Asli öğretmenliğe geçiş sınav kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı "Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınav Kılavuzu"nu yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ağustos 2015 15:16
Asli öğretmenliğe geçiş sınav kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı "Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınav Kılavuzu"nu yayımladı.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuz MEB Merkezi Sistem Yönergesi hükümleri ile MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ile 2015/Pr Nu: 15 ile protokole göre hazırlanmıştır.

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

SINAV TAKVİMİ 1

SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAV BAŞVURUSU

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ONAYLATILMASI

SINAV

SONUÇ İLANI

24/08/2015

11/09/2015

21/09/2015

11/10/2015 Pazar Günü

02/11/2015

09/10/2015

Saat: 10:00

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan hükümler, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

1-GENEL AÇIKLAMALAR

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği " hükümleri ile 03 Ağustos 2015 tarih ve 7736605 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere yazılı sınav yapılacaktır.

Adayların 24.08.2015 ile 11.09.2015 tarihleri arasında adresinden başvurularını yapacaktır.

Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 11 Ekim 2015 Pazar Günü Saat: da 81 il merkezinde yapılacaktır.

2. BAŞVURU ESASLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğince performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde sınava girebilecektir.

2.1.1. BASVURU SARTLARI

Sınava, performans değerlendirmesi sonucunda, başarılı olan sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlayabilecek durumda olan aday öğretmenler başvurabilecektir. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

KAPAT [X]

2.1.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

a) Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı başvuruları, 24 Ağustos 2015 - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında saat: 17.00'e kadar elektronik ortamda alınacaktır.

b) Aday, http://www..meb.gov.tr internet adresinden başvuru işlemini yapabilecektir.

c) Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini "Elektronik Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir.

ç) Aday "Elektronik Başvuru Formu"nun bir çıktısını, eğitim kurumu müdürüne imzalatıp mühürleterek bir suretini alacaktır.

d) Elektronik Başvuru formunun bir sureti de adayın özlük dosyasında saklanacaktır.

e) Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi vb. bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

3. Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara başvuru süresi içerisinde başvurulardan sorumlu birimce cevap verilecektir.

4. Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday var ise bunlar sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve "elektronik başvuru formu" nda "özür durumlarını" ve "almak istediği hizmet" kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

UYARI:

Aday, doldurduğu Elektronik Başvuru Formu ile Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2.1.3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

f) Başvuru, Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

g) Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

h) Aday, sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa,

i) Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde yapılmamışsa,

j) Elektronik ortamda yapılan başvuru, süresi içerisinde onaylanmamışsa, adayın sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2.1.4. SINAV ÜCRETİ

a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 50 TL yi (Elli Türk Lirası KDV dahil) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, 24 Ağustos 2015 - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında yatıracaktır.

b) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

c) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır.

d) Sınav ücreti sadece 2.4.a maddesinde anılan şekilde bankaya yatırılacaktır. Mektup, elden, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

2.1.5. SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri yerleri gösteren listeler ve sınavın yapılacağı bina ve salonları gösteren listeler; http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve http://www..meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Ayrıca, sınav giriş belgesinin adaylar tarafından internet ortamında çıktısı alınarak bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

2.2. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

5. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda; adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır.

2.1.6. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%20),

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )

l) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2.1.7. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),

e) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

f) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

g) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

h) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler

Yönetmeliği

g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

2.1.8. Öğretmenlik uygulamaları (%50).

1. Eğitim öğretimin planlanması,

2. Öğrenme ortamları,

3. Sınıf yönetimi,

4. Öğretim yöntem ve teknikleri,

5. Ölçme ve değerlendirme.

2.2.2 SINAVIN UYGULANMASI

a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 11 Ekim 2015 Pazar günü saat 10.00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30'da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır

c. Onaylı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

6. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır

7. Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

8. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.

9. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir

ğ. Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

10. Cevap kağıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

ı. Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

11. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü bulunmaktadır. Aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır

p. Sınav bitiminden sonra; I

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kağıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

2.1.9. Adayın cevap kağıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

2.1.10. Okutulan cevap kağıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

2.1.11. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2.1.12. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir

2.1.13. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir

2.1.14. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, hatalı soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

13. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUM

LAR

m) Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

n) Cevap kağıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,

o) Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

p) Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

q) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

r) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

s) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

t) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

u) Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,

j. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

k. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

14. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 02/11/2015 tarihinde Bakanlığımızın http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve adresinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

15. SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www..meb.gov.tr ve www.sinavlar.meb.gov.tr internet adreslerinden

yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM'ye yapabileceklerdir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçlarınınhttp://www..meb.gov.tr ve www.sinavlar.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM'ye yapabileceklerdir. I

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara bildirilecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7'nci maddesine göre aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://sinavlar.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

2.1.15. SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından yazılı sınavda başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce "öğretmen" olarak atanır. Yazılı sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#

Bu Habere Tepkiniz