Yard. Doç.'luğa atamama işlemine iptal kararı

Erzurum İdare Mahkemesi, yardımcı doçent kadrosuna başvuran bir adayın, atanma talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulmadı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Haziran 2014 10:14
Yard. Doç.'luğa atamama işlemine iptal kararı

Erzurum İdare Mahkemesi, yardımcı doçent kadrosuna başvuran bir adayın, atanma talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulmadı

Olayın gelişimi:

- Bir akademisyen açılan yardımcı doçent kadrosuna başvurmuştur.

- "Doktora unvanını kazanmış olmak" ve "yabancı dil sınavını başarmak" şartına haiz bu adayın başvurusu, juri üyelerinin bilimsel etik yönünden çekince belirtmeleri üzerine, fakülte yönetim kurulunca reddedilmiştir.

- Akademisyen, reddetme yetkisinin yönetim kurulunda olmadığını belirterek dava açmış, mahkeme yetki yönünden işlemi iptal etmiştir.

- Bu kez, fakülte yönetim kurulu red onayını Rektöre sunmuş ve rektörün imzasıyla atanma talebi reddedilmiştir.

- Akademisyen YÖK'e başvurarak yayınlarında bilimsel etik yönünden bir sorun olup olmadığının araştırılmasını istemiştir. YÖK sorun olmadığını belirtmiştik. Mahkeme heyeti, juri heyetinin bilimsel etik yönünden çekincelerini YÖK'ün yazısı nedeniyle yeterli görmemiş ve bir kez daha dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

T.C.

ERZURUM

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO :

KARAR NO :

KAPAT [X]

DAVACI:

DAVALI: .......Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ:

DAVANIN ÖZETİ: Davacının, ...... Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü'nde bos bulunan yardımcı doçentlik kadrosuna atanma istemiyle ilgili olarak alınan atanma talebinin reddine ilişkin 10.05.2013 tarihli davalı idare işleminin; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23/b maddesinde belirlenen "doktora unvanını kazanmış olmak" ve "yabancı dil sınavını başarmak" şartlarını taşıdığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Ara kararına cevap verilerek, bazı bilgi ve belgeler gönderilmek ile birlikte savunma dilekçesi sunulmamıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; davacının, ..... Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü'nde bos bulunan yardımcı doçentlik kadrosuna atanma istemiyle ilgili olarak alınan atanma talebinin reddine ilişkin 10.05.2013 tarihli davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

2547 sayılı Kanunu'nun "Yardımcı Doçentliğe Atama" başlıklı 23/a maddesinde; "Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüsünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır..." hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği'nin 8. Maddesinde de; "Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler. Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34.maddesi uyarınca sözlemseli çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde, yardımcı doçentliğe yükseltilmede aranan ilan şartı dışında usul ve esaslar uygulanır. Bunlar kendi ana dilleri dışındaki Üniversitelerarası Kurulun belirlediği yabancı dillerden birinden yabancı dil sınavına alınır. Görevlendirilmelerinde ise yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli çalıştırılmasına uygulanan usul ve esaslar uygulanır. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, ....... Üniversitesi, ...... Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü için açılan yardımcı doçentlik kadrosuna başvurduğu, başvurusunun jüri üyelerince davacının yayınları sunusunda bilimsel etik yönünden çekincelerin olduğu yönündeki kanaatleri dikkate alınarak Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 29.02.2012 gün ve 6/29 sayılı işlemi ile reddedildiği ve atamasının yapılmadığı, anılan işlemin iptali istemiyle Mahkememizin E:2012/521 sayılı dosyasında dava açıldığı, Mahkememizin 23.10.2012 gün ve K:2012/1282 sayılı kararı ile "davacının, Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü'nde bos bulunan yardımcı doçentlik kadrosuna atanma isteminin yönetim kurulunda görüşüldükten sonra yönetim kurulunun görüsü ile birlikte atanma konusunda işlem tesis etmek üzere Rektöre sunulması gerekirken,bu yola gidilmeksizin Fakülte yönetim kurulu kararı ile dava konusu işlemin tesis edilmesinde idari işlemin unsurlarından olan "yetki" unsuru yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık" görülmediği gerekçesiyle iptal kararı verildiği, bu kararın uygulanması amacıyla Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 21.09.2012 gün ve 18 sayılı kararı ile; "Yönetim Kurulu'nun 29.02.2012 gün ve 6/29 sayılı kararındaki görüşün korunmasına, gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın Rektörlük makamına sunulmasına" karar verildiği, anılan kararlar uyarınca ...... Üniversitesi Rektörlüğü'nün 10.05.2013 gün ve 646 sayılı işlemi ile davacının yardımcı doçent kadrosuna atanmasının uygun bulunmadığı, bakılan davanın ise anılan işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının atanmamasına gerekçe olarak jüri raporlarında yer alan davacının yayınları sunusunda bilimsel etik yönünden çekincelerin bulunması hususu gösterilmiştir. Jüri üyelerinin raporları incelendiğinde ise, jüri üyelerinin biri tarafından davacının eserlerinde bir sorun görülmemiş, diğer ikisi tarafından davacının bilimsel eserlerinde etik yönden bazı çekinceler bulunmuş, ancak nihayetinde her üç jüri üyesi tarafından davacının anılan kadroya atanması önerilmiştir.

Davacı tarafından, çeşitli tarihlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvurularak kendisinin ve danışmanı olan Prof Dr. Xxxxxx xxxxx'ın etik ihlalinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi istenilmiştir. Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından inceleme ve değerlendirme sürecinin başlatıldığı, anılan sürecin tamamlanması üzerine Kurulun 22-23.02.2014 tarihli ve 2014/01 no'lu toplantısında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; "Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, iddiaya konu olan yayınlardaki dilimleme ve tekrar yayım iddiaları açısından durum değerlendirildiğinde, söz konusu bilirkisi raporları doğrultusunda, is bu yayınlarda her ne kadar aynı materyaller kullanılsa da farklı yöntemlerin kullanıldığı, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 8. Maddesinde ifade edilen araştırmanın bütünlüğünün bozulması ve uygun olmayan bir biçimde parçalara ayırma eylemleriyle somut olarak ilişkilendirilebilecek bir durumun mevcut olmadığı, eserler arasında atıfların teknik olarak uygun ve yerinde yapılmamasının ancak etik özensizlik/dikkatsizlik olarak değerlendirilebileceğine ancak dilimleme ya da tekrar yayım yoluyla etik ihlalde bulunma fiilinin tam şartları itibariyle oluşmadığına, davacının söz konusu yayınlarında özensizlik/dikkatsizlik bulunmakla birlikte Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre etik ihlal bulunmadığına" karar verildiği, anılan hususun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.03.2014 gün ve 16448 sayılı kararı ile bildirildiği görülmektedir.

Bu durumda; davacının atanmasının uygun olduğu yönündeki jüri üyelerinin raporları ile bilimsel eserlerinde Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre etik ihlali bulunmadığına yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu kararı da dikkate alındığında, davacının atanmamasına gerekçe olarak gösterilen hususların, atanmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmış olup, atanmaması yönünde tesis edilen davaya konu rektörlük işleminde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan; Anayasa'nın 125/son maddesinde yer verilen "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca, yukarıda açıklanan gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte tazmini gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle Mahkememizde ilk davanın açıldığı tarih olan 24.04.2012 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal hakların hesaplanarak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 235,30-TL

yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 04/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BASKAN ÜYE ÜYE

ATILGAN MUTLU MEHMET KÖSEOĞLU MUSTAFA UZUN

42962 101841 101772

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz