Eğitim Kurumu Yöneticilerine İlişkin Danıştay Kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2006 14:47, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Milli Eğitim Bakanlığı, 04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenleme ile okul müdürlüğü ve okul müdür yardımcılığına yapılacak atamaları yeniden düzenlemişti. Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay düzenleme hakkında yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. Kararda, yönetmelikte yer alan sözlü sınava ilişkin tüm maddeler ile takdir puanına dair bölümün de yürürlüğü durduruldu. Kararın tam metni için başlığa tıklayınız.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE

Esas no: 2006/493

Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isteyen: Türk eğitim Sen

Vekili: Av. Ömer Sarpdağ

Karşı taraf: Milli Eğitim Bakanlığı Ankara

İsteğin özeti: 4.3.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;
1. maddesinin p fıkrasının,
3. maddesinin b fıkrasının,
5. maddesinin b ve ce fıkralarının,
6. maddesinin Merkezi Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki a, b ve c fıkraları ile İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki b fıkrasının 1 ve 2. bölümlerinin ve ç fıkrasının,
7. maddesinin,
11. maddesinin 1. fıkrasının,
18. maddesinin a ve b fıkralarının,
20. maddesinin,
22. maddesinin 2. fıkrasındaki "...sözlü sınav ve..." ibaresinin,
23. maddesinin 1. fıkrasının,
24. maddesinin ç fıkrasının,
Ek madde 1'in ç fıkrasının,
Ek madde 3 ve ekinde yer alan Ek-4 Eğitim kurumları yöneticilerinin yer değiştirme forumunun takdir puanına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkindir.

Danıştay tetkik hakimi: Asiye Değirmenci

Düşüncesi: Dava konusu yönetmeliğin iptali ile istenilen 3/b, 24/ç ve ek madde 3 yönünden yürütmenin durdurulması istemnin reddi, diğer maddeler yönelik ise istemin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay savcısı: Semra Şentürk
Düşüncesi: Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

2575 sayılı Danıştay Kanununun 87'nci maddesi uyarınca karar veren Danıştay Nöbetçi Dairesince işin gereği görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4'üncü maddesine, 4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 1'nci maddesinin (p) fıkrası ile "Sözlü Sınav" ibaresi eklenmiş; 9'uncu maddesini değiştiren 5'inci maddenin (b) ve (c) fıkraları ile de Merkezi Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu; İl Değerlendirme ve Sözlü sınav Komisyonunun kimlerden oluşacağı düzenlendikten sonra, 10'uncu maddesini değiştiren 6'ncı maddenin (a), (b), (c) fıkralarında ve İl Değerlendirme ve Sözlü sınav Komisyonu başlığı altındaki (b) fıkrasının 1'inci ve 2'nci bölümleri ile (ç) fıkrasında söz edilen komisyonların görevleri sayılmış; 11'inci maddesinin değiştiren 7'nci maddede, sözlü sınav, 15'inci maddesinin değiştiren 11'inci maddenin 1!inci fıkrasında düzey belirleme sınavının değerlendirilmesi, 22'nci maddesini değiştiren 18'nci maddenin a, b fıkralarında da müdürlüğe ilk defa atanacaklar için duyuru ve atama koşulları öngörülmüş; 26'ncı maddesini değiştiren 22'nci maddenin son fıkrasında ise "...sözlü sınav ve..." ibaresine yer verilmiştir.

Müdürlük görevine yapılacak atamalarda adayların eşit koşullarda yarışmalarını sağlayan nesnel bir yöntem olan yazılı sınavdan sonra, her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan sözlü sınav yapılması, yazılı sınavın nesnel sonuçlarını etkisiz kılacağından; Yönetmeliğin sözlü sınav öngören düzenlemesi hukuka uygun değildir. Öte yandan, sınavın sözlü olam niteliği, idari yargı denetimini, işlemin yalnızca yetki ve şekil unsurları ile sınırladığından, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu yolundaki anayasa hükmüne de ters düşmektedir.

Anılan yönetmeliğin "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin (b) bendini değiştiren dava konusu Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin (b) bendinde "Öğrencisi bulunmayan eğitim kurumları hariç olmak üzere atanacağı eğitim kurumunda ilgili mevzuatına göre aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunması" öngörülmüş; 24'üncü maddesinin değiştiren 20'nci maddesinde de, doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının yöneticilikleri ile öğretmen evi ve akşam sanat okulları (ASO) müdürlüğüne, ilgili birimin teklifi üzerine sınav şartı aranmadan gerekli diğer şartları taşıyan müdür yardımcıları arasından Personel Genel Müdürlüğünce atama yapılacağı kuralı getirilmiştir.

Bu düzenlemelerde, öğrencisi olmayan eğitim kurumlarının tanımı yapılmadığından, bu kurumlardan ne anlaşılması gerektiği konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Ayrıca, 3797 sayılı Milli Eğitim bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun "Personel Genel Müdürlüğü" başlıklı 332üncü maddesinde de, bu genel müdürlüğe yönetici atama konusunda verilmiş bir yetki mevcut değildir.

Öte yanadan, doğrudan bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının yöneticlikleri ile öğretmen evi ve akşam sanat okulları müdürlüğüne sınavsız atama yapılmasını öngören Yönetmelik düzenlemesi de, müdürlük görevine atanmada eşit koşullara tabi olma ilkesini ihlal edici niteliktedir.

Ek 1'inci maddenin (ç) fıkrasında, çalışma süresine bağlı zorunlu yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu müdürlerinin tercihlerine atanamamaları durumunda görev yerlerinin belirlenmesinde Valiliklere veya Bakanlığa doğrudan takdir yetkisi tanınması, nesnelliği ortadan kaldırıcı; dava konusu Yönetmeliğin Ek-4 işaretli ekinde yer alan "Eğitim kurumları yöneticilerinin yer değiştirme formu"nun takdir puanına ilişkin bölümünde Komisyona takdir puanı verme yetkisi tanınması da, belirsizliklere yol açıcı niteliği sebebiyle hukuka uygun görülmemiştir.

Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer maddeleri yönünden ise, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda, 2577 sayılı Yasanın 4001 sayılı yasayla değişik 27'nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin iptali istenilen,
1'inci maddesinin (p) fıkrası,
5'nci maddenin (b), (c) fıkraları,
6'ncı maddenin Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki (a), (b) ve (c) fıkraları ile İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki b fıkrasının 1. ve 2. bölümlerinin ve (ç) fıkrasının,
7,
11/1,
18'inci maddenin (a), (b) fıkralarındaki sözlü sınavına ilişkin düzenlemelerle
22'nci maddenin 2'nci fıkrasındaki "... sözlü sınav ve..." ibaresinin ve 3'üncü maddenin (b) fıkrası,
20,
Ek madde 1'in (ç) fıkrasının, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-4 Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Yer Değiştirme Formunun takdir puanına ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına,

23'üncü maddenin 1'nci fıkrası,
24'üncü maddenin (ç) fıkrası,
Ek 3'üncü madde yönünden ise,
yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 14.08.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz