1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı

Mahkeme 22 Ocakta toplam 19 Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerini görüşecek
15 Ocak 2020 11:36
+Aa- Yazdır
19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı

Mahkeme 22 Ocakta toplam 19 Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerini görüşecek

KANUNLAR

- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un

- 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un;

- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun

- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin

- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;

- 24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un

- 6/11/2019 tarihli ve 7191 sayılı Kanun'un

- 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun

KARARNAMELER

- 23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

-10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

-25/11/2019 tarihli ve (53) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

-10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

-15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) numaralı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

- 14/5/2019 tarihli ve (36) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

bazı maddelerinin iptalini görüşecek.

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

1

E.2019/113

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 14/A maddesinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının,

B. 3. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin İkinci Kısmı'nın sonuna eklenen geçici 1. maddenin,

C. 7. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 525. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın

ikinci cümlesinde yer alan "...ve yurtdışında..." ibaresinin,

Ç. 11. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 529/A maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

2

E.2019/114

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili

17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un;

A. 1. maddesiyle 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinin (A) fıkrasına eklenen

dördüncü paragrafın "...haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap

Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma

veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla..." bölümünün,

B. 2. maddesiyle 5682 sayılı Kanun'a eklenen ek 7. maddenin bentlerini bağlayan;

1. Hükmün "haklarında aynı nedenlerden dolayı; devam etmekte olan herhangi bir

idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, kovuşturmaya yer

olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya

düşmesine karar verilenlere, mahkümiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle

infaz edilenlere veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

karar verilenlere,..." bölümünün,

2. Hükmünde yer alan "...kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre..." ibaresinin,

3.Hükmünde yer alan "...verilebilir." ibaresindeki "...lebi..." hecelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

3

E.2019/115

Danıştay Onüçüncü Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 18/6/2014 tarihli

ve 6545 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle değiştirilen 50. maddesinin (4) numaralı

fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4

E.2020/1

Ankara 5. İdare Mahkemesi

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun

Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının;

A. (b) bendinde yer alan "Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı;..." ibaresinin,

B. (b) bendinin "...avukatlar için (10.000) gösterge rakamının, memur

aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt

tutarının oniki katını geçemez." bölümünün,

bentte yer alan "...avukat..." ibaresi yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5

E.2020/2

Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında

Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrasının 1/4/1998 tarihli ve 4356 sayılı Kanun'un

1. maddesiyle değiştirilen (a) ve (b) bentlerini bağlayan hükümden sonra gelen

paragrafta yer alan "...karar tarihindeki..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

6

E.2020/6

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili

10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

4. maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

(12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin 17. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının iptaline

ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

7

E.2020/3

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;

A. 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

B. 268. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendinin "Asliye ceza

mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların

incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine..." bölümünün,

"görevsizlik kararları" yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

8

E.2020/9

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 130 milletvekili

24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle

10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer

Aletler Hakkında Kanun'un değiştirilen 7. maddesinin;

A. Birinci fıkrasının (3) ve (5) numaralı bentlerinin,

B. Birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin "...ile terör örgütlerine

veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar..." bölümünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

9

E.2020/4

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 129 milletvekili

6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. Tümünün,

B.1. 11. maddesinin,

2. 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

3.14. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

4. 18. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

b. (2) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

10

E.2020/8

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 131 milletvekili

25/11/2019 tarihli ve (53) numaralı Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 6. maddesinin,

B. Geçici 1. maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

11

E.2020/5

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili

10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479

Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı,

İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 637. maddesine

eklenen (2) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

12

E.2020/7

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili

21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 3. maddesiyle 12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay

Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 9/A maddesinin,

B. 6. maddesinin,

C. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

13

E.2020/10

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 130 milletvekili

6/11/2019 tarihli ve 7191 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle 22/3/1971

tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 22. maddesinin

değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "...onayı, kontrollüğü..."

ve "...yaptırılır." ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

14

E.2020/11

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;

A. 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

B. 9. maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Kanunu'nun başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen mülga 34. maddesinin

sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinin "...katma değer vergisi yönünden

bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti

bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine)..." bölümünün,

C. 30. maddesiyle 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi

Kanunu'na eklenen 42. maddenin,

Ç. 31. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 43. maddenin birinci fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan "...yaptırılan..." ibaresinin,

2. Dördüncü cümlesinin,

D. 32. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 44. maddenin üçüncü fıkrasının,

E. 35. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 47. maddenin;

1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı..." ibaresinin,

2. Beşinci fıkrasının,

F. 36. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 48. maddenin,

G. 40. maddesiyle 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor

Hizmetleri Kanunu'nun başlığı ile birlikte değiştirilen ek 12. maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarının,

Ğ. 41. maddesiyle 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının

Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede

Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul

Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici 4. maddenin,

H. 44. maddesiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendinin,

I. 45. maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesinin beşinci

fıkrasının ikinci cümlesine eklenen "...; Devlet Malzeme Ofisi Genel

Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama,

akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

15

E.2019/116

Manisa 1. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun

18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin;

A. Üçüncü fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. Bentlerini bağlayan hükümlerin "...belediye sınırları

dahilinde yolcu taşımak yasaktır." bölümünün,

B. Dördüncü fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. Bentlerini bağlayan hükmünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

16

E.2018/125

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) numaralı

Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin 6. maddesinde yer alan "...belirlenecek merci..." ibaresinin

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

17

E.2019/31

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 287.

maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,

B. 3. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 372.

maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

18

E.2019/78

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

14/5/2019 tarihli ve (36) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan

(1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'ne eklenen 4/A maddesinin ikinci cümlesinin ve üçüncü

cümlesinin "...Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir."

bölümünün iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

19

E.2019/105

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili

12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

(1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

değiştirilen 353. maddesinde yer alan "...ve yurtdışı..." ibaresinin,

B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 371/A maddesinin,

C. 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

666. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine eklenen "...ve burslar..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
20:33 - Bağ evinde canlı müzikli eğlenceye 44 bin 100 lira ceza20:30 - Üniversite, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarına şans vermeli!20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü20:28 - Erdoğan: Jakoben zihniyetten Türk müziği de nasibini aldı20:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor20:05 - Bir hafta sonunda iki testi negatif çıkan sağlıkçı göreve dönüyor
20:02 - Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi19:59 - Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki kayıplarını ilk kez açıkladı19:55 - Alevilerle ilgili çirkin sözlerden dolayı iki komedyene hapis istemi19:52 - TTB: Beş doktor daha koronavirüs nedeniyle vefat etti19:49 - Çin'in 'Çang'ı-5' keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı19:28 - Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira
19:26 - Vaka sayısı yükselmeye devam ediyor... 32 bini geçti19:25 - '2020'de engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı'19:20 - Karavanda beş yıldızlı otellerin yanı başında izole yaşam19:17 - Su sümbülleri, Asi Nehri'ni kapladı19:15 - Tıp literatüründe bir ilk... Eskişehir'de başarıldı
19:14 - Çakarlı magandaya 25 yıla kadar hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam