1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri

Okul servis araçlarının şoförlerinin ve rehber personelinin etkin bir şekilde denetlenmeleri, öğrencilerimizin trafikte can güvenliklerinin sağlanmasına yönelik Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 13. maddesiyle denetim ve yaptırım uygulamaya yetkilendirilen kurumlarca tedbirlerin titizlikle alınarak uygulanması gerekmektedir.
18 Eylül 2019 00:01
Yazdır
2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 09Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinde güvenliğin artırılmasına yönelik olarak ilgili bakanlıkların çalışmaları sonucu Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup mezkur yönetmelik gereğince araçlarda aranan "her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulunması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulması, tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ve iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmaması " zorunluluğu 3/9/2020 tarihine kadar ertelenmiştir

Bakanlığımızca okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla her eğitim öğretim döneminde okul servis araç sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitimler verilmekte, araçlar ve sürücüleri denetlenmektedir.

Bu kapsamda; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan çalışmalar sonucu 215.186 servis aracı sürücüsüne, 10.068 rehber personele, 417.671 öğretmene, 11.755 okul geçidi görevlisine, 2.209.380 öğrenciye eğitim verilmiş, 519.025 okul servis aracı denetime tabi tutularak "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne aykırılığı tespit edilen 10.752 araç/sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.

12/07/2019 tarihli ve 12499 sayılı Bakanlık Talimatı ile "2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında tüm ışıksız okul geçitlerine çizilmesi istenilen "Önce Yaya" görsellerinin 09/09/2019 tarihine kadar tamamlanması ve konunun bizzat Valiler ve Kaymakamlar tarafından takip edilmesi istenilmiştir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında da bu eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülecek olup eğitim öğretim yılı süresince, öğrencilerimizin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen tedbirler titizlikle alınıp uygulanacaktır.

A-EĞİTİM FAALİYETLERİ

1- Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil tüm okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından "www.trafik.eov.tr" internet adresi ve EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının PolNet sayfasında yer alan eğitim materyalinden (Modül-7) faydalanmak suretiyle "Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri "nin her gruba bir gün olacak şekilde düzenlenmesi, katılım formlarının (Ek-1) doldurularak biriminde muhafaza edilmesi ve eğitim sonuçlarının Ek-2 formuna işlenmesi,

2-Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde okul idareleri ile irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve velilerden tespit edilen gönüllü kişilerin müracaatlarının okul idareleri üzerinden alınmak suretiyle bu kişilere "Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri" 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134 üncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 178 inci maddesi doğrultusunda "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük'' kampanyası ile birlikte düzenlenerek tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilmesi, illerimizde daha önceden eğitim verilmiş ve yeni eğitime alınan okul geçidi görevlilerinin istatistiğinin Ek-3 formuna işlenmesi,

3-"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri taralından okullarda 2019-2020 Eğitim-öğretim Yılı boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilmesi ve eğitim sonuçlarının Ek-4 formuna işlenmesi,

4-Formlardan Ek-2 ve Ek-3'ün her ayın 10'una kadar, Ek-4'ün ise eğitim öğretim dönemleri bitiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına ait trafıkproieofısi@eem.gov.tr adresine dijital ortamda gönderilmesi,

B- DENETİM FAALİYETLERİ

1-2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlaması nedeniyle yaşanacak trafik yoğunluğu da dikkate alınarak, okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında beş gün süreyle 07.00-09.00, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında, yoğunlaştırılmış bir şekilde "Okul Servis Araçları"na yönelik özel denetim yapılması ve denetim sonuçlarının Ek-6 formuna işlenerek Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığına gönderilmesi,

2-Okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına yönelik ekip veya personelin görevlendirilmesi.

3-"Rehber personel" ve "Okul Geçidi Görevlileri"nce tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin olarak düzenlenen Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar Tutanaklarının trafik birimlerince kontrolünün yapılarak bu tutanakların trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülmesi,

4-Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanması,

5-Okul ve çevresinde; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki tedbirlerin kontrol edilerek eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesinin sağlanması,

6-Okul servis araçlarının denetiminde;

a. Okul servis araçlarının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olması,

b. Belediyelerce düzenlenen "Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi" ve "Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu"nun bulundurulması,

c. Yönetmelikte belirtildiği şekilde "OKUL TAŞITI" yazısının ve "DUR" kırmızı ışık veren lambanın araç üzerinde ve çalışır vaziyette olması,

d. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen (araç ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adeti gösteren etiket) donanımların kullanılır ve çalışır durumda olması,

e. Kapıların şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olması,

f. En az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sisteminin bulundurulması,

g. Okul servis aracının camlarının sabit olması, camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmaması,

h. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunması ve kullanılması.

i. Taşıtların temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulması,

j. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulması,

k. Şoför ve rehber personelin Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlan taşıması,

l. Şoförün araçta sigara içmemesi ve içilmesine müsaade etmemesi,

m. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemlerinin kullanılmaması,

n. Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmaması,

o. Şoförün, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyması,

konulan üzerinde hassasiyetle durularak her araç için Ek-5'te yer alan Okul Servis Araçları Denetim Formundaki hususların titizlikle kontrol edilmesi, eksikliği/kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemlerin uygulanması,

7- Taşıma işlerinde çalışan şoför ve rehber personelin Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinde belirtilen ve Ek-5'te şoför ve rehber personel bölümünde de yer alan şart, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunularak özel izin belgesinin iptal edilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması,

8- Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklik tespit edilmesi veya cezai müeyyide uygulanması halinde Ek-5 formunun bir suretinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla ilgili okul müdürlüğüne, bir suretinin de servis aracının bağlı olduğu odaya en geç yedi (7) iş günü içerisinde gönderilmesi,

9- Okul servis araçları üzerinde bu talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen hususların okul idareleri tarafından da ayrıca takip edilerek eksikliği tespit edilen okul servis araçlarına trafik birimleri ile koordine kurulmak suretiyle gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması,

C- DİĞER HUSUSLAR

1- Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanaklarının (örneği "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" Ek-5 ile "Karayolları Trafik Yönetmeliği" Ek- 48'de yer alan) tespit tarihinden itibaren üç (3) iş günü içerisinde okul yönetimlerince teslim alınarak takip eden üç (3) iş günü içerisinde trafik denetleme birimine veya ekiplerine tutanak karşılığında teslim edilmesi,

2- Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 178 inci maddesi ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinde de belirtildiği üzere; rehber personel veya okul geçidi görevlileri yalnız "DUR" veya "GEÇ" işareti verebileceğinden kolluk görevlilerince, ihlal tespit tutanaklarına istinaden 2918 sayılı Kanun'un 47/1-a maddesine göre Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmesi,

3- Tespit tutanağında yer alan bilgilerin PolNet veri tabanındaki araç bilgileriyle karşılaştırılarak farklı araç olduğu anlaşılanlar İçin idari para cezası karar tutanağı düzenlenmemesi, tespit tutanaklarının trafik birimi tarafından en az bir yıl süreyle saklanması,

4- Düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları üzerine "Trajik kural ihlaliniz okul servis aracı rehber personelince/okul geçidi görevlisince tespit edilmiştir " şeklinde şerh yazılması/kaşesinin vurulması,

5-Tespit tutanakları, idari para cezası karar tutanaklarının sadece şubede/büroda kalan nüshasına eklenerek kesinlikle tebligata eklenmemesi ve tebligat işlemlerine ihlalin tespit tarihinden itibaren on (10) iş günü içerisinde başlanılması,

Okul servis araçlarının şoförlerinin ve rehber personelinin etkin bir şekilde denetlenmelerini, öğrencilerimizin trafikte can güvenliklerinin sağlanmasına yönelik Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesiyle denetim ve yaptırım uygulamaya yetkilendirilen kurumlarca yukarıda belirtilen tedbirlerin titizlikle alınarak uygulanmasını, konunun başta mülki idare amirleri olmak üzere ilgili birim amirlerince de önemle takip edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.

Genelgenin orijinali ve ekleri ve için tıklayınız.

1- Eğitime Katılım Formu (1 sayfa)

2- Eğitime Katılım İstatistik Formu (1 sayfa)

3- Okul Geçit Görevlileri Eğitim Formu (1 sayfa)

4- Trafik Dedektifleri Eğitim Tablosu (1 sayfa)

5- Okul Servis Aracı Denetim Formu (2 sayfa)

6- Denetim Sonuç Formu (1 sayfa)

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
10:32 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Regaib Kandili' mesajı10:15 - Boks makinesinden para çalmışlardı, tutuklandılar10:09 - Borsa, güne düşüşle başladı10:06 - Tokalaşmadığı için vatandaşlık belgesi alamadı10:05 - Bakanlıktan Kapatılan DPB'nin işleri hakkında kurumlara genelge10:04 - İtirafçı: Oktar, kadınları döverdi10:01 - Profesör, veterinere tecavüzle suçlanıyor09:59 - Pamukta neler oluyor?09:54 - TFF'de 30 personelin işine son verildi09:51 - Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı
09:50 - Dolar güne yükselişle başladı09:46 - Haluk Levent ünlü oyuncuya meydan okudu: Ben daha pahalıyım09:28 - Dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı09:19 - Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı09:18 - Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak09:03 - LGS planladığı gibi ilerliyor09:02 - Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?09:02 - Otomobili, kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam