1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu

Danıştay, soruşturma açılmasına konu tutanağın 16.10.2012 tarihinde Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince bizzat tutulmasına rağmen, Valiliğin 16/11/2012 tarihi yerine disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde alması nedeniyle verilen cezanın iptaline karar verdi.
14 Mart 2021 00:07
+Aa- Yazdır
Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu

Davacının ilköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı dönemde, 16.10.2012 tarihinde İl Milli Eğitim Denetmenliğince rehberlik ve denetim amacıyla okula gidildiğinde, görev yapan dört ücretli öğretmenin sınıf defterlerini doldurmadığı tespit edildiğinden tutanak tutulup, disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2013 tarih ve 663.07/24 sayılı rapor ile getirilen teklif üzerine davacının 4357 sayılı Kanun'un 7/b maddesi uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılması üzerine öğretmen dava açmıştır.

İlk derece mahkemesince dava reddedilmiştir. Gerekçe olarak ise; "davacı ve diğer öğretmenlerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere sınıf defterlerinin doldurulmadığının anlaşıldığı, bu bağlamda değerlendirildiğinde davacının üzerine atılı fiilin gerçekleştiği dosyada bulunan ifade tutanakları ve dosya münderecatıyla sabit olduğu" gösterilmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Davacı hakkında soruşturma açılmasına konu tutanağın 16.10.2012 tarihinde Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince bizzat tutulmuş olduğu, idarenin soruşturma konusu fiili bu tarihte öğrenmesine rağmen Valiliğin disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde verdiği görülmektedir.

Bu durumda; en geç 16.11.2012 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 19.11.2012 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2015/2534

Karar : 2019/816

Tarih : 07.02.2019

İSTEMİN KONUSU: Van 1. İdare Mahkemesinin 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Dava, Muş ili, Merkez ilçesi, ..... İlköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında soruşturma başlatılan davacının, 4357 sayılı Kanun'un 7/b maddesi uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27/05/2013 tarihli ve 771 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yapılan kesintinin yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Van 1. İdare Mahkemesince verilen 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 kararda; dava konusu olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda, davacı ve diğer öğretmenlerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere sınıf defterlerinin doldurulmadığının anlaşıldığı, bu bağlamda değerlendirildiğinde davacının üzerine atılı fiilin gerçekleştiği dosyada bulunan ifade tutanakları ve dosya münderecatıyla sabit olduğundan, fiiline uygun tesis edilen disiplin cezası işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, vazifesini yapmadığı hususunun subuta ermediği, başka bir okula ataması yapıldığından sınıf defterlerini tutanakla teslim edemediği, okuldan ayrıldıktan bir hafta sonra denetimin yapıldığı, hakkında 4357 sayılı Kanuna göre değil de, 1702 sayılı Kanuna göre ceza verilebileceği, cezanın alt sınırdan verilmesi gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, davacı müdür yetkili öğretmen olduğundan okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğuna haiz olduğu, 4. sınıflarda etkin bir şekilde ders işlenmediğinin ve sınıf defterlerinin doldurulmadığının açık olduğu, 657 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlardan olan Milli Eğitim Bakanlığında çalışan memurların disiplin hukukuna ilişkin konularda, hem 657 sayılı Kanun'a, hem de 1702 ve 4357 sayılı Kanun'un disiplin hükümlerine tabi olduğundan, davanın reddi yolundaki kararın hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Dava konusu işlemin hangi Kanuna göre tesis edildiğinin belli olmadığı, idarece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4357 sayılı Kanun ve 1702 sayılı Kanun uyarınca ceza verildiğinin belirtildiği, idare iradesini açıkça ortaya koymadığından bu haliyle işlemin hukuki denetime açık olmadığı ayrıca soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilmiş olan soruşturma oluruna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının Muş ili, Merkez ilçesi , ..... ilköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı dönemde, 16.10.2012 tarihinde İl Milli Eğitim Denetmenliğince rehberlik ve denetim amacıyla okula gidildiğinde, görev yapan dört ücretli öğretmenin sınıf defterlerini doldurmadığı tespit edildiğinden tutanak tutulup, disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2013 tarih ve 663.07/24 sayılı rapor ile getirilen teklif üzerine davacının 4357 sayılı Kanun'un 7/b maddesi uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinde, "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, (...) başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmüne yer verilmiştir.

Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Yukarıda açık metnine yer verilen aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını ifade eden mevzuat hükmü karşısında, belirtilen sürenin geçirilmesinden sonra disiplin soruşturmasına başlanamayacağı açıktır.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in 19/a maddesinde; disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Olayda; davacı hakkında soruşturma açılmasına konu tutanağın 16.10.2012 tarihinde Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince bizzat tutulmuş olduğu, idarenin soruşturma konusu fiili bu tarihte öğrenmesine rağmen Valiliğin disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde verdiği görülmektedir.

Bu durumda; en geç 16.11.2012 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 19.11.2012 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Van 1. İdare Mahkemesinin 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 07.02.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:05 - Günübirlik evler için pankartlı önlem başlayınca binlerce ihbar yağdı08:03 - Tüzel bilirkişi' dönemi başlıyor07:50 - Ermeni tasarılarına karşı çift aşamalı taktik strateji07:45 - HSK kontenjanı için müzakereler sürüyor07:42 - Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı07:37 - NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı
07:35 - 5 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu07:30 - İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu07:15 - WhatsApp'ta kayıt tehlikesi07:13 - Twitter, aylık 2,99 dolar olacak07:05 - Gazze'deki ambülans şoförü: Gördüklerimi anlatamam06:50 - Türkiye kendi nükleer reaktörünü yapacak
06:40 - Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek06:29 - Hava sıcaklığının artmaya devam etmesi bekleniyor - Haritalı06:15 - Guinness'e başvuru yapacaklar: Belediyeye karşı en uzun grev rekoru06:07 - Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Kararlıyım01:52 - YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
01:50 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam