1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vergi müfettişliğine girişte önemli değişiklikler

Vergi müfettiş yardımcılığına giriş şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.
27 Mart 2013 09:54
+Aa- Yazdır
Vergi müfettişliğine girişte önemli değişiklikler

27 mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğini memurlar.net ziyaretçileri için inceledik. Yapılan önemli değişiklikler büyük harfla gösterilmiştir.

SINAV KURULUNDA GÖREV ALMAK İÇİN ARANAN 8 YIL VERGİ MÜFETTİŞİ OLARAK ÇALIŞMAK ŞARTI KALDIRILMIŞTIR

Değiştiren madde: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “en az sekiz yıl” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen madde: ğ) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, en az sekiz yıl Vergi Müfettişi olarak görev yapanlar arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,


VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMI ÖSYM'YE YAPTIRILACAK

Değiştiren madde: MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı, imzalanacak protokole göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne yaptırılır. Yazılı sınava başvurular, sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.”

Değiştirilen madde: Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı

MADDE 11 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

(2) Giriş sınavlarının açılış tarihleri, sınava davet ve ilan ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.


VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNE BAŞVURABİLECEK BÖLÜM SAYISI ARTTIRILDI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI İLE EĞİTİM, FEN EDEBİYAT AKÜLTELERİNİN MATEMATİK, İSTATİSTİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, FEN BİLİMLERİ İLE FEN VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA EN AZ 1 KEZ BAŞVURMA ŞARTI 2 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Değiştiren madde: MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde, (ç) bendindeki “bir” ibaresi “iki”, (e) bendindeki “yeterli puanı almış olmak” ibaresi de “Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.”

Değiştirilen madde: Giriş sınavı şartları

MADDE 12 – (1) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

ç) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak.

d) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

f) Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


SINAVIN YAZILI KISMI ÖSYM'YE YAPTIRILACAĞI İÇİN, GEREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Değiştiren madde: MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yapılır.

(2) Giriş sınavının yazılı kısmını kazananlardan sözlü sınavdan önce, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlandığına ilişkin belgeler istenir.”

Değiştirilen madde: Giriş sınavı duyurusu ve başvuru

MADDE 13 – (1) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yapılır.

(2) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortam veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

(3) Giriş sınavının yazılı kısmını kazananlardan sözlü sınavdan önce, Sınav Başvuru Formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.


YAZILI SINAV, ÖSYM'YE BU ŞEKİLDE YAPTIRILACAK

SINAVA GİRME HAKKI TANINAN BÖLÜM SAYISI ARTTIRILDIĞI İÇİN, ÖSYM BRANŞ BAZINDA SINAV YAPACAK

Değiştiren madde: MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavların uygulanması

MADDE 14 – (1) Protokol kapsamında yapılacak yazılı sınavlar, aşağıdaki şekilde her bir alan için ayrı uygulanır.

a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS'de Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınava girerler.

b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS'de Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınava girerler.

c) Mühendislik programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS'de Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından belli gruplar itibariyle yapılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girerler. Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun/mezun olabilecek adaylar, talep etmeleri halinde, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen sınava girebilirler.

ç) Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS'de Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından bu fıkranın (c) bendi kapsamında yapılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girerler.

(2) Yazılı sınav konuları, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir.”


KADROLARIN YÜZDE 55'İ İİBF VE SBF MEZUNLARINA

KADROLARIN YÜZDE 20'Sİ HUKUK MEZUNLARINA

KADROLARIN YÜZDE 25'İ DİĞER BÖLÜM MEZUNLARINA AYRILDI

SÖZLÜ SINAVA, EN YÜKSEK YAZILI PUANINI ALAN İKİ KATI ADAY ÇAĞRILACAK

Değiştiren madde: MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav puanları, 100 tam puan üzerinden her bir alan için ayrı ayrı hesaplanıp, en yüksekten en düşüğe göre sıralandıktan sonra,

a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %55'inin,

b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %20'sinin,

c) Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25'inin,

iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.”


SÖZLÜ SINAVIN, YAZILI SINAV KONULARINDAN YAPILMA ŞARTI KALDIRILDI

Değiştiren madde: MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ve yazılı sınav konularından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen madde: Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra ve yazılı sınav konularından yapılır.


ŞUAN YAYIMLANMIŞ OLAN İLANLAR HAKKINDA, ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Değiştiren madde: MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“İlan edilmiş giriş sınavları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilmiş Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 11 3
227 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:05 - Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı00:04 - Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi00:02 - 29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı23:45 - Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı23:31 - İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı
23:10 - Selimiye Camii 'meydan projesi' bilmecesi23:06 - Pandemide döneminde bu köye Covid-19 giremedi22:59 - Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu22:58 - Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu22:52 - Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı22:49 - 6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
22:47 - Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor22:36 - Dr. Sezici: Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz22:34 - Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor22:31 - Fuat Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı22:16 - İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük
22:10 - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam