1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!

Öğretim üyesi ilanına başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisinin kadro ilanının yapıldığı bölüm dışı jürilerden oluşturulmasını Danıştay hukuka aykırı buldu!
24 Kasım 2020 14:02
+Aa- Yazdır
Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!

Üniversite tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde bir adet yardımcı doçent kadrosu ihtiyaç duyulması üzerine 03/10/2012 tarihinde bir adet yardımcı doçent alımı yapılacağı ilan edilmiş ve ilanda; "Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak" koşulu aranmıştır. İlan sonrası müracaat eden iki adayın da atama ve yükselme kriterleri doğrultusunda müracaatı kabul edilmiş, anılan tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan yabancı dil sınavın da adaylar başarılı olmuşlardır. Söz konusu kadro için yeterlilikleri konusunda akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisi raporlarıyla her iki adaydan birinin bu kadroya atanmasının daha uygun olacağının değerlendirilmesi üzerine Fakültenin de teklifi ile Rektörlükçe kadroya atama işlemi yapılmıştır.

Ancak kadro ilanının yapıldığı Fotoğraf Bölümü bölüm başkanı tarafından oluşturulan bilim jürisinin uygun olmadığından bahisle söz konusu kadro ataması hakkında dava süreci başlatılmıştır, İdare mahkemesi ise davayı hukuka aykırı görmeyerek reddetmiştir.

Danıştay 8. Dairesi ise uyuşmazlığa konu olayda; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan halinde; " ( a ) Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır." hükmü açık olmasına rağmen, dosyasının incelenmesinde atama işleminden önce oluşturulan bilim jürilerinin Resim Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema ile Grafik Bölümünde görev yapan öğretim üyelerince oluşturulduğu başka bir ifade ile ilan edilen kadroya başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisinin "Fotoğraf Bölümü" dışındaki bölümlerden seçilen öğretim üyelerinden oluşturulduğu tespit edildiğinden, söz konusu mevzuata aykırı olarak oluşturulan bilim jürisince adayların çalışmalarının değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas No: 2014/2700

Karar No: 2019/5934

İstemin Özeti : Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 19/11/2013 gün ve E:2013/55, K:2013/1200 Sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, ....Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Bölümü Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, Bölüm'e Dr. .....'ın atanmasına ilişkin 02/01/2013 tarihli 01-13 Sayılı yazıyla bildirilen 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, bölüm tarafından da atama yapılması istenilen yardımcı doçent kadrosunun isteklilerin başvurabilmesi için ilan edildiği, ilanda kanunda yer verilen şartlara ek olarak "Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak" koşuluna da yer verildiği, bu aşamada davacı tarafından itirazda bulunularak dava konusu edilmeyen ek koşulun, alınacak öğretim üyesinden faydalanılmak istenilen alan düşünülerek Üniversitenin takdir yetkisi çerçevesinde objektif olarak belirlendiği, istekli her iki adayın da anılan ek şartı ve Atama ve Yükselme Kriterlerini sağladığı ve müracaatlarının kabul edildiği, adayların eserleri ve söz konusu kadro için yeterlilikleri konusunda yapılan inceleme sonucu jüri raporlarıyla her iki adaydan Dr. ....'ın bu kadroya atanmasının daha uygun olacağının değerlendirildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin reddine karar verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan halinde; " ( a )Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

( b ) Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:

( 1 ) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

( 2 ) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

( c ) Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği'nin 8. maddesinde; "Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar..." kuralı yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemelerden anlaşıldığı üzere; ilan edilen yardımcı doçent kadrosu için yapılacak atama; başvuran adayların akademik yeterliliklerinin tespitine yönelik olarak; fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavında başarı gösterenlerin, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin belirlediği, biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçentten oluşan bilim jürisi tarafından akademik çalışmalarının değerlendirilmesi suretiyle hazırlayacakları görüş raporlarına istinaden Yönetim Kurullarının görüşü üzerine Rektör tarafından yapılacağı görülmektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 61. maddesinde; "Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir." hükmü, 63. maddesinde ise; "Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, .... Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Bölümüne bir adet yardımcı doçent kadrosuna ve bu kadroya da araştırma görevlisi ....un atanmasına ihtiyaç bulunduğuna ilişkin 04/09/2012 tarihli 76 Sayılı Fotoğraf Bölüm Başkanlığı'nın yazısı üzerine, 03/10/2012 tarihinde bir adet yardımcı doçent alım yapılacağının ilan edildiği, ilanda; "Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak" koşuluna yer verildiği, müracaat eden iki adayın da atama ve yükselme kriterleri doğrultusunda müracaatının kabul edildiği, yapılan yabancı dil sınavında başarılı oldukları, .... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. ...., ... Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr....., ...Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ....'ın bilim/sanat jürisi olarak atanarak adaylar hakkında yazılı mütalaa istendiği, üç jüri üyesi de bu göreve Dr. ...'ın atanmasının daha uygun olacağı yolunda mütaala verdikleri, Fakülte Yönetim Kurulu'nda Dr. ....'ın atanmasının uygun olacağı yolundaki teklif üzerine, ....'ın 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı dava konusu Rektörlük işlemi ile sözkonusu kadroya atandığı anlaşılmıştır.

Olayda; Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit edeceği, dekan veya ilgili müdürün her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndereceği, oluşturulan bilim jürisinin bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildiremeyeceği düzenlemesi dikkate alındığında; oluşturulan jüri üyelerinden ...Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. ...'nın aynı Fakülte'de Resim Bölümü öğretim üyesi olduğu, Doç. Dr. ....'in Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi olduğu, Prof. Dr. ...'ın .... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi olduğu, bu haliyle bilim jürisinin mevzuata uygun oluşturulmadığı görülmektedir.

Bir başka anlatımla; ilan edilen kadroya başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisinin adayın başvurduğu "Fotoğraf Bölümü" dışındaki bölümlerden seçilen öğretim üyelerinden oluşturulduğu görüldüğünden, mevzuata aykırı olarak oluşturulan bilim jürisince adayların çalışmalarının değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; ... Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Bölümü için ilan edilen bir adet yardımcı doçent kadrosuna Dr. ...'ın atanmasının daha uygun olacağı yolundaki jüri raporlarına istinaden Dr. ...'ın anılan kadroya atanmasına yönelik 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı Rektörlük işleminde hukuka uyarlık; aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Ayrıca, .... Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Bölümü Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, Bölüm'e Dr. ....'ın atanmasına ilişkin 02/01/2013 tarihli 01-13 Sayılı yazıyla bildirilen 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda verilecek kararın, atamasının iptali istenilen ....'ın menfaatini etkileyeceğinden, 6100 Sayılı Kanun hükümlerinde öngörülen davanın ihbarı için geçerli koşulların oluştuğu anlaşılmış olup; davanın ....'a ihbarı yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.06.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
09:58 - MEB, 4. sınıflar için tüm ünitelerden yardımcı fasikülleri yayımladı09:57 - Dolar güne düşüşle başladı09:54 - 32 ilde FETÖ operasyonu: 61 polise gözaltı kararı09:47 - Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu09:44 - Gram altının yerini yarım gram altın aldı09:31 - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı
09:14 - Bugün 750 bin kişi aşı olacak09:08 - 6 yaşındaki çocuğu duvara vurarak öldürdü09:03 - İzmir'de yıkılan 5 ayrı binaya ilişkin iddianamelerin detayları ortaya çıktı08:54 - Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL08:51 - Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı08:49 - Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında Bitcoin ne durumda?
08:47 - Halit Dede'yi ağlatanlar utanın08:47 - FETÖ'nün Twitter talimatı deşifre oldu08:45 - 200 bin yabancı öğrenci Türkiye'de üniversitede08:17 - Şikayet şampiyonu internet aboneliği08:15 - İşte yasakların kalkacağı tarih... Uzmanlar açıkladı
08:08 - 'Küresel liderlik'te ilk Türk bilim insanı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam