1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile hekimlerinin disiplin cezalarına 3 yeni karar

Danıştay Başkanlığının yayımlanan 3 yeni kararında aile hekimlerinin disiplin işlemlerine ilişkin 3 hususu açıklığa kavuşturdu.
12 Ocak 2021 00:03
+Aa- Yazdır
Aile hekimlerinin disiplin cezalarına 3 yeni karar

Danıştay Başkanlığının yayımlanan 3 yeni kararında aile hekimlerinin disiplin işlemlerine ilişkin 3 hususu açıklığa kavuşturdu. Buna göre;

- Aile hekimine ölüm belgesi düzenleme nöbetini yerine getirmediği gerekçesi ile ihtar puanı verilmesi hukuka uygundur.

- Usulüne uygun soruşturma açılmadan ceza verilemez

- Disiplin işlemlerinde zamanaşımı işlemi mutlak sakatlayan bir husustur.

Aile hekimine ölüm belgesi düzenleme nöbetini yerine getirmediği gerekçesi ile ihtar puanı verilmesi

Dava; aile hekimi olarak görev yapan davacının, 30/07/2014 tarihinde ölüm belgesi düzenleme nöbetini yerine getirmediğinden "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmadığından bahisle beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesince, davacının, 30/07/2014 tarihinde Adli ve Ölüm Belgesi Düzenleme asil icap nöbetçisi olduğu halde, anılan tarihte bu görevini yapmadığının sabit olduğunun görüldüğü sübuta eren bu fiili karşılığı davacının 5 (beş) ihtar puanı ile ihtar edilmesine ilişkin 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Karar Danıştay'ca onaylanmıştır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/8747

Karar : 2020/539

Tarih : 04.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

VEKİLİ: ...

KARŞI TARAF (DAVALI): ...

VEKİLİ: ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; ... ili ... Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, 30/07/2014 tarihinde ölüm belgesi düzenleme nöbetini yerine getirmediğinden "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmadığından bahisle beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının, 30/07/2014 tarihinde Adli ve Ölüm Belgesi Düzenleme asil icap nöbetçisi olduğu halde, anılan tarihte bu görevini yapmadığının sabit olduğunun görüldüğü sübuta eren bu fiili karşılığı davacının 5 (beş) ihtar puanı ile ihtar edilmesine ilişkin 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Danıştay Onyedinci Dairesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/11746, K:2016/448 sayılı kararı ile defin Yönetmelik'inin ilgili maddelerinin iptaline karar verilmesi nedeniyle, nöbet listelerinin hukuki dayanağının kalmadığı, anılan nedenle verilen ihtar cezalarının da iptaline karar verilmesi gerektiği, Danıştay Beşinci Dairesinin E:2012/8148 sayılı dosyasında adli tabiplik hizmetlerinin aile hekimlerinin görevi olmadığının karara bağlandığı, defin ve adli tabiplik nöbetlerinin, Anayasa'nın "Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesine aykırılık teşkil ettiği, nöbet uygulamasının ayrıca Anayasa'nın 10 ve 128. maddeleri ile uluslararası sözleşmelere de aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin süre aşımına uğrayıp uğramadığının öncelikle incelenmesi gerektiği, davacıya verilen adli ve defin ölüm belgesi düzenleme nöbet görevinin, mevzuat hükümleri uyarınca kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği, ... Belediye Başkanlığı bünyesinde belediye tabibi bulunmadığı, davacının kendisine verilen nöbet görevine gelmediğinin sübuta erdiği, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının açıklama eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından, Danıştay Onyedinci Dairesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/11746, K:2016/448 sayılı kararı ile Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerinin iptaline karar verilmesi nedeniyle, nöbet listelerinin hukuki dayanağının kalmadığı ve ihtar cezalarının da iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/11/2018 günlü, E:2016/3091, K:2018/4806 sayılı kararıyla; "Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, ölüm belgesinin, tabip veya gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren belge olarak tanımlandığı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hükümlerinde, her ilçede hükümet tabibinin olacağı, hükümet tabiplerinin il sağlık müdürlerinin emri altında oldukları, bulundukları yerlerin sağlık işlerinden sorumlu oldukları, defin ruhsatlarının (ölüm belgesi) kural olarak belediye tabibi tarafından verileceği, belediye tabibi olmayan yerlerde ise, bu görev ve yetkinin Hükümet tabibinde olduğu, tabip bulunmayan yerlerde ise söz konusu belgenin küçük sıhhat memurları veya bu konu ile görevlendirilmiş memurlar tarafından verileceği, bunların da olmadığı yerlerde defin ruhsatiyesinin jandarma karakol komutanı veya köy muhtarınca tanzim edileceğinin kurala bağlandığı; görüldüğü üzere ölüm belgesinin düzenlenmesi konusunda bir sıralamaya yer verilerek bu yetkinin öncelikle belediye tabibinde olmakla birlikte, belediye tabibinin olmadığı yerlerde toplum sağlığı hekimleri ve aile hekimlerinin görevlendirildiği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 8, 216 ve 219. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. maddesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 2. maddesi, 3. maddesinin 1. ve 5. fıkrası ile 5. maddesi, 5258 sayılı Yasanın 8. maddesine dayanılarak çıkarılan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin (l) ve (n) bendi ile 10. maddesinin 5. fıkrası ve dava konusu edilen Yönetmelik hükümleri birlikte incelenip değerlendirildiğinde, ölüm belgesi hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda birinci derecede aile hekimlerinin görevli ve yetkili olmadığı ve söz konusu hizmetlerin, hizmetin türüne göre ilgili hekimler ve kurumlar (belediye hekimi, toplum sağlığı hekimi, adli tıp kurumu ve hastaneler) tarafından yerine getirileceği anlaşılmakla birlikte, ölüm belgesi düzenleme hizmetlerinin yürütülmesi noktasında, bu hizmetlerin yürütülmesine ihtiyaç duyulan yerlerde hizmetin aksamadan devamlılığı açısından ve iş yükü gözetilerek, ilgili hekim veya kurumların bulunmaması durumunda aile hekimlerinin de görevlendirilebileceği sonucuna ulaşıldığından, iptali istenilen maddelerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, anılan Daire kararının bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, belli şartların varlığı halinde aile hekimlerinin defin nöbetinde görevlendirilebilecekleri açıktır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı karara yukarıda yapılan açıklamanın da eklenmesi suretiyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan ...-TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Aile hekimine saat 05:00'da telefonla arandığı halde defin ruhsatı düzenleme konusundaki görevini yerine getirmediği gerekçesi ile ihtar puanı verilmesi

Dava; aile hekimi olarak görev yapan davacının, beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesince işlem iptal edilmiştir. Gerekçe olarak şu husus gösterilmiştir:

İhtara konu fiilinin sübuta erip ermediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılıp gerekli araştırmalar yapıldıktan ihtar puanı cezası verilmesi veya verilmemesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken soruşturma açılmadan yalnızca savunma alınarak beş (5) ihtar puanı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar Danıştay'ca onaylanmıştır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/8324

Karar : 2020/535

Tarih : 04.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ...

VEKİLİ: ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

VEKİLİ: ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; ... ili ... Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrası uyarınca beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin 10/07/2013 günlü, 11636 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; defin ruhsatı düzenleme konusunda belediye hekimlerine göre ikincil derecede sorumlu olan davacının 08/03/2013 günü saat 05:00'da telefonla arandığı halde defin ruhsatı düzenleme konusundaki görevini yerine getirmemesi üzerine, ihtara konu fiilinin sübuta erip ermediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılıp gerekli araştırmalar yapıldıktan ihtar puanı cezası verilmesi veya verilmemesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken soruşturma açılmadan yalnızca savunma alınarak beş (5) ihtar puanı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacının 07/03/2013 tarihi saat 17.00'dan, 08/03/2013 tarihi saat 08.00'a kadar nöbetçi olduğu halde telefona cevap vermediğinin sabit olduğu, 28/05/2013 tarihli savunması da yeterli görülmeyerek, mevzuat çerçevesinde doğrudan ihtar cezası verildiği, bu anlamda dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyanın incelenmesinden, ... ili ... Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, 14/03/2013 tarihli ve 06/06/2013 tarihli üst yazılarla sunduğu savunmalarında, 08/03/2013 tarihinde nöbete gitmediğini ikrar ettiği ve davacının eyleminin gerçekleştiği hususunun taraflarca çekişme konusu yapılmadığı ve bu haliyle olayın disiplin soruşturması açılması suretiyle aydınlığa kavuşturulmasını gerektirecek bir boyutunun olmadığı anlaşıldığından soruşturma yapılmamış olmasının dava konusu işlemi hukuken sakatlayacak bir yönü bulunmamaktadır.

Açıklanan sebeplerle, İdare Mahkemesince verilen karar hukuka ve usule aykırı bulunduğundan, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile anılan kararın bozulması gerektiği görüşüyle, Mahkeme kararının onanması yolundaki çoğunluk kararına katılmıyorum. 04.02.2020

Disiplin zamanaşımı

Dava; aile hekimi olarak görev yapan davacının, "İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek" fiili nedeniyle yirmi (20) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesince davacıya verilen 20 ihtar puanı cezasının Yönetmelik'in 14/6 maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile işlem iptal edilmiştir.

Karar Danıştay'ca onaylanmıştır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/4342

Karar : 2020/532

Tarih : 04.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Valiliği

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... ili, Merkez ... Nolu Aile Sağlık Merkezinde ... numaralı Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapan davacının, yirmi (20) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin 03/09/2014 günlü, 486 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacıya verilen 20 ihtar puanı cezasının Yönetmelik'in 14/6 maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığı anlaşıldığı; bu nedenle davacı hakkında "İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek" fiilinin subuta erdiği iddiasıyla tesis edilen 03/09/2014 günlü, 486 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Husumetin Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yöneltilmesi gerektiği, dava konusu işlemin mevzuata uygun olarak süresinde tesis edildiği; mevzuattaki süreler yanında henüz iki yıllık sürenin sona ermediği, dava konusu işlemin yetki, sebep, şekil, konu ve amaç yönünden hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Dava konusu işlemin zamanaşımına uğradığı, tespit tarihinin 10/02/2014 olduğu, ancak işlemin 03/09/2014 tarihinde sonuçlandırılması nedeniyle zamanaşımının söz konusu olduğu, her türlü soruşturmanın veya görevlendirmenin bizzat Vali tarafından yapılması gerektiği, ancak dava konusu işlemde soruşturmanın Halk Sağlığı Müdürü tarafından başlatılmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği; sonuç itibarıyla Mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:33 - 85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı18:28 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:21 - AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarda sona yaklaştı18:07 - Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı17:55 - Çeyrek altın 717,00 TL'ye geriledi17:47 - Adana'da FETÖ'den yargılanan 6 sanıktan birine hapis cezası
17:43 - Dolar, faiz kararı sonrası günü düşüşle kapattı17:41 - KKTC'de 5,0 büyüklüğünde deprem17:39 - Vali açıkladı: Korona vakaları yüzde 80 azaldı17:30 - WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı17:26 - 2,5 yaşındaki minik Bahar'a Pitbull saldırdı, çevredekiler zor kurtardı... İşte o anlar17:17 - 21'inci yüzyılın 21'inci yılının 21'inci gününde nikah masasına oturdular
17:15 - İBB, itfaiye eri sınavına katılacak adayları açıkladı17:06 - Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti17:01 - Bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi16:54 - 'Çevre hukuku ana bilim dalı' kurulması için YÖK'e başvuruldu16:48 - İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
16:44 - Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturmasının detayları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam