1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemeden, birden fazla adayın başvurduğu öğretim üyesi kadrosu hakkında önemli karar!

İdare mahkemesi, birden fazla adayın başvurduğu doktor öğretim üyesi kadrosunda önemli bir karar verdi.
20 Kasım 2020 10:04
+Aa- Yazdır
Mahkemeden, birden fazla adayın başvurduğu öğretim üyesi kadrosu hakkında önemli karar!

Dava konusu olayda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna üç aday başvurmuştur. Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan adayların dosyaları incelenmek üzere jüriye gönderilmiştir.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, davacı hiçbir jüri üyesi tarafından önerilmemiş, bunun sonucunda önerilen diğer adaylardan birisinin ataması gerçekleştirilmiştir.

Konuyu yargıya götüren adayla ilgili olarak ilk derece mahkemesi, üniversitenin işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetmiştir. İstinaf ise, ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylardan sadece Fakülte Yönetim Kurulunca atanması uygun görülen adayın Dekan tarafından atamaya yetkili olan Rektörlüğe teklif edildiği, davacıya ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile atamasının uygun görülmediğinden bahisle atamasının Rektörlüğe teklifinin uygun görülmediğine ilişkin Dekan tarafından tesis edilen dava konusu işlemin tebliğ edildiği, atama konusunda takdir yetkisi bulunan Rektör tarafından her aday için değerlendirme yapılması ve işlem tesis edilmesi gerekirken, bu prosedür işletilmeksizin doğrudan Dekanlık yazısı davacının atama işleminin reddedilmesinin hukuka uygun olmadığına karar vererek işlemi bozmuştur.

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN

(DAVACI) : ...

VEKİLLERİ : Av. .. , Av. ...

E- Tebligat Adresi

KARŞI TARAF (DAVALI) : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü/ BOLU

VEKİLİ: Av. ...- (Aynı yerde)

MÜDAHİL (DAVALI YANINDA) : ..

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Üniversite Birimi Giriş Kat Sekreterlik Karacasu Merkez/BOLU

İSTEMİN ÖZETİ : Davanın reddi yönünde Bolu İdare Mahkemesi'nce verilen 12/03/2019 gün ve E:2018/627, K:2019/245 sayılı kararın; davacı vekili tarafından, davacının Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen tüm şartları sağladığı, yardımcı doçent kadrosuna atanmasını engelleyecek herhangi bir gerekçenin bulunmadığı, idarenin keyfi hareket ettiği, esere makalelerinin başvurusu kabul edilen adaylardan daha fazla olduğu, puan tablosunun daha yüksek olduğu ileri sürülerek, istinaf yoluyla kararın

kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi talep edilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava; davacı tarafından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ilan edilen yardımcı doçent kadrosuna yapmış olduğu başvurusunun kabulü sonrasında yapılan bilimsel dosyalarının değerlendirilmesi aşamasında Fakülte Yönetim Kurulunca atanmasının Rektörlüğe teklifinin uygun görülmemesine ilişkin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının 02.05.2018 tarih ve 200 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; ilgili mevzuat hükümlerine göre, yardımcı doçent olarak atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinde yer alan asgari koşulların yanı sıra anılan Yönetmeliğin belirlediği yabancı dil sınavında başarı göstermeleri halinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirmeleri üzerine durumlarının değerlendirilmesi için oluşturulan jüri üyelerinin ayrıntılı raporları esas alınmak suretiyle bir değerlendirme yapılarak ilgili dekan veya müdürce yönetim kurulu görüşü alındıktan sonra önerilerinin sunulacağı ve nihayetinde atamanın Rektör tarafından yapılacağı anlaşılmakta olup, atama konusunda asıl yetkili olan Rektör'ün atama işleminin tesisinde yapılan önerilerle bağlı olmadığı gibi şartları sağlayanlar arasından hangisinin atanacağı hususunda takdir yetkisinin bulunduğunun açık olduğu, öte yandan, bakılan davada, ilana başvuru yaparak yabancı dil sınavında başarılı olan adayların değerlendirmesini yapmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı, diğer ikisi farklı üniversitelerden olmak üzere bir profesör ve iki doçent öğretim üyesinden tespit edilen jüri üyelerinin mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu; jüri üyelerinden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ... tarafından; davacının dosyasının nicelik olarak diğer adaylardan daha üstün olduğu ancak, uluslararası dergilerdeki yayınların genelde ortopedi dergilerinde yayınlandığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergilerinde SCI-E ve SCI yayını bulunmadığı, dosyada bulunan üç adet ulusal yayının üçü

de hastane dışından aynı kişiyle ve aynı dergide yayınlandığı, çok sayıda hasta ile yapılan çalışmalarda aynı hastaneden diğer FTR uzmanlarının olmaması ve üstelik doktorların bu çalışmalarla ilgili bilgisinin olmamasının normal bir durum olmadığı, sayılan nedenlerle davacının genelde bireysel davranması ve diğer meslektaşları ile uyum problemi olması nedeniyle uygun görülmediği, diğer iki adaydan E.D'nin dosyasının nitelik ve nicelik açısından E.Y'nin dosyasına nazaran daha üstün olduğunun belirtildiği; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. .. tarafından E.Y'nin bilimsel çalışmaları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşı ve tamamlayıcı tıp ile ilgili katıldığı kurslar ve aldığı eğitimler dikkate alındığında açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğunu belirtildiği; ... Üniversitesi ... Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. .. tarafından adaylar arasında kanaat bildirmenin etik ve bilimsel olmadığının belirtildiğinin anlaşıldığı, bu itibarla, yardımcı doçentlik kadrosuna başvuran adaylar hakkında mevzuat uyarınca belirlenen jürilerce hazırlanan mütalaalar üzerine fakülte yönetim kurulunun görüşünün alınarak belirlenen adayın Rektörlüğe önerileceği atamanın ise Rektörün takdirinde olduğunun açık olduğu; dava konusu işleme esas alınan jüri raporlarında bir jüri tarafından E.D'nin atanmasının, diğer bir jüri tarafından E.Y.'nin atanmasının uygun olacağının belirtildiği son jürinin ise hiç bir aday hakkında görüş bildirmediği, yani davacının yardımcı doçent olarak atanmasının hiç bir jüri tarafından önerilmediği gibi davacının yardımcı doçent olarak atanmasının jüri raporları doğrultusunda Rektörlüğe teklif edilmemesine ilişkin işlemde idarenin takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullanıldığına dair somut bir iddia veya bilgi ve belge bulunmadığı sonucuna varıldığı, bu durumda, mevzuattaki değerlendirme kriterlerine göre her üç adayın da yardımcı doçent kadrosuna atanma kriterlerini taşıdığı, davacının hiçbir jüri üyesi tarafından yardımcı doçentlik kadrosuna önerilmediği ve şartları taşıyan adaylar arasında hangisinin atanmasına karar verileceğinin idarenin takdirinde olduğu hususları birlikte gözetildiğinde, şartları taşıyan üç aday arasından davacının atanmasının önerilmemesi ve netice itibariyle davacının atanmamasında hukuka aykırılık bulunmamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Kanunun 4.maddesi ile değişik) 23.maddesinin"a" fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri

hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığına yardımcı doçent alımının 28.11.2017 tarih ve 30254 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği, ilana davacı tarafından yapılan başvurunun kabul edildiği, sonrasında gerçekleştirilen yabancı dil sınavında davacının başarılı olması üzerine adayların bilimsel çalışmaları Bolu Abant İzzet Baysal

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ..., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. .. ve .... Üniversitesi .. Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. ... 'dan oluşan üç kişilik jüri tarafından değerlendirildiği, jürilerce hazırlanan raporlarda bir jürinin E.D'nin atanmasını, bir jürinin E.Y'nin atanmasını önerdiği, bir jürinin ise hiç bir aday hakkında görüş bildirmediği, bunun üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 21.03.2018 tarih ve 55 sayılı kararla davaya müdahil olarak katılan E.Y.'nin öğretim üyeliği kadrosuna 4 yıl süreliğine atamasının Rektörlüğe önerildiği, Rektörlük Makamının 11.06.2018 tarihli Oluru ile E.Y.'nin atandığı, davacının atanmasının Rektörlüğe teklif edilmesinin uygun görülmemesine ilişkin durumun 02.05.2018 tarih ve 5135 sayılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yazısıyla davacıya bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) olarak atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinde yer alan asgari koşulların yanı sıra anılan Yönetmeliğin belirlediği yabancı dil sınavında başarı göstermeleri halinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirmeleri üzerine durumlarının değerlendirilmesi için oluşturulan jüri üyelerinin ayrıntılı raporları esas alınmak suretiyle bir değerlendirme yapılarak ilgili dekan veya müdürce yönetim kurulu görüşü alındıktan sonra önerilerinin sunulacağı ve nihayetinde atamanın Rektör tarafından yapılacağı anlaşılmakta olup, atama konusunda asıl yetkili olan Rektör'ün atama işleminin tesisinde yapılan önerilerle bağlı olmadığı gibi, şartları sağlayanlar arasından hangisinin atanacağı hususunda takdir yetkisinin bulunduğu açıktır.

Uyuşmazlıkta, davalı idarece ilan edilen yardımcı doçent kadrosuna başvuran adaylardan sadece Fakülte Yönetim Kurulunca atanması uygun görülen adayın Dekan tarafından atamaya yetkili olan Rektörlüğe teklif edildiği, davacıya ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile atamasının uygun görülmediğinden bahisle atamasının Rektörlüğe teklifinin uygun görülmediğine ilişkin Dekan tarafından tesis edilen dava konusu işlemin tebliğ edildiği, atama konusunda takdir yetkisi bulunan Rektör tarafından her aday için değerlendirme yapılması ve işlem tesis edilmesi gerekirken, bu prosedür işletilmeksizin doğrudan Dekanlık yazısı ile davacının atama başvurusunun reddine yönelik işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık, aksi yönde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan mahkeme ve istinaf safhasına ait toplam 479,10 TL yargılama giderinin ve iş bu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00 TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine; artan tebligat avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca davacıya iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 14/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:05 - BioNTech ve Sinovac aşısına talepler yüksek seviyede02:31 - İklim zirvesi başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 lidere hitap edecek00:37 - 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 501 kişi yakalandı00:30 - Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:15 - Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı00:04 - Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
00:00 - Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava00:00 - 22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor!23:40 - Köpeğine mikroçip taktırmayana 10 bin TL ceza23:37 - Metin Lokumcu davasında 13 polisin yargılanmasına başlandı23:30 - Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek
23:24 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Enstrüman çalmayı öğrenin23:18 - Kripto para yatırımcıları tedirgin!23:09 - Yayla köyünün 9 yıllık ebesi mesleğiyle gurur duyuyor22:43 - İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı22:31 - 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
22:27 - Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam