2012 Ekders Ücretleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2012 15:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

01.01.2012 tarihinden itibaren MEB. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Merkezi ve Mahalli olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretlerine ait çizelge:

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar:

Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01.12.2006 Sayı:2006/11350
Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih: 16.12.2006 Sayı:26378
Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 21.07.2007 Sayı:26589
Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 18.04.2008 Sayı:2008/13567
Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 10.05.2008 Sayı:26872
Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 24.11.2008 Sayı:2008/14575
Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 23.01.2009 Sayı:27119

10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,066187) dikkate alınarak;

01 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,066187 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt Ek Ders Ücreti tutarını gösteren cetveldir.


ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x 0,066187

19,86.-TL

Doçent

250 x 0,066187

16,55.-TL

Yardımcı Doçent

200 x 0,066187

13,24.-TL

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x 0,066187

10,59.-TL

M.E.B .Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

140 x 0,066187

9,27.-TL.

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

150 x 0,066187

9,93.-TL

AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:

Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :

Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

2012 Gündelikler

6245 sayılı Harcırah Kanunu:

Madde 3 (11.12.1981 gün ve 2562 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik şekli)

Bu Kanunda geçen;

a) Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;

g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.

Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 21.12.2011 tarih ve 6260 sayılı ?2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu? H cetvelinde belirtilen gündelikler:

(GÜNDELİKLER)

Ek Göstergesi 5800 dahil 8000 hariç olan kadrolarda bulunanlar

33.50 TL

Ek Göstergesi 3000 dahil 5800 hariç olan kadrolarda bulunanlar

31.00 TL

Aylık Kadro derecesi 1-4 olanlar

28.00 TL

Aylık Kadro derecesi 5-15 olanlar

27.00 TL

AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı ?Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.? Hükmü yer almaktadır.

2012 YILINDA ENSTİTÜLERDE DÜZENLENECEK KURS SÜRELERİNE AİT MALİYET TABLOSU

Toplam Gün

Gündelik Ortalaması

Gündelik Tutarı

Zaruri Masraflar (otobüs+taksi)

Konaklama Gideri

Kişi Maliyeti

3

X

28,00

=

84,00

+

170,00

+

25,00

=

279,00

4

X

28,00

=

112,00

+

170,00

+

50,00

=

332,00

5

X

28,00

=

140,00

+

170,00

+

75,00

=

385,00

6

X

28,00

=

168,00

+

170,00

+

100,00

=

438,00

7

X

28,00

=

196,00

+

170,00

+

125,00

=

491,00

14

X

28,00

=

392,00

+

170,00

+

250,00

=

812,00

21

X

28,00

=

588,00

+

170,00

+

250,00

=

1.008,00

28

X

28,00

=

784,00

+

170,00

+

250,00

=

1.204,00

35

X

28,00

=

980,00

+

170,00

+

250,00

=

1.400,00

2012 YILINDA ENSTİTÜLER DIŞINDA DÜZENLENECEK KURS SÜRELERİNE AİT MALİYET TABLOSU (KONAKLAMA GİDERLERİ % 50 ARTIRIMLI)

Kurs Süresi

Yol

Toplam Gün

Gündelik Ortalaması

Gündelik Tutarı

Zaruri Masraflar (otobüs+taksi)

Konaklama Gideri

Kişi Maliyeti

1

2

3

X

28,00

=

84,00

+

170,00

+

42,00

=

296,00

2

2

4

X

28,00

=

112,00

+

170,00

+

84,00

=

366,00

3

2

5

X

28,00

=

140,00

+

170,00

+

126,00

=

436,00

4

2

6

X

28,00

=

168,00

+

170,00

+

168,00

=

506,00

5

2

7

X

28,00

=

196,00

+

170,00

+

210,00

=

576,00

12

2

14

X

28,00

=

392,00

+

170,00

+

420,00

=

982,00

19

2

21

X

28,00

=

588,00

+

170,00

+

420,00

=

1.178,00

26

2

28

X

28,00

=

784,00

+

170,00

+

420,00

=

1.374,00

33

2

35

X

28,00

=

980,00

+

170,00

+

420,00

=

1.570,00

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber