1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık 'sözleşmesi biten' ama henüz boşaltılmayan Aile Sağlığı Merkezlerini ilana koymalı

21 Aralık 2020 11:30
+Aa- Yazdır
Bakanlık 'sözleşmesi biten' ama henüz boşaltılmayan Aile Sağlığı Merkezlerini ilana koymalı

Dava; aile hekimi olarak görev yaparken doğum nedeniyle izne ayrılan davacı tarafından, Halk Sağlığı Müdürlüğünce 30/10/2013 tarihinde yapılacak olan toplantıda; ... No'lu Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu... Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve ... No'lu Aile Sağlığı Merkezinin, ilgililerin başvurularına imkan tanınmaksızın, yerleştirmelere dahil edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Bakanlık, 3 aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerinin sözleşmelerinin Ağustos ve Eylül aylarında feshedildiği, ancak tebliğ işlemleri ile birlikte görevden ayrılmaları için gereken yasal bekleme süreleri nazara alındığında, anılan aile sağlığı merkezlerinin belirtilen tarihlerde boşaldığı görülmekle birlikte, bu yerlerin ikinci ilana konulduğu yönünde açıklama yapmıştır.

İlk derece mahkemesi ise işlemi iptal etmiştir.

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/5766

Karar : 2020/919

Tarih : 18.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ...

VEKİLİ: ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; aile hekimi olarak görev yaparken doğum nedeniyle izne ayrılan davacı tarafından, Halk Sağlığı Müdürlüğünce 30/10/2013 tarihinde yapılacak olan toplantıda; ... No'lu Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu ... Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve ... No'lu Aile Sağlığı Merkezinin, ilgililerin başvurularına imkan tanınmaksızın, yerleştirmelere dahil edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde, yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyon ilanının yapılacağı ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmalarının duyurulacağının açıkça belirtildiği, boş pozisyonun en az beş gün süreyle ilan edilmesindeki amacın; ilgili aile hekimlerinin, tercih edebileceği boş bir pozisyon var ise, gerekli evrakları da temin ederek süresi içinde başvuru yapmaları için makul bir zaman dilimi tanımak olduğu, yeni ilan edilen yerler için başvuru hakkı tanınmamasının, ilanın amacına aykırılık teşkil edeceği ve hukuk devleti olabilmenin gerekleri ile de bağdaşmayacağı, incelenen olayda, davalı idarece 30/10/2013 tarihindeki toplantıda yapılacak yerleştirmeler için sonradan ilave edilen, ancak, davacının yerleştirilmek üzere başvuru yapmasına olanak tanınmayan; ... No'lu Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu ... Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve... No'lu Aile Sağlığı Merkezinin 21/10/2013 ve 24/10/2013 tarihlerinde sözleşme feshi nedeniyle boşaldığı ve bu nedenle ilk ilan metnindeki boş yer listesinde yer almadığının belirtildiği, dosyada yer alan evraklardan... No'lu Aile Sağlığı Merkezi dışında kalan diğer 3 aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerinin sözleşmelerinin Ağustos ve Eylül aylarında feshedildiği, ancak tebliğ işlemleri ile birlikte görevden ayrılmaları için gereken yasal bekleme süreleri nazara alındığında, anılan aile sağlığı merkezlerinin belirtilen tarihlerde boşaldığı görülmekle birlikte, bu yerlerin ikinci ilanın yapıldığı 24/10/2013 tarihi veya bu tarihe çok yakın bir tarihte boşalacağının, sözleşme fesihlerinin Olur tarihleri dikkate alındığında zaten açık olduğu, bu nedenle idarenin öngörülebilirlik ve şeffaflık kuralları çerçevesinde, işlem ve eylemlerine olan güven duygusunun zedelenmemesi açısından, 30/10/2013 tarihinde yapılacağı belirtilen ve 03/10/2013 tarihli ilk ilanda sadece ... No'lu Merkez Aile Sağlığı Merkezine yapılacağı duyurulan ve buna göre başvuruları alınan ancak sonradan ilgililere yeni bir başvuru hakkı tanınmaksızın yukarıda anılan aile sağlığı merkezlerinin de ilave edildiği aile hekimi yerleştirilmesine ilişkin planlamanın ve buna dayalı işlemlerin daha sağlıklı, şüpheden uzak bir biçimde yürütülebileceğinin açık olduğu, bu durumda, Halk Sağlığı Müdürlüğünce 30/10/2013 tarihinde yapılacak olan toplantıda, ... No'lu Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu ... Aile Sağlığı Merkezi, ... No'lu Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve ... No'lu Aile Sağlığı Merkezinin, ilgililerin başvurularına imkan tanınmaksızın, yerleştirmelere dahil edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davanın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu husumetiyle görülmesi gerektiği, dava konusu işlemin icrai nitelikte olmadığı, ... No'lu Merkez Aile Sağlığı Merkezi için yapılan 03/10/2013 tarihli ilan neticesinde davacının başvuruda bulunmadığı, kaldı ki, ilan metninde 24/10/2013 tarihine kadar çeşitli sebeplerle boşalacak olan aile hekimliği birimlerinin ilana ekleneceği ve yerleştirmelere dahil edileceğinin de belirtildiği, yapılan işlemlerin mevzuata ve hukuka uygun olduğu, bu sebeple hukuka aykırılık taşımayan dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Usul ve hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz yargılama giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:07 - Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı17:55 - Çeyrek altın 717,00 TL'ye geriledi17:47 - Adana'da FETÖ'den yargılanan 6 sanıktan birine hapis cezası17:43 - Dolar, faiz kararı sonrası günü düşüşle kapattı17:41 - KKTC'de 5,0 büyüklüğünde deprem17:39 - Vali açıkladı: Korona vakaları yüzde 80 azaldı
17:30 - WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı17:26 - 2,5 yaşındaki minik Bahar'a Pitbull saldırdı, çevredekiler zor kurtardı... İşte o anlar17:17 - 21'inci yüzyılın 21'inci yılının 21'inci gününde nikah masasına oturdular17:15 - İBB, itfaiye eri sınavına katılacak adayları açıkladı17:06 - Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti17:01 - Bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
16:54 - 'Çevre hukuku ana bilim dalı' kurulması için YÖK'e başvuruldu16:48 - İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor16:44 - Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturmasının detayları16:31 - CHP: İktidara geldiğimizde bize destek verenleri alacağız16:30 - Öğrencilerin, üniversitelere 'diploma' ibraz etme süresi uzatıldı
16:18 - Eğitimde ilkleri yaşayan öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam