1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maaş Nasıl Hesaplanır? (2)

18 Şubat 2014 00:03
Yazdır
Maaş Nasıl Hesaplanır? (2)

Memurlar.net olarak, 2003 yılında hazırladığımız ve yayına aldığımız dosyayı bugün itibariyle güncelliyoruz. Bu dosyada her bir maaş kaleminin kanuni dayanağı ve miktarları ile bu miktarlardan hangi kesintiler yapılacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Maaş hesaplamasına dahil olan kalemlerin artması ve karmaşıklaşması, maaş hesabını Uzmanlık alanı haline getirmiştir. Bu çerçevede bir çok memur arkadaş hala maaşının nasıl hesaplandığını bilmemekte ve bordrolarda yer alan rakamların nerden geldiğini ve doğru olup olmadığını kontrol edememektedir. Bu nedenle maaşın nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Maaş hesabı iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm elde edilen gelirler, ikinci bölüm ise giderlerdir. Gelirlerde asıl yer tutan miktarlar zam ve tazminatlardır.

Maaş Hesaplamalarında kullanılacak temel veriler şunlardır:

Aylık Katsayı: 0,076998

Yan Ödeme Katsayısı: 0,024416

Taban Aylığı Katsayısı: 1,205274

A-GELİRLER

1-Gösterge Aylığı: 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca derece ve kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.

Gösterge Aylığı= Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı

8 inci derecenin 3 üncü kademesinde yer alan bir memurun gösterge aylığı:

690 0,076998 53,13 TL

2-Taban Aylığı: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1 inci maddesi hükmü uyarınca; "1.000" gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarı ifade etmektedir.

Taban Aylığı=1000*Taban Aylık Katsayısı

1000 1,205274 1205,27 TL

3-Kıdem Aylığı: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1 inci maddesi gereğince taban aylığından yararlanan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden parayı ifade etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olmak hesaplanır.

Kıdem Aylığı=Hizmet Yılı*20*Aylık Katsayı

10 sene hizmeti olan bir memurun kıdem aylığı:

10*20: 200 0,076998 15,40 TL

4-Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade etmektedir. 1995/4625 sayılı Danıştay kararı gereğince, kazanılmış hak aylığına esas dereceler ek gösterge aylığının hesaplamasında kullanılmaktadır.

Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı

4 üncü dereceli bir kadroda görev yapmakta olan Öğretmenin ek gösterge aylığı:

1100 0,076998 84,70 TL

5-Zam ve Tazminatlar:

a-Zamlar: 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yan Ödeme Kararnamelerinde (Sitemizin Mevzuat/BKK bölümünde yer almaktadır) sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanlarının yine Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen yan ödeme katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak miktarı ifade etmektedir.

Ödenecek Zam Tutarı=Yan Ödeme Puanı (İş Güçlüğü + İş Riski + Temininde Güçlük + Mali Sorumluluk Zamları)*Yan Ödeme Katsayısı

10 yıl hizmeti olan bir mühendise ödenmesi gereken zamlar:

İş güçlüğü zammı:800 + Temininde güçlük zammı: 1400

1400 0,024416 34,18 TL

b-Tazminatlar: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.

Görevlerin nitelikleri itibariyle kanunda memurlara ödenmesi öngörülen tazminatlar şunlardır:

a- Özel Hizmet Tazminatı

b- Eğitim Öğretim Tazminatı

c- Din Hizmetleri Tazminatı

d- Emniyet Hizmetleri Tazminatı

e- Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı

f- Denetim Tazminatı

g- Adalet Hizmetleri Tazminatı

f-Diğer tazminatlar.

Ödenecek Tazminat Miktarı=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Tazminat Oranı

Tazminat oranını ne olduğu Yan Ödeme Kararnamesine bakılarak tespit edilecektir.

En yüksek Devlet Memuru aylığından, en yüksek gösterge ile en yüksek ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar anlaşılmalıdır.

Yani: Gösterge(1500)+Ek Gösterge(8000): 9500* Aylık Katsayı

9500 0,076998 731,48 TL

6 ncı dereceli bir kadroda görev yapan bir öğretmen ödenecek tazminat:

9500 0,076998 731,48 TL
731,48 95.28 696,96 TL

% 95,28 oranı Yan Ödeme Kararnamesinin Eğitim-Öğretim tazminatları bölümünden 2014 yılı için uygulanan orandır.

6- Ek Ödeme

375 sayılı KHK'nın Ek 9. maddesi hükmü uyarınca verilmektedir.

En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), 375 sayılı KHK'ya ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

4 üncü dereceli bir kadroda görev yapmakta olan Öğretmenin ek ödeme oranı yüzde 65'tir.
Bu ise 9500*Maaş Katsayısı*%65=475,62 TL

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

7- Aile Yardımı: 657 sayılı Kanunun 202-206 ncı maddeleri uyarınca, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarda 6 yaş altı için 500, 6 yaş üstü için 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenen miktarı ifade etmektedir.

- Evli ve biri 6 yaştan küçük biri de altı yaştan büyük çocuk sahibi bir memura ödenecek aile yardımı ödeneği:

Eş için 2134, çocuklardan 6 yaş altı için 500, 6 yaş üstü için 250 gösterge rakamları olmak üzere:

2134 0,076998 164,31 TL
500 0,076998 38,50 TL
250 0,076998 19,25 TL

8- Yabancı Dil Tazminatı: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Buna göre; Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Uygulamada Maliye Bakanlığının 1997 tarihli Genelgesi uyarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel için, KPDS'den 90-95 puan alanlar için 900, 96-100 puan alanlar için 1.200 rakamı esas alınmaktadır.

19/11/2008 tarihli Başbakan onayı ile Maktu olarak yapılan dil tazminatı ödemeleri kaldırılmış ve personelin bildiği yabancı dil bilgisi çalıştığı kurum tarafından faydalanıp faydalanmamaya göre göstergeleri aşağıdaki gibi olmuştur.

(A) DÜZEYİ (B) DÜZEYİ (C) DÜZEYİ
96 - 100 PUAN 90 - 95 PUAN
1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 1200 900 600 300
2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 750 750 500 250

Yabancı Dil Tazminatı=Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi*Aylık Katsayı

1200 0,076998 92,40 TL
750 0,076998 57,75 TL

9-Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi hükmü uyarınca bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvelde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden ödenmektedir.

Makam Tazminatı=Makam Tazminatı Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı

2000 0,076998 154,00 TL

10-Görev Tazminatı: Temsil tazminatı almayan personelden; 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;

1- 6000 olanlara 9000

2- 5500-4500 olanlara 7000

3- 4000 ve aşağısı olanlara 6000

gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Görev Tazminatı=(Makam Tazminatı Göstergesi + Makam Tazminatı Gösterge Rakamına Tekabül Eden Görev Tazminatı Miktarı)*Aylık Katsayı

3000 puan Makam Tazminatı olan bir kamu görevlisine ödenecek Görev tazminatı:

9000 0,076998 692,98 TL

11- Temsil Tazminatı: Makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir.

Makam veya Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergesi 30.000 olanlara 30.000; 20.000 olanlara 20.000; 15.000 olanlara 20.000; 10.000 olanlara 19.000; 8.000 olanlara 18.000; 7.000 olanlara 17.000 gösterge tutarında Temsil tazminatı ödenmektedir.

Temsil Tazminatı=Makam Tazminatı Göstergesine Karşılık Gelen Temsil Tazminatı Göstergesi*Aylık Katsayı

8000 0,076998 615,98 TL

12-Diğerleri: Burada sayılan ana kalemlerin dışında varsa fazla çalışma ücreti, ek tazminat (375 sayılı KHK) ile bazı kurumlarda ödenen fon, ek ödeme ve benzeri ödeme kalemleri de istihkaklar kısmına eklenecektir.

KESİNTİLER:

1- 5510 sayılı Kanun Öncesi çalışan personel için kesenekler;

Emekli Sandığı Kişi Kesintisi için (%16);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı] * %16

Kurum karşılığı için (%20);

Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı * %20

Genel Sağlık Sigorta kesintisi için (% 12);

Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı * % 12

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı ise:

Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240'na

Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180

Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150

Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130

Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70

Diğerlerinde %40'ına tekabül eden miktardır.

2- 5510 sayılı Kanun Sonrası çalışan personel için kesenekler;

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kişi Kesintisi (% 9);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 9

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kurum Kesintisi (% 11);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 11

Genel Sağlık Sigortası Kişi Kesintisi için (% 5);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 5

Genel Sağlık Sigortası Kurum Kesintisi için (% 7,5);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 7,5

2-Gelir Vergisi: Yukarıda sayılan temel ödeme kalemleri açısından gelir vergisi şu şekilde hesaplanmaktadır: (Gelir Vergisi ilk dilim %15 olarak alınacaktır)

[Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Yan Ödeme Aylığı (Zamlar) - (Emekli Keseneği Kişi Kesintisi + GSSP Kişi Kesintisi +Sendika aidat kesintisi + Sakatlık İndirimi + Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması + %100 Kişi Artışı + Şahıs Sigorta Kesintisi) ]* Vergi Dilimine göre belirlenen vergi oranı

2014 yılı için Gelir vergisi oranları

11.000 TL'ye kadar %15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası %27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası %35

3-Damga Vergisi: 01.07.1964 tarih ve 484 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kesilmektedir. Yukarıda yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir. (Binde 7,59)

Damga Vergisi=[Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Yabancı Dil Tazminatı + Ek Ödeme Tazminatı + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı + Yan Ödeme Aylığı (Zam ve Tazminatlar)]*% 0,759

ÖRNEK-1: 5 inci dereceli bir kadroda görev yapan evli, eşi çalışmayan iki çocuk sahibi (72 aydan büyük) 12 yıllık hizmeti olan öğretmenin maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 120,49 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 2014
AYLIK KATSAYI 0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI 731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI 1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (5/1) 835 0,076998 64,29
2- Ek Gösterge Aylığı 900 0,076998 69,30
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 240 0,076998 18,48
5-Yan Ödeme Aylığı 750 0,024416 18,31
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı 0,9528 731,48 696,96
7- Ek Ödeme Tutarı 0,65 731,48 475,46
8- Makam Tazminatı 0 0,00
9- Görev Tazminatı 0 0,00
10-Aile Yardımı 2134 0,076998 164,31
11-Çocuk Yardımı 500 0,076998 38,50
12- Dil Tazminatı 0 0,00
Brüt Ücret 2.750,89
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 225,97
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 154,07
Brüt Gelir 3.130,93
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 225,97
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 154,07
15- Emekli Keseneği Kişi Payı 184,89
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı 102,72
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı 1.088,06
16- Aylık Gelir Vergisi 42,72
16- Damga Vergisi 19,34
Kesintiler Toplamı 729,71
Aylık Net Ödeme 2.401,23

ÖRNEK-2: 9 uncu dereceli bir unvansız memur kadrosuna ilk defa ataması yapılan üniversite mezunu bir Devlet memuruna ödenecek aylığın hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 80,33 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 2014
AYLIK KATSAYI 0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI 731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI 1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (5/1) 620 0,076998 47,74
2- Ek Gösterge Aylığı 0 0,076998 0,00
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 0 0,076998 0,00
5-Yan Ödeme Aylığı 500 0,024416 12,21
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı 0,48 731,48 351,11
7- Ek Ödeme Tutarı 0,85 731,48 621,76
8- Makam Tazminatı 0 0,00
9- Görev Tazminatı 0 0,00
10-Aile Yardımı 0 0,076998 0,00
11-Çocuk Yardımı 0 0,076998 0,00
12- Dil Tazminatı 0 0,00
Brüt Ücret 2.238,09
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 176,45
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 120,31
Brüt Gelir 2.534,85
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 176,45
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 120,31
14- Emekli Keseneği Kişi Payı 144,37
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı 80,21
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı 1.040,64
16- Aylık Gelir Vergisi 75,77
16- Damga Vergisi 16,99
Kesintiler Toplamı 614,09
Aylık Net Ödeme 1.920,76

ÖRNEK-3: 5 inci dereceli bir kadroda görev yapan evli, eşi çalışmayan üç çocuk sahibi (1 tanesi 72 aydan küçük, 2 tanesi 72 aydan büyük) 15 yıllık hizmeti olan mühendisin maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 128,53 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 2014
AYLIK KATSAYI 0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI 731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI 1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (5/1) 1020 0,076998 78,54
2- Ek Gösterge Aylığı 2200 0,076998 169,40
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 300 0,076998 23,10
5-Yan Ödeme Aylığı 2200 0,024416 53,72
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı 1,60 731,48 1.170,37
7- Ek Ödeme Tutarı 1,4 731,48 1.024,07
8- Makam Tazminatı 0 0,00
9- Görev Tazminatı 0 0,00
10-Aile Yardımı 2134 0,076998 164,31
11-Çocuk Yardımı 1000 0,076998 77,00
12- Dil Tazminatı 500 0,076998 38,50
Brüt Ücret 4.004,28
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 291,13
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 198,50
Brüt Gelir 4.493,91
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 291,13
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 198,50
14- Emekli Keseneği Kişi Payı 238,20
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı 132,33
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı 1.159,49
16- Aylık Gelir Vergisi 45,39
16- Damga Vergisi 28,56
Kesintiler Toplamı 982,32
Aylık Net Ödeme 3.559,79
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 2 1
Bu haber 538,558 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam