1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?

09 Ocak 2020 00:03
Yazdır
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?

Kurum başkanının kaldığı konutta kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?

Mevzuatımıza göre, bir konut "özel tahsisli konut" ise bu konutun aidat, ısınma, elektrik, su ve internet sağlayıcı giderleri ile şifreli kanal yayın ücretinin Kurum bütçesinden ödenmektedir.

Ancak konut, "eşyalı görev tahsisli konut" ise kiralanan konutun aidat, ısınma, elektrik, su ve internet sağlayıcı giderleri ile şifreli kanal yayın ücretinin Kurum bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

Bir kurumda yaşanan olayda, başkana, teşkilat kanununda yer alan "İdari yönden Başkan müsteşarlara, başkan yardımcıları müsteşar yardımcılarına denktir." hükmü gereğince Kurum Başkanı için kiralanan "özel tahsisli konut" olarak tespit edilmiş ve giderler kurum bütçesinden sağlanmıştır.

Sayıştay denetçisi ilk incelemede, kamu zararı olduğuna karar vermiş, Daire ise kamu zararı yok demiş, Temyiz Kurulu, Sayıştay dairesi kararını bozmuş, daire eski kararında direnmiştir. Karar son defa Temyiz Kurulunda ele alınacaktır.

İŞTE SAYIŞTAY'IN KARARI

2015 tarih ve .......... sayılı ilamın .......... inci maddesi ile ilişiği bulunmadığına hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun .......... tarih ve .......... tutanak numaralı bozma Kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

.......... sayılı ilamın .......... inci maddesinde; Kurum Başkanı ..........'e "özel tahsisli konut" verilmesi ve bu konutun aidat, ısınma, elektrik, su ve internet sağlayıcı giderleri ile şifreli kanal yayın ücretinin Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle sorgu konusu edilen ..........TL'nin mevzuata uygun olduğu ve kamu zararı doğurmadığı gerekçesiyle verilen ilişik bulunmadığı yönündeki hükümle ilgili olarak bahsi geçen Temyiz Kurulu Kararında özetle;

24.03.2010 tarihli ve 5978 sayılı ..... Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun "Kuruluş" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Başkanlığın, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak teşkilatlandırıldığı, diğer taraftan 09.11.1983 tarih ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli "Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (2) Sayılı Cetvel'in görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahiplerini gösteren "I inci Grup" başlıklı kısmının 4 üncü sırasında yer alan; Başbakanlık Bağlı Kuruluşları ve bu kuruluşların A - Merkez Teşkilatı'nda sayılanlar arasında Başkan unvanına yer verildiği, yine aynı Yönetmeliğe ekli "Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (3) Sayılı Cetvel'in eşyalı görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerini gösteren "A - Makam Sahipleri" başlıklı kısmının 6 ncı sırasında yer alan "Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri" hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Başbakanlığa bağlı olarak teşkilatlandırılan Kurum'un en üst yöneticisi olan başkana "Eşyalı Görev Tahsisli Konut" tahsis edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı,

Sorumluların sorgu üzerine gönderdikleri savunmada, Kurum Başkanına kiralanan konutun, görev tahsisli olmayıp, .......... tarihli ve .......... sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında Başkan'ın idari olarak Müsteşar'a denk olduğu belirtildiğinden "Eşyalı Özel Tahsisli" olarak tahsis edildiği iddia edilmiş ise de, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1), (2), (3) sayılı cetvellerde Kamu Konutları Kanunu gereğince özel tahsisli, görev tahsisli ve eşyalı görev tahsisli konutların kimlere tahsis edileceğinin belirtildiği, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı cetvelde, .......... Başkanının "Özel Tahsisli Konut" tahsis edilecek makam sahipleri arasında sayılmadığı,

Yönetmelikte, makam ve rütbe sahipleri teker teker sayılıp askeri makamlarda sayılan rütbelerin yanında özellikle "eşidi" ibaresinin yer aldığı, diğer makamlarla ilgili "eşidi" veya "denk olanlar" şeklinde bir ifadenin kullanılmadığı; ayrıca, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı Cetvelde bulunmayan bir unvan sahibine, Bakan "Olur"u ile özel tahsisli konut tahsis edilmesinin mümkün görülmediği,

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı Cetvelde, ".......... Başkanı" şeklinde makam unvanı sayılmadığından, ekli (3) sayılı Cetvelde yer alan "Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri" kısmından eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilebileceği ve bu konutun mevzuatın izin verdiği giderlerinin ödenebileceği, diğer taraftan, 5978 sayılı ".... Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"un 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki; "İdari yönden Başkan müsteşarlara, ... denktir." hükmü uyarınca, Kurum Başkanının idari yönden müsteşara denk olduğu mali ve sosyal haklar yönünden böyle bir denkliğin varlığının Kanun maddesinde belirtilmediği ve anılan hükme dayanılarak Kurum başkanına özel tahsisli konut tahsis edilmesinin mümkün görülmediği,

Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amirine eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilebileceği, bu konuta ilişkin sadece demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacağının anlaşıldığı, Kurum Başkanına kiralanan konutun aidat, ısınma, elektrik ve su giderleri ile şifreli kanal yayın ücreti ve internet sağlayıcı giderlerinin ise Kurum Bütçesinden karşılanmasının mevzuata aykırı olması nedeniyle kamu zararına sebebiyet verdiği,

ifade edilerek, yeniden hüküm tesis edilmesini teminen .......... sayılı ilamın .......... inci maddesinde yer alan hükmün bozulmasına karar verilmiş olup, söz konusu bozma Kararı üzerine düzenlenen ek rapor ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler yeniden incelenmiştir.

5978 sayılı "....Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun "Kuruluş" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

"Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı ... kurulmuştur. Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir." hükmünden hareketle Başkanlığın, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak teşkilatlandırıldığı görülmektedir.

23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Kamu Konutlarının Türleri" başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; " Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. ..." hükmü ile,

Yönetmeliğe ekli "Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (2) Sayılı Cetvel'in görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahiplerini gösteren "I inci Grup" başlıklı kısmının 4 üncü sırasında yer alan;

"4 - Başbakanlık Bağlı Kuruluşları:

A - Merkez Teşkilatı:

Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Başkan, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Müfettiş, Yeminli Murakıp,

..." hükmü ve

Yönetmeliğe ekli "Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (3) Sayılı Cetvel'in eşyalı görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerini gösteren "A - Makam Sahipleri" başlıklı kısmının 6 ncı sırasında yer alan;

"6 - Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri" hükmü,

birlikte değerlendirildiğinde; Başbakanlığa bağlı olarak teşkilatlandırılan Kurum'un en üst yöneticisi olan başkana "Eşyalı Görev Tahsisli Konut" tahsis edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte;

5978 sayılı Kanunun "Personel rejimi" başlıklı 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;

"Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. İdari yönden Başkan müsteşarlara, başkan yardımcıları müsteşar yardımcılarına denktir." hükmü uyarınca, Kurum Başkanı'na tahsis edilecek kamu konutunun tahsis biçiminin belirlenmesi hususunda Kamu Konutları Yönetmeliğinde müsteşarlar için hükmedilen tahsis türünün esas alınması gerektiği görülmektedir.

Anılan Yönetmeliğe ekli; "Özel Tahsisli Konutlar" başlıklı (I) Sayılı Cetvel'in özel tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerini gösteren kısmında yer alan "B - Kamu Konutları Kanunu'na göre, kira bedeli alınacak makam sahipleri" başlıklı bölümün 5 inci sırasının (a) bendinde; "Müsteşarlar" sayılmaktadır.

Bu itibarla 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin başkanın idari yönden müsteşara denk olduğu yönündeki hükmü uyarınca Kurum Başkanı'na da müsteşarlar için öngörüldüğü şekilde "özel tahsisli konut" tahsis edilmesi gerekmektedir.

26.05.2005 tarih ve 25826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin "İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ" başlıklı 3 üncü maddesinin "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler" başlıklı 3.3. bendinde yer alan;

"Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

...

kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır." hükmü uyarınca özel tahsisli konutların yukarıda sayılan giderlerinin ilgili kurum bütçesinden karşılanması gerektiği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; idari yönden "müsteşara" denk olduğu belirtilen Kurum Başkanı'na "özel tahsisli konut" verilmesi ve bu konutun aidat, ısınma, elektrik, su ve internet sağlayıcı giderleri ile şifreli kanal yayın ücretinin Kurum bütçesinden ödenmesinin mevzuata uygun olduğuna ve .......... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye ..........'nın karşı oy gerekçesi;

"5978 sayılı .... Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"un "Personel rejimi" başlıklı 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. İdari yönden Başkan müsteşarlara, başkan yardımcıları müsteşar yardımcılarına denktir." hükmü Kurum Başkanının "müsteşara" olan denkliğini yalnızca "idari yönden" bir denklik olarak tanımlamıştır. Kamu konutu tahsisi ise mali ve sosyal haklar kapsamında değerlendirilebilecek bir husustur. Bu sebeple 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli "Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (3) Sayılı Cetvel'in eşyalı görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerini gösteren "A - Makam Sahipleri" başlıklı kısmının 6 ncı sırasında yer alan; "6 - Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri" hükmü uyarınca Başbakanlığa bağlı olarak teşkilatlandırılan Kurum'un en üst yöneticisi olan başkana tahsis edilecek konutun "Eşyalı Görev Tahsisli" olması gerekmektedir.

26.05.2005 tarih ve 25826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin "İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ" başlıklı 3 üncü maddesinin "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler" başlıklı 3.3. bendinde ise "eşyalı görev tahsisli" konutların yalnızca "demirbaş eşya ve mefruşat" giderlerinin kamu kurumu bütçesinden karşılanacağı belirtilmiştir.

Açıklanan sebeplerle; yukarıda yer verilen mevzuata aykırı olarak Kurum Başkanı'na kiralanan konutun aidat, ısınma, elektrik, su ve internet sağlayıcı giderleri ile şifreli kanal yayın ücretinin Kurum bütçesinden ödenmesi sonucu sebebiyet verilen .......... TL kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine hükmedilmesi gerekir."

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:04 - İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti02:44 - SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası02:35 - Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı02:15 - İtalya'da koronavirüs ölenlerin sayısı 7'ye çıktı02:11 - Cumhurbaşkanı yurtdışına gidiyor, Fuat Oktay vekalet edecek02:08 - Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu02:06 - 7222 sayılı bankacılıkla ilgili torba kanun Resmi Gazetede yayımlandı02:04 - Bursa'daki metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak00:03 - 25 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
00:00 - Ayda 300 TL'ye araba sahibi olun23:55 - Alkol denetimine takılan 1525 sürücüye ceza kesildi23:51 - Celal Çelik'in sıfırlama tapesi iddiası doğru mu?23:46 - Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu23:41 - 'Sende büyü var' tuzağına düştü, hayatı altüst oldu23:36 - Muğla Büyükşehir işçilerine yüzde 34 zam23:31 - Rektör açıkladı! Karabük Üniversitesinin ismi değişecek mi?23:26 - Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona erdirecek proje
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam