Polis, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergeleri arttı

Polis, uzman erbaş ve uzman jandarmaların 2200 olan ek göstergesini 3000'e yükselten kanun yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Şubat 2016 17:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Polis, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergeleri arttı

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunla, polis, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergesi yükseltilmiştir. Kanunun 9. maddesi polislerin, 15 ve 18. maddeleri ise sırasıyla uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergelerini yükseltmektedir.

POLİSLERİN EK GÖSTERGESİNDE YAPILAN DÜZENLEME

Polislerin ek göstergesinde yapılan düzenleme şu şekildedir:

MADDE 9- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"aa) Yükseköğrenimliler için,
1 3000
2 2200
3 1600
4 1100
5 900
6 800
7 500
8 450"

Değerlendirme

Daha önce Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünde yükseköğrenimliler için 1 ila 4 üncü derece arasında ek gösterge uygulanmaktaydı. Yeni durumda, 5 ila 8 inci derece arasındaki polislere de ek gösterge verilecektir.

Ek gösterge rakamları da en yüksek 2200 iken 3000 ek göstergeye yükseltmiştir.

Hükmün faydası: 5 ile 8 inci dereceye gelenlere ek gösterge uygulanacak, ayrıca 1 ile 4 üncü derecedekilerin ek göstergeleri de artmış olacaktır. Yeni durum yüksek okul mezunu bir polis memurunun emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarını da artıracaktır. Ek göstergenin 2200 den 3000 e yükseltilmesi fazla bir artış sağlamayacaktır.

1. derece ve 30 yıl üzerinden emekli olacak polis memuru, uzman erbaş, uzman jandarma için 2200 ve 3000 ek gösterge kıyaslaması:

Eski Durum: ¼ 2200 ek gösterge olduğunda AYLIK: 2064 TL. İKRAMİYE: 74416 TL.

Yeni Durum: ¼ 3000 ek gösterge olduğunda AYLIK: 2123 TL. İKRAMİYE: 76547 TL.

Yeni durum 2 nci dereceden emekli olan veya olacak polis memurları için avantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır.

2 nci derece ek göstergesi 1600 iken 2200 ek göstergeye yükseltilmesi avantaj sağlar. 30 yıl üzerinden emekli olan veya olacak polis memuru için 1600 ve 2200 ek gösterge kıyaslaması;

Eski Durum: 2/3 1600 ek gösterge olduğunda AYLIK: 1792 TL. İKRAMİYE: 64597 TL.

Yeni Durum: 2/3 2200 ek gösterge olduğunda AYLIK: 2047 TL. İKRAMİYE: 73790 TL.

Yeni ek göstergelere göre polis maaş ve emekli maaşlarını görmek için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞLARIN EK GÖSTERGESİ

6663 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler şu şekildedir:

MADDE 15- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "2/3'ü" ibaresi "5/6'sı" şeklinde ve üçüncü cümlesinde yer alan "2200'ü" ibaresi "3.000'i" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 3269 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelin başına aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

"1

1320

1380

1440

1500

2

1155

1210

1265

1320

1380

1440

MADDE 17- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- Uzman erbaşlardan görevde bulundukları süre içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilir. İki veya üç yıl süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, görevde bulundukları süre içerisinde dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemlerinin toplamı bir dereceden fazla olamaz.

İki yıl veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamladıktan sonra uzman erbaşlığa girenler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılır. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

İntibak yoluyla yapılacak derece ve kademe ilerlemelerinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Uzman Erbaş Yönetmeliğinde gösterilir.

Yükseköğrenim mezunu olmayan uzman erbaşlar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler. Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olanlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olup; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlayan, sicil belgelerinin son altı yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, ekli (1) sayılı Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler.

Uzman erbaş olarak görev yapmış olanlardan, bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya uzman erbaşlık görevi esas alınarak dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, uzman erbaşlık görevinin sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve bu madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden belirlenir. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez."

MADDE 18-28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde bulunan "2/3'ü" ibaresi "5/6'sı" şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan "2200'ü" ibaresi "3.000'i" şeklinde değiştirilmiştir.

...

Değerlendirme

Uzman Erbaşlar ile Uzman Jandarmaların ek göstergeleri azami 2200 iken 3000 ek göstergeye yükseltilmiştir. Yükseköğrenim gören polislerde yapılan düzenlemeyle aynı olup, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları da hizmetlere göre aynı olmaktadır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli I sayılı Cetvelde uzman erbaşlar ancak 3 üncü derecenin 8 inci kademesine kadar yükselebiliyorlardı. Hükmün faydası artık uzman erbaşlarda 1 inci derecenin 4 üncü kademesine kadar yükselebilecekler. Ayrıca uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre ek derece ve kademelerin verilmesi sistemi de sağlanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz