullanılmak suretiyle hangi kurum ve kuruluşların A Grubu Kadrolar için giriş sınavı yapacağı veya bu sonuçlarla boş kadrolarına personel atayacağı henüz kesinleşmiş değildir. Her kurum ve kuruluşun atama yapacağı kadroları için kendi mevzuatı uyarınca farklı koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar, genellikle öğrenim alanı, puan türü, yabancı dil, yaş ve askerlik ile ilgilidir.

Bu kılavuzda, Tablo-2'de A Grubu Kadrolara 2005 yılında eleman almayı planlayan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları, koşulları ve puan türleri gibi bazı bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler, 2005-KPSS'ye başvurmaları sırasında adaylara yardımcı olmak amacıyla kılavuza konulmuştur.
Öğretmen kadroları için ayrıca giriş sınavı yapılmayacak, atamalarda sadece ilgili KPSS puanı kullanılacaktır. 2005 yılı içinde atama yapılması planlanan Milli Eğitim BakanlığınajBit öğretmen kadroları bu kılavuzda Tablo-3'te gösterilmiştir.

1.10 Bu kılavuzda Tablo-2'de yer alan kamu kurum ve kuruluşları, 2005 ve 2006yıllarında bu tabloda gösterilen A Grubu Kadrolara personel almayabilirler. Tablo-2'de yer almayan kamu kurum ve kuruluşları da 2005 ve 2006 yıllarında A Grubu Kadrolara personel almaya karar verebilirler. Tablo-2, adaylara sadece genel bir bilgi sağlama amacını gütmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları bu kılavuzda yer almakla herhangi bir sorumluluk altına girmiş değildirler.

1.11 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi mevzuatları çerçevesinde yapacakları personel al im ilanlarında, geçerliliği devam eden o kuruma ait puan türünün ya da kullanacakları puan türünün yer aldığı tüm KPSS'lere girmiş adayların başvurmalarına olanak sağlamaları gerekmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını gözönünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarakgiriş sınavlarını kendileri yapacaklarve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.12 Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolariçin, 2005-KPSS'den sonra ayrı birgiriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.
1.13 2005-KPSS Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmekzorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazarsabah ve Pazaröğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'ü incelemeleri yararlarına olacaktır.

1.14 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

1.15 2005-KPSS sonuçları sınavtarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.

1.16 2005-KPSS, 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde dört oturumda, Türkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.17 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktestler uygulanacak, cevaplar cevap kağıtlarına işaretlenecek, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavın oturumları ile ilgili bilgiler bu kılavuzun "3. SINAV" başlıklı bölümünde verilmektedir.

1.18 Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına 2005-KPSS Sonuç Belgesi veya geçerliliği bulunan diğer bir KPSS Sonuç Belgesi ile başvuracaklardır (Bk. 1.6).

1.19 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, cevapkağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması (Bk. 3.4 ve 3.6)
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.20 Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı yarıda bırakan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ya da aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan kılavuz ve başvurma belgesi ile sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.21 2005-KPSS'ye başvuranlariçin katılacakları her oturum ayrı olmak üzere Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler ile 2005-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) Sonuç Belgesi eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka, bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe örneği"ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,50 YTL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun eklenmesi gerekir. Adaylar yazdıkları dilekçeyi PTT kanalıyla "ÖSYM-SHB Müdürlüğü"ne gönderebilirler veya şahsen "Karyağdı Sokak No:28 Aşağıayrancı/ Ankara" adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna verebilirler.

Sınava mr hafta kalıncaya kadar Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile ilgili Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur; daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az birsüre kaldığında Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir.
Dilekçe ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi isteyen adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre harekeletmeleri yararlarına olacaktır.
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM'ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir.

1.22 Sınavsonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, Sınav Sonuç Belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.23 Engelli adayların memur kadrolarına atanmaları ile ilgili mevzuat tamamen ayrı olduğu için, engelli adaylara 2005-KPSS sonuçları ile ilgili atamalarda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktır. Ancak engelli adaylar diğer adaylar için belirlenmiş koşullarda sınava girmek istiyorlarsa 2005-KPSS'ye başvurabileceklerdir.
Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemekzorundadırlar. Bu adaylar Cumartesi sabah oturumunun Yabancı Dil Bölümüne de gireceklerse, Başvurma Belgesine ekleyecekleri dilekçede Almanca. Fransızca ve İngilizce testlerinden hangisini alacaklarını açıkça yazacaklardır. Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylariçin okuyucu/ işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Görme engelli adaylardışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylargibi yapılacaktır.

1.24 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.25 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınavsonuçlarındandoğan hakları iptal edilecektir.

1.26 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksekpuan almak memurolarakatanma hakkı doğurmaz.

2. BAŞVURMA
2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

2005-KPSS'ye uyruklarından biri T.C. veya KKTC olan adaylar girebilir. Ayrıca, Türk soylu yabancı uyruklu adaylar da 2527 sayılı "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun" ve bu Kanunun 8. maddesine göre BakanlarKurulunca çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca 2005-KPSS'ye girebileceklerdir. Bu adayların kamu görevlerine atanabilmeleri için sözü edilen Kanun ve Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmaları ve çalışma izni almışolmaları gerekir.Bu nitelikler ve izne ilişkin belgeler başvurulan kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilecektir.
2005-KPSS'ye girebilmek için lisans programlarından mezun olmak veya mezun olabilecekdurumda bulunmak zorunludur.
Yönetmeliğin AGrubu olarak tanımladığı kadrolar veya öğretmen kadroları için bir KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurulan tarihte mezun durumda bulunma şartı arandığından, henüz bir yükseköğretim kurumunu bitirmemiş olan adayların 2005-KPSS'ye başvururken bu koşulu göz önünde tutmaları gerekir.
Yukarıdaki koşulları karşılamadığı tespit edilen adaylar, 2005-KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için 2005-KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtilecek koşulları taşımaları gerekir.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ
2005-KPSS'ye girmek isteyen adaylar, 2005-KPSS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve soru örneklerini içeren kitapçıktan oluşan başvuru evrakını, 4,00 YTL karşılığında 11 Mayıs 2005 -18 Mayıs 2005 tarihleri arasında ÖSYM'nin ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin açacağı başvuru bürolarından alacaklardır. Adaylar, başvurma belgesini bu kılavuzda belirtilen kurallara göre dolduracaklar, sınav ücretinin yatırılması için bu kılavuzun arka kapağının içyüzünde adı bulunan bankaların herhangi birine giderek sınavın adını, T.C. Kimlik Numaralarını ve ad-soyadlarını banka yetkilisine söyleyecekler, sadece Cumartesi sabah oturumuna gireceklerse 35,00 YTL'yi, Cumartesi sabah oturumuna girdikten sonra diğer oturumlardan en az birine de gireceklerse 45,00 YTL'yi bankaya yatırarak karşılığında iki nüsha banka dekontunu alacaklar, banka dekontunun bir nüshası ile başvurma belgesini 18 Mayıs 2005 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, başvuru evrakını aldıkları başvuru bürolarına teslim edeceklerdir. Sınav ücretinin bankaya yatırılması içinadaylarınT.C.Kimlik Numaralarını banka şubesi yetkililerine vermesi zorunludur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar ile 2527 sayılı Kanun kapsamına giren adayların banka dekontuna 2005-KPSS Başvurma BjılgesindeT.C. Kimlik Numarası alanınayazmışoldukları numarayı yazdırmaları gereklidir (Bk.2.3.1.1 T.C. Kimlik Numarası).
Sınav ücretleri kesinlikle ATM, internet veya diğer bir havale yoluyla gönderilmeyecektir.

2.3 BAŞVURMA BELGESİNİN DOLDURULMASI
Başvurma Belgesi; Aday Bilgi Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişinden oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak, siyah bir kurşunkalemle, diğer kısımları ise dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulacaktır.
Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu ve Kayıt Kartı kısımlarına adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi gibi kimlikle ilgili bilgiler yazılırken nüfus cüzdanındaki kayıtlara uyulması gerekir.

2.3.1 ADAY BİLGİ FORMU
Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı ÖSYM'de optik okuyucularla okunacaktır. Bu nedenle bu kısmın yumuşak, siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir.

Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem bulunmaktadır. Birinci işlem istenen bilgilerin ilgili alanın başındaki kutulara yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Kodlama sırasında, kutulara yazılan harf veya rakamların bu kutuların altında birer sütun halinde sıralanmış olan yuvarlakların içinde bulunmasına ve bu yuvarlakların kurşunkalemledışarıya taşırılmadan karalanmasına özen gösterilmeli, her sütunda sadece bir yuvarlağın karalanmış olmasına dikkat edilmelidir. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini kayıtlara aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgiişlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için gereklidir. Yapılan kodlama yanlışlarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya aittir.
Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmında kodlama yapılacak 20 bilgi alanı bulunmaktadır. Her alanın başında sıra numarası ile o alana yazılması ve kodlanması istenen bilgilerin ne olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalaraşağıda sırasıyla ve aynı başlıklarkullanılarakverilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI
T.C. Kimlik Numaranızı Aday Bilgi Formundaki "1. T.C. KİMLİK NUMARASI" alanına yazınız ve bu rakamları alttaki yuvarlakları doldurmak suretiyle kodlayınız. T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlamayan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların sınavla ilgili ÖSYM ile yapacakları tüm yazışmalarda bu numara kullanılacağından T.C. Kimlik Numarasının Aday Bilgi Formunda doğru olarakyazılıp kodlanması büyük önem taşımaktadır.
Nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği'nden veya http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını öğrenebileceklerdir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine Başvurma Belgesindeki Belge Numarasını kullanacaklardır. Bu numara Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmının sağ üst köşesinde, Belge Numarası alanında bulunmaktadır ve 10 basamaklıdır. KKTC uyruklu adaylar, önüne O (sıfır) koymak suretiyle 11 basamaklı hale getirecekleri bu numarayı T.C. Kimlik Numarası alanına yazıp kodlayacaklardır. 2527 sayılı Kanun kapsamına giren adaylarda bu alanın doldurulmasında KKTC uyruklu adaylar gibi hareket edeceklerdir.

2. CİNSİYET
Bu alanda cinsiyeti belirten seçenek işaretlenecektir.

3. UYRUK
Bu alanda T.C. uyruklular ve uyruğundan biri T.C. olan (diğeri KKTC olanlar hariç) çift uyruklular, "1" seçeneğini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan (diğeri T.C. olanlar hariç) çift uyruklular "2" seçeneğini; uyruğundan biri T.C., diğeri KKTC olanlar "3" seçeneğini; 2527sayılı Kanun kapsamına girenler "4" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

4. ÖĞRENİM DURUMU
Bu alanda öğrenim durumunu belirten aşağıdaki seçeneklerden biri işaretlenecektir.
1. Lisans (Dört veya daha f azla yıllık yükseköğretim programları)
2. Yüksek Lisans (Master)
3. Doktora
Lisans programlarından (dört veya daha fazla yıllık programlardan) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar'T' seçeneğini, yükseklisansyapmışolanlar"2" seçeneğini ve doktorasını bitirmiş olanlar "3" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

5. YABANCI DİL TESTİ ALACAK MISINIZ?
Adaylar, Cumartesi sabah oturumunda uygulanacak olan Yabancı Dil Testini alıpalmayacaklarını bu alanda ilgili yuvarlağı karalamak suretiyle belirteceklerdir. Bu alana hiçbir işaretleme yapmayan adaylara Yabancı Dil Testi verilmeyecektir.

6. ADI
Adaylar, adlarını ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle yazacaklardır. Birden fazla adı olanlar kelime aralarında birer kutuyu boş bırakmayı unutmamalıdır. Ancak, iki ya da üç kelimeden oluşan adları uzunluğundan dolayı burada ayrılmış olan 14 kutuya tam olarak sığmayan adaylar, nüfus cüzdanındaki sıraya göre önce birinci adlarını tam olarak yazacaklar, sonra arada birer kutu boş bırakarak ikinci ve varsa üçüncü adlarınınyalnızca baş harflerini yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.

7. SOYADA
Adaylar, ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle soyadlarını yazacaklardır. Bu alanda 16 harflik yer ayrılmıştır. Soyadı 16 harften fazla olan adayların buraya ilk 16 harfi yazmaları yeterlidir. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.
8. BABAADI
Adaylar, ilk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle babalarının adını, nüfus cüzdanlarmdaki kaydı esas alarak buraya yazıp kodlayacaklardır. Baba adı uzun ise ayrılan alana sığacak kadarının yazılıp kodlanması yeterlidir.
9. DOĞUM TARİHİ
Adayların doğum tarihlerinin gün, ay ve yılını yazmaları için ikişer kutu ayrılmıştır. "GÜN" için ayrılan kutulara doğduğu günün ayın kaçıncı günü olduğu, "AY" için ayrılan kutulara doğduğu ayın yılın kaçıncı ayı olduğu, "YIL" için ayrılan kutulara da doğduğu yılın son iki rakamı yazılacaktır. Örneğin, 18 Ağustos 1980 tarihinde doğan bir aday sırasıyla 18 08 80 yazacak ve kodlayacaktır. Doğum tarihi için yazılan rakamların nüfus cüzdanındaki kayıtlara uygun olması
gerekmektedir. Ancak doğum tarihinin ay ve günü belli değilse, ay ve gün için ayrılan yerler boş bırakılacaktır.
10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE
Adaylar nüfus cüzdanlarındaki kaydı esas alarak nüfusa kayıtlı oldukları ilçenin kodunuTablo-6'dan bularakbu alana yazıp kodlayacaklardır. Nüfus cüzdanlarında nüfusa kayıtlı olunan ilçe alanında hiçbir bilgi yoksa ilgili ilin "Merkez" kodunu Tablo-6'dan bularakbu alanayazıpkodlayacaklardır.
11. ASKERLİK DURUMU
Erkekadaylar"11 ASKERÜKDURUMU"alanındakendilerine
uygun olan seçeneklerden birini işaretleyeceklerdir. Kadın adaylarbu alanı boşbırakacaktır.Bu alan, başvurma belgesinde sadece bilgi toplama amacıyla yer almıştır.
12. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
2005-KPSS'nin yapılacağı sınav merkezleri ve kodları aşağıdaki, "2005-KPSS Sınav Merkezleri ve Kodlan"
listesinde gösterilmiştir. Bu listeyi inceleyerek 2005-KPSS'ye girmek istediğiniz merkezi belirleyiniz ve ilgili alana yazarak kodlayınız. Sınava girmek istediği merkezi kodlamayan veya hatalı kodlayan adaylar herhangi birsınavmerkezine atanırlar. Sınav merkezlerinin kapasiteleri dolmuşsa ÖSYM yeni sınav merkezleri açmaya ve adaylardan bir kısmını bu merkezlere atamaya yetkilidir.
Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih ettiğiniz sınav merkezini doğru kodlayıp kodlamadığımzı kontrol ediniz.

2005-KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

Kodu KPSS S ı nav Merkezi Kodu KPSS Sınav Merkezi Kodu KPSS Sınav Merkezi
010 ? Adana 300 ? Hakkari 550 ? Samsun
020 ? Ad ı yaman 310 ? Hatay - Antakya 560 ? Siirt
030 ? Afyonkarahisar 320 ? İ sparta 570 ? Sinop
040 ? A ğ r ı 330 ? Mersin 580 ? Sivas
050 ? Amasya 341 ? istanbul - Kad ı k ö y 590 ? Tekirda ğ
060 ? Ankara 342 ? İ stanbul - Ü sk ü dar 600 ? Tokat
070 ? Antalya 343 ? İ stanbul - Beyo ğ lu 610 ? Trabzon
080 ? Artvin 344 ? İ stanbul - Beyaz ı t 620 ? Tunceli
090 ? Ayd ı n 345 ? İ stanbul - Avc ı lar 630 ? Ş anl ı urfa
100 ? Bal ı kesir 350 ? İ zmir 640 ? U ş ak
110 ? Bilecik 360 ? Kars 650 ? Van
120 ? Bing ö l 370 ? Kastamonu 660 ? Yozgat
130 ? Bitlis 380 ? Kayseri 670 ? Zonguldak
140 ? Bolu 390 ? K ı rklareli 680 ? Aksaray
150 ? Burdur 400 ? K ı r ş ehir 690 ? Bayburt
160 ? Bursa 410 ? Kocaeli - İ zmit 700 ? Karaman
170 ? Ç anakkale 420 ? Konya 710 ? K ı r ı kkale
180 ? Ç ank ı r ı 430 ? K ü tahya 720 ? Batman
190 ? Ç orum 440 ? Malatya 73# ? - Şı rnak
200 ? Denizli 450 ? Manisa 740 ? Bart ı n
210 ? Diyarbak ı r 460 ? Kahramanmara ş 750 ? Ardahan
220 ? Edirne 470 ? Mardin 760 ? İğ d ı r
230 ? Elaz ığ 480 ? Mu ğ la 770 ? Yalova
240 ? Erzincan 490 - ? Mu ş 780 ? Karab ü k
250 ? Erzurum 500 ? Nev ş ehir 790 ? Kilis
260 ? Eski ş ehir 510 ? Ni ğ de 800 ? Osmaniye
270 ? Gaziantep 520 ? Ordu 810 ? D ü zce
280 ? Giresun 530 ? Rize 900 ? Lefko ş a
290 ? G ü m üş hane 540 ? Sakarya -Adapazar ı  

13. CUMARTESİ SABAH OTURUMUNA EK OLARAK KATILMAK İSTEDİĞİNİZ OTURUMLAR
2005-KPSS 02-03 Temmuz2005 tarihlerinde Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır (Bk.3.1 ve 3.2). Tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve sınavın birinci kısmı olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Adayların, Cumartesi sabah oturumundaki Yabancı Dil Testini almaları ve Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlara girmeleri isteğe tabidir. Adaylar, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü yapılacak sı nav oturumları na katılmayacaklarsa, Başvurma Belgesinin 13. alanını boş bırakacaklardır. Adaylar, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü yapılacak sınav oturumlarına da katılmak istiyorlarsa bu oturumlardan hangilerine katılacaklarını, bu alanda ilgili yuvarlağı/yuvarlakları karalamak suretiyle belirteceklerdir. Görüldüğü gibi, bu alanda isteğe bağlı olarak birden fazla seçenek işaretlenebilecektir. AGrubu Kadrolara atanmak isteyen adaylar 2005-KPSS puan türlerini (Tablo-2) göz önünde tutarak Pazar günü sabah veya öğleden sonraki oturumlardan hangisine gireceklerine veya her ikisine de gireceklerine veya her ikisine de girmeyeceklerine kendileri karar vereceklerdir. Hem Pazar sabah hem de Pazar öğleden sonraki oturumlara girmek isteyen adayların kendilerine uyan "Pazar sabah" ve "Pazar öğledensonra" seçeneklerinin ikisini de işaretlemeleri gerekir, öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adaylar, Cumartesi öğleden sonraki oturuma girmekzorundadıriar, bu nedenle bu adayların "Cumartesi öğleden sonra" seçeneğini mutlaka işaretlemeleri gereklidir.
Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklardır. Birden fazla oturuma girilecekse sınav ücreti farklı olacağından, sınava girilecek oturum mutlaka doğru olarak işaretlenmelidir.

Adayların, 2005-KPSS'niş hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzun "3.2 SINAVDA UYGULANACAKTESTLER" bölümü ile Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'ü dikkatle incelemeleri ve hangi türdeki puanlarının hesaplanmasını istiyorlarsa bunları önceden saptayarak bu puanlar için sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra oturum değişikliği yapılması mümkün değildir.

14. MEZUN OLUN AN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE
Adaylar, lisans eğitimi gördükleri veya görmekte oldukları üniversitenin kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve bu alana yazarak kodlayacaklardır.

15. MEZUN OLUN AN/OLUNACAK PROGRAM
Adaylar, lisans eğitimi gördükleri veya görmekte oldukları programın kodunu Tablo-5'ten bulacaklar ve bu alana yazarak kodlayacaklardır. Lisansüstü öğrenim görmüş adaylar bu alana mezun oldukları lisans programının kodunu yazıp kodlayacaklardır.
Tablo-5'teki yükseköğretim programlarının adları siz mezun olduktan sonra değişmiş olabilir. Eğer mezun olduğunuz programın adını bu tabloda bulamıyorsanız, bu programın yeni adını ilgili tablodan bularak yazıp kodlamanız gerekir. Bu alana mezun olduğunuz/ olacağınız program ile ilgili bir kodun yazılmış olması zorunludur.

16. MEZUNİYETYILI
Bir lisans programını bitirmiş olan adaylar, yukarıda 15. alanda yazmışvekodlamış oldukları lisans programından mezun oldukları yılı bu alana yazıp kodlayacaklardır. Halen bir lisans programını bitirmemiş olan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

SÜREKLİ ADRES
Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki alanlar sürekli adresinyazılıp kodlanması için ayrılmıştır. Sınava Giriş
ve Kimlik Belgesi ile Sınav Sonuç Belgeleri bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. Bu alana yazılan adres ile Kayıt Kartına yazılan adres aynı olmalıdır.
17. ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2
Adresin yazılarak kodlanması için her biri 23 kutuluk iki alan ayrılmıştır. Adres bu alanlara, her kutuya bir harf gelecek şekilde ve kelimeler arasında bir boşluk bırakılarak yazılacaktır. Adres Satırı-1'e son olarak yazılan kelime veya numara bu satırda kalan kutulara tam olarak sığmıyorsa, kelime veya numaranın tümü Adres Satırı-2'nin ilk kutusundan başlayarak yazılacaktır. Bir başka deyişle Adres Satırı-1 ile Adres Satırı-2 arasında kelime ve numara bölünmeyecektir. Adres, ayrılan alanlara sığmıyorsa anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doğru yazıldığı takdirde apartman adını yazmak gereksizdir. Bu alana semt, ilçe veya il adı yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylar semt ve oturulan şehir adını da bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.
18. SEMT/İLÇE
12 kutudan oluşan bu alana yazışma adresinde bulunan semt veya ilçe adı yazılacaktır. Adreste semt veya ilçe adı kullanılmıyorsa (yalnız il adı yeterli ise) bu alan boş bırakılacaktır. Adresteki il adı "19. ADRES İL TRAFİK KODU" alanına kodlanacağı için bu alana il yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylar ülke adını da bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.
19. ADRES İL TRAFİK KODU
Bu alana adreste geçen ilin trafik kodu yazılarak kodlanacaktır. Adresiniz yurtdışında ise il kodu yerine aşağıdaki kodlardan uygun olanını yazıp kodlayınız.
90 KKTC
91 Yurtdışı

20. POSTA KODU
Sürekli adrese verilen posta kodu PTT dağıtıcısından veya 119 numaralı telefondan öğrenilerek bu alana yazılacak ve kodlanacaktır.
2.3.2 KAYIT KARTI
Başvurma Belgesinin bu kısmında ayrılan yerlere, adı, soyadı ve istenen diğer bilgiler, dolmakalem veya tükenmez kalemle ve büyük harflerle, okunakl ı bir şekilde yazılacaktır.
Kayıt Kartı üzerine birfotoğraf yapıştırılacaktır. Bu karta yapıştırılacakfotoğrafla ilgili olarak aşağıdaki noktaların göz önünde tutulması gerekir:
a) Cepheden, başı açık, son altı ay içinde çekilmiş, kolayca tanınmayı sağlayacak, net bir fotoğraf olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamasına dikkal edilmelidir. Salon başkanı adayın fotoğrafındar yararlanarak kimliğini belirlemekte güçlük çektiğ takdirde adayı sınava almayabilir.
b) Numaralı bile olsa camları renkli gözlükle çekilmiş fotoğraflar kesinlikle kullanılmamalıdır. Gözlük camı renkli ise gözlüksüz resim çektirilmelidir.
c) Kayıt Kartına başı örtülü ve yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
d) Fotoğraf mümkünse bir katı sıyrılarak inceltilmeli, yapıştırılacak alandaki çerçeve büyüklüğünde kesilmeli, kaliteli bir yapıştırıcı kullanılarak, iyi ve temiz birşekildeyapıştırılmalıdır. Yapıştırıcı fotoğrafın dışına taşımamalıdır. İyi yapıştırmayan veya belgeleri kirleten bir yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
e) Fotokopi, bilgisayar ve benzeri yollarla çoğaltılmış fotoğrafyapıştırılmamalıdır.
f) Fotoğraflarbilgisayarortamına aktarılacağından, çok koyu ve arkadan ışık verilerek çekilen fotoğraflardan kaçınılmalı; renkli fotoğraflarda arka zeminin koyu renk, özellikle siyah ve kırmızı olmamasına, mümkünse fon renginin beyaz veya sarı olmasına dikkat edilmelidir.
g) Fotoğrafların yapıştırıldıktan sonra düşlemesi için fotoğrafı alt kısmından (yüzü kapatmayacak biçimde) şeffaf selobant ile bantlayarakönlemalınmalı, olasılık az bile olsa herhangi bir nedenden dolayı fotoğrafın düşmesi halinde kime ait olduğunu belirlemek için yapıştırılmadan önce fotoğrafın arka yüzüne T.C. KimlikNumarası, ad ve soyadı fotoğraf zedelenmeden yazılmalıdır.
Kayıt Kartının T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi ve cinsiyeti alanları dolmakalem veya tükenmez kalemle nüfus cüzdanındaki bilgilere uygun ve doğru olarak doldurulmalıdır.
Aday Bilgi Formu ve Kayıt Kartına yazılan bilgilerin birbirinin aynı olmasına, bunlar arasında tutarsızlık bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Kayıt Kartının "Mezun Olduğu/Olacağı Üniversite"alanına adaylar, mezun oldukları/olacakları üniversitenin adını, Program Adı alanına da mezun oldukları/olacakları lisans programınınadmıyazacaklardır.Yükseklisansvedoktora programını bitirmiş olanlar bu alana mezun oldukları lisans programı ile ilgili bilgilerini yazmalıdırlar.
Kayıt Kartının arka yüzünde sürekli adresin yazılması için biryerayrılmıştır. Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazılmış olan adresin buraya da okunaklı bir şekilde yazı iması gerekir.
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yerlerin nüfus cüzdanındaki bilgilere uygun olarak doldurulması gerekir. Başvurma Belgesinin geçerli sayılabilmesi için, Kayıt Kartının arka yüzünde bu amaçla ayrılmış olan yerin aday tarafından imzalanmış olması şarttır. Buraya atılacak imzanın herzaman kullanılan ve değişmeyen nitelikteki imza olmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konmayacaktır.

2.3.3 ADAY FİŞİ
Başvurma Belgesinin bu kısmında ayrılan yerlere adaylardolmakalem veya tükenmez kalemle T.C. Kimlik Numaralarını ve büyük harflerle ad ve soyadlarını
yazacaklardır. 2005-KPSS Aday Fişi, başvurma belgesinin teslim edildiği ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliği tarafından doldurulacak ve imzalanarak adaya geri verilecektir.
İleride, başvurma işlemlerinin zamanında yapıldığının kanıtlanabilmesi için adayların, "Aday Fişi"ni kaybetmemeleri gerekmektedir.

2.4 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
T.C. Kimlik Numarası, Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa (Bk. 2.3.1.1),
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
Kayıt Kartına, son altı ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğrafyapıştırılmamışsa,
Sınav ücretinin ödendiğini gösteren Banka Dekontu eksikse,
Başvurma Belgesi başvurma için tanınan süre içinde, başvuru bürolarına teslim edilmemişse,
Başvurma Belgesi aday tarafından ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse,
Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopisi ile başvurulmuşsa,
Başvurma koşullarından (Bk. 2.1) herhangi biri sağlanmamışsa
başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır.
Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen belgeler işleme konur. Başvurma Belgesine bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

2.5 SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER
b) Sınava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflı 2005-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce başvurusu geçerli adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına
gireceklerse, o oturumlar için ayrı bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilecek, sınava girilmeyecek oturumlar için bu belge gönderilmeyecektir.

3. SINAV
3.1 SINAV OTURUMLARI
2005-KPSS, Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren birsoru kitapçığı ve bir cevap kağ ıdı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da ara verilmeden Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testini içeren birsoru kitapçığı ve bir cevap kağıdı verilecektir.
Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel KültürTestlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı
ikinci bölümün süresi birsaat(60 dakika), Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi ikibuçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarından her birinin süresi üçbuçuk saat (210 dakika) olacaktır.
3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
2005-KPSS'de oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1 'de verilmiştir.
Sınavda, adaylar cevaplarını cevap kağıdında, cevapladıkları testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. 2005-KPSS'de kullanılacak soru kitapçıkları dört farklı türde basılacaktır. Dört tür soru kitapçığında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

Sınavda Uygulanacak Testler

Cumartesi Sabah Oturumu Cumartesi Öğ leden Sonra Oturumu Pazar Sabah Oturumu Pazar Öğ leden Sonra Oturumu
Genel Yetenek Eğitim Bilimleri Hukuk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
ilişkileri
Genel Kültür İ ktisat Ekonometri
Yabancı Dil İş letme istatistik
Maliye Kamu Yönetimi
Muhasebe Uluslararas ı ili ş kiler

3.3 SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo-1'de gösterilmiştir.

3.4 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) 2005-KPSS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ:
Bu belge her aday için, her oturum ayrı olmak üzere bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. 2005-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini Salon Başkanına teslim etmekzorundadıriar. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir.
b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ:
Sınava girebilmek için 2005-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir.
c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, 2005-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan ve Kay it Kartına yapıştırılanda olması gerekli özellikleri (Bk.2.3.2) taşıyan birfotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.
Sınava gireceği her oturum için 2005-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
c) Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurala uymayan adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.
Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir.

3.5 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, 2005-KPSS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapıldıktan sonra fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, ilgili oturuma ait soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecektir. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır, ilgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.
Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır. Yabancı Dil Testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyecek, bu teste ait cevap kağıdı dağıtılacak, cevap kağıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra Yabancı Dil Testi soru kitapçığı verilecektir. Adaylar, soru kitapçığının türünü ve hangi Yabancı Dil Testini cevapladıklarını Yabancı Dil Cevap Kağıdı üzerinde ayrılan yerlere işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığı üzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sınavın bu bölümü başlatılacaktır.
Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

3.6 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Adayların sınava, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronikaygıtvb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

Sınav kurallarına uymakadayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınavtutanağına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verecekleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eyleminakarıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya aa tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.
Sınavın her oturumunun bitiminde adayların kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kağıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle birdurumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.
ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgelertekteksayılırve eksik varsa birtutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

3.7 PUANLAMA
3.7.1 Tablo-1 'de yer alan testlerin her biri kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
3.7.2 Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart uanlardan hangilerine ne kadarağıriık verileceğini kamu urum ve kuruluşları kendileri saptamıştır. Bu kılavuzun asımından önce saptanmış olan ağırlıklar Tablo-2 ve ablo-3'te yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının aptadığı ağırlıklar % (yüzde) olak değil, katsayı olarak belirlenmiştir.
Belirlenen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak 2005-KPSS puanları hesaplanacaktır. Bu puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, AGrubuKadrolaricingirişsınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır, öğretmenlik kadrolarına atama KPSS puanlarına göre yapılacaktır.
2005-KPSS Puanı = 70 +
30[2(ASP-X)-S] 2(B-X)-S
Kısaltmalar
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklıstandartpuan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASPdağılımmınstandartsapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken Tablo-2 ve Tablo-3'ü inceleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının hangi testlere ağırlık verdiklerini göz önünde tutmalıdırlar. Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
2005-KPSS sonuçları, adayların adreslerine Sınav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. Adaylar ayrıca, sınav sonuçlarını internet yoluyla da öğrenebileceklerdir.

4. ÖĞRETMEN KADROLARINA YERLEŞTİRME
Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen kadrolarına atama bu Bakanlık tarafından KPSS sonuçlarına göre yapılacaktır. ÖSYM gerekgördüğü takdirde, öğretmen atamaları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Yönetimi Başkanlığı ile işbirliği yapacaktır.

5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvur'belgesinde kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden elde edilen kazanımlar yok sayılacak ve adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER

AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazı kısaltmalar yapılmıştır. Testlere verilecekağırlıklargösterilirken testler harflerle ifade edilmiştir. Harflerin gösterdiği KPSS testleri şöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Calışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, EĞ: Eğitim Bilimleri, EK:Ekonometri, HU:Hukuk, İK:iktisat, İA:istatistik, İŞ:İşletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, M U: Muhasebe, UhUluslararası ilişkiler, YD:Yabancı Dil. Kurum ve kuruluşların kullanacakları test ağırlıklarının bulunduğu satırlarda, bu ağırlıklarda hesaplanmış KPSS puanlarının (KPSSP) numaraları küçük birçerçeve içinde yeralmaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik48. maddesindeyeralan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartlararanacağından bu şartlar her kurum için ayrı ayrı belirtilmemiştir. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları halinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olması gerekir. Bu kılavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları için bu koşulların istendiği varsayılacaktır. Aşağıdaki bilgileradaylara yardımcı olmakamacıyla verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları aşağıdaki koşullarda gerektiğinde değişiklik yapabileceklerdir. Bu koşullar kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı için verecekleri basın ilanlarında kesinlik kazanacaktır.

TABLO-2

A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA İLİKİN BAZI BELGELER

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP36

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ( Uluslararası ilişkiler)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Uluslararası İlişkiler bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP30

Atama Yapılacak Kadro Unvanı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ( Kamu Yönetimi)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Kamu Yönetimi bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP24

Atama Yapılacak Kadro Unvanı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ( Maliye )
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Maliye bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP23

Atama Yapılacak Kadro Unvanı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (işletme )
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren işletme bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurı tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP22

Atama Yapılacak Kadro Unvanı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (İktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3 l KPSSP22 l

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren iktisat bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kuru tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP21

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ( Hukuk) Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır. Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Hukuk bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kuru tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği KPSSP17

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ( Mühendis )
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretir Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık KPSSP95

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurumca yapılacak ilanda yer alacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.


Başbakanlık KPSSP97

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurumca yapılacak ilanda yer alacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.


Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı KPSSP6

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Denizcilik Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 11
Test Ağırlıkları:
GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.

Diğer Koşullar:: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı KPSSP58

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DiE Uzman Yardımcısı (Genel İdare Hizmetleri)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Sosyoloji, Psikoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, işletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (İngilizce) %60 oranında başarılı olmak.


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı KPSSP34

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DiE Uzman Yardımcısı (Teknik Hizmetler Sınıfı)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Matematik, Ekonometri, İktisat, istatistik, (Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi istatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (ingilizce) %60 oranında başarılı olmak.


Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı KPSSP47

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Personel Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Ekonomi, Maliye, Hukuk, idare ve işletme dallarından lisans düzeyinde mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı KPSSP4

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Planlama Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Giriş sınavı ilanında dört yıllık yükseköğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmak veya bu bölümlerde lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliğini yapmış olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiş olmak.) KPSS Sınavının Yabancı Dil Testinde veya KPDS yada Müsteşarlıkça belirlenecek başka bir diNpınavında Giriş Sınavı ilanında duyurulan as'gari Yabancı Dil Puanına sahip olmak. Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına iki veya daha fazla katılanlar bu sınava alınmazlar.


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı KPSSP96

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1,YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır,

Öğrenim Koşulu: Müsteşarlık tarafından verilecek giriş sınavı ilanında duyurulacaktır.

Diğer Koşullar: Müsteşarlığımızın yapacağı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil (Alman, Fransız, ingiliz dillerinden biri) sınavında en az 20 doğru yanıt işaretlemiş olmak. Müsteşarlığımızca daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve vücut sağlığı ile özürlü bulunmamak. Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak. Diğer şartlar giriş sınavı ilanında duyurulacaktır.


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı KPSSP108

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Müsteşarlık tarafından verilecek giriş sınavı ilanında duyurulacaktır.

Diğer Koşullar:: Müsteşarlığımızın yapacağı sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Müsteşarlığımızca daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı KPSSP100

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GKfl.-if HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1,MU:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler fakültelerinden ya da en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibarıyla bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim programlarından birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:Müsteşarlığımızın yapacağı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil (Alman, Fransız, ingiliz dillerinden biri) sınavından 100 üzerinden 70 ve daha yukarı puan almak. Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.
Diğer Koşullar:
sınav ilanında belirtilecektir.


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı KPSSP44

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Müfettiş Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.Gümrük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı KPSSP44

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY.0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 \ KPSSP44J

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programları ile Matematik ve istatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Alman, Fransız veya ingiliz dillerinin en az birinden Gümrük Müsteşarlığınca verilecek ilanda belirtilecek sayıda KPSS yabancı dil sorusuna doğru cevap vermek.


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü KPSSP44

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gümrük Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Stajyer Gümrük Kontrolörü Giriş Sınavına iki kere katılıp da başarısız olanlar giriş sınavına kabul edilmezler.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP21

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hukuk bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP22

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (iktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların iktisat bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP25

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2 4
Test Ağırlıkları: GY.0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır,

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların istatistik yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP23

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (işletme)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların İşletme bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP24

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları:
GY.0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Maliye bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP92

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik.)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları:
GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, lA:0,15, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Matematik bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP17

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
Test Ağırlıkları:
GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Mühendislik bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP30

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1,YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Kamu Yönetimi bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP58

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İA:0,1, İK:0,2, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP88

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4 l KPSSP8

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Uluslararası İlişkiler bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul < yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP92

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY.0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,15, YD:0,3 f

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Ekonometri bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edi yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP18

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları:
G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Uluslararası Ticaret bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edil^ yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP34

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Sigortacılık/Aktüerya)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları:
G Y:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,2, İA:0,3, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Sigortacılık veya Aktüerya bölümlerinden ve bu bölüme denkliği kafa edilen yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akı sağlığı ile özrü bulunmamak.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP76

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: İktisat, Maliye, Hukuk, işletme, Muhasebe veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarından dengi programlarından birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda, askerlikte geçen süre ayrıca hesaplanmak üzerel 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı giriş| sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bu sınava giremezler.


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KPSSP40

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Hazine Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az Dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir). Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, (Tam teşekküllü resmi sağlık kurumu Kurul Raporu ile belgelenecek). KPSS yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca veya ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak.


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı KPSSP118

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1 HU:(j|2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya Mühendislik bölümlerinden lisans diplomasıyla mezun olmak veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar:: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.


Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) KPSSP6

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Hukukçu Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak; avukatlık stajını tamamlamış veya staj bitim belgesini en geç sözlü sınav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiş olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.


Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) KPSSP6

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20

Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, işletme, İktisadi ve idari Bilimler veya dengi fakültelerin işletme, iktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, I.T.Ü. işletme Mühendisliği lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı KPSSP21

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı ;
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 Kurumca giriş sınavı yapılacaktır,

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Kurumca yapılacak olan yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş | olmak. Yarışma sınavına birden fazla katılmamış olmak.


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı KPSSP70

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak. (Mimar/Yüksek Mimar, İnşaat! Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Elektrik Mühendisi/Yüksek Mühendisi unvanına sahip j olanlar tercih edilecektir.)

Diğer Koşullar:: Kurumca yapılacak olan yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş] olmak. Yarışma sınavına birden fazla katılmamış olmak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BAG-KUR Genel Müdürlüğü) KPSSP35

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve dört yıl lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek.

Diğer Koşullar:: Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak, iki defadan fazla Kurum Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) KPSSP118

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Eğitim süresi en az dört yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapılacağı yılın ilk günü 30 yaşını doldurmamış olmak. Sigorta Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) KPSSP63

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Uzman Yardımcısı (Finansman Alanında)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, İK:0,1, |Ş:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme ve Mühendislik Fakülteleri ile Muhasebe, Sigortacılık, Bankacılık alanlarında en az dört yıl eğitim veren Yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek şartıyla Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) KPSSP25

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Uzman Yardımcısı (Aktüerya Alanında)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1 İA:0,5, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık eğitim veren Aktüerya, iktisat, işletme, istatistik, Matematik, Ekonometri ve Mühendislik alanlarında en az dört yıl eğitim veren Yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek şartıyla Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) KPSSP115

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Çalışma Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.

Diğer Koşullar:: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı) KPSSP89

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 | KPSSP89 |

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile dengi kurumlardan mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 30 yaşını geçmemiş olmak. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) KPSSP116

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
TestAğırlıkları:GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.

Diğer Koşullar:: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) KPSSP5


Atama Yapılacak Kadro Unvanı:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları:
GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.

Diğer Koşullar:: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.


Dışişleri Bakanlığı KPSSP36

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Meslek Memuru
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Ui:0,1, YD:0,6

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, İktisat, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi! Siyaset Bilimi, iktisat, işletme, Maliye ve Ekonomi lisans programlarının veya dengi programlar ile Hukuk Fakülteleri veya| dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.


Dışişleri Bakanlığı KPSSP68

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday idari Memur
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak yazılı sınavın ilk günü itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak],


Dışişleri Bakanlığı KPSSP69

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Haberleşme Teknik Personeli
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilgisayar eğitimi veren bölümlerin birinden (Bakanlığın takdiri esastır) mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı KPSSP6

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları:
GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Mühendislik Fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı KPSSP103

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2 |KPSSP103|

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı KPSSP104

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süreli eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, iktisat ve İşletme Fakülteleri veya Yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yasını doldurmamış olmak.


İçişleri Bakanlığı KPSSP37

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kaymakam Adayı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 41
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancakfiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez). Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. KPSSP37 puan türünden 70 ve daha fazla puan almak kaydıyla başvuranlar arasında en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı kadar aday Kaymakam Adaylığı yazılı sınavına katılmaya hak kazanır.


İçişleri Bakanlığı KPSSP31

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: APK Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları:
GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Ekonomi, Hukuk, idari Bilimleri, işletme ve istatistik alanlarından dört yıl süreli Fakülte! ve yüksekokul mezunlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört| yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, erkekler içini askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Memleketini her yerinde ve ter türlü iklim şartlarında görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığını! sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak. KPSSP31 puan türünden 70 ve daha fazla puan almak kaydıyla başvuranları arasında en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun 4 katı kadar aday APK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına] katılmaya hak kazanır.


İçişleri Bakanlığı KPSSP31

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İl Planlama Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, İK:0,2, İA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Ekonomi, Hukuk, idari Bilimleri, işletme ve istatistik alanlarından dört yıl süreli Fakülte l ve yüksekokul mezunlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört| yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, erkekler içini askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Memleketini her yerinde ve ter türlü iklim şartlarında görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığını! sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak. KPSSP31 puan türünden 70 ve daha fazla puan almak kaydıyla başvuranlar! arasında en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun 4 katı kadar aday il Planlama Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına [ katılmaya hak kazanır.


Kamu İhale Kurumu KPSSP62

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kamu ihale Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Diğer Koşullar:
: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.


Kamu İhale Kurumu KPSSP5

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kamu ihale Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.

Diğer Koşullar:: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü KPSSP8

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Mimarlık, Mühendislik, Arkeoloji, Sanat Tarihi dallarında eğitim veren Türk veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışı okullardan mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce dillerinden birini bilmek. Yapılacak sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü KPSSP53

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: iktisat ve işletme dallarında eğitim veren Türk veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışı okullardan mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce dillerinden birini bilmek. Yapılacak sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü KPSSP8

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Mimarlık dalında sınava katılacaklar için, Mimarlık dalında eğitim veren Türk veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışı okullardan mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce dillerinden birini bilmek. Yapılacak sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü KPSSP53

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Sosyal Bilimler dalında sınava katılacak adaylar için, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, idari Bilimler veya Turizm dallarında en az dört yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokullar ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen okullardan mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce dillerinden birini bilmek. Yapılacak sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSSP8

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda, ilan metninde duyurulacak en az dört yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce veya Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer dillerden birini bilmek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmamak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSSP53

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum lafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, l iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt j dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce l veya Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer dillerden birini bilmek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. | Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmamak.


Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı KPSSP92

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, lK:0,15, İA:0,15, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin istatistik ve Ekonometri lisans programlarından veya j bunların dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar:: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş j olmak.


Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı KPSSP106

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Dört yıllık üniversitelerin iktisat, işletme, Uluslararası ilişkiler, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak.


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü KPSSP49

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı:
40
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
DiğerKoşullar: Yazılısınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamışolmak.Girişsınavmı kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlılığı ile özürlü bulunmamak.


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü KPSSP49

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gelir Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 500
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

DiğerKoşullar: Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocakayrbaşında 30 yaşını doldurmamışolmak.Girişsınavmı kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlılığı ile özürlü bulunmamak.Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü KPSSP49

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Vergi Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 400
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, lK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocakayı başında 30yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlılığı ile özürlü bulunmamak.


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı KPSSP57

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gelirler Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 48
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: 1 Ocak 2005 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. ÖSYM'ye bildirilen ağırlıklar not ortalamasına göre hesaplanan KPSS puanlarıyla yapılacak sıralamada en yüksekten başlayarak 80 puanın altına inmemek kaydıyla Gelirler Kontrolörlüğü Meslek Giriş Sınavına katılmaya hak kazanır.Meslek Giriş Sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine girebilir. Erkek adayların sınav tarihinde askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olması gerekir. Sağlık durumlarının, sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şallarına uygun olduğuna dair bütün klinik muayene sonuçlarını gösterir tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporunu vermeleri gerekir.


Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı KPSSP54

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hesap Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 45
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteler ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtdışı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Öngörülen ağırlıklarda hesaplanan KPSSP54 puan türünde 80 ve daha fazla puan almak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 aday içinde bulunmak. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğu tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile tevsik olunmak. Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşılmış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli bulunmak.


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü KPSSP56

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl sürel fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak.


Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı KPSSP72

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı:10
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MUıO^, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler.


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSSP42

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Malları Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar:: idarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması (Yapmış, erteletmiş veya muaf olması gerekir).


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSSP42

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: idarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması. (Yapmış, erteletmiş veya muaf olması gerekir).


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSSP42

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: idarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması. (Yapmış, erteletmiş veya muaf olması gerekir).


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSSP43

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı:
75
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Maliye, iktisat; Hukuk, işletme, Kamu Yönetimi ve iş idaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş olmak veya bu hizmetten muaf bulunmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Muhasebe Uzman Yardımcılığı sınavına en çok iki defa girilebilir.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSSP43

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Maliye, iktisat, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi ve iş idaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. Giriş Sınavına en çok iki defa girilebilir.


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.


Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört y il süre ile eğitim veren Maliye, İktisat, Hukuk, işletme, Kamu Yönetimi ve iş idaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.


Diğer Koşullar: Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Uzman yardımcılığı sınavına en çok iki defa girilebilir.


Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15 (en fazla)
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak.


Rekabet Kurumu


Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Rekabet Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.


Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden ve Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği veya işletme

Mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen] yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyindeki programını sözlü sınav tarihi itibarıyla bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar: 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak (31.12.1974 ve daha önce doğanlar sınava l başvuramazlar). Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak (Başvuru tarihinde askerliğin ertelenmişi olması yeterlidir.) Daha önce yapılan giriş sınavında iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler. Devamlı olarak j görev yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Diğer bir kuruluşa! zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak. Sağlık] durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olmak, (kazananlardan istenir)


Rekabet Kurumu KPSSP5

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Rekabet Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakülteleri yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak, (Avukatlık stajını yapmış olmak tercih sebebidir. )

Diğer Koşullar:: 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak (31.12.1974 ve daha önce doğanlar sınava başvuramazlar). Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak (Başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.) Daha önce yapılan giriş sınavında iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak. Sağlık durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olmak, (kazananlardan istenir).


Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı KPSSP88

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, iktisadi ve idari Bilimler, Sağlık Eğitim Fakülteleri, Sağlık idaresi Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Gıda Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyokimya, Biyoloji, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları.

Diğer Koşullar:: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 01.01.1975 tarihinden sonraki bir tarihte doğmuş olmak. Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı olmamak. Sağlık durumu, yurt içi ve yurt dışı her yerde görev ve her yere yolculuk yapmaya, ikamet etmeye elverişli olmak. Yabancı Dil (ingilizce) Testinde en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak. Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sınavına iki defa girip de başarılı olamayanlar üçüncü defa sınava giremezler.


Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı KPSSP36

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6 KPSSP36

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, iktisadi ve idari Bilimler, Sağlık Eğitim Fakülteleri, Sağlık idaresi Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Gıda Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyokimya, Biyoloji, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları.

Diğer Koşullar:: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 01.01.1975 tarihinden sonraki bir tarihte doğmuş olmak. Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı olmamak. Sağlık durumu, yurt içi ve yurt dışı her yerde görev ve her yere yolculuk yapmaya, ikamet etmeye elverişli olmak. Yabancı Dil (ingilizce) Testinde en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak. Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sınavına iki defa girip de başarılı olamayanlar üçüncü defa sınava giremezler.


Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı KPSSP67

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlan ile Sağlıj idaresi Yüksekokulu veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce giriş sınavına iki kez girip de başar sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı KPSSP12

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Tabip,?>iş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisi olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce giriş sınavına iki kez girip de başar sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı KPSSP51

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitin veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı yükseköğretin kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylardı askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü KPSSP51

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, iktisat, İşletme, Siyasal Bilimler, Yönetim Bilimler iktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini veya yüksekokullarını ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabı edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak. Kurumun yapacaj sınava bir defadan fazla katılmamış olmak. Askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. Sağlık durumu yurdu her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü KPSSP64

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 11
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört y ilik eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme ve Mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı fakültelerden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların kurum tarafından yapılacak eleme sınavı tarihine kadar askerlik görevlerini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge getirmeleri. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü olmamaları gereklidir.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü KPSSP120

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, İşletme, iktisadi ve idari bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı KPSSP89

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kontrolör Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: iktisat, işletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, Ziraat, inşaat, Makine, Elektrik Mühendisliği fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul^dilen yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir). Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu ile tevsik etmek.


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı KPSSP8

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat ve diğer Mühendislik Fakülteleri ile Veteriner Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak. Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmak. Bu sınava iki defadan başka katılmamış olmak gerekir. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı KPSSP117

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimi Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarındi birisini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak. Askerlik hizmetini yapır veya tecil ettirmiş olmak. Bu sınava iki defadan başka katılmamış olmak gerekir. Sağlık durumu yurdun her yerinde gör yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.


Telekomünikasyon Kurumu KPSSP77

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,lfe, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15 KPSSP77

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllıköğrenim veren fakülte ya da yüksekokullarının Hukuk, iktisat, işletme, Mali Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Kamu Yönetimi ile iletişim fakülteleri veya bölümleri birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak. Askerlik durumu tecilli yada yapmış olrr


Telekomünikasyon Kurumu KPSSP78

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15 KPSSP78

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en azdörtyıllıköğrenim veren fakülte ya da yüksekokullarının Elektrik/Elektronik, Elektrc Haberleşme, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, İşletme Mühendisliği ile Fizik ve istatistik bölümlerinin birinden mezun olm?

Diğer Koşullar:: 01.01.2005 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak. Askerlik durumu tecilli yada yapmış olr


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP24

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört y il süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset E Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölür denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden m olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurrn olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar içi Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini ye veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Frans ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C di almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP37

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı A
tama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilin Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik Bölümlerinden ve bu bölümle denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezı olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamı olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 3 Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmı veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızcj ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düze]! almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP47

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilim Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümler denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezu olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmam olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 3; Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmeti yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanc Fransızca, İngilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az l puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) yada 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP48

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
Test Ağırlıkları: GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, İktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilim Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümle denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mez olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurman olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için; Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapır veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransız ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düze almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP56

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca, ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP97

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı:
6
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk Bölümünden veya bu bölüme denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca, ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP98

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları:
GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca, ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP112

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2

Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi, l Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, İstatistik Bölümlerinden ve bu bölümlere! denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezunj olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış j olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, [ Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış j veya sınav tarihinde erteletmiş olmak).2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca,l ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi)] almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KPSSP1

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları:
GY:0,7, GK:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır

Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış en az dört yıllık eğitim vereni yükseköğretim kurumlarının; Ekonomi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, işletme, Kamu Yönetimi, İşi idaresi, Bankacılık, Sigortacılık, Hukuk, Maliye, Muhasebe, İstatistik, Bankacılık ve Finans, Uluslararası ilişkiler, Endüstri| Mühendisliği veya Matematik programlarında lisans yada yüksek lisans eğitimi almış olmak.

Diğer Koşullar:: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak. Bankamız Uzman Yardımcısıl Meslek Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak. KPSS yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca veyal ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek beden veya akılı hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veyal bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak ya da bu yükümlülüğün bankada çalışarak yerine getirilmesine| muvafakat edilmiş olmak.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KPSSP1

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Denetçi Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır


Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış en az dört yıllık eğitim vereni yüksek öğretim kurumlarının; 1. grup: İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi vel Endüstri ilişkileri, Hukuk, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans, Ekonometri! Matematik, İstatistik, işletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 2. grup: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği! Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programlarından! lisans yada yüksek lisan eğitimi almış olmak.

Diğer Koşullar:
: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak. Denetçi Yardımcılığı yazılıl Meslek sınavına bir defadan fazla katılmamış veya Bankanın herhangi bir personel alımı sınavında sözlü sınav -mülakattal elenmemiş olmak. KPSS yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca veya ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermişi olmak. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlül bulunmamak. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi| kabul etmiş olmak ya da bu yükümlülüğün bankada çalışarak yerine getirilmesine muvafakat edilmiş olmak.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KPSSP119

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Araştırmacı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır


Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurtdışında, Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği bir üniversitenin İktisat, Ekonometri, Maliye veya işletme programlarından mezun veya dört yıllık yükseköğrenimden sonra iktisat, Ekonometri, Maliye veya işletme programlarında yüksek lisans eğitimi almış olmak.

Diğer Koşullar:
: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak. Bankamızın Araştırmacı bilim sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak. KPSS yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca veya ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak ya da bu yükümlülüğün bankada çalışarak yerine getirilmesine muvafakat edilmiş olmak.


Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSSP35

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

Diğer Koşullar:: Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için, bu sınıra iki sene eklenir). Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi | KPSSP31 |
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, İK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1
Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.
öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca, ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP34
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,2, İA:0,3, YD:0,1 Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, İktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca, ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSSP35
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2 Kurumca sözlü sınav yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, istatistik Bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şartı esas alınacaktır). Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak). 2005 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testinde (Almanca, Fransızca, ingilizce) en az %70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) ya da 523 (eski) puan almış olmak.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
20:44 - Yurtlarda karantinada tutulan Cezayirliler evlerine gönderildi20:38 - İnfaz koruma memurlarından 'Evde kal' çağrısı20:37 - Milli Kampanyaya bağış tutarı 1 milyar TL'yi aştı20:36 - KARDEMİR'den Kampanya'ya 1 milyon 800 bin lira destek20:34 - İngiltere, Müslüman doktorlara ağlıyor20:31 - 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi20:26 - Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi20:23 - Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı20:20 - ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi20:16 - Bayburt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yol ulaşıma kapatıldı
20:15 - Erdoğan: 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı olmayacak20:05 - Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha koronavirüsten hayatını kaybetti20:01 - Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı19:54 - Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüse yakalandı19:52 - Vali, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi19:47 - Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması19:44 - Hayatını kaybeden sağlık personeline şehitlik verilecek mi?19:42 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam