1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme, KİT personeline verilen olumsuz sicili iptal etti

Ankara 1. İdare Mahkemesi, Yönetmeliğin öngördüğü bilgi ve belgeler olmadan düzenlenen olumlu sicilin iptaline karar verdi
09 Aralık 2015 08:18
+Aa- Yazdır
Mahkeme, KİT personeline verilen olumsuz sicili iptal etti

657'e tabi kamu kurumlarında, bilgi edinme yöntemiyle sicillerin öğrenilmesinin sonrasında, sicil işlemleri 2011 yılında kaldırılmıştı.

Ancak, sicil raporunun doldurulması uygulaması KİT'lerdeki sözleşmeli personel için devam etmektedir.

Ankara DHMİ'de yaşanan bir olayda, bir personelin sicil raporu olumsuz doldurulmuştur. Açılan davada, personele verilen uyarma cezasının iptal edildiği, personel hakkında olumsuz cevap verilmesine imkan sağlayacak bir bilgi veya belgenin dosyada olmadığı gerekçeleriyle, olumsuz sicil iptal edilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ANKARA
1. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2015/2451
KARAR NO : 2015/2010

DAVACI :

DAVALI: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANINÖZETİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde sözleşmeli ARFF (Hava Kurtarma ve Yangın Görevlisi) olarak çalışmakta olan davacı tarafından,23.08.2011-23.02.2012 tarihlerine arasındaki 6 aylık sicil başarı değerlendirme formunun (B) olarak düzenlemesine ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu, Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği'nden ayrılması nedeniyle yöneticilerin ve sicil amirlerinin kendisine karşı hasmane bir tavır takındıkları, bu nedenle yaşanan bir takım olaylar nedeniyle adli yönden suç duyurusunda bulunduğu, yapılan yargılamalar neticesinde ilgililerin ceza mahkemelerinde mahkumiyetine karar verildiği, sicil başarı formunun kötüniyetli ve gerçeğe aykırı olarak olumsuz düzenlendiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Sicil ve başarı değerlendirmesi raporunu düzenleyen her iki sicil amirinin de davacı ile ilgili olarak kendilerine ait kanaatlerini belirttiği, davacının çalışma ortamında huzursuzluklara sebebiyet verdiği, amirleri ile uyumlu çalışmadığı, dolayısıyla da tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 25/04/2014 tarih ve 2012/1025 Esas, 2014/596 sayılı kararının Danıştay 5. Dairesi'nin 07/05/2015 gün ve 2014/9454 Esas, 2015/4750 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde sözleşmeli ARFF (Hava Kurtarma ve Yangın Görevlisi) olarak görev yapan davacı tarafından,23.08.2011-23.02.2012 tarihleri arasındaki 6 aylık sicil başarı değerlendirme formunun 76 puanla (B) olarak düzenlemesine işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

399 Sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin "Başarı Değerleme Düzeyleri" başlıklı 42. maddesinde; yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda 59 ve daha aşağı puan alanların (D), 65-70 puan alanların (C), 76-89 puan alanların (B), 90 ve daha yukarı puan alanların (A) olmak üzere personelin dört başarı düzeyinde değerlendirileceği belirtildikten sonra, "sicil ve başarı değerlemesi sonucunda yapılacak işlem" başlıklı 43. maddesinde ise; sicil ve başarı değerlemeleri; (D) düzeyinde olanlarla, başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılacağı, bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmelerinin fesh edileceği ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, belirtilmiş, sicili (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında, (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında, (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında, başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmelerinin yenileneceği, (D) düzeyinde bulunanlara ise başarı ücreti ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan KHK'ye dayanılarak hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin "Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması" başlıklı 12. maddesinde; Formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi bölümünün, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulacağı, soruların ise 100 tam not üzerinden değerlendirileceği, sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalamasının, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu göstereceği, bu nihai sicil ve başarı notlarının ortalamasının sicil ve başarı değerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu göstereceği, bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notunun; 59 ve daha aşağı puan alanlar (D), 60-75 puan alanlar (C), 76-89 puan alanlar (B), 90 ve daha yukarı puan alanlar (A) düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personelin dört başarı düzeyine ayrılacağı, sicil amirlerinin, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemelerinin şart olduğu, bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporların geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, sicil raporları; her yıl için yeniden düzenlenen, ilgili kamu görevlisinin o yıl içindeki mesleki bilgisini, deneyimini ve verimliliğini yansıtan ve tüm bu hususların yetkili sicil amirlerince değerlendirilmesinden sonra oluşan bir hukuki belgedir. Sicil raporlarındaki kanaatin oluşmasına etki eden hususların bilgi ve belgeye dayandırılma zorunluluğu ise, "sicillerin objektifliği" ilkesinin sonucuolmakla birlikte bu zorunluluğun kanaatın olumsuz olması halinde değerlendirmeye yol açan nedenlerin somut olarak ortaya konulması gerekliliğinden kaynaklandığı da açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı ile ekip sorumlusu arasında bir takım sorunlar yaşandığı, bu olaylara ilişkin olarak ekip sorumlusu tarafından tutulan tutanakların üst birimlere iletildiği, bunun sonucunda da ilgiliye 02/05/2012 tarihinde uyarma cezası verildiği, anılancezanın Ankara 14. İdare Mahkemesinin 07.11.2013 gün ve E:2012/1218, K:2013/1539 sayılı kararıyla iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, sicil döneminde edinilen bilgi ve gözlemlerin dikkate alınmak suretiyle davacı hakkında yapılan genel değerlendirme sonucunda yetkili sicil amirleri tarafından kanaatlerinin oluşmasına etki eden hususların "sicillerin objektifliği" ilkesi uyarınca somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerekmekte olup, davacının 23.08.2011-23.02.2012 tarihleri arasındaki 6 aylık sicil başarı değerlendirme formunun 76 puanla (B) düzeyinde belirlenmesini gerektirecek hukuken geçerli bir nedenin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belgenin de davalı idarece dosyaya sunulmamış olması karşısında, objektif olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 313,80-TL yargılama gideri ileAvukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarıca belirlenen 750,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonradavacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 27/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan: SEVİL KARAKAYA
Üye: Okan ÖZBEK
Üye: ÖZDEN BOYACIOĞLU

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 5
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:05 - Çeyrek altın günü 742 TL'den tamamladı18:02 - Dolar günü kaç TL'den tamamladı?17:44 - Bunalıma giren polis memuru intihar etti17:41 - Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi17:32 - 62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha tablet gönderildi17:29 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası
17:19 - Bakan Soylu: En geç 19.00'da evde olalım17:16 - Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti17:10 - AYM, HDP iddianamesinin iade gerekçesini açıkladı17:05 - Döküm fabrikasında kazan patladı 8 işçi yaralandı16:59 - Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti16:56 - İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti
16:43 - KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor16:32 - TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı16:22 - 'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı16:14 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?16:11 - ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek
16:07 - En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam