1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkan yardımcısının görevden alınma işlemine dair Danıştay'dan önemli karar!

27 Şubat 2021 15:13
+Aa- Yazdır
Belediye başkan yardımcısının görevden alınma işlemine dair Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, Belediye Başkanına en yakın pozisyonda olan Başkan Yardımcılarının görevden alınmasındaki takdir hakkının geniş yorumlanması gerektiğine hükmetti.

Davacı, bir mahalli idarede 1999 yılında Mühendis kadrosunda göreve başlamış, 2014 yılında ise belediye başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Yaklaşık bir yıl sonra kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında 2015 yılında bu görevinden alınarak tekrar Mühendis kadrosuna atanmıştır.

Davacının ilk derece mahkemesinde açtığı dava lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme; naklen atama işleminin tesis edilmesine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut gerekçe ve sebep ortaya konulmaksızın, soyut olarak takdir hakkının varlığından bahisle, kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılan takdir yetkisi uyarınca kurulan işlemde hukuka uyarlık görülmediğini ifade etmiştir.

Temyize giden dosya hakkında Danıştay İkinci Dairesi ise Belediye lehine karar vermiştir. İlgili daire, belediyelerin yönetimi konusunda belediye başkanlarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar göz önüne alındığında; kendilerine çok yakın, gerektiğinde onun yetkilerini devralan ve onun adına hareket eden belediye başkan yardımcılarını atama konusunda belediye başkanlarına kanunla tanınan takdir hakkının geniş yorumlanması gerektiği ifade edilerek, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas No : 2016/14089

Karar No: 2020/563

İSTEMİN KONUSU : Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 26/05/2016 günlü, E:2015/1335, K:2016/637 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava, .............. Belediye Başkanlığı emrinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevine son verilerek, mühendis kadrosuna atamasına ilişkin 14/10/2015 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Kastamonu İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; davalı idare tarafından, dava konusu naklen atama işleminin tesis edilmesine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut gerekçe ve sebep ortaya konulmaksızın, soyut olarak takdir hakkının varlığından bahisle, kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılan takdir yetkisi uyarınca kurulan işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle uğranılan maddi kayıpların davalı idare tarafından davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının, ............. Belediyesinde 1999 yılında mühendis kadrosuyla göreve başladığı, 2000 yılında hal müdürlüğü görevine, 2004 yılında otobüs müdürlüğü görevine vekaleten atandığı, 05/05/2014 tarihinde belediye başkan yardımcılığı görevine getirildiği, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek, idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında 14/10/2015 tarihli dava konusu işlem ile belediye başkan yardımcılığı görevi sona erdirilerek, mühendis kadrosuna atamasının yapıldığı, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

............... Belediye Başkanlığı emrinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevine son verilerek, mühendis kadrosuna atamasına ilişkin 14/10/2015 tarihli işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 71.maddesinin 2.fıkrasında; "Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler." kuralına yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un 76. maddesi de; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst veya kurum içinde aynı veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" şeklinde düzenlenmiştir.

Öte yandan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (j) bendinde; "Belediye personelini atamak" belediye başkanının görevleri arasında sayılmış, 49. maddesinin 2. fıkrasında ise; "Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur." hükmüne, 42. maddesinde de; belediye başkanının görev ve yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü takdirde yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 Sayılı Kanun'un 71/2. ve 76.maddeleri ile davalı idareye, personelini sınıflarını da değiştirmek suretiyle naklen atama konusunda takdir yetkisi tanındığı açık olup; bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun yukarıda alıntısı yapılan hükümleri ise; belediye başkan yardımcılarının, belediye başkanına yakın çalışan, onun yetkilerini devralan ve onun adına hareket eden kadrolar olduğunu göstermektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, .......... Belediyesinde 1999 yılında mühendis kadrosuyla göreve başladığı, 2000 yılında hal müdürlüğü görevine, 2004 yılında otobüs müdürlüğü görevine vekaleten atandığı, 05/05/2014 tarihinde belediye başkan yardımcılığı görevine getirildiği ve 14/10/2015 tarihli dava konusu işlem ile belediye başkan yardımcılığı görevi sona erdirilerek, mühendis kadrosuna atamasının yapılması üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, belediyelerin yönetimi konusunda belediye başkanlarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar göz önüne alındığında; kendilerine çok yakın, gerektiğinde onun yetkilerini devralan ve onun adına hareket eden belediye başkan yardımcılarını atama konusunda belediye başkanlarına kanunla tanınan takdir hakkının geniş yorumlanması gerektiği sonucuna varılmakla, bu doğrultuda, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle, davacının, belediye başkan yardımcılığı görevi sona erdirilerek, mühendis kadrosuna atanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 26/05/2016 günlü, E:2015/1335, K:2016/637 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Kastamonu İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4.2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15 ) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X ) KARŞI OY :

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, Mahkeme kararının onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum. 04.02.2020

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:13 - Borsa güne düşüşle başladı10:04 - Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı10:04 - MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı09:48 - FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş09:46 - PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!09:44 - Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda09:34 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı09:33 - Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi09:30 - Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?09:25 - Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
09:17 - EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı
08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam