Nakil yönergesine uymayan üniversite davayı kaybetti

Yayımladığı yer değiştirme yönergesinde, eş durumu olanlara muvafakat verileceğini belirtmesine rağmen, muvafakat vermeyen üniversitenin işlemi iptal edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2015 07:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Nakil yönergesine uymayan üniversite davayı kaybetti

Yayımladığı yer değiştirme yönergesinde, eş durumu olanlara muvafakat verileceğini belirtmesine rağmen, muvafakat vermeyen üniversitenin işlemi iptal edildi.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ERZURUM
2. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2015/82

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI):ISTEMIN ÖZETI:
Bir üniversitede bilgisayar isletmeni olarak görev yapan davacı tarafından, esinin Bitlis Eren Üniversitesi'nde ögretim görevlisi olarak göreve basladıgı, bu nedenle Bitlis Valiligi emrine veri hazırlama ve kontrol isletmeni olarak atanması talebiyle yapılan basvuru üzerine davalı idarece personel ihtiyacı bulundugundan bahisle muvafakat verilmemesine iliskin 24.11.2014 taih ve 9517 sayılı islemin; baska kurumlarda çalısmak isteyen diger personele muvafakat verildigi halde kendisine verilmedigi, esitlik ilkesine aykırı davranıldıgı, Yönergenin 11. ve 13.maddeleri dikkate alınarak islem tesis edilmesi gerektigi ileri sürülerek iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETI: Davalı idarece, davacının esinin Üniversite'de ilan edilen kadrolara basvurabilecegi halde basvurmadıgı, davalı idarede geçen yıllara göre personel planlamasında azalmaya gidildigi, davacıdan önce baska kuruma geçmek isteyenlere muvafakat verildigi, ancak artık personel ihtiyacı dogdugu, hizmetlerin aksamaması için davacıya muvafakat verilmedigi belirtilerek davanın ve istemin reddi grektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Erzurum 2.Idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:
Dava; Üniversitede bilgisayar isletmeni olarak görev yapan davacı tarafından, esinin Bitlis Eren Üniversitesi'nde ögretim görevlisi olarak göreve basladıgı, bu nedenle Bitlis Valiligi emrine veri hazırlama ve kontrol isletmeni olarak atanması talebiyle yapılan basvuru üzerine davalı idarece personel ihtiyacı bulundugundan bahisle muvafakat verilmemesine iliskin islemin iptali istemiyle açılmıstır.

Anayasa'nın 'Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları' baslıklı 41.maddesinde; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve esler arasında esitlige dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının ögretimi ile uygulanmasını saglamak için gerekli tedbirleri alır, teskilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkçaaykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kisisel ve dogrudan iliski kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74/1.maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmıs hak dereceleri üzerinden veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya ögrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmıs hak derecelere atanabilmek için ise, atanacakları kadro derecesi ile kazanılmıs hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların istegi de sarttır." hükmüne yer verilmistir. Anılan 74.madde geregi kurumlararası yer degistirme islemi kurumların muvafakatı ile saglanmaktadır. Bu hükme göre kurum degistirme talepleri bir memurun yeni bir üst ögrenim bitirmesi, diger bir kurumun açtıgı örnegin kariyer niteligindeki bir görevin sınavını kazanması gibi çok çesitli sebeplere dayanabilmektedir. Kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkilerinin bulundugu süphesizdir. Ancak idarenin takdir yetkisinin bulundugu diger islemler gibi muvafakat verilip verilmeme yönündeki takdir yetkisinin de, islemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından degerlendirmesi gerekecegi de tabiidir. Üniversite Idari Kadrolar Için Norm Kadro ve Yer Degistirme Yönergesi'nin 'Amaç' baslıklı 1.maddesinde; "Bu Yönergenin amacı; Üniversite baglı akademik ve idari birimlerin personel norm kadro sayıları ile, personelin kurum içi yer degistirme, il içi ve il dısı muvafakat islemlerine ait usul ve esaslan belirlemektir." düzenlemesine, 'Kapsam' baslıklı 2.maddesinde; "Bu Yönerge Üniversiteteye baglı akademik ve idari birim1erde 657 ve/veya 2547 sayılı Kanun kapsamında çalısan idari personeli kapsar." düzenlemesine, 'Üniversite Içi Personel Hareketliligi' baslıklı 11.maddesinde; "Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında personel hareketliligine sırasıyla hizmet gerekleri ve personele duyulan ihtiyaç, personelin aile bütünlügünün korunması, saglık durumu gibi esaslar göz önüne alınarak Personel Daire Baskanı'nın tekli üzerine Rektörlükçe.karar verilir. Ancak zorunlu haller dısında norm kadro sayılarına aykırı yer degisikligi yapılmaz." düzenlemesine, 'Üniversite Dısı Personel Hareketliligi' baslıklı 13.maddesinde de; "Baska bir kuruma naklen atanmak isteyen personele muvafakat verilip verilemeyecegi, asagıdaki hususlar dikkate alınarak ilgili birimlerin görüsleri dogrultusunda degerlendirilir:
a) Evlenen personele es durumundan dolayı,
b) Bulundugu unvana göre bir üst unvan olarak kabul edilen bir kadroya atanma durumunda olanlara,
c) Birinci derece akrabalarından saglık problemlerinin bulunması veya özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç oldugunun belgelendirilmesi kaydıyla nakil talebinde bulunanlara,
ç) Kurumda en az 5 (bes) yıl hizmeti olup naklen atanına talebinde bulunanlara (Bu sürenin hesabında personelin almıs oldugu aylıksız izin süreleri dikkate alınmaz),
d) a, b, c bentlerinde sayılan sebepler nedeniyle yer degistirmeye tabi personelin hizmetinin devamına ihtiyaç duyulması halinde, yerine atanacak veya görevlerıdirilecek memurun gelmesine kadar personel görevine devam eder. Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu islemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar." düzenlemesine yer verilmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Üniversite'de bilgisayar isletmeni olarak görev yapan davacının, esinin aynı Üniversite'de çalısmakta iken daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi'nde ögretim görevlisi olarak göreve basladıgı, bu nedenle Bitlis Valiligi emrine veri hazırlama ve kontrol isletmeni olarak atanması talebiyle basvuruda bulundugu, ancak davalı idarece, personel ihtiyacı bulundugundan bahisle davacıya muvafakat verilmemesi üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte degerlendirilmesinden, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük oldugu, diger taraftan; kurumlar arası yer degistirme isleminin, kurumların karsılıklı muvafakati ile saglandıgı, memururların görev yerlerinin degistirilmesi konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadıgı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı oldugu, takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen islemlerin belirtilen kriterlere aykırı olması halinde söz konusu islemlerin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olmaları nedeniyle yargı mercilerince iptal edilecegi yerlesmis yargı içtihatlarıyla kabul edilmistir.

Uyusmazlıgın; esi Bitlis Eren Üniversitesi'nde göreve baslayan davacının esinin oldugu ile atanmak istemiyle yaptıgı basvurusu üzerine muvafakat verilmemesi isleminden kaynaklandıgı anlasılmakta olup, her ne kadar davalı idarece personel ihtiyacı bulundugu gerekçeleriyle muvafakat verilmedigi ileri sürülmekte ise de, personel eksikliginin tamamlanmasının imkan dahilinde oldugu, oysa davacının Bitlis iline atanmaması halinde, aile birliginin saglanmasının mümkün olmadıgı, bu sebeple davacının atanması durumunda saglanacak kamu yararının daha üstün oldugunun açık oldugu, diger taraftan Üniversite Idari Kadrolar Için Norm Kadro ve Yer Degistirme Yönergesi'nin 13.maddesinde, baska bir kuruma naklen atanmak isteyen personele muvafakat verilip verilemeyecegi konusunda es durumunun dikkate alınacagının açıkça düzenlendigi hususları birarada degerlendirildiginde, davacının baska kuruma atanma basvurusu üzerine aile birliginin saglanması amacıyla muvafakat verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu islemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadıgı sonucuna ulasılmıstır.

Öte yandan; dava konusu islemle davacının aile birliginin saglanmasına engel olundugundan, uygulanması halinde telafisi güç zararların dogacagı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Erzurum Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 03/04/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan
BÜNYAMIN AKDAG
42324
Üye
KAMIL ÇIL
107164
Üye
AYSEGÜL USTA
152985

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber